Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nursery booklet- নার্সারী

2,140 views

Published on

Nursery booklet- নার্সারী

 • Be the first to comment

Nursery booklet- নার্সারী

 1. 1. MEV Hup , N . ek 132”, :as: mii , w ššñãí *llšåšgýlfýïæšłlí . VFłFåFåíí
 2. 2. mvñåï Weñfãømñmwâñmwęmęïiųwñmåwæm MW! mwælåmñ-łw am? n. , *aw se. mwfãmlñw saam wwt-noa, mlm-r GW CFN 1315111? åoãł (mooo Vi? ) viv-mm WEENEN amwwwïålw wfåwrwïwïtm ? HT 31115171? ? mmm wsxmwmflãïiïėï wïaømævłcúųwåmełlú) Htmïcwvtęfåvtræwiïíšñšñ ermumfåã Glïlïlšlwlñïlïl 115" *Rwññlåí 'io ñłñmmmå, 55111, ãiïlïïï, FWl-àooo ©mmęmñmñųa mötmwñmlłrłïaww-sãæ Nursery (Nursery): A leaming material for enhanoement of livelihood skills designed for the neo-Iiterates and persons having limited reading skills. developed by Center for lntemational Education and Development (CINED) and published by Dhaka Ahsania Mission with the generous tinanoial support from Commonwealth of Leaming (COL). 1st Edition, December 2012, Number of oopies 5,000. ISBN: 978-984-90186-2-9
 3. 3. atzñnw-raųawæmwwmu mmm savøïmšwfwmwtañwwmwïñ, mm, šïwñwmęfüïzúwmwæíwwæwñwïcñlåïnëårñqwmïãññws wsmųñzwmãaãwm-ørñaúwmu aïmmwvnmæwmmęmñmñmmüųwmnwmñwwwęñwñña wwñawsvnïhñæfñręïaųíænwñvmwmmmñwwwzøfàawwæ ęfåwañmømæaúmmmnáæíæmømųrñmñmlåqíèręzwmàa wfâmwwññmmwmwmmwmmmammcññaewmñm Mæïwnzúmwwųïïñmfàwæamæmwúàömłãåmcñlñæewæwñw swam QÉWMWTÊWGTHQooQ-QoooWNÊÊVÉHWETGWHÊÉVQäÊÊMMÊÊÊWI Hãíåtïåoobñïñmdåïöñiïłñïñíïåïïłïmmølïåñiñqlñåwfàëúñiñím mmųeñmfãwærøwñmwiåmmmaęcwmcųwvmvåwclneowæmvñ ålñïúfïñnåmæãñãíwñwųlåaýwñwšññmåawmañïïïññwåaæmårm ñmål dtvłíãñïøtríúïñâææiïåfåamcñiïæïåamwïcñrãl úłïñlåmełfèñ wmhmmrämælämañzwñfèfèenmvæųvæšwàmñmwęnmmñ fšlèecrïcłiiïwñwñtslwïwmwwmmml ałñfàmøfèmwætmwømâañmømwėfawwæwmærñmñïiałmm mmmcälwwłåamlåwwaårwamëmmwųmñïúïñlåmwcñšaañzw ñmøtmañmmåwwmæmæwüørlèíèwañwdñmwłwęñmmæmm : aannames: vn-nmñtønqmñasfñrætwíæmwwøïsæaewiųsñmwúwm memñwfèfèzañwmaåñíåmsųwwømamæmmàãïwwwmwwęlån “HMIÊVÉFÊÊÉÊÊKWVIWÉNGÉÊÉCÊIÊI aåfãñmwwñïømïcñ- cåcsïviïšr, FÊWW, ?TÊ$Ê“ÊBFIWI“Ê1ÊIÊ”WMÊÊMWÉÊQBHÊWINWÊIÊÉW, GWÊÉÊ, mümEñme = tñmwm1WwïmIE| aïññmqvmñeañtwfèmomwñvmssammñvwmmñvmmmm CINED-zsxšretawñåłâwæúmñrñïæeæïøïwu wïåfñiåæïłmmvïtñžlžwåw wïsfåvwameïwwïmtñänñfåwłššųmwïñvmłwañhwnwmw wwewmwmñųcoų-mwæweñwmęsøun mmfãwmæïàaåïvmñømnæųañzwíèfèaømæwmwųammñwñnñnñm mñwøwmñ-*læïmwwæwmęñmønæmn aammwwñvwmåañ Hïwmwïãtwïtåïïëęmàtíwwñïwaïäłwmmlñfåmaïcñïe añwrmíèlèvęm Wwmåwñwxwcųwmñïwwåmåïíïwæuñwmæñwñïñwïíñíl Tïcïłšłãàå må www o šlñfl
 4. 4. mvíïåt 'ñïãïïiïæäłltïtïlfãïïïłïñïúšłïñlłnïïñ wnwmúârañnwwwwlvflârm-w, wnmñealåwâzrsntãmwm _I mmæamwmumvñåmmëęw I mwmämmmmmmmuwemmmmwmm-www wñžrwwænwøwlwwwfè-ųzęammwwwųmïiñmmuųmmm WWWÊÊWÊWWWWÊIWÊWÉIWWWWWNIWNFWÊG cafïïmwmawmwwåmwmårwmæn aętęmñamsmåaïmwm ñcwnrėru mmwïâäłu *nammwnærmïmwmzøãwmæru Www wwwqïëųmwañzamwwwmuwawwaawm- . l y r : arãïwmažwmlšwværęru ~' 'łãñmwåælåïàiæïłlłwïñaæønæn > * 3 r wwæųmmårwwu f wrłãsłlñrėrcñfïfvłmwłiwl = mwmwwfžmwmmmwwu i mmmmwnzawmweųfšwwn nñmwærmųrwrzmu ïïíïåïšrwmlsråïïåvłw mñårwłamïämñïüvłwmnæw- æwlššww mïññwawwwaíwmwaläwmwmųwlwwñwwwn mw- mmmmñïwñnwmãñwmtwwñmaųewmwųmmwñ www: mwï-wlïåųâñamïñtñuïïtïåvłlmñïåiåiïüñïñïïñwñ mammalam
 5. 5. åwggxæxñm QWÊÊWIÊICWITTITÊVICGÉIHCWWKWÊWWWMWWI wñïãaãmwñwíåïñw ÊCWCWYIGÊRHWI mwmwųawïuïúwmæwwłwårúmññmųwñö im extooïłïasïn naïrmsïñmlñfåavłaswłïųwïñïųpoo ? R511 wlíïårwwwmíåäfåïãñwwmiïwïålwmawmmaïñwïcmwmn wvfïâlzrwwññïñw måïwwłãñrvfïïñíïñwæïcææw- o cñïúmmcamcñïåiwwlñqæwñn o mwñwaamvnñecåwn O ïíïïñïñwïïüłlñïłïñïmtiłñwïñm CWINWI o mmwvnñmsmwn o cëIEñwaaWzñT-ñïwmmwl
 6. 6. åwmewųžiïwæfå mïxzñïåwmåäwïłïñãïwwñw YFïWITÊïUINVIWÊïWIÊWVMÉWTW, mii'. s. åwïmwzñręíåsęcæwwm 'łïtrwåwïïëïmmmïšrlïñ (Wñïïcïïlñïiïñïwñïåãïåïłwãïl q. wïfïïceltöåïäwøäwzñsęñsęmęmwærâñummmæwqęwųq mmęwàmmæiåïwmñæłwwęàäwæwumïæcæųxęïaøïñcñãråïwe mwfvïcwårwvlrėttäårm n Uñmñłmñtvïųmwęïåïwmælłzwæïcïu cam-W, casfwzfteånsïvnåmñrñwïwrñsïïzãårėï: ~ r n* : a __; .~. ,_. _ . ~ o. mäælwåwwųaïwzñãñãsïtäm z ' ` mwåwcørwmñmvłvcėrtøïmžiłwïnå . -_ asfâwusñeinïmaåïvmmmųãm i” NWWWEWNÉWICENï-MWÊZVÊW. “~ i' _ W, wir aavnåwmåzr mmåïm 'ÉL/ 'f mvñãrmñvcwwwårwwwwæwwuwåwųížæmmmm æfïwwwswwšmæmn vcaeívwãïwmwmëęvmäïïłïlåïã ññęwwñmwłšłwwñlæn cłm- 4 b. ZHTÊFRMJTCWHW: mfãminmaïwmwėiñwmãłwsïm " r šFT* maar n wmæmmmwæræwwærwwmærmn i. a. znñfmaïåmwwmwæiñzmãñwmæm z ælàwłïåïwæfíñïcñïåmaųmñëýñwmuñïn A ł e. ïïäïñïmïïïåïłãWiïÊiñïmïñïlãñwm . âwslmtmwnwmwññïmvåwmmwww t vnwïłïnmxstvifãñïrmlzaïïmvłmmmwm g wïcwwwwu
 7. 7. mvñãzwrænmãęwñáærmåïwaàïtwmwnaåuæwwwåñwwaàa mmšęvmñmmmuåïæïaåmñšïmmwłšvłlæ, mw- >. ñ-ømmøræäz eñwfïscsãw N WGWÊGMQWWÊWTÊÊWWW mmñíwñïmæïñmïúïlúm ãïwïcmvęvrwmervęšïaïønøïm aïcarfrïcïšïcïnmzarwïcærwmññm åïWïCFITÊïÊïCšTfÊCWÉCïI aæmsofñcųï Wåræïmñwwañzañmwųïñ ' mnmųwñæïtåæråwn ' ' A Q. mñw WF? : årw mm mwa 'er-II ? Wim : a m: su W x ' 'mm fem ? NW ? EEN až www âwmvmwmf-*rc-nwmmmm Www: FN, mwa ~e vnïrmcaåïw awwšvïmñrwïėïq ųxmmñwmłríołmfèzñsęñsęåwmm í w A mm at m? W *im caïcaï was: vnñrw iåfwm eíãiamwwtvsųwncųw-wvïwñåñïråñïiïwïñu “* T s. ïłïwiíïïïwå-łfèzwwåcwãñrmtųmmw mmłiwcłrñełâmmåwrøųïnmwårw ñęwęcrrwmï-wwmwønmu wwaåwåw ? van J (Lfïïüïïïłïïñïłtñïñwñözúimfïømmåaww - i g " wåïwmwuwmñamñmmæ J' mn-aavzawmmwmmumwwmñrę i. - . ~ . íåsęåïæïwåwlmåwñïåïæmïïłwíïïlwæíïł, wåažwåïæråwn "i
 8. 8. ãñãwųži-*çwemïiïsñmm ññøsmærwñíèïmmuwøwųamøååræwææïaæwwnñwwæm ñwmmññïãïæïwwwųzn ãreïavimviammãïäwwïfšwmmm mmñæãwwwmuvåñfèamøåïwwæaųwemwmwųwfèawtm ñcsñmmsaãïwwaųwemmmmmmmu aïïåteïråïzrâïwãåwwųüïgwemmmm "IVÊW'3l@i*'ï1"'ïł'lží âiłïí"'*F5lC-F: É4'Ã? `Fií “Fil-W 'ïNiÊl'[K`-lF: ~'^'ïł-`lš' añtwsïïåñïwññiïãmåñïñïïmåñmwwu mmmñaàïiøwañæïmn 'b'
 9. 9. åïwarsnmwwñwarmwâzrme wåñmwñłsłãwæïcï: ÊWWNÉHWÉWÊWWÊÊHWW anaewmezmmmm: añmmžmñamłsñaæmvñwñwænúawñwmm: awïañï mmåmųmmmfåæswmmmmmmwærøwęvmęawñm wmmønza: f* f* -ñ rw r*- r- an: :e vm EHT hê: w: Må? W warm vfåïr -**"--^--*'-^'-^= -^' asïmmïsíåamawñåïiañiïíwïærïåtñwmwïñ mwmmwwęïmåamæfènmåzøïł Wwmłsñwmuñw-mñrsmłsłãm "TÊTHIINGIWNÊI s. MNWÊISGEZEWWTWWQMWWWMWIWWÉHHWÊGWW sæiwuãfinñiwwïw: a. mwmvnsïcmvmuïfãwmwsmeãñrüåïwwm: o. EÊGZWNIW : ecwwåoãñp Wanna? : ' "`* "Êïååí _ gr. .. I. ': ` t rv“yl_-ęšïę_`; ',ï 8. GIWFHWÊWWÊNÊH ? dän . l -. ís: *M ' -z-çw: muxunnr-*W wnnn". Ymfv” g” "~ , nui t 7 Www: “3- í w' ' : tEÃ 4' a. ñwmvïñwwcñwmwųo j' _ : ęïesæmsųïmm: 5' e. mwmšma-*ñmwwañww V* zzcïnvcvrcañvmrmwmm mmm: mmm: q. mmm : om ni? : *iåïmwmæïmïfåmïęwwæïwu
 10. 10. u. mæwæmwtmñaxzããwaïmmãamwmwmmñwm: a. wïñamñmñïmïcïrwæmcųwmñmæïłïïtøfïrwxwïęcï: so. Nwñwmwïcñmïwełäwa ïñeüwięïmñmæïwumña m: åïvøïïmømønæafñcømnøm wvrãmwmañamfañwmmñm vïraïslwíãñmñcwïcílmñmmæeæmñísmmæmæmwvøcęwæ mñfâñtzrfãcëïcï: vłwñêivwïåïwmñtfïïcïøïwñæïw: aåöltïcazųïuw mñïñmtøãwwm: *Hår 11101* cate Må? : ñšw ), :'Z. ... ... ... :.: :.. .:. .:: .:: ::7Tï >. *Ifãrmwnšrmszęšvsęïmųoaïoo f -ZÊÉIÊZÉIÊIÉÉZ/ L waïsoęñammwñímwwm: *_ ----------------- -- f* a. :ñ-mmcmmmñfèïwñcwññwñ 7 __ i *kf mwñïmñwñmñsïłwm: ' h *- o. afšñãørfãranmïšmñíàzmíåzømmñ anvïwlïïwwíłlïåïb- aw nøññíïäåãw _ ' maa: s. vlfãïmmwlzvöwïwïłïñïñmwwm: aw l/ i wmwañawimmmmmønammm-w emłłíïwmñfïïcïrñmłsñwñmm: qñranmñãvmñm mmàmmñmm f ñcvsvzrãlwwvwmwwfžwmmw * ãññfñcñïcłlàïñíwàüvłmñcñwtñïcï ïamancsïmññczrwfãæïcïnñåranmmñ WÊNTQNÊWFTWWWWSÉITWVTWÉÊTWWI
 11. 11. G. r *f ' '*VT IT" : f 'T* mfšïcïmwïcmarwñsñjñwcñïm 5 v -, T: ` j 'LJ L 1 m: ~:1%: må1=nmams1a: å1a1 antw: "'51 y, T- ~ ? EWPHHI g " ` e. wïtmwñamwwñmñm íåę. , ~ : gf T. 1 'if mfšïcïmwïcï: *--' 3 ` - g “Wa '* i 7 J a. ñú'11âvv1zvnamfãwã1m=1ñawm ~ 5:4* f ** ` m: _ - t u. åñamwwmåïvłavïñrcåm "“ Basic? : aåwæñïåwwwmųmwętmmęmmwzømwwñwmëęw: Wcøłwmëømmïïæñwm: mïwañwmæïï: mmñrwwñzw atwłšwmawïñïåwïñwlvñmñïmwïwwúæfãwæmñïñïnåtm Wmmëęmw: mwvãrwwwmmęmñmmañwwmwm w? : I WWWGHWWÊEWWWWWWTWI sarãwzaasï-Wãšr: åïww wfâvmâwwmenaãstmmmmwmñúm: eaawwtwmmme vtñranmãłwïavimfåwmïłï: 33
 12. 12. *iïfñšrcawåïww g 91%: í i? :IÊÊJ >. cammñïmvtųñevcwłrïšmñwmml łämïyízfï: n. a. mzøfžmømñïrmñcærfžñwæïñlåï “ni” , . V ~ WÊWWWWI ' 1:/ J o. carwüïwwłmëïwåñüãñwñcsïw: am wiwïmmwàïmmmñm (Êžpåå åïwïcñïmiïíñzsaswížcsm: s. aíšiïílñmwmïñmïíwañsñåïwcåwwñímïñšïå : âvfmïñ mmmmsãñmwñmåwcæwwañmmmuãłüp: e. mñmâvïwmñïwmmwñwm: amłnmwïmm- ãwmcañmñïñrssmmwmñwcłiænïrmrøm: âæïñvrmñšrcarwczæfãłlñvmñcñsñcwm: amwcwcarwmmmwmmmwwm: *iññmñïæwãæïm 3. åïwwmwvłfårwvłtñfñmm: å. mñæmmwñmwmñwmmwmawwmwwm: o. *tñrïmmíïsmwiųvrñcłræiïæïïñčwwm I Ysïawšrafšmšåñmåïæiw mmm: s. mwñmñrwfåwmñmafïøfååñmwawwæmmmñañwųñwñw m: c. åłmwañmñawñãñmñtšæwñcømnåïtæïvłaañmññmmwmø maa: *fñwłïwåvïñmñïñfåvwwwfåwmn afni _Míñ- . fas z-"ZW- JÊFY- 1575.- 17:"- -"Ã; "*- . ^"`ï"ã- a"`: "- záï- . ipv a : f- 4:"- . .:"*"'- - : l'a- . ø “n . ..fi i . ų f", .Wir . '73- -'71- g-r: `-r eg" 5777.: .“; 'b ųuýųi dñiü . rfï- JJW! .“; '= . té7æ : #31 . M'ïx , gáán 5.1", _; ;) _: "*"3 dj? ?- , ïíjæ- _-~""n L; ;- . -^*"u -; *", '-`_ø-F 31
 13. 13. e. ÊEWWWWÊFWIINSÊTÊQAW mastvnñfåcvmnwïñqwałañïñm mñíåïïmwæïãænvïñrw-ønñm mmmwmmm: a. etñranzvrmqwcañrmaïęfåmw cawïsïïiïaaïawwwmwiwmm FBITFIT WMHÉWHÊTWNÉWTÊN ? N I u. wñmmmmæmęãmmæwørñmæmwxwm: a. *fñwïcųwwñíïmwxøïcïn qfårmviaawåwwmmåšýmwfåïęšïåïåñrwæï: mwzwmwm: *rfår anmwzwmmñmïíïnæwmeåñññmmmwmñwwïcmwñcämñí cawslaïëęvnmwwívėïmmwmwãï: a ïlamwmtųïcwmñacaæm šęmmwmmñręïtwmmåñwwñrñnmømwnæmwñwnmmmw wmęïmvłñræmwmæwmñmųwųíàæmúemëęwwæw: | Ê÷'= JÊÊ. :': :: Iwíïiłråšï? : ( . ' wat . "-: ::1.| a:s uu. *Link m. P, 5x9
 14. 14. wmmmmmwmmwmmwwmmmm mïñïwïïaęxwmaæwwæïwumųmïwemñömnwævåïåïw Vmłïïųïwmmųiïañiññm: mmm ük mæmmmmmmæmæaww J zmWmwmmmmwmg%@@Ãų mïšrwwwmwvrmummmñïrñiñw : :~, ~;_, ~ I (Ou mmmmmmmmmwaåáï mmwww b. 05113?: uñmñųiåmmmæamwïïàvñm GFRWÊWVIWTHTNI i. wwámvrsrzmæawnñæïęrænmzøñwaå mïęïëømår: O. N? : QÊWMÊÊTWÊWWGIWWNWN anvlãaïïïaw: 8. åïcųïã 9151: wfãïëíaïäfàwwwwųwwøiñcwætwmmųïm: *IÃMÉÊWÉN mmWWm@mWwmwWmwwmm młwïïiïwmæzñömañmwæmñ: msw-mmwmeãæíåmm: CsTFT-WÊ WW mñãłcw Gim-iwi *vm ? HW HT *MFF war A“W“«~~% Wmmmmwmmm : : . mmwmp mmm eñtwñmwmnnïmmmïiïwm ? WWI ISWIVJTWHW- s. WÉÊIWÊWÊTÊWÊNMI Q. KCWFHTWVHNVGCWÊITI 38
 15. 15. e. wñsñwmñmm: s. wwmmšfåmm: e. afšñmvnñweñññmwñmtvñmññmæaw: e. ę/ ømvłaøaqęmæzæïmñañmcñm: QI.9TT'6TI. IWT*T”TEÊ, FWE3TEI~GWWWGM LSIHWFIWCWWMWWWIWWW- >. ųcmâšwatsñmsñmmñwññmwmïämmwcsawmm: å. WTMWÊWWIWÉRI e. mvftãrwwviñwviñwmwm: s. wïñïïlãïšíåmmïcñïwtïcïïfšm GFWCVäNI e. carwwaïmwïmñcvm: e. *nñwæmañwłmàwmn q. wmwïsmamwtwrãm: *TWHÉTTÊEQXSNTQTCÉWGKÉTGM wmwmmcavnmižã mmmcåwømmmmmåmcøænñmsñm *nñwoñïåtñwwñiññmwæiæïäïïïæawæmn måïïmwmmañwmmfåcwmnwømñïfšñmñæwwwzw: cam 'Rnãïwïgñasízsúïråmwñwïcïu
 16. 16. múïàrmñsęñsęmætñwævømñaæwmnaųmñłïęçnæmvųwæmøæw äwrlñuwmfèęñsęmaęmmñawųamæwæññøïmzæremñæïcèamu vñmñrñzïsæmmwmæwaàšæwïėn mwwæmmæfñsñïsxæm Whaww wrsmnåsmnñrancsïmwwmïmmcåwamm iwi å. b. 50 . ałšñmmmwcęràmmw mtøñrwmwųėmcø-æàvwñ mmzæøfàañzųvfwñ omarm ZPQWWEI aim : oåívgñmæsñwïñgwęt *lññïtïtñïñmïñïl ? Êãłłïñnïrl . carwmaañwïcïrvtññnmmm aųïn wFwanme/ amvųmmmmm : mwmmwñï: *ifàraïmłicaïecłzrwh-åíøaåïærm ? HEH qí-vtñïmwmmïcmmñm ? rlïïłlïlïcïïlïłfñïïïšïúšñïcšïñïiïrl I. .. . . . avmmawmmmfwm ? HEH *Iïãraïtcsišrañcañwcañcïæntññïæïåfïñn . ñïxñwmñmïän : xwïïnñtøtñwwn : æññïmcñwïfïïwñzłïłwøtåäñvfåru GwïT-Ełíïïłï, "nwmotęr, ñwvrsï, WMNWGIÉKWWICÊWÊWGMI N:
 17. 17. wwmåãmælñmætwñvmw wwñëïwmn måwmñïe wat wa: i? : maar m: em WT 711% w: wwmàrøíåmmmñweæïï am: ïzwmfãåräærn aïcñïñïcï mñåröwwcañmfåãmmww namm mw-wwmãræ saai? mmmñãïãznooomnooïïwneåmñïmwmærïèlñmwėcøïåao mwsoošwmñasïwmnmåmmmmewwwñïwñïmïęmñãw WWÉHVWWI mñïãųwłñvñañæwwcøwmwñawmñmñwwmåmmmn éPFWłWäT wñïemåïuñwmšæmñïcęnæzïñãærwñïñïñwwvłwn Hmm wrmwmwžcwcaàmñãłrsmzøïãwæacmæñavæiårwñm aoošm wïmñasmwspoošwï n www: FMWWWÊÊWWZW namm m? ? w csnaïaïoaæïivïmswcñm) cooïm mñañųuofłiærmcwæmcñlånmñ) sooïm 713753! (łooÊWT ÊÊWHWWW (łooïiïï ? van 590031? “Tfãiïęlïãïšf (Qo 'łïłïłïñãeoooiï WÊlñï) Qàoo ? WT wñawczaïåïwñawämw) cooïm mmm øųzaoñm M!
 18. 18. “lå 'HF boo ? WT aųcoo ? WT WÉNÊ *HF 9,800 ? WT FWTÊÊRT (ät ÊTÉWCÉ 6,000 ÊFW) 83,000 ? WT ųsoo ? FIST mílãtïmñawm > ? iaw ouma ? m emma mïęmñsęmñaærmmmu mïmwwañmñærėrmu aåãmarwïęmfåãmmęwïęcęaññïmñmmníåwęwåłñãúmñãw wmnwïåñañvłłïåïæmmæcññmn ãrcšrâzïmvfïåawnnïvfãwmm, ëïzzcërñtswcwcañmn BWÊÉNBFRWÊIWHÊÊ mårmmmñaųññúrwmñæwemæęazøñawnmwmųwmåa wiãññswmwwmmwłáwmumwæïęfåavmwñræwïcñtw my. 3. ññívïñ-æcñmwmwłcłïñnænn a. wwwmmwwmawmwtaï mñæræwmæïwmłn o. wwwúmwmmmmqwñwwñmmmnm-wwñúâ wñamwñwųmrmręñañaúawłàwïwïñu s. öïãlöïïåmïëñmñíåwmmætæmæwmnwwwmñmmfåëwwn e. fâíäïmmeewfãïcsmmwu e. wñærañwmñmwwtwu Mr
 19. 19. ('NW mwwwmúàmmłvłïrmvtwwxwmñfmųïvnwmėwåtñvåmm míñïamïwwæïu amwmmíãwïïafšmïmwlžïíñvcälwmmïññ wwñwïwñwmñnaúmwvñwmñåràíwæmuårzzårøwñïñiåmmmø mwrmwwñwcwmmmañmnmñïåmmwwwwmmïåfa wawnèïgñwwmñuwwmwwųmwųærñmmwñæmåañwæmñu ammcwc-mwnažmårmñarwññmu mmmmmmšaæewm Wmñïñl *= ?,. y,1|| |_| ||av| r', y 3.2. ` _g ` . , l ' _`; _ sun-mmm? 0' , .. -gn- ãb
 20. 20. wwí-mm mmm aïñïñmåmmýnåïãïvł- s. vųaíłïwłïfåwłwmåïårwñłïñwųïėañwwñ; i. míåwwšvmmñwññíïñrwwmm; o. míñmwacmñærmæzųamøãųïæmñøvøxwewæmw ïïïæïiïñï; . mvflårcvswwmmløãwïėïmmłwñacåłwïíñïwæ 'WWE . asïãlïšrëimïåïwmmwaämwwâwwwwawæwåw wfåcïvtwmïsïaïmwwėiïam . âwmmmaãmwmmfwñrmwmmm; . mårzømñïøweñññmåwañmcårwmwxwmæañ: . mvñârcwqñamaãñmmmmwmañwwwwwm . mñãrcwïïrïíwemarłïmwwwwmm; bo. mmãrwmmâåømmwmmañamwmwm WW; 5:. æläsiaïñmwasærñãwwmåïvmmswwmamnww WWW; aa. mmwïïïwrmwmcñwanúnwwmm m. mñãšrw-anwmmfãwïïmwmmmn mílåïñwwañzwwíåíïaøñmmñïñmwłåæmšñzïañä LIIFWMTRWÊšFWVIšIWNWWWWVWïïCWI
 21. 21. Th; ų: É"|7|r1m< = t|r -Iiffï -1 . '33 . 'Én-w ? ním HFIłfFJF-š ? Sma ïïvlrų-. žgh

×