Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STPM/S944                     MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA         PEPERIKSAAN  SIJIL TINGGI...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusanke arah memperkembangkan lagi potensi in...
PRAKATASukatan Pelajaran Ekonomi yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Ekonomisedia ada yang telah ...
KANDUNGAN          Sukatan Pelajaran 944 Ekonomi                          HalamanMatlama...
SUKATAN PELAJARAN                     944 EKONOMIMatlamatSukatan pelajaran Ekonomi bertujuan untuk mem...
Penggal 1                  Waktu        Tajuk                  Hasil Pembelajara...
Waktu     Tajuk                 Hasil Pembelajaran      Catatan            Pengajaran...
Waktu       Tajuk                    Hasil Pembelajaran         Catatan         ...
Waktu     Tajuk                  Hasil Pembelajaran        Catatan             ...
Waktu     Tajuk                   Hasil Pembelajaran         Catatan           ...
Waktu       Tajuk                    Hasil Pembelajaran        Catatan         ...
Waktu     Tajuk                    Hasil Pembelajaran         Catatan           ...
Pengajaran    3.3.2 Kos pengeluaran            (i) mentakrifkan kos       jangka panjang      ...
Pengajaran4.3 Pasaran persaingan           Calon seharusnya dapat:  sempurna                 ...
Pengajaran                       (e) menghitung untung dan rugi   Menggunakan          ...
Pengajaran5  Pasaran Faktor dan Agihan     20  5.1 Permintaan dan penawaran         Calon seharusnya dapat:...
Pengajaran                        (f) menerangkan faktor yang                   ...
Waktu       Tajuk                 Hasil Pembelajaran        Catatan            ...
Waktu       Tajuk                   Hasil Pembelajaran       Catatan            ...
Waktu       Tajuk                   Hasil Pembelajaran        Catatan          ...
Waktu   Tajuk                 Hasil Pembelajaran         Catatan            Pengaj...
Waktu     Tajuk                   Hasil Pembelajaran        Catatan            ...
Waktu        Tajuk                  Hasil Pembelajaran        Catatan           ...
Waktu       Tajuk                   Hasil Pembelajaran        Catatan           ...
Waktu     Tajuk                 Hasil Pembelajaran       Catatan               ...
Waktu     Tajuk                 Hasil Pembelajaran         Catatan             ...
Penggal 3                   Waktu        Tajuk                  Hasil Pembelaj...
Waktu       Tajuk                  Hasil Pembelajaran        Catatan           ...
Waktu       Tajuk                  Hasil Pembelajaran        Catatan           ...
Waktu       Tajuk                  Hasil Pembelajaran         Catatan          ...
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam

6,807 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sukatan Pelajaran Ekonomi Tingkatan Enam

 1. 1. STPM/S944 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) EKONOMI Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan ContohSukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu. 1
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusanke arah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.” 2
 3. 3. PRAKATASukatan Pelajaran Ekonomi yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Ekonomisedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun2003. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan SijilTinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yangmenggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Ekonomi ini mengambilkira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaanSijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini,pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan mendudukipeperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkansistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajarandi tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolejdan universiti.Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Ekonomi ini merupakan proses pengemaskinian tajuk,kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran yangbaharu ini mengalami sedikit perubahan di mana beberapa tajuk baharu dimasukkan dalam sukatanseperti tajuk industri kecil dan sederhana. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga memberi penekanandalam aspek meningkatkan kemahiran menulis, mencari dan menganalisis maklumat, menyelesaikanmasalah, dan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan calon. Sehubungan dengan itu, adalahdiharapkan agar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calon prauniversiti yang berfikiran matang,berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan idea secara berkesan dengan menggunakanpelbagai bentuk komunikasi. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga mewajibkan calon menjalankankajian luar. Pentaksirannya dibuat melalui penghasilan Kerja Projek. Aspek ini difikirkan pentingkerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akandapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka melalui pengalaman yang ditempuhisemasa menyiapkan kajian tersebut. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakankajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan.Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikutpenggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh.Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikanoleh Y. Bhg. Profesor Dr. Mansor bin Jusoh dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Anggotajawatankuasa yang lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah dari universiti tempatan, wakil dariBahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia dan guru-guru yangberpengalaman dalam mengajar mata pelajaran Ekonomi. Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia,saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini ataskhidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan Majlis PeperiksaanMalaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajarandan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapaimatlamatnya.Ketua EksekutifMajlis Peperiksaan Malaysia 3
 4. 4. KANDUNGAN Sukatan Pelajaran 944 Ekonomi HalamanMatlamat 1Objektif 1Kandungan Penggal 1 2 13 Penggal 2 14 22 Penggal 3 23 29Kerja Kursus – Kerja Projek 30 31Skim Pentaksiran 32 33Senarai Rujukan 34Kertas Soalan Contoh: Kertas 1 35 46 Kertas 2 47 58 Kertas 3 59 64 Kertas 4 65 66 4
 5. 5. SUKATAN PELAJARAN 944 EKONOMIMatlamatSukatan pelajaran Ekonomi bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami dan menguasai ilmuekonomi pada tahap prauniversiti. Justeru, pelajar dapat menganalisis dan membuat penilaian tentangisu ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan negara dalam persekitaran yang dinamik.Sukatan pelajaran ini juga bertujuan untuk membolehkan pelajar melanjutkan pengajian dalam bidangini ke peringkat yang lebih tinggi.ObjektifSukatan pelajaran Ekonomi bertujuan untuk membolehkan pelajar(a) memahami konsep dan teori ekonomi;(b) menyedari dan membincangkan masalah dan isu ekonomi semasa;(c) mengumpul maklumat ekonomi daripada pelbagai sumber, menganalisis, dan membuat penilaian secara berkesan;(d) menggunakan jadual, gambar rajah, dan persamaan untuk menganalisis konsep dan teori ekonomi;(e) menyampaikan maklumat dan idea ekonomi dalam bentuk yang sesuai;(f) memperoleh kemahiran insaniah melalui pembelajaran kendiri. 1
 6. 6. Penggal 1 Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran A: MIKROEKONOMI 1 Pengenalan 16 Calon seharusnya dapat: 1.1 Definisi ilmu ekonomi (a) mentakrifkan ilmu ekonomi sebagai kajian tentang bagaimana sumber terhad digunakan bagi memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad; (b) menggariskan perbezaan antara mikroekonomi dengan makroekonomi. 1.2 Sumber ekonomi Calon seharusnya dapat: (faktor pengeluaran) (a) memerihalkan sumber Teknologi sebagai ekonomi, iaitu tanah, buruh, pemangkin kepada modal, dan usahawan proses pengeluaran (menyatakan peranan teknologi bagi mempengaruhi sumber ekonomi). 1.3 Kehendak manusia Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan barang (termasuk perkhidmatan) berdasarkan barang percuma dan barang ekonomi, barang awam dan barang persendirian, barang modal, barang perantaraan, dan barang pengguna; (b) menggariskan perkaitan antara sumber/faktor pengeluaran dengan barang ekonomi; (c) menjelaskan konsep kehendak tidak terhad dan sumber terhad. 1.4 Masalah asas ekonomi Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep kekurangan, pilihan, dan kos lepas dalam aspek penggunaan barang dan sumber; 2
 7. 7. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (b) menjelaskan masalah asas ekonomi, iaitu apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang dikeluarkan.1.5 Keluk kemungkinan Calon seharusnya dapat: pengeluaran (a) mentakrifkan keluk kemungkinan pengeluaran dalam konteks kapasiti pengeluaran sebuah ekonomi; (b) menggunakan keluk kemungkinan pengeluaran untuk menghuraikan masalah kekurangan, pilihan, dan kos lepas; (c) menghitung kos lepas, membina jadual, dan melukis keluk kemungkinan pengeluaran bagi kos lepas malar dan kos lepas meningkat; (d) menganalisis kesan perubahan anugerah sumber, teknologi, dan komposisi barang modal dan barang pengguna terhadap kapasiti pengeluaran dan keluk kemungkinan pengeluaran; (e) mengilustrasi kewujudan pengangguran, agihan barang, dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan keluk kemungkinan pengeluaran.1.6 Sistem ekonomi Calon seharusnya dapat: (a) menggariskan kriteria asas yang membezakan sistem ekonomi, iaitu sistem pemilikan, sistem membuat keputusan tentang peruntukan sumber dan agihan pendapatan serta sistem insentif; 3
 8. 8. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 1.6.1 Ekonomi pasaran (b) menghuraikan ciri-ciri sistem Kriteria asas: bebas, ekonomi ekonomi pasaran bebas, sistem pemilikan, perancangan pusat, sistem ekonomi perancangan sistem membuat ekonomi campuran, pusat, sistem ekonomi keputusan tentang dan ekonomi Islam campuran, dan sistem peruntukan sumber ekonomi Islam berdasarkan dan agihan kriteria asas; pendapatan serta sistem insentif (c) menggariskan sistem ekonomi yang diamalkan di Malaysia; 1.6.2 Pasaran dan (d) membincangkan bagaimana Sektor ekonomi penyelesaian pasaran menyelesaikan pasaran bebas masalah asas masalah asas ekonomi; ekonomi (e) menjelaskan kebaikan dan kelemahan pasaran serta perlunya campur tangan kerajaan.2 Pasaran Barang dan Harga 40 2.1 Permintaan Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan permintaan; Fokus kepada permintaan pasaran sahaja. Perbezaan permintaan individu dengan permintaan pasaran tidak perlu dijelaskan. (b) menjelaskan keluk Menggariskan permintaan dan hukum sebab keluk permintaan; permintaan bercerun negatif (c) menggunakan rumus dan jadual untuk menjelaskan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta; (d) melukis keluk permintaan berdasarkan jadual dan rumus permintaan; 2.1.1 Faktor yang (e) menghuraikan faktor yang mempengaruhi mempengaruhi permintaan; permintaan (f) membezakan perubahan kuantiti diminta dengan perubahan permintaan. 4
 9. 9. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran2.2 Penawaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan penawaran; Fokus kepada penawaran pasaran sahaja. Perbezaan penawaran firma dengan penawaran pasaran tidak perlu dijelaskan. (b) menjelaskan keluk penawaran dan hukum penawaran; (c) menggunakan rumus dan Menggariskan jadual untuk menjelaskan sebab keluk hubungan antara harga penawaran dengan kuantiti ditawarkan; bercerun positif (d) melukis keluk penawaran berdasarkan jadual dan rumus penawaran; 2.2.1 Faktor yang (e) menghuraikan faktor yang mempengaruhi mempengaruhi penawaran; penawaran (f) membezakan perubahan kuantiti ditawar dengan perubahan penawaran.2.3 Keseimbangan pasaran Calon seharusnya dapat: 2.3.1 Penentuan (a) mentakrifkan keseimbangan Kuantiti diminta keseimbangan pasaran; sama dengan kuantiti ditawar. (b) menjelaskan bagaimana permintaan dan penawaran Harga yang pasaran menentukan tingkat ditawarkan oleh harga dan kuantiti penjual sama keseimbangan; dengan harga yang sanggup dibayar (c) menjelaskan konsep lebihan oleh pengguna. atau kurangan permintaan dan penawaran; (d) menghitung kuantiti dan harga keseimbangan dengan menggunakan rumus, jadual, dan gambar rajah; 2.3.2 Perubahan (e) menerangkan perubahan keseimbangan keseimbangan pasaran yang disebabkan oleh perubahan permintaan atau/dan perubahan penawaran; 5
 10. 10. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (f) menghitung perubahan kuantiti dan harga keseimbangan dengan menggunakan rumus, jadual dan gambar rajah.2.4 Lebihan pengguna dan Calon seharusnya dapat: lebihan pengeluar (a) mentakrifkan lebihan pengguna dan lebihan pengeluar; (b) menghitung lebihan pengguna dan lebihan pengeluar dengan menggunakan jadual dan gambar rajah.2.5 Keanjalan permintaan Calon seharusnya dapat: 2.5.1 Keanjalan (a) mentakrifkan keanjalan permintaan harga permintaan harga; (b) menggunakan rumus untuk Keanjalan titik menghitung keanjalan sahaja permintaan harga dan mentafsirkan nilai keanjalan; (c) membezakan pelbagai darjah Anjal, tak anjal, keanjalan permintaan harga; anjal satu, (d) menjelaskan hubungan antara anjal sempurna, jumlah perbelanjaan dengan dan tak anjal darjah keanjalan permintaan sempurna harga; 2.5.2 Keanjalan (e) mentakrifkan keanjalan permintaan silang permintaan silang; (f) menggunakan rumus untuk menghitung keanjalan permintaan silang dan mentafsirkan nilai keanjalan; (g) mengelaskan jenis barang Barang penggenap, berdasarkan nilai pekali barang pengganti, keanjalan permintaan silang; barang bukan penggenap atau barang bukan pengganti 2.5.3 Keanjalan (h) mentakrifkan keanjalan permintaan permintaan pendapatan; pendapatan (i) menggunakan rumus untuk menghitung keanjalan permintaan pendapatan dan mentafsirkan nilai keanjalan; 6
 11. 11. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (j) mengelaskan jenis barang Barang normal berdasarkan nilai pekali Barang mewah keanjalan permintaan Barang mesti pendapatan; Barang bawahan 2.5.4 Faktor yang (k) menghuraikan faktor yang mempengaruhi mempengaruhi keanjalan keanjalan permintaan harga. permintaan harga 2.6 Keanjalan penawaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan keanjalan penawaran; (b) menggunakan rumus untuk Anjal dan tak anjal menghitung nilai keanjalan penawaran dan mentafsirkan nilai keanjalan; (c) membezakan pelbagai darjah keanjalan penawaran; 2.6.1 Faktor yang (d) menghuraikan faktor yang mempengaruhi mempengaruhi keanjalan keanjalan penawaran penawaran. 2.7 Campur tangan kerajaan Calon seharusnya dapat: dalam pasaran (a) menganalisis kesan cukai, Fokus kepada: subsidi, dan dasar penetapan Cukai per unit harga terhadap harga dan barang (cukai kuantiti, lebihan pengguna spesifik) dan lebihan pengeluar dengan Subsidi kepada menggunakan gambar rajah pengeluar sahaja. dan rumus. Dasar harga maksimum dan dasar harga minimum.3 Teori Pengeluaran dan Kos 16 Pengeluaran 3.1 Firma dan industri Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud firma dan industri. 3.2 Fungsi pengeluaran Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep fungsi pengeluaran; 7
 12. 12. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (b) membezakan input tetap dengan input berubah; (c) membezakan konsep jangka pendek dengan jangka panjang dalam pengeluaran; 3.2.1 Fungsi pengeluaran (d) menjelaskan konsep jumlah satu input berubah keluaran (TP), keluaran purata (AP), dan keluaran sut (MP); (e) menghitung dan melukis keluk jumlah keluaran, keluk keluaran sut, dan keluk keluaran purata; (f) menjelaskan hubungan antara Menggunakan jumlah keluaran, keluaran jadual dan keluk sut, dan keluaran purata; (g) menerangkan hukum pulangan berkurangan.3.3 Kos pengeluaran Calon seharusnya dapat: 3.3.1 Kos pengeluaran (a) mentakrifkan kos jangka pendek pengeluaran; (b) membezakan kos eksplisit dengan kos implisit; (c) mentakrifkan kos pengeluaran jangka pendek; (d) membezakan kos tetap dengan kos berubah; (e) membezakan kos purata dengan kos sut; (f) menghitung kos dan melukis Kos tetap, kos gambar rajah keluk kos; berubah, jumlah kos, kos tetap purata, kos berubah purata, kos purata, dan kos sut dengan menggunakan jadual dan rumus (g) menjelaskan hubungan antara keluk-keluk kos; (h) menerangkan sebab keluk kos Kaitkan hukum purata berbentuk ‘U’; pulangan berkurangan Tajuk Waktu Hasil Pembelajaran Catatan 8
 13. 13. Pengajaran 3.3.2 Kos pengeluaran (i) mentakrifkan kos jangka panjang pengeluaran jangka panjang; (j) menjelaskan perkaitan antara keluk kos purata jangka panjang dengan keluk kos purata jangka pendek. 3.4 Ekonomi bidangan dan tak Calon seharusnya dapat: ekonomi bidangan (a) mentakrifkan ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan; (b) mentakrifkan ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan dalaman; (c) mengenal pasti faktor yang mewujudkan ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan dalaman; (d) mentakrifkan ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran; (e) mengenal pasti faktor yang mewujudkan ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran; (f) menjelaskan kesan ekonomi Keluk kos purata bidangan dan tak ekonomi jangka panjang bidangan terhadap bentuk dan berbentuk ‘U’. peralihan keluk kos purata jangka panjang.4 Struktur Pasaran, Penentuan 28 Harga, dan Output 4.1 Konsep hasil dan untung Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep hasil dan untung; (b) membezakan untung ekonomi dengan untung perakaunan; 4.2 Struktur pasaran Calon seharusnya dapat: (a) menggariskan jenis pasaran persaingan sempurna dan pasaran persaingan tak sempurna. Tajuk Waktu Hasil Pembelajaran Catatan 9
 14. 14. Pengajaran4.3 Pasaran persaingan Calon seharusnya dapat: sempurna (a) mentakrif pasaran persaingan sempurna dan menghuraikan cirinya; 4.3.1 Penentuan output (b) menjelaskan bentuk keluk Membezakan firma jangka permintaan, keluk hasil keluk permintaan pendek purata, dan keluk hasil sut firma dengan firma; keluk permintaan pasaran (c) menentukan output Menggunakan keseimbangan dengan gambar rajah dan menggunakan pendekatan jadual hasil sut sama dengan kos sut (MR = MC); (d) mengillustrasi untung lebih Menggunakan normal, untung normal, rugi, gambar rajah dan penutupan firma; (e) menghitung jumlah hasil, Menggunakan hasil purata, hasil sut, untung, jadual dan rumus dan rugi firma; 4.3.2 Penentuan (f) menerangkan maksud keseimbangan keseimbangan firma jangka jangka panjang panjang; (g) menerangkan bagaimana Proses mencapai firma mencapai untung normal keseimbangan.4.4 Pasaran monopoli Calon seharusnya dapat: (a) mentakrif pasaran monopoli dan menghuraikan cirinya; (b) menerangkan faktor yang boleh mewujudkan monopoli; 4.4.1 Penentuan output (c) menjelaskan bentuk keluk keseimbangan permintaan, hasil purata, dan hasil sut bagi pasaran monopoli; (d) menentukan output dan harga Menggunakan keseimbangan dengan gambar rajah menggunakan pendekatan hasil sut sama dengan kos sut (MR = MC); Tajuk Waktu Hasil Pembelajaran Catatan 10
 15. 15. Pengajaran (e) menghitung untung dan rugi Menggunakan pasaran monopoli; jadual dan rumus 4.4.2 Monopoli semula (f) menerangkan maksud jadi monopoli semula jadi; (g) menentukan output dan harga Menggunakan keseimbangan monopoli gambar rajah semula jadi; 4.4.3 Perbandingan antara (h) membandingkan kedua-dua Kecekapan pasaran persaingan pasaran berdasarkan syarat peruntukan sumber sempurna dengan keseimbangan, harga dan dan kecekapan pasaran monopoli kuantiti, untung, lebihan pengeluaran pengguna dan lebihan pengeluar, dan penggunaan sumber; 4.4.4 Dasar kawalan (i) menerangkan dasar Menggunakan monopoli mengawal kuasa monopoli, gambar rajah iaitu dasar peletakan harga- kos purata (P=AC) dan dasar peletakan harga-kos sut (P=MC).4.5 Pasaran persaingan Calon seharusnya dapat: bermonopoli (a) mentakrif pasaran persaingan bermonopoli dan menghuraikan cirinya; 4.5.1 Penentuan output (b) menjelaskan bentuk keluk Menggunakan keseimbangan permintaan bagi pasaran gambar rajah persaingan bermonopoli; (c) menentukan output dan harga Menggunakan keseimbangan dengan gambar rajah menggunakan pendekatan hasil sut-kos sut (MR = MC); (d) mengilustrasi untung lebih Menggunakan normal, untung normal, rugi, gambar rajah dan penutupan firma; (e) menerangkan bagaimana firma pasaran persaingan bermonopoli mendapat untung normal dalam jangka panjang; 4.5.2 Persaingan bukan (f) menerangkan maksud harga persaingan bukan harga; (g) membincangkan pelbagai Pembezaan produk, bentuk persaingan bukan pengiklanan, harga. galakan jualan, dan khidmat selepas jualan Tajuk Waktu Hasil Pembelajaran Catatan 11
 16. 16. Pengajaran5 Pasaran Faktor dan Agihan 20 5.1 Permintaan dan penawaran Calon seharusnya dapat: Pasaran output dan faktor pengeluaran input dalam (a) menerangkan permintaan pasaran persaingan terbitan atau permintaan sempurna berkait; (b) membina jadual, menghitung, Berdasarkan jadual melukis, dan menerangkan dan rumus keluk keluaran hasil purata (ARP) dan keluk keluaran hasil sut (MRP); (c) membezakan antara keluaran Keluaran purata hasil purata (ARP) dengan (AP) = keluaran keluaran purata (APP) dan fizikal purata keluaran hasil sut (MRP) (APP) dengan keluaran sut (MPP); Keluaran sut (MP) = keluaran fizikal sut (MPP) (d) menerbitkan keluk permintaan faktor daripada keluk keluaran hasil sut (MRP); (e) menerangkan keluk penawaran faktor bagi firma dan industri/pasaran. 5.2 Upah Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan maksud upah; 5.2.1 Penentuan tingkat (b) mengilustrasi penentuan Menggunakan upah tingkat upah dan kuantiti gambar rajah buruh keseimbangan dalam pasaran persaingan sempurna; (c) menghitung dan melukis Menggunakan gambar rajah keseimbangan jadual dan rumus tingkat upah dan kuantiti buruh dalam pasaran persaingan sempurna; 5.2.2 Kesatuan sekerja (d) menerangkan maksud Menyatakan kesatuan sekerja dan tujuan contoh kesatuan penubuhan kesatuan sekerja; sekerja di Malaysia (e) membincangkan cara kesatuan sekerja menuntut kenaikan upah; Tajuk Waktu Hasil Pembelajaran Catatan 12
 17. 17. Pengajaran (f) menerangkan faktor yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan kesatuan sekerja menuntut kenaikan upah. 5.3 Sewa, kadar bunga, dan Calon seharusnya dapat: untung (a) menerangkan maksud sewa; Pulangan kepada pemilik tanah (b) membezakan sewa kuasi, Menggunakan sewa ekonomi, dan perolehan gambar rajah pindahan; (c) menerangkan maksud kadar Pulangan kepada bunga; pemilik modal kerana (d) membezakan kadar bunga menangguhkan nominal dengan kadar bunga penggunaan benar; (e) menerangkan maksud untung. Pulangan kepada usahawan kerana sanggup menanggung risikoPenggal 2 13
 18. 18. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan PengajaranB: MAKROEKONOMI1 Pengenalan 6 1.1 Aliran pusingan Calon seharusnya dapat: pendapatan negara (a) menggariskan aktiviti dan Menjelaskan pelaku ekonomi yang terlibat maksud isi rumah, dalam kegiatan ekonomi firma, kerajaan, secara keseluruhan; dan sektor luar negara (b) menggariskan aliran wang Carta aliran dan aliran fizikal yang sehingga empat berlaku dalam ekonomi. sektor 1.2 Isu makroekonomi Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti isu Contoh: inflasi, makroekonomi dan pengangguran, menggariskan mengapa isu pertumbuhan itu perlu ditangani; ekonomi, dan imbangan pembayaran (b) mencadangkan secara ringkas langkah mengatasi isu tersebut. 1.3 Petunjuk makroekonomi Calon seharusnya dapat: (a) menyenaraikan petunjuk Contoh: keluaran makroekonomi; negara kasar (KNK), kitaran perniagaan, kadar inflasi, kadar pengangguran, kadar bunga, kadar pertumbuhan ekonomi, akaun dagangan, dan akaun semasa (b) menggunakan rumus untuk mengira petunjuk makroekonomi dan memberikan maknanya. 14
 19. 19. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran2 Perakaunan Pendapatan 18 Negara 2.1 Konsep pendapatan negara Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pelbagai Keluaran dalam konsep keluaran negara dan negeri kasar pendapatan negara. (KDNK) dan keluaran negara kasar (KNK) pada harga pasaran dan kos faktor Keluaran negara nominal dan keluaran negara benar (rumus hubungan antara keluaran negara nominal dengan keluaran negara benar dan indeks harga pengguna) Pendapatan negara, dan pendapatan per kapita 2.2 Kaedah penghitungan Calon seharusnya dapat: pendapatan negara (a) menggariskan tiga kaedah penghitungan pendapatan negara; (b) mengilustrasikan Kaedah keluaran penghitungan pendapatan (nilai tambah) dan negara Malaysia; kaedah perbelanjaan (nilai barang akhir) (c) mentafsir sumbangan Menggunakan data pelbagai komponen Malaysia sebagai perbelanjaan dan pelbagai contoh sektor kepada pendapatan Penggunaan negara; swasta dan awam, pelaburan swasta dan awam, eksport dan import Nilai keluaran pelbagai sektor 15
 20. 20. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (d) menjelaskan masalah penghitungan pendapatan negara. 2.3 Kegunaan data pendapatan Calon seharusnya dapat: negara (a) menjelaskan kegunaan data Pengukur taraf pendapatan negara; hidup, pertumbuhan ekonomi, prestasi sektor, perubahan struktur ekonomi, dan perancangan ekonomi (b) membincangkan kelemahan data pendapatan negara untuk mengukur taraf hidup dan membandingkan taraf hidup antara masa dan antara negara.3 Keseimbangan Pendapatan 40 Negara dan Dasar Fiskal 3.1 Pendekatan perbelanjaan Calon seharusnya dapat: agregat pendapatan (AE-Y): harga tetap 3.1.1 Perbelanjaan agregat (a) menggariskan komponen Berasaskan aliran perbelanjaan agregat, pusingan bocoran, dan suntikan; pendapatan ekonomi tiga sektor (ekonomi dua sektor diterangkan secara ringkas) (b) menjelaskan fungsi Menggunakan penggunaan dan fungsi rumus, jadual, dan tabungan, iaitu kecenderungan gambar rajah mengguna sut, kecenderungan menabung sut, dan kesan cukai sekaligus; (c) menjelaskan fungsi pelaburan Menggunakan dan kecekapan modal sut; gambar rajah (d) menjelaskan fungsi Menggunakan perbelanjaan kerajaan gambar rajah 3.1.2 Keseimbangan (e) menjelaskan konsep ekonomi tiga sektor keseimbangan pendapatan (cukai sekali gus) negara mengikut pendekatan AE=Y dan pendekatan suntikan-bocoran; 16
 21. 21. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (f) menjelaskan bagaimana Menggunakan keseimbangan ekonomi tiga rumus dan gambar sektor tercapai; rajah (g) menganalisis kesan Perubahan perubahan perbelanjaan pelaburan: agregat melalui proses menggunakan pengganda; jadual dan gambar rajah Perubahan perbelanjaan kerajaan: menggunakan jadual dan gambar rajah sahaja3.1.3 Dasar fiskal (h) mentakrifkan dasar fiskal dan Menggariskan menggariskan alat dasar komponen hasil fiskal; dan perbelanjaan kerajaan dengan merujuk data belanjawan negara Malaysia (i) menjelaskan jurang keluaran Menggunakan negara kasar, lompang rumus dan gambar deflasi, dan lompang inflasi; rajah (j) menjelaskan bagaimana alat Kaitkan dengan dasar fiskal digunakan untuk masalah mengawal inflasi, mengatasi kemerosotan pengangguran, meningkatkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran mengurangkan kitaran kitaran, dan inflasi perniagaan; tarikan permintaan Jenis belanjawan dan hutang negara diterangkan secara ringkas3.1.4 Keseimbangan (k) menggariskan fungsi import Menerbitkan ekonomi terbuka dan eksport; rumus (AE-Y), suntikan-bocoran (l) menjelaskan keseimbangan Menggunakan ekonomi terbuka; gambar rajah dan rumus (AE-Y), dan suntikan- bocoran 17
 22. 22. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (m) menganalisis kesan Menggunakan perubahan eksport dan import gambar rajah terhadap keseimbangan suntikan-bocoran pendapatan negara. sahaja Pengganda tidak diperlukan3.2 Analisis permintaan Calon seharusnya dapat: agregat-penawaran agregat (AD-AS): harga berubah 3.2.1 Permintaan agregat- (a) mentakrifkan keluk penawaran agregat permintaan agregat (AD); Keseimbangan (b) menerbitkan keluk AD dan AE-Y menjelaskan cirinya; (c) menghuraikan faktor yang mempengaruhi peralihan keluk AD; (d) mentakrifkan keluk Menggunakan penawaran agregat (AS) dan gambar rajah AS menjelaskan cirinya; yang bercerun positif dan berbentuk menegak (menunjukkan ekonomi berada pada guna tenaga penuh) (e) menghuraikan faktor yang Perubahan mempengaruhi peralihan teknologi, keluk AS; perubahan kos pengeluaran, perubahan produktiviti, dan perubahan sumber 3.2.2 Keseimbangan (f) menjelaskan bagaimana Menggunakan permintaan agregat- permintaan agregat dan gambar rajah penawaran agregat penawaran agregat (AD-AS) menentukan tingkat harga dan pendapatan keseimbangan; (g) menganalisis perubahan Berikan keseimbangan pendapatan kepentingan negara dan harga kesan kepada proses peralihan keluk permintaan mendapat/menuju agregat dan penawaran ke arah agregat. keseimbangan 18
 23. 23. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran4 Wang, Bank, dan Dasar 24 Kewangan 4.1 Wang Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan wang; Kaitkan dengan ciri-ciri wang (b) memerihalkan fungsi wang. Hubungan antara indeks harga pengguna dengan nilai wang diterangkan secara ringkas dengan menggunakan rumus 4.2 Penawaran wang Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan komponen wang M1 dan M2; 4.2.1 Bank perdagangan (b) mengilustrasi dan Sistem banyak dan penciptaan menjelaskan proses bank kredit penciptaan kredit dan wang; (c) menghuraikan faktor yang Nisbah rizab, mempengaruhi penciptaan kadar kredit; bank/diskaun, keperluan cagaran bank, kurang minat meminjam, pemegangan lebihan rizab, dan kebocoran wang tunai 4.2.2. Teori kuantiti wang (d) menghuraikan hubungan Gunakan penawaran wang dengan persamaan tingkat harga umum. pertukaran Fisher sahaja 4.3 Permintaan wang Calon seharusnya dapat: Teori Keutamaan Kecairan Keynes (a) menjelaskan tujuan Terbitan dan permintaan wang. alihan keluk permintaan wang 19
 24. 24. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 4.4 Keseimbangan pasaran Calon seharusnya dapat: wang dan aktiviti ekonomi 4.4.1 Penentuan kadar (a) menjelaskan proses bunga penentuan kadar bunga; 4.4.2 Perubahan kadar (b) menganalisis kesan Analisis termasuk bunga dan aktiviti perubahan penawaran dan kes perangkap ekonomi permintaan wang terhadap kecairan kadar bunga; (c) menganalisis kesan perubahan penawaran dan permintaan wang terhadap keseimbangan ekonomi mengikut pendekatan AE-Y dan AD-AS. 4.5 Bank pusat dan dasar Calon seharusnya dapat: kewangan (a) menerangkan fungsi bank pusat; (b) mentakrifkan dasar kewangan Operasi pasaran dan menggariskan alat dasar terbuka, nisbah kewangan; rizab berkanun, nisbah rizab tunai, kadar diskaun, kadar bunga semalaman (kadar campur tangan), kawalan kredit terpilih, dan pujukan moral (c) membincangkan bagaimana alat dasar kewangan mempengaruhi penawaran wang dan kadar bunga; (d) menganalisis dasar kewangan Kesan inflasi ke untuk mengurangkan kadar atas nilai wang inflasi, pengangguran, dan diterangkan secara meningkatkan output. ringkas5 Perdagangan dan Kewangan 32 Antarabangsa 5.1 Sebab wujud perdagangan Calon seharusnya dapat: antarabangsa (a) mentakrifkan perdagangan antarabangsa; 20
 25. 25. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (b) menjelaskan sebab wujudnya Anugerah faktor perdagangan antarabangsa; (tanah, iklim, penduduk), cita rasa, teknologi, dan kemahiran buruh (c) menjelaskan faedah yang diperoleh daripada perdagangan antarabangsa.5.2 Faedah berbanding Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan teori faedah Menggunakan berbanding; jadual dan gambar rajah (b) mengilustrasi manfaat daripada perdagangan Faedah mutlak antarabangsa. diterangkan secara ringkas (jadual sahaja)5.3 Sekatan perdagangan Calon seharusnya dapat: antarabangsa (a) menggariskan kesan negatif Contoh: Persaingan perdagangan antarabangsa kepada industri terhadap ekonomi sesebuah muda, imbangan negara; pembayaran negatif, dan lambakan (b) menjelaskan tujuan sekatan perdagangan antarabangsa; (c) memerihalkan alat sekatan Tarif dan bukan perdagangan antarabangsa; tarif (d) menganalisis kesan tarif. Menggunakan gambar rajah5.4 Kadar pertukaran asing Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan kadar Gunakan jadual pertukaran asing; kadar pertukaran asing di Malaysia (b) menghitung pertukaran mata wang asing; (c) menghuraikan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran pertukaran asing; 21
 26. 26. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 5.4.1 Penentuan kadar (d) menjelaskan penentuan kadar Menggunakan pertukaran asing pertukaran asing dalam gambar rajah sistem kadar pertukaran boleh Kaitkan dengan ubah; konsep naik nilai dan susut nilai (e) menghuraikan faktor yang mempengaruhi perubahan kadar pertukaran asing; (f) menjelaskan penentuan kadar Menggunakan pertukaran asing dalam gambar rajah sistem kadar pertukaran tetap; Kaitkan dengan konsep terlebih nilai dan terkurang nilai (g) menjelaskan konsep devaluasi dan kesannya terhadap eksport dan import.5.5 Imbangan pembayaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan imbangan pembayaran; (b) memerihalkan butiran imbangan pembayaran Malaysia; (c) mengilustrasi penghitungan Akaun dagangan, imbangan pembayaran; akaun perkhidmatan, pendapatan pindahan semasa, akaun semasa, akaun kewangan, kesilapan dan ketinggalan, dan imbangan keseluruhan (d) menjelaskan maksud imbangan pembayaran defisit dan lebihan; (e) menjelaskan cara mengatasi imbangan pembayaran defisit. 22
 27. 27. Penggal 3 Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran C: EKONOMI MALAYSIA 1 Pengangguran, Guna Tenaga, 10 dan Upah 1.1 Pengangguran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan tenaga buruh, guna tenaga, dan pengangguran; (b) mengilustrasi cara menghitung kadar pengangguran; (c) mengelaskan jenis Contoh: pengangguran. Pengangguran struktur, bermusim, geseran, kitaran, pengangguran teknologi, dan pengangguran tak ketara 1.2 Pengangguran di Malaysia Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan arah aliran Berdasarkan data pengangguran, guna tenaga, agregat dan data dan tenaga buruh. mengikut sektor 1.3 Faktor mempengaruhi Calon seharusnya dapat: pengangguran (a) membincangkan sebab berlaku pengangguran; (b) membincangkan kesan pengangguran terhadap sosio ekonomi; (c) membincangkan cara Dasar fiskal, dasar mengurangkan pengangguran kewangan, dan dan meningkatkan peluang cara-cara lain pekerjaan. 1.4 Upah Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan upah wang, Mengira upah upah bukan wang, dan upah benar benar; 23
 28. 28. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (b) membincangkan faktor yang membezakan upah mengikut sektor dan pekerjaan.2 Inflasi dan Kos Sara Hidup 10 2.1 Indeks harga dan inflasi Calon seharusnya dapat: (a) mengetahui maksud indeks harga pengguna; (b) mengilustrasi cara Indeks harga menghitung indeks harga wajaran pengguna; (c) mengetahui maksud inflasi; (d) menghitung kadar inflasi; (e) mengelaskan jenis inflasi. Inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos, dan inflasi diimport 2.2 Inflasi di Malaysia Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan arah aliran Berdasarkan data inflasi. indeks harga pengguna mengikut kawasan dan kumpulan barang 2.3 Faktor mempengaruhi Calon seharusnya dapat: inflasi (a) membincangkan sebab berlaku inflasi. 2.4 Kos sara hidup Calon seharusnya dapat: (a) mengetahui maksud kos sara hidup; (b) mengaitkan kos sara hidup dengan taraf hidup. 2.5 Kesan inflasi Calon seharusnya dapat: Kos sara hidup, taraf hidup, (a) membincangkan kesan inflasi pertumbuhan terhadap ekonomi. ekonomi, nilai wang, kesan inflasi terhadap pelbagai golongan (contohnya pesara, peniaga, dan penghutang) 24
 29. 29. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 2.6 Langkah mengawal inflasi Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan dasar Dasar kewangan, kerajaan mengawal inflasi. dasar fiskal, dasar kawalan harga, dan dasar pendapatan 2.7 Belanjawan negara Calon seharusnya dapat: Malaysia (a) menjelaskan konsep belanjawan negara Malaysia; (b) menerangkan struktur Kaitkan dengan perbelanjaan dan hasil konsep belanjawan Kerajaan Persekutuan dan lebihan, arah alirannya; belanjawan kurangan, dan belanjawan terimbang (c) memerihalkan hutang negara Sumber hutang Malaysia. negara dan jumlah semasa3 Perdagangan Antarabangsa 10 dan Imbangan Pembayaran 3.1 Perdagangan antarabangsa Calon seharusnya dapat: dan keterbukaan ekonomi (a) menjelaskan maksud ekonomi terbuka; (b) mengilustrasi cara mengukur Nisbah eksport keterbukaan ekonomi. kepada KDNK atau nisbah eksport tambah import kepada KDNK 3.2 Arah aliran perdagangan Calon seharusnya dapat: antarabangsa di Malaysia (a) memerihalkan arah aliran Mengikut jenis perdagangan antarabangsa. barang dan negara rakan dagang 3.3 Kesan perdagangan Calon seharusnya dapat: antarabangsa (a) membincangkan kesan Kesan positif dan perdagangan antarabangsa negatif terhadap ekonomi. 25
 30. 30. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 3.4 Langkah mengawal Calon seharusnya dapat: perdagangan antarabangsa (a) membincangkan dasar Dasar perdagangan kerajaan mengawal Malaysia (contoh: perdagangan antarabangsa. liberalisasi perdagangan, AFTA, galakan eksport, penggantian import, dan dasar perlindungan) 3.5 Imbangan akaun semasa Calon seharusnya dapat: di Malaysia (a) memerihalkan arah aliran Akaun dagangan, akaun semasa. akaun perkhidmatan, akaun pendapatan, dan pindahan semasa 3.6 Kadar pertukaran asing Calon seharusnya dapat: (a) membincangkan sistem kadar pertukaran asing di Malaysia; (b) memerihalkan arah aliran Negara ASEAN, kadar pertukaran asing Amerika Syarikat, Malaysia dengan negara United Kingdom, terpilih; Jepun dan EU (c) membincangkan kesan Harga barang, perubahan kadar pertukaran daya saing sektor asing terhadap ekonomi. eksport4 Perusahaan Kecil dan 10 Sederhana 4.1 Unit perniagaan Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti unit Pemilikan tunggal, perniagaan. Perkongsian, Syarikat Sendirian Berhad, Syarikat Awam Berhad, dan Koperasi 4.2 Perusahaan kecil dan Calon seharusnya dapat: sederhana (a) mentakrifkan perusahaan kecil dan sederhana; (b) menjelaskan ciri perusahaan kecil dan sederhana. 26

×