Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fol chas

1,302 views

Published on

 • Be the first to comment

Fol chas

 1. 1. m$r fi‘#?
 2. 2. ‘€F5lFl“1’ nan WT§lilfi'€IlfiP'Fl ei? FP'i'v‘i1-oi £fF‘i‘1F‘i e own @325: From El? -T‘FiT-be em-tar man V5lT§‘ilfi! I1 Em offs->3. WW->1 (W) «mafia wiaifins earn W351-Rob, '3T‘{'= ‘llC'h“l em damn cnemfi ass: dfififiifi = f83iFc’§1°im'i? l CFi<'l1JF(fil'fi1‘i ‘£54 aiiwwifcaw ‘lo Till ‘W33, 171351 >ooo =5:-vnweimi 131$iUi1'o:5.1fi?11fiI'~1'-I W nvsiwisvztfimfirm ‘I'll 53.00 (Ni? !) 3W1 ‘I13! :11 amt mam, sass (8,000 $51); :31 115°! arena, saw (e, ooo arfii); on 115°! 6117153, )bb8 (D, ooo $131); 89! =35‘! smi mu: (c, ooo asfi); err 1154 maznfi, am. (¢, ooo asfil); ml: Sign F| 't’l3"Tsl, nose (c, ooo asfi); an rm lfsmva, mm (Q, ooo asfi); WI 1154 fiwm, may (Q, ooo aid); mi am or, sass (<z, ooo $131): 3031 I15‘! C5iC'io“Zfi, ms (c, ooo 2:91); mt-nine wt snfsin. Q00) (<t, ooo 2531): saw 1154 aiamfi, qooo (c2,ooo 391); seen ‘asst B1‘-i, Qooo (o, ooo aifi); saw 715°! mm, 1000 (e, ooo $91); mm: grin mm, Q0029 (a, ooo $91) I FOL CHASI-I: (Fruit Cultivation): A follow-up material for the neo-llterates and persons with limited reading skills, developed by the Training 8: Material Development Division of Dhaka Ahsania Mission and published by Dhaka Ahsania Mission. Price: TK. 16.00 (Sixteen) only. 1st edition: February 1992 Revised edition: April 2001 ISBN-978-984-8783-08-5
 3. 3. 32?? “ m%ea1f€mrr17.1e11W‘fir%1%asa1w-2<<€I<a'fi=11%a'¢1%wta: rfl:1 aara: -avsrrcwm «niaarcaa mmwmwmfimwmwfiwwmfimwfimmwmwaemmu aszwronemsa awmwwmaxwfhmcmmimfimfiwofimfinwmwmmmmmmn «saws azsfifiwmfiaamawx «nazr:31%t? :‘°ra2.: <1@= ,:z1ra. ais: =11°t1': ‘xstf51s:1:: aqfiwrmmmfi wqamfiwwqfiamwtwn znrzzmrawraamm M13: swfiawmmmfifiammfie C? P1§'<151T'? I7i'<72I1311iNZ?5@QU‘9§? T@? ‘>7 «£l‘<I‘<73°172‘@‘1ia‘E1'§l7{fifi‘t‘f csremci aszam u at-tatqanfim Em-4- afmvrrsvmv raremrw 3»-J ca 3:11‘-: .afi: r>7:= ’<Tr2, 22'-wvmwrzpzmw m«asmm5iwfi1zmfiaw; ,wmmawwmar§(m§a7fimvI3mfi~m2,§wnW: v(aae? ;,mmmw 6-27z7FI, *nI%= ?17(27r>7a'ecw2§? I7I?1'31>7(%v7s1a?7‘rb2=), *I7§z= Iea7rer= nwew7z7-nw1.a1casrvrsr= rf?7*wa>1f= gI'§ m, wra, f®, fi?)vf‘wras: :w7=rewr: vsrf. %=ra1-<»1arf»%,5,err: r,f?7;, armaw=47:7aresz2Wf%: §‘5‘ma'1r-raw: w@ze1m), awvamm@w¢rt®, mf%mw@m(w7@yfivr@vemé71=Gv@rt§2.v7%t? aa: vm rfiremvvfi), =7qev1.zrrc: a7z: w(v: fi<§aarearrzr1-Ir), cvrz-fwgw r1== :'7=7rz7a: (.a: ?,-y.227~'>-1'22/2, 2n7«:17r<: v(v<=7e 9/7 ‘WW wfwvw, (swam m? =n? f»? Tv' (arm: aarxzts= '?°r; , o71Frr@ft?7=« elm rawvvr-f), casrv enzarzrréi r=7<>7vrra= revf‘<rr7*W. <1), .o>7, : a3‘Em*nfi(f= ‘1,f37, fC5r%2, ceirzvvzrfim r377Ti7Z?2"73T cwfifl, m'q§: <7.a:1m Mymawwfwva? I;, t9za7ejsm: zavrw, w1§: r7?Wmra7,? wwr17rwrava7evfi, §W? r5‘(§7"77*1I727u2@‘W 2r7aezzrcu»'é‘é? (wav1wrgm1?¢zrrI’= ‘7*rw2r wfimqcamaemzwtfirfivmwewiwwifiwzfiawfiufismsémfiitvaifivmqqmfiwfirfia fiTi?1zI1§aseGrI6‘firmW= $T1°£fi1af%fiat'6f%%;1fiHma@fiaf5IR'6u mmwum, ai®°mmsIcmsfiarcaemaz: zswmmaarmm: mw: e7®ramf%f%m4¢1m1a3 mwfimwwmmnammmmfimfifiafifiafiammmfiwwfimwmwwzmn mmwmwmnfifimfiwqmmmwfifimmwmwmu swam a= raaaa<3©. aa. f%. fi-asmwtiwmrctfizwmfia §WEWIWWK’vfiWNEtfifi%;3W§? fif§efifi? <VIfifitWTd3@fi§afl@§mfifimmm$tfimZfi: mmmmaxfigwmmmwwmwmmvmzwnfinwaaiamrmwmwrsfiammawm wfifiir a@wmzqa@¢mrfimmn$m—mmnéwa5¢mwmmmwma: «aaI: maa: v5-éacqawm ''5lfit'l'&®l'C? fi'C? lf5EECfiI ms: am? ! afirfi mas: «fem Q00) fir<3'ri°r vrffisms
 4. 4. C3T? I7F-C7IfiI? FT fizvfiizrr 5 I § I 8 I <1’ I ‘: a I 3 I Q I W7{31T? I?I57o‘°I? IT. <°I°I1Z5?l@Z“&'*U‘€C5’i: N5) swam fifiwwmfimfizfiwfismwmwewmjflmaaz wmfiwfizaafizfifimmmmfiwmwfimwgmwwwémmm am: (=1; wsawwmmmmmmu ma¢—cn1’<amta®wmaf? I<s@zw*uwémavmJfit'$v'i’ftWaz<5ma>az6Ican @fia%mcEI3cEt3WCfi(wcwR! ¢W)u1m1': fi1a2Iz6Icancfi¢Ifi&§mW6mwwfifi1ma f*r-nfifmawafiwmammmwnasawrcau C5I3‘*TCFI§3T? I”I'C? !5~. ‘W37a‘°I? fi‘-Tfi‘C<5¥C? lI @°Iw. x=rI%‘w:1a1f€: szsfi'c: I‘£rrz? I=+ «ca: afimfimfimwwwwjmammmmfiwwwmwmmxafimmw c¢1cmfi$1?rIaw$c6w1f%m: w,v@s1wcaawm¢meas1ac¢c¢1%fi1%$amarca mmummcwmfimmmaw/ mfimmmgmmu C5N? F/I3TI%$I3'%WC5lCIJI§f5'<5fiV5fi§C@°fI? Z‘9T4fi57ITETCW’IR7II fiaafifwfimagfimmmwmicaumraiwafitmngcfiwwnmwwmmm wIawm| mafiwI%aewam= mwfifiwwmmm3mmsaIfimmw/ cafimmwmimwztsvmmu maawcaficmfimwfiaafifficfiafitgtmw/ mfimfimmaau at-srwramewawqfizmarw qawfimtmqammmmmafiaw WTEGW: mafswwaéfifitfiwmmwmcaa mwfififiamammafiwmmnmmaewmfiwaafimwm atmwmysfiwwmycau
 5. 5. mvfiwmamwumféammmmmfiwmmmfiwmsmmm . I«£l"£IK‘, a‘l197I? I‘? IT2II? Y@1‘«Ft51fifiT‘=11=I? mfl1?II
 6. 6. 2 ‘I _ . —s-5"’ -‘ -. ,.. n.~. .—_: _{~r. -.m; v¢». ;r; ;~. _«‘I. :‘§ , ; = ‘ -; '.§«v"*. '* "' XI II
 7. 7. _ GWZIFI WWW“ E W-“"'” . ';- 1 n. ' - §, ¢g; ?‘v, €a + , gt-'2 (—«, ~.I. »;a. «.‘~2*. >~, Ts‘s¢ «WV -‘ ‘! :v‘i. f’£’( ' . u 6 » , L .9,'-. ‘. -A / A " / M49. ‘lgéwfi ’ _- / ;:~. ;«, ,e. ., 4 go 4» 2.1.’, ,4 -_ K »v _ 9’ ' , ,- J/ . ‘girl, ’ —-v , > J * -’. «K9 , _ ' _. .. «i, ,- » (, (/ N - 1,‘; r‘ ,1 J
 8. 8. 31.16%? " 611$? mm“ 91115 am u1*1TEI’“"5 cum NW‘ 1, ‘ MINI‘ '-/ " I I‘; /- 1". K" 2' I Wm
 9. 9. W C ? fiI°IIV~_3I‘G§lT= IT fifiwafim ? T"°"I VI? -¢
 10. 10. 5. . ~ ‘VI I ? '-I-; _ , <? ’/ . ‘v , A ‘:5 ’'’x- '' ‘f'fl’. " '1 / ;// if, -.'. _ ' - ' /4;: ' mmfiqwmwfirmm . .—' CI Sgecvrmmmwfil D 311fiCfi'IV§'IPT€C@'€C? I|CWIVI1‘I311ITo‘Z@fi11%I‘6$IWI7ITIT= I °rf§= I1‘rem5I D 71Ic%Ti‘°nficW<e:11e°nI7‘1'$Ia1z=11IrI? JI ~z. wB:2sfi: mum cmfirmmtcatveravnafiwrrzszcau WI EN-‘:
 11. 11. : 3 II , J___ -. s». .=: s : >.: ‘sr. . I ' ' ' 1 T V. ‘ v I»: L__ V ' _ I 2 ’ e n 1' £ .2 e ; -' r. £(4___I& * . . . _, I, ' ‘-3-’ 41,- , ~=, - , ..1I; .~, 'I; ‘*»~: :g'§; -“. '—. ... *h " ' 2 _. ‘‘g @293 ': »«~'‘ . , “ v. L; ' , :i4~ae-‘*———: ¢¢ 429.2. ; »-'—‘s' ——L «V ‘ ‘“ 7‘«: u., _vl $5 _; .-.15 A . —¢ -
 12. 12. D sI1anI. %<w1anzaavnv<, c>: :17I—a1@r1%za2;, c°ra1a1,2Fti@J1fin wnfimaamxmvfimmwmnmvawaaafimfi K? I I I -« "[7 / ‘*0 v >. ,, ¢J~ 4 . . K9‘ ~/ I I “aw. . . . l: .’~:5,. ‘-: -:= .**‘_. ‘ — «$2,? , I--——'——! — = ~ai«f-»-I~. *'I. %-1i': :=g. ;%@EE2:= ::L"H: :EEIiE: I.‘" I: ".'. I’4 : y‘, $.. !|! !!I! I . /-~, ~_| IJ— _ . ., . _., , I -'5'» ua-IwnIII—r—I V -=5 ‘. - " A 43’ _ ‘ac. <-5 _*. ‘ I __ H‘ ’ -- ‘ “ «in»: N . , / _T .3. a I as - , I’; 4 1:1 c*a1T? W1fi5IZ§I§I 6111:, c>a: m— c¢Iz°r, va11%m, awn, asre11v2scaq 3@J11'*? TIc*5.1i‘ . §7U5I'C@fi? II? TC?5§TIT°ILflfi? §I'CW. <Tfl? ?E cafiricau ct. 1s1a1ca1vIz= mg: §ewrra 1:: fiv§mEcw7I—wm, %7m, $1§51fi, mI§zafir3WJTI%Icmama1 §I: c2rr<z*~11n<I@(wfit<>Qc2Iza$: o1’t‘1T»‘1?I)1:jca1«: c§1fi1e11z6 tea: I III 3TI? IITI§9II‘9ZC? I$FI— msrfézaq, c°Im? IT, TI3WTI17'n amm mcarcas ><z:1E(6I«’nwc2Iza5 qfi1%1.a)*{ca1«: c§?11611z@ mu 1?’! Fl? -Ir
 13. 13. ’ . ‘I —’? I’7.‘Z; “i ‘~'. ‘3,~ IL I. —s-r. ~_'. ’-I. ._- Cu. ‘ I I I - ’ ' " 4&1 1' : .-’. =IzW' >{_“(1L«; :«1s. !'- " . . _.39f; «;: ' ‘‘ F. ~_I§. .=, §=, ‘§.1;: ‘;é: ;-(. g:V; _“, ;.. ,,. .«§gs3_, ; , Q; ifiggkwsu —a 5“ | .—'. k-.1.’3’-: :f~, ,:l»IL: E:1’: _52—‘El§; i5-4-gIfl .13; “ I — —_, . . ,., .,_; :,. .‘ , , ::, I,I. .., .,| ,,, ,,K_. .—— «E, -.M . I, 3,, .1,-, ‘. 1-» . .I5 «In, » . I. '1. 3 4' ‘- . .-3z» . . r :3» ’l—', ‘
 14. 14. :. .I. .,. ,_ - - . , «I . ,.§, ,,_ , . .,I-. z.. *1. I ; 0;: _, ' §,6_, ,_. _,, 7% __a. -“ . ,I W ‘gfi )9 §3.I[€§! K1E%. l?§lK1lE§, lQFlFm“IIJE. E . 3-*9- . ._ . .7 : -. » 3:9-I-. e:v: ¢ar. -.. -.g. — , ~aa~I. '<, ~‘ * ' I ,3, 4 y E 4. , . , " I ‘! ‘'? a‘*. ; . u. -- T‘ . . R :3’ - Isa--_fl_ ‘.5 i—" ’s: "I'37’I5‘~ . , C « | 3-‘ I ‘ ~ ' “Le: - , /74$ , I.2_. ; . . 4 , - .7 ~L19‘-'~‘’‘‘: ''‘~. ,.L‘' ~; .-~“’{‘&». m.4@’"‘5"«~. 'a» I_ _ ~43 C 7-" V I‘. lid’ AU’ 5 ""‘ s. ,$E; §?V§Jij[%§E $1. I‘ g I f I . 3* l‘__“; $c £'; "A§(m; ‘[(fiM. € -‘j; m.I, .I. VJ) . . .1 “I: .N ' V~'»'-‘-: 30 3 ~ ‘. ‘M-*5-' “ figv 3‘ " ‘ ""'; n3.I~. 's' " ‘. -‘J ‘I
 15. 15. ‘I. FIETI C? TI°I°I CI ? Ri1§I6I1z$III= ”~I‘>111i‘«= I19I1I? I1I‘5‘@II °rI‘I? Icfi'a>. IIa‘«1I%I2112n? Irc6I 2Ia‘IzImzvIIsIImI2II: IIv>-c<= 'fiIwIsnvIm%2«= IIeIImIf5asa*2II ffiwmcamensavtnmvrmru e1z'6awIIaI~«~: Iz= I‘sI2I1«-I1*«11z<s: zaI °rI%rf%? I2IIIz9I?11I3z? I:I1$1?113II? I&1It= Ia[c6IFI1sITc<6:caI CICICICI D '6I? I1FII911z= I'I? I°I. fi,fIR‘c= IT1?I? IIs1a16trz‘i°nF«If? Iz6fl?1I CI '5I§I§5I§IEI'fi5@VE>TfIR@'€C? IEI§Zfi9I§—EI5IZfi§fiEcQIza$ 5I§I'C? I’5'3II'bTC7IT? ITC? I '$5I'5W-)5
 16. 16. 1r.9Il'C§7I'I'§ @6211 ‘ I 1-’ I ' Q_ . _/ 1 _ f , ~ I. .,'<, .a. II/ I¢II ‘ ~ . - I -Ig; Ii_--_iiiIr-_—. aasi«: r~-IIII. -wags: III. ;IIIlI1,‘II‘~. I|I| lII ‘V . - ' ; !_-I! =-'f; §I-1»'5!! !!é; é2fiIémwlsseagvlrlll ’ I , ‘ K‘ 3"! C “ ‘ -'I—: . I V’, . ‘f[qfifi'CfifiEC§§? I?I5II? II‘7'I'C@'Q? JI CI 2II%a*. =aa1?12II*sIIzs1<a°IBI6I1ra= II? II%c<5:: II CI eIzvs‘I‘<W§2I>I1za2I°rI%sIIcIa1I_: Iz'6:zII
 17. 17. V. — #4 M A? h ,3.. . N I. . __j' : _e_rf _‘ ‘ " 'v| __fi| !J_"‘.3 [ml-71/a: ¢.| ||'flI§Ibi‘§§i-| !|! !} . l ' A gisin , w5;_{I. '«»v; y§; §.iaj. :*-. xign»u D ? l‘51?I7fl31?~T? P7’1‘TFCfiC51TV‘_3l? IC? l7{°ITE{flT‘6TCTII :1 =1a1avr= r:ra5W1fl1t*évI~<51:fia°1?: °nf%{cascfivsn1v1z6I1I so. ‘~'5lT5iTEIVl1‘43@? t wmmafi-swan C71©T'U5Tl'CfiC‘>‘i1E5l? IF1§WCfi5WT9ff5TR@ CfiB? lTfl1'C? flTlflfiT@5Wfi‘1]'3C4l?11fi? ff= lZY5'£Z? Il cu aqazammmfizsfisgtrsmmtguaimmwfismfiyfm GITfi51T?7C. <'1fif<IZ@§? JI@1'€@WlT‘1TEf? I5$ITz? II W151‘-3—59
 18. 18. >3. wlfififii :1 *TI‘§F119tKa1§2I2ISI1:f%w? I‘2Tc§? !SIz4T3fi§)*I1°3?5?? iC'3fC? I| mmmamwwwwmwfiwfivafiwma. :1 zagaetrc§: :c61113tc2rc<so?11sQ16°tfim9t‘~= IarI%z<-siczrn ‘AI ‘J 4 1-‘. K, ‘ I , ,j, *.'—'. 'l, |li. ! L‘ILj1iilifii/ ir'iirg; i7i‘ig'T= ' "V-. '-. —:'-i’ . ':}'~”' 0. “o-4 ‘ A -'‘ . ? -5 :2‘ LL] CI zwmuwmmawmmmfiwwmnwmw * °rra3s: azamfiz1ts1vr‘iI%‘1iaw. :1av? °r’1E‘°W‘4?JI%% :3 V5lfi'§1'T3‘f? z¢? Zfi5TTC? $IC§T‘31?l”ITz§I| 1:. enzsawgwenmmmwrsrmwznn ‘WWW->8
 19. 19. uh! ‘ ‘ ’ fix K : nwu-; '5!. r;, w . ] , ’ r1l! l!i!1li! I Q1!’ ; £%A%%. ;%:5arét! !Ia ’. ’ , 3; . ‘~ , --,3 -3 —V_. :-(2-/ .I: ‘.. _;, ,,I_>. _ any Nb’: U " 7" -1! ‘. ‘n ‘ “Dr ‘ ‘- E - , ’-‘J , .. 1:"= ;‘- '—-_~? -1.k! '.~gL‘V. !’. 'v , __, ,.u': ._'. : , - w. ){_ ~: _,"'nC- - 1' ‘E; if _ . ‘‘‘’. g ‘ If it “ ’ ‘ ‘ . , “wt / M ‘ / V I / ' s x / ‘N V ‘ ‘ n‘ i - s: K s > J! ‘ . ‘ __'. P e‘ n; g . L. ‘ , V _ ‘ _ f I-E '5 ". ‘ "If. ‘ , ‘. ; WEN-b¢
 20. 20. ’I; ;£E¥ haw v ~ . *-‘~_-.3 : .v: <v. ..~. “,--‘J3 . , T A‘ U x A. ‘ . ‘ . -~ . . ~_ ’ " . " -_' . " T. » 7 7 ‘_~*: *_‘. _ . .._ _ H . ' . ‘ ‘-rréfii-‘~52-. :v 53': ;.; amr: :~. —.-» fig ‘ ‘r? z 4: ~ 31‘ is. 'J: ,,'. IV‘ r. .-’ r , {iv Q’ Y; F <5 ilzlg _ g . _. a- va *g; »;M'§‘)*r‘3—‘“9‘*‘5:~1«v V .
 21. 21. cu ' :1 mmmmmmwwmmn :3 ‘$f<E3?l1fiTW1fi1'@l§?5TZ'i? T*? l@BT@113Efi? JIfi? lfi°f@I§TWlSI?5$I mm D Wmwtfiarwnaaficafimwmmfifimmtrmnwzwmv c2rf= ?11‘. <1I‘wma1zv_au C"N?5%‘l zwIvma§IwIB1aT, %Twfi,7rr: :mava§awaa$I2I<5:I| a*sr*»1Ifl1fi11721, firm mm, 351% <5Ifi*c=1 cmmmm WW °l1I§7{l arm? ! {WEN-5‘!
 22. 22. '~‘. J‘=1Fvt srrc5a= rm 01122121 213?: ififim 11‘; ¢1vrf">Ia'»If">I aazma mm Er? ‘ Q Q00 3 $00 B 65% em c<'fifCs7 em casfxfii l% moo fioo 8oo 8 flfil Qoo moo am an 611% t“5‘°I'C§§ °I1“at11°t<%»1?_L‘<'I1‘. ?1c9rIa? Iv1T§'»~<I? a?1f*31=*Trc6IcaI nfl'. <’1’7{1Z2I fimfitemwwfimqafitméfismlmmmmocem swmififimeawfimmwml IF’! FT? -5hr
 23. 23. mm csn= :a= n _*1'sTv1 W1?l'<~€'-11 21% Wfiflfimfi $9 $30 5&0 Qoo 3&0 52. («W31 casfia ans: arm am ans: cafi vnfia) . C5IT‘>‘5Tf5 (8354 M9! fifimfimfiratfi ¢'I§? l'fi'C5f E3 ? N,3‘>1TE ‘: > 000 5&0 Q00 5&0 5% (sow 815% arm am @1131 am casfifi vrés) e Qoo Qoo ~2<Z’o me >cas1"@w' carféi am ans: ans: aw <1<? o€i1‘5I Ecwerlfimqwnzfirafwfirmmgmmucaw-swam 3E§911TfiFl?1'T§IbC?5f§C511?I? f*? ‘CY5§C? IIV5Tl? Ifl§? I€f? fEC§fiTCE §Cfi>~2C?15f@7I«fl3°l%7lT°it<5§W91?l7C§? IEC§lQ? l1I? If'? TC@Tz§II fimcmmfiwwfimwwmlwmfiwmfifll @2191?! mm! staf'&‘ca= aSI11T$§F°rc: I6rIFns11a? c§fl‘Tc:6?z? II 11‘1?ICfi? I'I‘5T1'C'2?fi'C‘5 wafgmcéacmmmafimfiwmmncmmmwmfisgm ma Tam ‘Q5757?-)3
 24. 24. WW lro Q Q Q 3: bar (bow casféi casféi casifi casfiafi 815% czfiféi -macaw) A traaa1s1Tcaerf@>Ti? I*r1?: cmazrIa°rI§a1°r firm: cmaaat «£1311?! em WW1 2:331 ififimfimwfiimfitaaafim Eli 'a'rIfin1’? ‘I Qoo o >1 Q 3: Mr W casfé cm cfi cm ca= fi% cafi (‘? f% °l? lc‘<’It<5) Cfilfiswi 00 Q 5 :1 5 50 «em cw cast-‘a 615% cafe? cafe? mi-fi wtvmae aamnermmmifwazln fi3°Iz§§I°11%‘IIT°i'cfi5 ~Q''? l‘71 ar@I?1EZ? IQa‘ta11‘$c@Q§IIaw<6?Irf€5a6I1m°nz*tQcfi, W1ra2IW1%n1fi . as1°azncma1m: r:anaqav1<sa1f€5w1m°rman1fi3zmTa1aazaa ? @T€I5fI§9J1'Cfi5| W1 FN—Qo

×