Analyzing lack of km system in governmental organizations

239 views

Published on

This PPT was presented in 2nd Iran National KM Conference (KMIran)

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analyzing lack of km system in governmental organizations

 1. 1. ‫آسي ‌ضناسي‌عدم‌بهر ‌گيري‌از‌سيستن‌‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫هديريت‌دانص‌در‌دولت‬ ‫هطالعة‌هوردي:‌وزارت‌بهداضت،‌درهاى‌و‌آهوزش‌پسضكي‬ ‫سيذ عليرضا متىليان، محمذعلي فياضبخص، حسام رمضانپىر خاكي‬ ‫گروه مذيريت دانص و يادگيري سازماني وزارت بهذاضت، درمان و آمىزش پسضكي‬
 2. 2. Bertrand Russell
 3. 3. ‫چرا‌سازها ‌هاي‌دولتي‌ايراى‌به‌هديريت‌دانص‌نيازهندند؟‌‬ ‫ى‬
 4. 4. ‫و‬ ‫مشخصاااپژوهااا‬ ‫انجپموشده‬‫و‬ ‫انشدص ام مر دس تى‌دمد مديررر‬ ‫• تطكيم گروه مديررر‬ ‫تحىل نانمي وزنمت بهينض ، اممان و آمىزش پسضكي‬‫• تمررف طرحهاي زرر‌اختي ميررر انشص با نهينف نز پيص‬ ‫تميين ضيه‬‫• تمررف پروژة سب انشص ميررنن عاني ناونم وزنمتخاشه (21‬‫ميرر عاني ه نز ‌ال 3631 ‌كان هينر وزنمتخاشده من ام‬ ‫نختيام انضتهنشي)‬ ‫• طىل اومة پژوهص: 41 ماه‬
 5. 5. ‫ّزچٌذ‌هذيزاى‌تغييز‌‬ ‫كزد ‌اًذ،‌ٍلي‌ًيبس‌‬ ‫ُ‬ ‫هسئل ‌اي‌‬ ‫ِ‬ ‫هسئلة‌قجلي‌‬‫ٌَّس‌ٍخَد‌دارد‌لذا‌...‬ ‫طزح‌‬ ‫دٍثبرُ‌طزح‌‬ ‫هه ‌ضَد‬ ‫ي‌ضَد‬ ‫ي‬ ‫هسئَليي قبلي‬ ‫ثزاي‌حل‌‬ ‫بركٌبر شذُ ٍ‬ ‫هسئلِ‌‬ ‫سَابق طرح بِ‬ ‫هطبلؼِ‌‬ ‫ّوراُ آًْب‬ ‫هيرٍد‬ ‫ه ‌ضَد‬ ‫ي‬ ‫دٍلت‌ٍ‌در‌‬ ‫ًتيدِ‌‬ ‫در‌ًتيدة‌‬ ‫هطبلؼبت‌‬ ‫هذيزاى‌‬ ‫طزحي‌تذٍيي‌‬ ‫تغييز‌‬ ‫ه ‌ضَد‬ ‫ي‬ ‫ه ‌كٌٌذ‬ ‫ي‬ ‫پيبد ‌سبسي‌‬ ‫ُ‬ ‫طزح‌آغبس‌‬ ‫ه ‌ضَد‬ ‫ي‬
 6. 6. ‫هْنتريي اطل در استقررار‬ ‫ًگزش ‌هذيزيت ‌داًشص‌‬ ‫در سبزهبىّب‬‫نگاه‌ها‌به‌توسعة‌هديريت‌دانص‌در‌سازهاى‬
 7. 7. ‫توبهي فعبليتّبي بْذاشقي، درهبًي، آهَزشي، پژٍّشي، ًظبرتي، تَليذي ٍ هتذيريقي‬ ‫در ًظبم سالهت، بِ شذت هبقٌي بر تخظضّب ٍ هْبرتّبي پيچيذُ است.‬‫بر اسبس آهبرّبي جْبًي هعوَالً يك‌سَم از ٍقت يك پسشك بِ تحليل‌اطالػبت‌ٍ‌‬‫خلق‌داًص اخقظبص دارد ٍ در طَل يك دٍرُ فعبليت حرفِاي يك پسشتك، حدشن‌‬ ‫داًص‌پشضكي‌چْبر‌ثزاثز هيشَد‬ ‫هطالعات‌اوليه:‌اهويت‌دانص‌در‌نظام‌سالهت‬
 8. 8. ‫تؼذد‌ًيزٍي‌اًسبًي‌هتخصص‬ ‫تٌَع‌خذهبت‬ ‫تٌَع‌تخص ‌ّب‬ ‫ص‬ ‫تؼذد‌ٍ‌تٌَع‌پزٍص ‌ّبي‌اًدبم‌ضذُ‬ ‫ُ‬ ‫تغييزات‌اثزگذار‌در‌حَس ‌ّبي‌هذيزيتي‬ ‫ُ‬‫ضناسايي‌علل‌اصلي‌نياز‌وزارت‌بهداضت‌به‌هديريت‌دانص‬
 9. 9. ‫ضٌبخت‌حَس ‌ّبي‌‬ ‫ُ‬ ‫اًتخبة‌هذيزاى‌‬ ‫اًتخبة‌حَس ‌ّبي‌‬ ‫ُ‬ ‫ضٌبخت‌ػوَهي‌‬ ‫داًطي‌هذيزاى‬ ‫كليذي‌ادٍار‬ ‫كليذي‬ ‫ٍسار ‌خبًِ‬ ‫ت‬‫ثزرسي‌ػولكزد‌ٍ‌‬ ‫ضٌبخت‌اثؼبد‌‬ ‫آهبد ‌سبسي‌‬ ‫ُ‬ ‫ثزگشاري‌خلسبت‌‬‫سَاثق‌حزف ‌اي‌ٍ‌‬ ‫ِ‬ ‫ضخصيتي‌هذيزاى‬ ‫هحَرّبي‌هصبحج ‌ّب‬ ‫ِ‬ ‫كست‌داًص‬ ‫اخزايي‬ ‫ثبسثيٌي‌ٍ‌‬ ‫استخزاج‌آسي ‌ّب‬ ‫ت‬ ‫تحليل‌ًتبيح‬ ‫خو ‌ثٌذي‬ ‫غ‬ ‫روش‌پژوهص‬
 10. 10. ‫غٌ ‌سبسي‌ضيز‬ ‫ي‬‫طزح‌ث ‌رٍس‌رسبًي‌ضجكة‌ثْذاضت‬ ‫ِ‬ ‫پشضك‌خبًَادُ‌ٍ‌ًظبم‌ارخبع‬ ‫اصالح‌سبختبر‌ٍسارت‌ثْذاضت‬ ‫ارزش‌دانص‬
 11. 11. ‫ايدبد‌كليٌي ‌ّبي‌هثلثي‌هجبرسُ‌ثب‌ايذس‬ ‫ك‬ ‫تغذيِ‌ثب‌ضيز‌هبدر‬‫ػذم‌اهكبى‌ثْز ‌ثزداري‌اس‌داًص‌اًتقبل‌يبفتِ‌‬ ‫ُ‬ ‫اس‌دٍراى‌قجلي‬ ‫ػذم‌ٍخَد‌ًظبم‌هذيزيت‌ثحزاى‬
 12. 12. ‫در طَرتيكِ بقَاًين براي سبزهبًي اثببت كٌين كِ ثِ‌‬ ‫هذيزيت‌داًص‌ًيبس‌داريذ...‬ ‫ثسيبري‌اس‌هطكالت‌هب‌در‌فزآيٌذ‌پيبد ‌سبسي‌‬ ‫ُ‬ ‫هذيزيت‌داًص‌حل‌خَاّذ‌ضذ.‬
 13. 13. motevallian@gmail.comwww.motevallian.webs.com

×