Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA        IES ELS TRES TURONS                    ESO    CRITERI...
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA IES ELS TRES TURONS                 BATXILLERAT  CRITERIS D’AVALUACIÓ C...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tabla criterios evaluación 11 12

411 views

Published on

Criterios de evaluación del Departamento de Lengua y Literatura del Instituto Els Tres Turons. Curso 2011-2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tabla criterios evaluación 11 12

 1. 1. LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA IES ELS TRES TURONS ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ CURS 2011-2012 • A cada avaluació es farà, com a mínim, dos exàmens escrits on l’alumne haurà de demostrar que ha assolit els continguts i objectius de l’avaluació. • Cada avaluació inclou els objectius estudiats a classe durant les avaluacions anteriors. • Les faltes d’ortografia i expressió comeses descomptaran 0’1 de la nota global de cadaNOMBRE I CONTINGUT D’EXÀMENS PER examen fins a un màxim de 2 punts.CRÈDIT • L’alumne que no es presenti a un examen no tindrà dret a fer-lo en una altra data si no justifica de manera satisfactòria l’absència. En qualsevol cas la data extraordinària serà escollida pel professor i el tipus de preguntes podran diferir de les que han fet els seus companys. • Exercicis, deures, actitud... fins un 25%. Fins el 40% en els grups flexibles.COMPOSICIÓ DE LA NOTA DE L’AVALUACIÓ • Exàmens, redaccions, activitats orals, etc., mínim del 75%. Mínim del 60% als grups flexibles. • Mitjana ponderada de les tres avaluacions: 1a avaluació: 30%NOTA DEL CURS 2a avaluació: 30% 3a avaluació: 40% • Només s’aprova amb una nota mitjana de 5 o més. • Una avaluació suspesa es recupera aprovant la següent amb un 6, ja que l’avaluació és contínua i la matèria acumulativa. La nota del crèdit recuperat no serà superior a 5.RECUPERACIÓ D’AVALUACIONS • Si la mitjana de curs no arriba a 5, l’alumne s’haurà de presentar a l’examen de suficiència. • Els alumnes que suspenguin l’assignatura a final de curs hauran de realitzar un treball d’estiu per a recuperar la matèria. Aquest treball haurà de lliurar-se a començament de cursRECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS i tindrà un valor del 20% de la nota global de recuperació. • Si s’aprova el curs superior es donaran per superats els cursos anteriors.
 2. 2. LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA IES ELS TRES TURONS BATXILLERAT CRITERIS D’AVALUACIÓ CURS 2011-2012 • Les lectures obligatòries podran tenir una prova apart o estar integrades en algun dels exàmens de l’avaluació. • Cada avaluació podrà incloure els objectius estudiats a classe durant les avaluacions anteriors. • Les faltes d’ortografia comeses descomptaran 0’1 punts i les d’expressió 0,2 punts senseCONTINGUT DELS EXÀMENS limitació. • L’alumne que no es presenti a un examen no tindrà dret a fer-lo en una altra data si no justifica de manera satisfactòria l’absència. En qualsevol cas la data extraordinària serà escollida pel professor i el tipus de preguntes podran diferir de les que han fet els seus companys. • Actitud, interès, esforç... 10% de la notaCOMPOSICIÓ DE LA NOTA DE L’AVALUACIÓ • Examen global del trimestre → 50% • Altres proves escrites i orals, redaccions, comentaris, etc. → 40% • Mitjana aritmètica de les tres avaluacions.NOTA DEL CURS 1er BATXILLERAT • Només s’aprova amb una nota mitjana de 5 o més. • Mitjana ponderada de les tres avaluacions: 1a avaluació: 30%NOTA DEL CURS 2º BATXILLERAT 2a avaluació: 30% 3a avaluació: 40% • Només s’aprova amb una nota mitjana de 5 o més. • Si la nota de final de curs és inferior a 5 es podrà recuperar fent una prova extraordinària quan estigui legalment assenyalat (al mes de maig per a 2on de batxillerat i en el mes deRECUPERACIÓ setembre per a 1er de batxillerat). • L’examen es realitzarà sobre tota la matèria estudiada al llarg del curs. • Tenint en conte que únicament es recupera la part conceptual, la nota de l’assignatura recuperada i superada no serà superior a 6. • Els alumnes que tinguin l’assignatura de 1er suspesa del curs anterior tindran dret a fer unRECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS examen extraordinari segons marqui la normativa.

×