Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nazywanie kształtów, kształtowanie nazw (CHI Polska 2011)

3,592 views

Published on

https://mozyrko.files.wordpress.com/2013/10/praca-magisterska-bartosz-mozyrko-kognitywistyka.pdf
http://mozyrko.files.wordpress.com/2010/12/nazywanie_ksztaltow_artykul.pdf

To co uważamy za estetyczne jest po prostu wygodne dla naszego mózgu. Zaokrąglone prostokąty, przy których upierał się Steve Jobs pracując nad pierwszą wersją systemu Mac OS, są jednym z wielu takich przykładów. Nasza percepcja jest wynikiem milionów lat ewolucji co przekłada się na sposób w jaki funkcjonujemy. Z tego względu projektanci powinni mieć na uwadze, że efekty ich pracy nie mogą być jedynie przyjemne dla oka, ale również wygodne z perspektywy odbioru przez nasz mózg. To, co dla jednych jest atrakcyjne, dla innych oczywiście takie być nie musi. Czasem jednak nie jest to jedynie kwestia gustu, ale także tego, jak nasz umysł odbiera różne kształty i wzorce.

Prezentacja zostanie oparta o autorskie badania nad uniwersalnym zjawiskiem, które występuje u większości z nas. Mowa tutaj o kojarzeniu pewnych typów figur z (niepowiązanymi semantycznie) pewnymi typami nazw. Motywacją do ukierunkowania badań z tego zakresu była chęć stworzenia dodatkowego narzędzia wspomagającego pracę osób zajmujących się szeroko pojętą identyfikacją wizualną oraz namingiem.

Published in: Design
 • Be the first to comment

Nazywanie kształtów, kształtowanie nazw (CHI Polska 2011)

 1. 1. Nazywanie kształtów,kształtowanie nazw O znaczeniu asemantycznych skojarzeo nazw dla projektowania logo Bartosz Mozyrko
 2. 2. Coraz trudniej jest się wyróżnić 2
 3. 3. Reklam jest coraz więcej„Przeciętny człowiek napotyka na coraz więcejreklam, z tego powodu średni czas koncentracjina pojedynczej pozycji zmniejsza się”Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki?Robert Heath 3
 4. 4. Nasza uwaga jest ograniczona The Magical Number Seven, Plus or Minus Two. Some Limits on Our Capacity for Processing Information, George A. Miller 4 Killer Web Content, Gerry McGovern
 5. 5. Zasady Gestalt • Bliskość • Podobieństwo • Wspólna droga • Dobra kontynuacja 5 • Domykanie
 6. 6. Zasady Gestalt & inneDesigning with the Mind in Mind: Simple Guide to UnderstandingUser Interface Design Rules, Jeff Johnson 6
 7. 7. Style poznawcze a architektura informacji 7 Cognitive styles and users’ responses to structured information representation, Sherry Y. Chen, George D. Magoulas and Robert D. Macredie
 8. 8. Style poznawcze a architektura informacji• Osoby zależne od otoczenia (field-dependent) osiągały gorsze wyniki podczas próby wyboru odpowiedniego obiektu. Jest to typ osobowości bardzo wrażliwy na otoczenie percepcyjne: • za najlepszy sposób organizacji kategorii uważały segregację według stopnia ich istotności • preferowały większą liczbę kategorii dostępnych od razu, lecz o wiele „płytszych” • faworyzowały horyzontalny (od lewej do prawej) sposób organizacji subkategorii • potrzebowały zaplanowanej struktury, która przeprowadzi je przez cały proces poszukiwania informacji 8
 9. 9. Style poznawcze a architektura informacji• Osoby niezależne od otoczenia (field-independent) były w stanie spostrzec szukane figury spośród otaczających obiektów bez większej trudności: • preferowały alfabetyczny sposób segregacji kategorii • preferowało mniejszą ich liczbę, za to z większą liczbą poziomów zagnieżdżenia • preferowały wertykalną (z góry na dół) organizację subkategorii • wolały, aby subkategorie znajdowały się na tym samym menu co kategorie główne 9
 10. 10. Style poznawcze a architektura informacji field-independent field-dependent 10
 11. 11. Design dopasowany do mózgu„Rectangles with rounded corners areeverywhere! Just look around this room!„- Steve Jobs 11
 12. 12. Design dopasowany do mózgu„Rectangles with rounded corners are „Our fovea-eye is even faster in recording aeverywhere! Just look around this room!„ circle. Edges involve additional neuronal image- Steve Jobs tools. The process is therefore slowed down” - Professor Jürg Nänni 12 www.uiandus.com/blog/2009/7/26/realizations-of-rounded-rectangles.html
 13. 13. Logo, sygnet, logotyp 13 Logo, Sygnet, Logotyp, Andrzej-Ludwik Włoszczyński
 14. 14. Logo, sygnet, logotyp 14 Logo, Sygnet, Logotyp, Andrzej-Ludwik Włoszczyński
 15. 15. Wolfgang Köhler• W 1929 roku W. Köhler zaprezentował grupie osób zamieszkującym Teneryfę dwie pary figur• Następnie poprosił o przyporządkowanie do każdej z nich po jednej z dwóch nazw do wyboru: "takete" oraz "baluba”• W wyniku eksperymentu udało się zaobserwować bardzo silną zbieżność w przypisywaniu nazw do figur 15
 16. 16. Mały eksperyment ? ? 16
 17. 17. Mały eksperyment TAKETE BALUBA 17
 18. 18. Ramachandran i Hubbard W 2001 roku Vilayanur Ramachandran i Edward Hubbard powtórzyli eksperyment Köhlera zastępując wyraz „takete” słowem „kiki”, a „baluba” słowem „buba” Badanym zaprezentowano dwie figur wraz z następującą instrukcją: W marsjańskim języku, jedna z tych dwóch figur nosi nazwę „buba”, druga to „kiki”. Spróbuj odgadnąć, która z nich to „buba”, a która to „kiki” W 95% przypadków osoby poddane eksperymentowi łączyły wyraz „kiki” z figurą o ostrych rogach, a wyraz „buba” z figurą o obłym kształcie 18
 19. 19. Eksperyment I Postanowiono przyjrzeć się bliżej roli, jaką w zjawisku odgrywają samogłoski Przyjęto następującą hipotezę badawczą: przypisanie nazw do figur będzie zależne od występujących w nazwie samogłosek („i”, „a”, „u”) W eksperymencie przebadano 60 osób 19
 20. 20. Kwestionariusz 20
 21. 21. Czworokąt samogłoskowy 21
 22. 22. Czworokąt samogłoskowy 22
 23. 23. Wyniki N = 30 N = 30 23
 24. 24. Wyniki N = 30 N = 30 24
 25. 25. Wyróżnione kontinuum Jeden z ważniejszych slajdów tej prezentacji 25
 26. 26. Eksperyment II Na podstawie wyników uzyskanych w eksperymencie pierwszym poczyniono założenie o „kontinuum ostrości/obłości” dla samogłosek Przypisanie figur do nazw odbywało się na podstawie skojarzeo Celem eksperymentu drugiego było sprawdzenie, które z nazw zostaną lepiej zapamiętane w zależności od figury towarzyszącej Przyjęto następujące hipotezy badawcze:  zaobserwowana w eksperymencie pierwszym zbieżnośd zajdzie dla większej grupy nazw ze współdzielonymi samogłoskami „i”, „a”, „u”  możliwe będzie rozróżnienie spółgłosek „ostrych” od „obłych” 26
 27. 27. Badanie• Każdej grupie pokazywano określony zestaw bodźców do zapamiętania• Eksperyment składał się z dwóch bloków: „zapamiętaj” oraz „odpamiętaj”• Wyrazy zostały przypisane do figur w każdej grupie „na sztywno”, natomiast kolejnośd ekspozycji zestawów była losowa• W eksperymencie wzięło udział 150 osób podzielonych na 5 grup 27
 28. 28. Testowane nazwy 28
 29. 29. Warunki prowadzenia badania 29
 30. 30. Samogłoski - wyniki 30
 31. 31. Samogłoski - wyniki 31
 32. 32. Spółgłoski• Wyliczając różnicę poprawnie udzielonych odpowiedzi dla tych samych nazw można wskazad, która spółgłoska miała wpływ na lepsze zapamiętanie nazwy z daną figurą 32
 33. 33. Spółgłoski – wyniki• Należy zaznaczyd, że wyniki zaprezentowane w tabeli odnoszą się do wybranego (arbitralnie) sposobu klasyfikacji spółgłosek dokonanego po 33 zebraniu wyników z badao
 34. 34. Spółgłoski – wyniki Jeden z ważniejszych slajdów tej prezentacji• Należy zaznaczyd, że wyniki zaprezentowane w tabeli odnoszą się do wybranego (arbitralnie) sposobu klasyfikacji spółgłosek dokonanego po 34 zebraniu wyników z badao
 35. 35. Eksperyment III Nazwy zostały utworzone na podstawie wyników uzyskanych w dwóch poprzednich eksperymentach Przyjęto następującą hipotezę badawczą: figury o ostrych zakooczeniach przypisywane będą częściej do nazw sklasyfikowanych jako „ostre”, a figury o obłych zakooczeniach do nazw sklasyfikowanych jako „obłe” Figury zostały wykonane przez profesjonalnego grafika w taki sposób, aby swoim wyglądem w jak największym stopniu przypominały prawdziwe sygnety W eksperymencie przebadano 90 osób 35
 36. 36. Kwestionariusz 36
 37. 37. Grupa #1 37N = 10
 38. 38. Grupa #2 38N = 10
 39. 39. Grupa #3 39N = 10
 40. 40. Grupa #4 40N = 10
 41. 41. Grupa #5 41N = 10
 42. 42. Grupa #6 42N = 10
 43. 43. Grupa #7 43N = 10
 44. 44. Grupa #8 44N = 10
 45. 45. Grupa #9 45N = 10
 46. 46. „Ostre” vs „Obłe” 46N = 90
 47. 47. „Ostre” vs „Obłe” RITEKA KETARI TAKIRE MASUGO BULADO PAMULA 47N = 90
 48. 48. Wyniki• Zgodnośd z przewidywaniami na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji wyniosła 91%• 82 na 90 osób przyporządkowało nazwy sklasyfikowane jako „ostre” do figur „ostrych”, a nazwy „obłe” do figur „obłych”• Wyniki uzyskane w eksperymencie drugim oraz trzecim wskazują, że możliwe jest dobranie kształtu sygnetu dopasowanego do nazwy w sposób pozwalający na zwiększenie efektywności zapamiętania• Korzyśd dla projektantów: optymalizacja przekazu reklamowego związana nie ze wzrostem częstotliwości emisji, a odpowiednią konstrukcją „wskazówek” wykorzystywanych do jego przywołania 48
 49. 49. Podsumowanie• Zalety spójności sygnetu z nazwą na niesemantycznym poziomie można rozpatrywad również w odniesieniu do teorii pamięci Daniela Schactera. Schacter opisując sieci wzajemnych powiązao wspomnieo, posługuje się terminem „engram”: Engramy to przejściowe lub trwałe zmiany w mózgu, będące następstwem kodowania znaczeo. Według przedstawicieli neuronauk mózg koduje dane zdarzenie, wzmacniając połączenia między grupami neuronów, które uczestniczą w kodowaniu tego doświadczenia. Typowe zdarzenie codzienne składa się z licznych obrazów, dźwięków, działao i słów. Te aspekty danego zdarzenia są analizowane w różnych obszarach mózgu. Wskutek tego między neuronami znajdującymi się w różnych częściach mózgu tworzą się silniejsze niż dotąd połączenia. Ów nowy wzorzec połączeo to zapis 49 danego zdarzenia w mózgu – engram.
 50. 50. Elements of User Experience 50 The Elements of User Experience, Jesse James Garrett
 51. 51. Inne spojrzenie na model 51
 52. 52. Inne spojrzenie na model 52
 53. 53. Inne spojrzenie na model? 53
 54. 54. Pewnie przypadek, ale… 54
 55. 55. Dziękuję za uwagę! 55

×