Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saúde cmc

1,644 views

Published on

 • The Yeast Infection No More book has literally saved my life. After years of getting no help from the established "medical profession" and getting sicker and afflicted by pain mood swings and depression, I bought your book and in less than5 weeks my chronic muscle aches and joint pain, caused by my candida yeast infection, have disappeared, and I literally tossed away my cane that I have been using for years. I couldn't believe it, it was nothing short of a miracle. I still can't believe it. Now, months later, the depression has also vanished. I no longer cry with no reason and I feel happier and energized. I am sure the protocols in your book have saved untold thousands of people like me from suffering and pain and "given us our lives back." I will never understand why don�t doctors tell us or investigate more on the subject of candidiasis. Two of my friends, one of them a naturopath had recommended that I try your program. And just like that, I was cured and liberated from years of misery. I have recommended your book to numerous people and all have received a great deal of relief. If only I had been told about it sooner, it would have saved me years of pain and exhaustion. I really tried everything. After 2 months on your program, people say that I look10 years younger, and they are right! Thank you very much for everything you have done for me! ♥♥♥ http://ishbv.com/index7/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Holistic Candida Secrets, Eliminate Yeast Infection Fast. Candida cure e-book reveals all ▲▲▲ http://scamcb.com/index7/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Saúde cmc

 1. 1. Tema 5. Saúde e enfermidadeVivir máisVivir mellor
 2. 2. Á saúde. Concepto de saúde Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS),a saúde é o estado de completo benestar… físico mental social das persoas ou das sociedades. Ó estado de saúde é o resultado dunha serie defactores que podemos clasificar en 4 tipos: Factores biolóxicos e xenéticos Factores medioambientais ou do entorno Factores de comportamento ou persoais Factores de acceso ós sistemas de saúde
 3. 3. A saúde. Concepto de saúdeEstilo de vidaEstilo de vidaSocializaciónSocialización Condiciónsde vidaCondiciónsde vidaCaracterísticasindividuaisCaracterísticasindividuaisEntorno microsocial:familia, amigos, veciños, ambientelaboral e escolar,…Entorno microsocial:familia, amigos, veciños, ambientelaboral e escolar,…Entorno macrosocial:institucións oficiais, estruturasocioeconómica, clase social, ámbito cultural,educativo, medios de comunicación,…Entorno macrosocial:institucións oficiais, estruturasocioeconómica, clase social, ámbito cultural,educativo, medios de comunicación,…Medio físicoMedio físicoMedio xeográficoMedio xeográficoé o resultado de…é o resultado de…O estilo de vida é o conxuntode patróns de conducta oucomportamento que caracterizana maneira de vivirdun individuo ou un grupoO estilo de vida é o conxuntode patróns de conducta oucomportamento que caracterizana maneira de vivirdun individuo ou un grupo
 4. 4. A saúde. Concepto de saúdeUn estilo de vida saudable implica:Un estilo de vida saudable implica:Unha alimentación adecuadaUnha alimentación adecuadaActividade física apropiadaActividade física apropiadaControl do tabaquismo e outras adicciónsControl do tabaquismo e outras adicciónsVivenda dignaVivenda dignaAmbiente de traballo adecuadoAmbiente de traballo adecuadoSaúde mental e sexualSaúde mental e sexualControl da presión arterial e o colesterolControl da presión arterial e o colesterol
 5. 5. A saúde. Os factores de risco Un factor de risco é calquera circunstancia ou característicadunha persoa ou grupo de persoas que aumenta aprobabilidade de padecer unha enfermidade Un factor de risco non é necesariamente a causa (ouetioloxía) da enfermidade Un factor de riesco está relacionado co feito de padecer aenfermidade Existen distintos factores de risco cuxa acción conxuntapotencia os seus efectos aumentando máis a probabilidadede padecer a enfermidade Tipos de factores de risco: Os que se poden modificar (comportamento, alcoholismo,tabaquismo, hábitos alimentarios, …) Os que non se poden modificar (idade, sexo e xenética)
 6. 6. A saúde. Factores de risco Hai factores de risco específicos dun tipo deenfermidade Exemplo: a exposición ó Sol é un factor de risco docancro de pel Hai factores de risco que afectan a varios tipos deenfermidade Exemplo: o alcoholismo é un factor de risco nosaccidentes de tráfico e na desestruturación familiar queprovoca enfermidades psicolóxicas Hai distintos factores de risco que afectan a unmesmo dano Exemplo: A hipertensión, a hipercolesterolemia e otabaquismo son factores de risco da cardiopatía
 7. 7. Saúde pública e medicina preventiva A saúde pública é a aplicación dométodo científico ós problemas desaúde-enfermidade, considerandocomo suxeito á comunidade. A medicina preventiva é a rama damedicina que se ocupa de impedir queun individuo ou grupo de poboaciónadquira ou desenvolva unha doenza.
 8. 8. Saúde pública e medicina preventiva Os tipos de medidas de saúde pública e medicinapreventiva son: Medidas universais: dirixidas a toda a poboación. Exem.:consellos de dieta equilibrada, hixiene dental, … Medidas selectivas: dirixidas a determinados grupos depoboación polo seu alto risco. Exem.: vacinación contrahepatitis B e C para o persoal sanitario; Vacinación contraa gripe A para estes grupos de risco : embarazadas enfermos crónicos persoal sanitario e o de servizos esenciais, como Forzas deSeguridade do Estado, Bombeiros e Proteción Civil. Medidas individuais: dirixidas a persoas en concreto
 9. 9. A enfermidade A enfermidade é un trastorno físico ou mental queprovoca alteracións no funcionamento normal doorganismo. A patoloxía é o conxunto de cambios que ocorrenno organismo a causa da enfermidade. As enfermidades pódense clasificar atendendo adistintos criterios: O impacto na poboación: Enfermidades esporádicas Enfermidades endémicas Enfermidades epidémicas A orixe: Enfermidades non infecciosas Enfermidades infecciosas
 10. 10. A enfermidade As enfermidades non infecciosas Son aquelas non causadas por axentes patóxenos(bacterias, virus, fungos ou protozoos). Son enfermidades non contaxiosas ó non ser provocadaspor seres vivos (microorganismos) ou virus ou prións. Exemplo: traumatismos, enfermidades dexenerativas,enfermidades xenéticas, … As enfermidades infecciosas Son aquelas causadas por microorganismos patóxenosparasitos (bacterias, fungos ou protozoos) e algunhasestruturas acelulares (virus e prións). O crecemento do patóxeno nas células e tecidos dohospedador denomínase infección. Exemplos: SIDA, gripe, sarampelo, …
 11. 11. As doenzas non infecciosas As doenzas non infecciosasafectan ó normalfuncionamento de aparellos esistemas do organismo. Distínguense varios grupos: Xenéticas: hérdanse dosproxenitores. Moitas soncrónicas. Ex.: Diabetes: concentración alta deglicosa no plasma sanguíneo Hemofilia: enfermidade xenéticaligada ó cromosoma X queconsiste na dificultade do sangepara coagularse adecuadamente
 12. 12. As doenzas non infecciosas Mentais: provocan alteracións dapersonalidade. Ex.: Psicose: estado mental descrito comounha perda de contacto coa realidade Neurose: trastorno mental quedistorsiona o pensamento racional e ofuncionamento a nivel social, familiar elaboral adecuado Esquizofrenia: trastorno mental crónicoque altera a percepción (alucinacións edelirios), a organización do pensamento eas condutas normais Paranoia: estado mental caracterizadopola presencia de delirios autorreferentes(manía persecutoria, delirios de grandeza,…)
 13. 13. As doenzas non infecciosas Específicas de órganos,sistemas e aparellos. Ex.: Do aparello dixestivo EII (enfermidade inflamatoriaintestinal): inflamacióncrónica do intestino que nontende á curación Do aparello respiratorio Bronquite crónica:inflamación dos bronquios caída do O2 no sange EPOC (enfermidadepulmonar obstructivacrónica): obstrucción dofluxo aéreo pulmonar porinflamacións e enfisema(destrucción de alvéolos)
 14. 14. As doenzas non infecciosas Do aparello circulatorio Insuficiencia cardíaca:incapacidade do corazón debombear sange nos volúmenesadecuados para satisfacer asdemandas do metabolismo. Aterosclerose: é oengrosamento das paredes dasarterias debido ó depósito deplacas de ateromas (colesterol,plaquetas e fibras).Isto conduce ó endurecementodas paredes das arterias(arteriosclerose)  formación detrombos, émbolos e aneurismas.
 15. 15. Las enfermedades no infecciosas Trombo: es un coágulo que se formadentro de un vaso sanguíneo y queprovoca una obstrucción (trombosis). Émbolo: es un coágulo transportadopor el torrente sanguíneo a otro vaso yque provoca una obstrucción (embolia). Aneurisma: es la rotura de un vasosanguíneo y la producción de unahemorragia interna. La trombosis, la embolia y elaneurisma provocan la interrupción delsuministro de sangre (isquemia) que dalugar a sufrimiento o incluso muertecelular. Isquemia cerebral  accidentecerebrovascular  parálisis omuerte Isquemia cardiaca  angina depecho e infarto de miocardio dolor en el pecho, paradacardiaca o muerte Del sistema musculoesquelético Osteoporosis: enfermedad en la cualdisminuye la cantidad de minerales enel hueso, lo que los vuelve quebradizosy susceptibles de fracturas y demicrofracturas.
 16. 16. Las enfermedades no infecciosas Del Sistema nervioso Alzheimer: enfermedad neurodegenerativa que semanifiesta como deterioro cognitivo y trastornosconductuales. Se caracteriza por una pérdida progresivade la memoria y de otras capacidades mentales, amedida que las neuronas mueren y diferentes zonas delcerebro se atrofian
 17. 17. Las enfermedades no infecciosas Epilepsia: trastornoneurológico que genera enel cerebro convulsionesrecurrentes, que suelendejar consecuenciasneurobiológicas,cognitivas, psicológicas ysociales Del sistema endocrino Hiper- e hipotiroidismo:funcionamiento anormalde la glándula tiroidea
 18. 18. Las enfermedades no infecciosas Enfermedades oncológicas: la enfermedad oncológica o cáncer seproduce cuando una célula pierde el control sobre su proceso de divisióny prolifera indefinidamente.La pérdida del control de la división se produce como consecuencia dedeterminadas mutaciones que tienen lugar en genes concretos.El tumor es peligroso cuando es maligno, es decir, cuando forma célulascon capacidad de infiltración e invasión de otros tejidos. Estas célulascancerosas transportadas por la sangre pueden provocar nuevostumores en otras partes del cuerpo (metástasis).
 19. 19. Las enfermedades no infecciosas Enfermedades autoinmunes: sonaquellas que se deben a un fallo en elsistema inmunitario que terminaproduciendo anticuerpos contra elpropio organismo. Ejem.: LES (lupus eritematoso sistémico):enfermedad autoinmune crónica queafecta al tejido conjuntivo,caracterizada por inflamación y dañode distintos tejidos debido al depósitode complejos antígeno-anticuerpo Artritis reumatoide: enfermedadsistémica autoinmune, caracterizadapor provocar inflamación crónicaprincipalmente de las articulaciones,que produce destrucción progresivacon distintos grados de deformidad eincapacidad
 20. 20. Las enfermedades no infecciosas Esclerosis múltiple:enfermedad desmielinizante,neurodegenerativa y crónicadel SNC  parálisis Enfermedades causadas poraccidentes: incluyen laspatologías producidas en losaccidentes de tráfico,domésticos, laborales,deportivos y del ocio.
 21. 21. Las enfermedades infecciosas Las infecciones se transmiten desde una fuente deinfección a un hospedador, que es un individuosano. Este individuo puede enfermar tras el contacto conel agente infeccioso. Entre las características del patógeno se puedendistinguir: Contagiosidad: capacidad de propagación delmicroorganismo Infectividad: capacidad del microorganismo de instalarsemultiplicarse Patogenicidad: capacidad del patógeno de producir laenfermedad Virulencia: es el grado de patogenicidad
 22. 22. Las enfermedades infecciosas Antes de infectar a los seres humanos, lospatógenos presentan lugares en los que sereproducen y desde los que se transmiten a laspersonas. Estos lugares se denominan reservorios de lainfección. El reservorio, generalmente, es un animal, aunquepueden ser personas enfermas o sanas peroportadoras de la enfermedad, es decir, personasque no tienen síntomas pero eliminanmicroorganismos en sus secreciones. También son reservorios de infección el suelo y elagua.
 23. 23. Las enfermedades infecciosas El contagio se puede producir a través de distintasvías de transmisión: Vía oral-fecal: el contagio se produce por la ingesta dealimentos o agua contaminados (enfermedadesdiarreicas). Vía respiratoria: el contagio se produce por absorción enel tracto respiratorio de gotitas u otros sustratos quecontengan secreciones respiratorias contaminadas(neumonía, difteria, tos ferina, tuberculosis o gripe). Contacto directo: el contagio se produce por contactoentre personas (gonorrea, lepra, SIDA); con un animalinfectado, por mordedura o picadura (peste, tifus, rabiamalaria); a través de heridas (tétanos).
 24. 24. Las enfermedades infecciosas Hay muchos seres vivos con capacidad paraproducir infecciones en el ser humano. Microorganismos parásitos Bacterias Hongos Protozoos Animales parásitos Gusanos nematodos y platelmintos Hay algunas formas acelulares (no son seres vivos)que pueden producir infecciones en el ser humano. Virus Priones
 25. 25. Las enfermedades infecciosas deorigen bacteriano Las bacterias son los seres vivos másabundantes de la Tierra. La mayoría son inofensivas e inclusobeneficiosas (como las de la florabacteriana de nuestro aparato digestivo). Sin embargo, hay un gran número debacterias patógenas que producenenfermedades.
 26. 26. Las enfermedades infecciosas deorigen bacteriano Diarrea: es una alteración de las hecesen cuanto a volumen, fluídez ofrecuencia anormales, lo cual conllevauna baja absorción de líquidos ynutrientes. Está acompañada de dolor,fiebre, náuseas, vómito, debilidad opérdida del apetito. Es una de lasprincipales causas de muerte en lospaíses del Tercer Mundo, íntimamenteasociada a la deshidratación. Es casisiempre causada por toxinas de unabacteria, por ejemplo, la toxina delcólera o la de Escherichia coli. Neumonia: es una enfermedadinfecciosa e inflamatoria que consiste enla infección de los espacios alveolaresde los pulmones. La neumonía puedeestar causada por distintos agentesetiológicos: bacterias, comoStreptococcus pneumoniae,Mycoplasmas y Chlamydias; distintosvirus e incluso hongos.
 27. 27. Las enfermedades infecciosas deorigen bacteriano Difteria: es una enfermedad infecciosaaguda, debida a la exotoxina producidapor Corinebacterium diphtheriae (bacilode Klebs-Löffler). Se caracteriza por laaparición de falsas membranasfirmemente adheridas, de exudadofibrinoso, que se forman en lassuperficies mucosas de las víasrespiratorias y digestivas superiores(principalmente en amígdalas, gargantay nariz). Tos ferina: es una enfermedadaltamente contagiosa de las víasrespiratorias altas, causada porcocobacilos de la especie Bordetellapertussis. Se caracteriza por inflamacióntraqueobronquial y accesos típicos detos violenta, espasmódica consensación de asfixia, que terminan conun ruido estridente.
 28. 28. Las enfermedades infecciosas deorigen bacteriano Tuberculosis (antiguamente tisis): es unaenfermedad infecciosa, causada pordiversas especies del géneroMycobacterium, pero principalmente por M.tuberculosis o bacilo de Koch. Los signos ysíntomas más frecuentes son: tos conflema, a veces con sangre en el esputo,fiebre, sudoración nocturna, mareosmomentáneos, escalofríos y pérdida depeso. Gonorrea: es una infección de transmisiónsexual provocada por la bacteria Neisseriagonorrhoeae o gonococo. El síntoma másfrecuente es una excreción uretral mucosaubicada en la punta del pene. Otrossíntomas son dolor al orinar, sensación dequemazón en la uretra, dolor o inflamaciónde los testículos.
 29. 29. Las enfermedades infecciosas deorigen bacteriano Lepra: es una enfermedad infecciosa, de nula contagiosidadcuando está debidamente tratada, producida por la bacteriaMycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis. Lossíntomas pueden aparecer después de varios años de lainfección, ya que el proceso de incubación de la enfermedades largo (de 2 a 7 años).Uno de los primeros síntomas es la insensibilidad al dolor, laszonas insensibles adquieren una coloración distinta al restode la piel. Con frecuencia aparecen parálisis musculares yfragilidad en los huesos, especialmente en los dedos de lasmanos y pies. Otros síntomas, ya más tardíos, son elabultamiento de la frente y la distorsión facial. Peste: La peste es una enfermedad infectocontagiosa queafecta tanto a animales como a humanos, y es causada porla bacteria Yersinia pestis. Se caracteriza por fiebre, dolor decabeza, escalofrío, hinchazón y dolor de los ganglioslinfáticos. Se pueden desarrollar trombos que provocan áreasisquémicas en la piel (color azulado o negruzco de la piel),circunstancia ésta que da nombre a la enfermedad (PesteNegra). Si se produce diseminación septicémica se puededesarrollar sintomatología respiratoria (síndrome gripal,neumonía, esputos sanguinolentos) o nerviosa (convulsiones,etc.) con muy mal pronóstico.
 30. 30. Las enfermedades infecciosas deorigen bacteriano Tifus: un conjunto de enfermedades infecciosasproducidas por varias especies de bacteria delgénero Rickettsia, transmitidas por la picadura dediferentes artrópodos como piojos, pulgas, ácarosy garrapatas que portan. El tifus se caracteriza porfiebre alta recurrente, escalofríos, cefalea yexantema. Tétanos: es una enfermedad no contagiosa,frecuentemente mortal, provocada por unapotente neurotoxina producida por una bacteriadel género Clostridium. La bacteria se reproduceen condiciones anaeróbicas en el cuerpo ysegrega toxinas que penetran en las fibrasnerviosas hasta llegar al SNC dañando a lasneuronas.Provoca parálisis y espasmos musculares. Labacteria produce esporas resistentes y provienende casi cualquier parte, incluso del polvo de lacalle o el suelo. La infección ocurre por lapenetración de las esporas en las heridas.
 31. 31. Las enfermedades infecciosas deorigen protozoario Malaria o paludismo: Laenfermedad es causadapor el protozooPlasmodium. Los vectoresde esta enfermedad sondiversas especies delmosquito Anopheles. Lossíntomas son muyvariados, empezando confiebre 8 a 30 días despuésde la infección,acompañada, o no, dedolor de cabeza, doloresmusculares, diarrea,decaimiento y tos.Ciclo vital de Plasmodium
 32. 32. Las enfermedades infecciosas deorigen vírico Gripe: es una enfermedad infecciosa de aves ymamíferos causada por un tipo de virus deARN.En los seres humanos afecta a las víasrespiratorias y se acompaña de síntomasgenerales como fiebre, dolor de garganta,debilidad, dolores musculares, dolor estomacal,articulares, y de cabeza, con tos y malestargeneral.En algunos casos más graves puedecomplicarse con pulmonía (neumonía), quepuede resultar mortal, especialmente en niñospequeños y sobre todo en ancianos. Aunque sepuede confundir con el resfriado (catarro)común, la gripe es una enfermedad más gravey está causada por un tipo diferente de virus.La gripe se transmite desde individuosinfectados a través de gotas en aerosolcargadas de virus, que son emitidas con la toso los estornudos o sólo al hablar.
 33. 33. Las enfermedades infecciosas deorigen vírico SIDA (Síndrome de InmunodeficienciaAdquirida): es una enfermedad que afecta alos seres humanos infectados por el VIH(virus de inmunodeficiencia humana). El VIHataca a un tipo de células del sistemainmunitario (linfocitos T CD4 colaboradores) yesto provoca una deficiencia del sistemainmunitario que termina por no responder alas infecciones.Cabe destacar la diferencia entre estarinfectado por el VIH y padecer de sida. Unapersona infectada por el VIH es seropositiva ypasa a desarrollar un cuadro de sida cuandosu nivel de linfocitos T CD4 desciende pordebajo de 200 células/ml de sangre.El VIH se transmite a través de los siguientesfluidos corporales: sangre, semen,secreciones vaginales y leche materna.
 34. 34. Las enfermedades infecciosas deorigen priónico Enfermedad e Kreutzfeldt-Jakob (encefalopatíaespongiforme o enfermedad de las vacas locas):es un mal neurológico producido por una proteínallamada prión (PrP).Se trata de una enfermedad de naturalezadegenerativa y pronóstico mortal.La enfermedad resulta del plegamiento anormaldel prión. Este fenómeno parece estimular a queotras proteínas normales presentes en lasneuronas alteren sus formas, afectando sucapacidad para funcionar.En las etapas iniciales de la enfermedad, losenfermos sufren fallos de memoria, cambios decomportamiento, falta de coordinación yperturbaciones visuales. A medida que progresa,el deterioro mental se hace más pronunciado ypueden darse movimientos involuntarios,ceguera, debilidad de las extremidades y coma,culminando sin excepción con la muerte delpaciente.Se transmite al ingerir alimentos contaminadoscon el prión.
 35. 35. Las enfermedades infecciosas deorigen fúngico Hay algunos hongos que pueden producirinfecciones conocidas como micosis. Hay varios tipos de micosis: Micosis superficiales (en la piel): tiñas y pie de atleta. Micosis subcutáneas: producidas por heridas quefavorecen el crecimiento de los hongos bajo la piel. Micosis sistémicas (en los órganos internos):candidiasis, infección oportunista que afecta a la piel, eltubo digestivo, el aparato respiratorio y el genital;aspergilosis, producida por Aspergillus, que puedeprovocar reacciones alérgicas y graves infecciones enpersonas inmunodeficientes.
 36. 36. Las enfermedades infecciosas deorigen animal Algunos animales son parásitos del serhumano. Hay 2 grandes tipos de parásitos: Ectoparásitos: viven sobre la superficie delcuerpo y los más importantes son artrópodos(piojos, pulgas y garrapatas), que suponen unriesgo añadido por ser transmisores deenfermedades infecciosas. Endoparásitos: viven en las cavidades internasdel cuerpo y, la mayor parte, son gusanos.Pueden ser platelmintos (planos) como la duelao la tenia o nematodos (cilíndricos) como elAnisakis o la triquina.
 37. 37. Las enfermedades infecciosas Las enfermedades infecciosas pasan por tres fases operiodos: Periodo de incubación: es el tiempo de transcurre desde laentrada del microorganismo (contagio) hasta la aparición de losprimeros síntomas. Período prodrómico (o de enfermedad manifiesta): es la fase enla que aparecen signos generales inespecíficos comunes a otrostrastornos. El microorganismo ha infectado pero aún no haactuado en el órgano donde va a causar la enfermedad. Periodo clínico: es la fase en la que aparecen los síntomas ysignos que definen la enfermedad. Es aquí donde podráestablecerse un diagnóstico. En esta fase se distinguen dossubfases: Fase de efervescencia (de máxima intensidad) Fase de convalecencia (caracterizada por el agotamiento producidopor la reacción del organismo ante el estrés de la infección).
 38. 38. Las enfermedades infecciosasLos postulados de Koch Robert Koch estableció las condiciones paraaveriguar si un microorganismo es el agentecausante de una enfermedad. Definió 4 postulados: El microorganismo debe encontrarse siempre en losindividuos que padezcan la enfermedad y no estar enlos sanos. El microorganismo debe aislarse del hospedadorenfermo y obtenerse un cultivo puro fuera de sucuerpo. La enfermedad debe producirse cuando se inocule elcultivo en un hospedador sano. El microorganismo debe ser aislado de nuevo a partirdel hospedador infectado experimentalmente ycultivado en el laboratorio, comprobándose despuésque sea el mismo microorganismo original
 39. 39. El sistema inmunitario El organismo cuenta con un sistema inmunitario(conjunto de defensas externas e internas) que lodefiende de sustancias extrañas y patógenos(antígenos). Es el responsable de conferir inmunidad, es decir,resistencia frente a infecciones y sustanciasextrañas. La respuesta del sistema inmunitario frente alantígeno se denomina respuesta inmunitaria. Existen dos tipos de respuestas: Respuesta innata o inespecífica Respuesta adaptativa, adquirida o específica
 40. 40. El sistema inmunitario Respuesta innata o inespecífica Está presente en el organismo antes de que éste sea expuesto porprimera vez a los antígenos Actúa inespecíficamente frente a cualquier tipo de agente extraño La proporcionan: Las defensas externas Ciertos glóbulos blancos llamados fagocitos Un conjunto de proteínas de la sangre La inflamación es un ejemplo de respuesta inmunitaria inespecífica Respuesta específica Se adquiere tras el contacto con el antígeno Se reconoce de forma específica cada tipo de antígeno La proporcionan: Ciertos glóbulos blancos llamados linfocitos Unas proteínas sintetizadas por ellos llamadas anticuerpos Genera unos linfocitos de memoria capaces de recordar cada antígenodespués del primer contacto con él  los contactos posteriores con elantígeno desencadenarán una respuesta más rápida y eficaz
 41. 41. La respuesta innataPrimera línea de defensa La primera línea de defensa del organismo la constituyen losepitelios de revestimiento (piel y membranas mucosas). Los mecanismos de defensa de estos epitelios son de 3 tipos: Mecanismos físicos El efecto de barrera de los epitelios gracias a las uniones entre lascélulas El efecto de barrido de los cilios de la tráquea La retención de bacterias gracias al mucus y otros fluidos de los tractosrespiratorio, digestivo y genitourinario Mecanismos químicos Lisozima, presente en la saliva, las lágrimas, la mucosidad nasal y laorina. Esta enzima rompe la pared celular de algunas bacterias. Péptidos antibacterianos del intestino Cerumen del oído Espermina del esperma Mecanismos microbiológicos La flora bacteriana normal que recubre los epitelios compite con losmicroorganismos patógenos por el espacio y los nutrientes.
 42. 42. La respuesta innataSegunda línea de defensa La segunda línea de defensa se pone en marcha cuando losmicroorganismos superan la primera Los mecanismos de defensa son: Si las bacterias son extracelulares entran en acción los fagocitosy el sistema del complemento (proteínas del plasma sintetizadasen el hígado que conducen a la lisis de los patógenos) Si las bacterias son intracelulares la respuesta corre a cargo delos macrófagos (un tipo de fagocito) Si la infección es debida a virus se ponen en marcha las célulasNK y los interferones (proteínas producidas por las célulasinfectadas) Estos mecanismos desencadenan, normalmente, unarespuesta inflamatoria La tercera línea de defensa la constituye la respuestaespecífica
 43. 43. La respuesta innataCélulas inespecíficas La respuesta inmunitaria innata de la segunda línea dedefensa se debe a un conjunto de glóbulos blancos oleucocitos y las moléculas que éstos secretan. Actúan sobre una gran cantidad de patógenos ydesencadenan procesos de fagocitosis e inflamación. Las células responsables son las siguientes: Fagocitos Polimorfonucleares neutrófilos y eosinófilos  devoranpatógenos extracelulares Monocitos y macrófagos (que son los monocitos cuando emigrany se sitúan en los tejidos)  devoran microorganismos y célulasinfectadas por bacterias intracelulares Células citotóxicas Células NK (natural killers) o citocidas  destruyen célulastumorales y células infectadas por virus Células cebadas Polimorfonucleares basófilos y mastocitos (que son losanteriores cuando emigran a los tejidos)  liberan histamina y, portanto, participan en la inflamación
 44. 44. La respuesta innataCélulas inespecíficasNeutrófiloEosinófilosLinfocitoBasófiloMastocitoCélulas NKMonocitoMacrófagocazando
 45. 45. La respuesta innataLa inflamación Cuando un agente extraño atraviesa la primera línea de defensa esmuy probable que se desencadene una inflamación. La inflamación es una respuesta para dirigir los elementos delsistema inmunitario al lugar de infección o lesión. Se pueden distinguir varias etapas en el proceso de inflamación: Liberación de mediadores de la inflamación Vasodilatación  aumento del flujo sanguíneo Incremento de la permeabilidad de los vasos Activación del complemento  lisis de bacterias Salida de los fagocitos e infiltración del tejido dañado Quimiotaxis Fagocitosis de agentes extraños Secreción de sustancias proinflamatorias por parte de los macrófagos Estimulación de producción de proteínas de la fase aguda por el hígado Fiebre
 46. 46. La respuesta innataLa inflamación Liberación de mediadores de la inflamación El tejido dañado por la infección y los mastocitosliberan mediadores de la inflamación: proteínasdel complemento, leucotrieno, kininas ehistamina. La histamina, las kininas y el leucotrienoproducen vasodilatación capilar e incremento dela permeabilidad vascular. Las proteínas del complemento (C5a) activanlas células del endotelio vascular para que losneutrófilos y monocitos se peguen a ellas.
 47. 47. La respuesta innataLa inflamación Vasodilatación Como resultado de los mediadores anteriores seproduce una dilatación de los vasos sanguíneos. Esta dilatación da lugar a un aumento del flujosanguíneo en la zona lesionada para hacerllegar a los elementos del sistema inmunitario. Esta dilatación se manifiesta como rubor y caloren la zona.
 48. 48. La respuesta innataLa inflamación Incremento de la permeabilidad Las células del endotelio vascular se retraendejando huecos que facilitan la salida de plasmasanguíneo hacia los tejidos. Ese plasma lleva proteínas del complemento,anticuerpos y otras enzimas útiles en la luchacontra los microorganismos. La salida de plasma provoca edema(acumulación de líquido en los tejidos). Esta acumulación afecta a las terminacionesnerviosas y produce dolor.
 49. 49. La respuesta innataLa inflamación Activación del complemento Las proteínas del complemento que han salido en elplasma conducen a la formación de un complejo deataque a la membrana de las bacterias  lisis. Salida de fagocitos Las células endoteliales activadas por los mediadores dela inflamación son capaces de atraer hacia sí neutrófilos,monocitos y linfocitos que se pegan a la pared del vaso. A continuación estas células ruedan y cuando encuentranun hueco se abren paso a través de la pared del vasopara salir de él (extravasación).
 50. 50. La respuesta innataLa inflamación Quimiotaxis Una vez fuera del vaso, los fagocitos se mueven a favorde gradiente de concentración de mediadoresquimiotácticos, dirigiéndose al foco de infección. Fagocitosis Una vez en el foco de infección, los fagocitos comienzana devorar agentes infecciosos. Los microorganismos pueden tener estructuras queimpiden la fagocitosis pero el sistema se ayuda deanticuerpos y proteínas del complemento. Los macrófagos y neutrófilos muertos llenos de bacterias,junto con el suero constituyen el pus.
 51. 51. La respuesta innataLa inflamación Secreción de sustancias proinflamatorias Los macrófagos sintetizan y secretan diversas moléculasbiológicamente activas que se conocen como citocinasproinflamatorias. Producción de proteínas de la fase aguda Estas proteínas proinflamatorias estimulan la producciónde otras proteínas llamadas de fase aguda, sintetizadasen el hígado. Estas proteínas de fase agua actúan en el hipotálamoinduciendo fiebre. Fiebre El aumento de temperatura crea un ambiente hostil parala mayoría de los agentes patógenos y, además, potenciala respuesta inmunitaria.
 52. 52. La respuesta innataLa inflamación
 53. 53. La respuesta adaptativaTercera línea de defensa El sistema inmunitario tiene una tercera línea dedefensa que responde específicamente a laintroducción de sustancias extrañas (moléculas omicroorganismos). Estas sustancias extrañas se conocen, en general,como antígenos. Los antígenos provocan una respuesta inmunitariaespecífica que termina con la producción deanticuerpos por parte de un tipo de leucocitosllamados linfocitos. Los anticuerpos reconocen específicamente a losantígenos y se unen a ellos para desactivarlos dedistintas maneras.
 54. 54. La respuesta adaptativaCélulas específicas La respuesta inmunitariaadaptativa de la tercera líneade defensa se debe a unconjunto de glóbulos blancos oleucocitos del tipo linfocitos ylas moléculas que éstossecretan. Sin embargo, en muchoscasos, los linfocitos, necesitanla colaboración de célulasinespecíficas. Las células responsables sonlas siguientes: Linfocitos B Linfocitos T
 55. 55. La respuesta adaptativaCélulas específicas Linfocitos B (maduran en la médula ósea, Bone marrow) Poseen en su membrana plasmática receptores específicos (BCR, BCell Receptor) que reconocen antígenos. Cuando estas células se activan comienzan a producir anticuerpossolubles que secretan al medio. Linfocitos T (maduran en el timo) Poseen en su membrana plasmática receptores específicos (TCR, TCell Receptor) que reconocen antígenos. Sin embargo, estos antígenos tienen que estar sobre la membrana delos macrófagos. Los macrófagos actúan así como células presentadoras de antígenos. Estos antígenos proceden de las bacterias digeridas en su interior y seunen en el exterior sobre un complejo multiproteínico llamadoComplejo Principal de Histocompatibilidad (MHC, Major Histocompatibility Complex). Los linfocitos T no producen anticuerpos, lo que hacen es producir yliberar sustancias que activan a los linfocitos B y a otros linfocitos T. Hay otros linfocitos T (los citolíticos) que matan directamente célulascancerosas y células infectadas por virus.
 56. 56. La respuesta adaptativaLos anticuerpos La unión del anticuerpo al antígeno tiene diversasconsecuencias: Neutralización: los anticuerpos se pueden unir a lasporciones del antígeno responsables de la patogenicidad. Aglutinación: es la formación de complejos o conjuntos debacterias, virus o células rodeados de anticuerpos. Estoscomplejos son reconocidos por los macrófagos o lascélulas NK y los destruyen. Lisis de bacterias a través de la activación del sistema delcomplemento del plasma. Opsonización: es el recubrimiento de los gérmenes poranticuerpos para facilitar su fagocitosis por fagocitos. Sepueden opsonizar bacterias y también complejos deaglutinación.
 57. 57. Lucha contra las enfermedadesinfecciosas El tratamiento de lasenfermedades infecciosas sebasa en el uso de sueros,vacunas y fármacos Sueros Son preparados artificialesque contienen anticuerposespecíficos contra patógeno. Se obtienen a partir de lasangre de una persona o deun animal (caballo). Los sueros proporcionan unainmunidad pasiva al recibir losanticuerpos producidos porotro organismo. Los sueros proporcionan unainmunidad inmediata peropoco duradera.
 58. 58. Lucha contra las enfermedadesinfecciosas Vacunas Son preparados quecontienen el agentepatógeno (virus o bacterias)que causa la enfermedadpero atenuado, muerto ofragmentado. De este modo el agente nodesatar la patología de laenfermedad. Las vacunas inducen unarespuesta inmunitariaespecífica natural pero sinpeligro para el vacunado. El individuo queda protegidocontra el patógeno si seproducen posteriorescontactos, debido a loslinfocitos de memoria.
 59. 59. Lucha contra las enfermedadesinfecciosas Fármacos Son sustancias químicaspurificadas utilizadas en eltratamiento, cura, prevención oel diagnóstico de unaenfermedad. Los más importantes son losantibióticos. Los antibióticos son sustanciasfabricadas y secretadas pormicroorganismos (mohos ybacterias) y que en pequeñascantidades matan (acciónbactericida) o impiden elcrecimiento (acciónbacteriostática) de ciertasclases de bacterias sensibles. Se utilizan con finesprofilácticos (preventivos) oterapéuticos (curativos) sólocontra las infeccionesbacterianas.
 60. 60. Definición de medicamento Un medicamento es una sustancia que... se administra en personas o animales ysirve para… prevenir diagnosticar tratar aliviar o curar enfermedades o para modificar alguna función fisiológica
 61. 61. El uso racional de losmedicamentos La OMS define el uso racional de losmedicamentos como aquel en el que: los pacientes reciben la medicaciónadecuada a sus necesidades según la dosis precisa que necesiten durante un periodo de tiempo adecuado con información para su uso correcto y al menor costo posible
 62. 62. El uso racional de losmedicamentos El uso racional de los medicamentos implica: Elegir el medicamento adecuado según la situación clínicadel paciente Un medicamento adecuado para un paciente puede no serlo paraotro. Hay que excluir la automedicación. Los medicamentos siempre traen consigo efectos secundarios quepueden provocar reacciones peligrosas. El paciente debe recibir la información clara y precisa tras laprescripción Esta información incluirá: Cómo tomar el medicamento En qué dosis Durante cuánto tiempo Si no se siguen las instrucciones, el medicamento puede no sereficaz o incluso tener efectos adversos (no deben abandonarsetratamientos sin previa consulta con el médico). Se debe recetar el medicamento más barato entre lasdiferentes posibilidades que ofrezca el mercado
 63. 63. Los trasplantes Un trasplante es la extirpación de un tejido u órgano de un individuo(el donante) y su implantación en el mismo cuerpo o en unorganismo diferente (el receptor). La palabra injerto se utiliza como sinónimo y cuando se instalanprótesis artificiales se habla de implantes. En función de la relación genética entre el donante y el receptor, sepueden distinguir cuatro tipos de trasplantes: Autotrasplante (autólogo o autogénico). Es el tejido reimplantado en elpropio individuo de una parte sana a otra dañada. El paciente es, a lavez, donante y receptor. Isotrasplante. Es el trasplante realizado entre individuos genéticamenteidénticos (gemelos). Alotrasplante (alogénico). Es el trasplante realizado entre individuos deuna misma especie pero con diferente constitución genética, comoocurre entre personas. La mayoría son de este tipo (Ejem.: transfusionessanguíneas). Xenotrasplante. Es el trasplante realizado entre individuos de diferenteespecie, como puede ser de cerdo a un ser humano (válvulas cardiacasy piel). Se está investigando la posibilidad de utilizar animalestransgénicos para evitar los rechazos.
 64. 64. Los trasplantes Cuando el organismo del receptor no reconoce eltejido o el órgano trasplantado como propio seproduce un fenómeno denominado rechazo. Se trata de una respuesta del sistema inmunitarioque destruye el injerto. Para evitarlo se utilizan medicamentosinmunosupresores, que las personas que hanrecibido un transplante deben tomar de por vida. Entre los trasplantes más habituales se encuentranlos de riñón, corazón, hígado, pulmón, médulaósea, córnea, páncreas e intestino delgado.
 65. 65. La investigación médica La medicina tienen carácter experimental, no es una ciencia exacta. El ser humano es heterogéneo, de modo que, tratamientos que sonválidos para el 90% de la población pueden no serlo para el 10%restante. Por eso se dice que no hay enfermedades sino enfermos. Así pues, la medicina requiere investigación para: Conocer mejor la fisiología humana. Encontrar nuevos tratamientos, medicamentos, aparatos y técnicasquirúrgicas. Controlar y evaluar los tratamientos ya aceptados e irlos adaptando apacientes específicos. Conocer la distribución y el impacto de las enfermedades en la población(epidemiología). Conocer los aspectos sociales y culturales de la salud (sociologíamédica). Organizar, financiar y prestar la atención médica (sistema de salud). Desarrollar leyes (medicina legal). Atender los aspectos éticos (deontología médica).
 66. 66. La investigación médica La función del investigador es generar conocimientos. La responsabilidad del médico es la salud de sus pacientes. A veces, la investigación puede no contribuir a la salud y bienestarde los pacientes. Cuando se produzca conflicto entre la función del médico y la delinvestigador debe prevalecer el médico sobre el investigador. En 1966, la Asamblea General de la ONU adoptó “El AcuerdoInternacional sobre Derechos Civiles y Políticos” que en su artículo 7dice: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,inhumanos o degradantes. En especial, nadie será sometido sin sulibre consentimiento a experimentos médicos o científicos. La declaración expresa el valor humano fundamental que ha de regirtoda investigación en personas: protección de los derechos y elbienestar de todos los seres humanos que son objeto deexperimentación científica.
 67. 67. La investigación médica Un ensayo clínico es una evaluación experimental de unmedicamento, técnica diagnóstica o terapéutica que, en suaplicación a seres humanos, pretende valorar su eficacia yseguridad. Los ensayos clínicos suelen llevarse a cabo en hospitales. Los ensayos clínicos deben ser aprobados por un comité debioética. Un ensayo clínico se realiza sólo cuando hay razones paracreer que el tratamiento que se está estudiando puede serbeneficioso para el paciente. Los participantes en el ensayo clínico deben conocer losobjetivos, sus riesgos y beneficios y firmar un consentimientoinformado. Pueden abandonar el estudio cuando quieran. El ensayo clínico tiene lugar tras los estudios de laboratorio ylas pruebas en animales.
 68. 68. La investigación médica El ensayo clínico consta de 4 fases: Primera fase. Se realiza con un pequeño grupo de voluntariossanos. Así se averigua si se producen efectos tóxicos oindeseados y cómo es procesado por el organismo. Segunda fase. Se lleva a cabo con un grupo seleccionado depacientes con enfermedad. Se pretende comprobar la dosis y losefectos positivos y si aparecen efectos secundarios. Tercera fase. Consiste en la administración del medicamento auna gran cantidad de pacientes. Se compara el efecto del nuevomedicamento con fármacos que ya existen para tratar la mismaenfermedad o con un placebo (sustancia inactiva). Se utiliza latécnica conocida como doble ciego, es decir, que ni la personaque participa en la investigación ni el médico saben quién recibeel medicamento o quién el placebo. Cuarta fase. Si se producen resultados positivos, se solicita laautorización del fármaco para su comercialización. Durante losprimeros años se sigue haciendo un seguimiento controlado elmedicamento (farmacovigilancia).
 69. 69. La investigación médicaLas patentes Una patente es un título otorgado por el Estado que confierea su propietario el monopolio de la explotación industrial ycomercial de una determinada invención durante un periodode tiempo (para los medicamentos son 20 años). El propietario de la patente (generalmente, la empresafarmacéutica) es el único que puede fabricar y comercializarel producto. Además, puede impedir que se concedan patentes idénticaso equivalentes sin su permiso. Se puede considerar el medicamento como bien universaldado que actúa sobre las enfermedades y ayuda a recuperarla salud de las personas. Por esto, muchos piensan que los medicamentos deberíanfabricarse y distribuirse si las limitaciones de las patentes.
 70. 70. La investigación médicaLas patentesArgumentos a favor Argumentos en contraLa investigación para descubrir y producir unnuevo fármaco es muy costosa por lo que lapatente sirve para recuperar la inversiónLa patente no sirve para recuperar lainversión sino para mantener el monopolio deunas pocas empresas potentesLas patentes sirven para financiar lainvestigación de las enfermedadesLas enfermedades que se investigan sonaquellas que aseguran un elevado beneficioeconómico. Así, son las enfermedades de lospaíses industrializados que pueden pagar loselevados precios que la industriafarmacéutica pone a los medicamentos.Las patentes ayudan a tener dinero para lainvestigación de todas las enfermedadesLas enfermedades olvidadas (las pocofrecuentes o las frecuentes en los paísesempobrecidos) no son atendidas por laindustria farmacéutica y su investigacióncorre a cargo del Estado.
 71. 71. La investigación médicaLas patentes En 2003, en Doha (Qatar), se llegó al acuerdo deque un país podría saltarse la patente y fabricar oimportar genéricos, sin sufrir represalias, en casode emergencia sanitaria. Los países en vías de desarrollo quieren industriasfarmacéuticas propias para su abastecimiento yluchan contra las patentes. La India es el primer fabricante mundial demedicamentos genéricos. Brasil ha sido el primer país del mundo que hasuspendido la patente de un medicamentodeclarándolo de interés público.
 72. 72. La investigación médicaLos genéricos Un medicamento genérico es aquel vendido bajo la denominacióndel principio activo que incorpora, siendo bioequivalente a la marcaoriginal, es decir, igual en composición y forma farmacéutica. Puede reconocerse porque en el envase del medicamento en lugarde un nombre comercial, figura el nombre de la sustancia de la queestá hecho seguido del nombre del laboratorio fabricante. En Españay otros países, además, se agregan las siglas EFG (EspecialidadFarmacéutica Genérica). Los medicamentos genéricos pueden fabricarse y comercializarsepor cualquier empresa acreditada una vez que expira la patente queprotegía el medicamento original. El genérico, pues, aparece al vencimiento de la patente delmedicamento de marca (20 años). Los fabricantes de genéricos, por tanto, no desarrollan nuevasmoléculas. Los medicamentos genéricos son una alternativa de igual calidad yde menor precio que los medicamentos de marca. Los medicamentos genéricos sirven para contener el gasto ysostener financieramente el sistema sanitario público.

×