Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Problem Solving-part musyrifah

683 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Problem Solving-part musyrifah

  1. 1. SEMESTER 1 SEISI 2011/2012 SME 3023TRENDS AND ISSUE IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCE “SKILLFUL PROBLEM SOLVING” LECTURE NAME: PROF. DR.MARZITA PUTEHNAME: SITI MUSYRIFAH BT MOHD SUFIEEMATRIC NO: D20091035237GROUP: A
  2. 2. 1. Apakah masalah yang wujud?Melalui kajian dalam TIMSS kedudukan Malaysia bagi mata pelajaran Matematik telahmerosot daripada kedudukan tempat ke-10 daripada 46 buah negara yang mengambilbahagian di dalam TIMSS 2003 kepada kedudukan tempat ke-20 daripada 49 buah negarayang mengambil bahagian di dalam TIMSS 2007. Kedudukan Malaysia di dalam TIMSSbagi mata pelajaran Sains juga telah merosot daripada kedudukan tempat ke-20 daripada 46buah negara yang mengambil bahagian di dalam TIMSS 2003 kepada kedudukan tempat ke-21 daripada 49 buah negara yang mengambil bahagian di dalam TIMSS 2007.2. Kenapa masalah itu wujud?Masalah ini dikenalpasti wujud apabila penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasapengantar bagi subjek Sains dan Matematik. Faktor yang dikaitkan dengan pencapaianMatematik dan Sains ialah di kebanyakan negara, pelajar menyatakan mereka belajarMatematik dan Sains dalam bahasa keluarga puratanya lebih tinggi pencapaian ujian TIMSSberbanding pelajar yang belajar kedua-dua mata pelajaran ini menggunakan bukan bahasakeluarga. Wujud hubungan rapat antara proses pembelajaran Matematik dan Sains dalambahasa asing. Peranan penting bahasa keluarga dalam pembelajaran akademik, misalnyaMatematik dan Sains banyak dikaji dan hasil kajian mendapati kemahiran kognitif akademikberkembang terutama melalui bahasa pertama. Jadi jika pelajar cuba belajar bahasa keduadan terus belajar bagi subjek Matematik dan Sains pelajar akan menggunakan kemahirankognitif yang lemah. Penjelasan ini relevan dalam konteks hasil kajian TIMSS yangmendapati pencapaian Matematik dan Sains pelajar menggunakan bahasa keluarga untukpengajaran dan pembelajaran kedua-dua subjek ini secara purata lebih tinggi berbandingmereka yang belajar subjek berkenaan dalam bahasa kedua kerana mudah difahami mereka.Semua negara dalam kajian TIMSS 2007 yang pelajarnya mengguna bahasa keluarga dalampembelajaran matematik dan sains di sekolah seperti Taiwan, Korea, Jepun ,Singapura danEngland mencapai skor yang tinggi. Selain itu, cara pengajaran guru yang kurang kreatif dan kurang menyediakankemudahan pembelajaran menyebabkan pencapaian pelajar menurun dalam subjekMatematik dan Sains melalui kajian TIMSS. Guru tidak menyediakan bahan untuk mengajardan hanya berorientasikan buku teks sahaja. Mereka juga tidak kreatif dalam mengajarpelajar untuk memahami konsep-konsep subjek itu.
  3. 3. Kemahiran Menyelesaikan Masalah Masalah 1-Penggunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik dan Sains menyebabkanpenurunan pencapaian pelajar dalam subjek Matematik dan Sains melalui kajianTIMSS. Penyelesaian Masalah 1. Menghapuskan dasar PPSMI dan melaksanakan dasar MBMMBI dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  Para guru boleh mengajar dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu mengikut kefahaman dan tahap penguasaan pelajar. Melalui cara ini pelajar dapat memilih untuk menggunakan Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan memudahkan pelajar lebih memahami sesuatu konsep dan penyelesaian terutamanya pelajar yang kurang pandai dan lemah dalam penguasaan sesuatu subjek. 2. Menyelidik semula kurikulum dan penggunaan buku teks.  Pihak-pihak yang berkenaan dalam membentuk kurikulum perlu menyelidik semula kurikulum dan penggunaan buku teks. Kandungan buku teks Matematik dan Sains, rujukan dan sebagainya dalam bahasa Inggeris menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai bahasa Inggeris. Kajian oleh Aziz (2005) yang mendapati pelajar tidak memahami kandungan buku disebabkan penggunaan bahasa Inggeris itu sendiri.  Dapatan kajian Tarmizi (2003) iaitu mereka yang tidak mempunyai asas bahasa Inggeris yang baik sukar untuk memahami buku buku dan bahan-bahan. bacaan.mahupun nota dalam bahasa Inggeris.
  4. 4. Pertimbangan masalahMasalah yang boleh dipertimbangkan adalah menyokong pelaksanaan MBMMBI iaitupemilihan bahasa Inggeris atau bahasa melayu dalam pengajaran dan pembelajaran sepertidisarankan oleh Menteri Pelajaran. Menteri Pelajaran telah mencadangkan bahawa pada sesiakan datang para guru dan pelajar-pelajar diberi kelonggaran sama ada meneruskanmenggunakan bahasa Inggeris atau menggunakan bahasa melayu dalam pengajaran dalampembelajaran atau kedua-duanya sekali sebelum dihapuskan PPSMI. Kesan/Akibat Pro dan Kontra Nilai -Para guru dan pelajar dapat belajar -Setuju dengan penyataan - Adil dan dengan lebih seronok apabila terdapat ini kerana pelajar akan bertimbang pilihan semasa menggunakan Bahasa lebih faham sesuatu rasa. Melayu atau Bahasa Inggeris. topik itu. -Para guru dan pelajar masih berada -Tidak setuju kerana cara -Kesabaran dan pada keadaan yang sama dan tidak percakapan dan berdaya saing. maju dalam cara percakapan dan pemikiran boleh dibentuk pemikiran. tetapi memerlukan masa yang sesuai. -Terdapat kekecelaruan dalam sistem - Setuju kerana para guru - Tegas, tetap pendidikan negara jika pemilihan atau pelajar mungkin pendirian. bahasa digunakan dalam pengajaran akan sering keliru dengan dan pembelajaran Bahasa Melayu konsep atau penggunaan atau Bahasa Inggeris. ayat kerana berbeza dalam penggunaan bahasa.
  5. 5. Bagaimana membuat penyelesaian masalah yang terbaik?Membuat penyelesaikan dalam menetapkan satu dasar sahaja supaya tiadakecelaruan dalam sistem pendidikan sama ada meneruskan PPSMI ataumelaksanakan MBMMBI. Maka, para pelajar dapat mencapai keputusan yangcemerlang dalam subjek Matematik dan Sains sekiranya penggunaan dasar yangsesuai dapat dilaksanakan. Secara tidak langsung dapat membantu dalammeningkatkan kedudukan negara Malaysia dalam kajian TIMSS pada tahun yangberikutnya.
  6. 6. Masalah 2 -Cara pengajaran guru yang kurang kreatif dan kurang menyediakan kemudahan pembelajaran menyebabkan pencapaian pelajar menurun dalam subjek Matematik dan Sains melalui kajian TIMSS . Penyelesaian Masalah 1. Guru perlu menyediakan kemudahan –kemudahan pembelajaran yang banyak supaya pelajar lebih seronok belajar subjek matematik dan sains yang menggunakan bahasa inggeris.  Kemudahan-kemudahan pembelajaran seperti bahan bantu mengajar dan bahan- bahan rujukan memberi rangsangan kepada pembelajaran pelajar. Kajian Ibrahim (1995) turut membuktikan keperluan kemudahan dan kelengkapan peralatan adalah unsur yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran.  Guru yang cemerlang berupaya memaksimum dan mengoptimumkan penggunaan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran, di samping memiliki pelbagai koleksi bahan-bahan tersebut seperti buku rujukan, panduan guru,. perisian komputer, audio video, dan sebagainya (Wiseman, D.L., Conner, D.D. & Knight, S.L. 1999). 2. Guru perlu menukar cara pengajaran tradisional kepada yang lebih moden.  Guru sekarang amat terikat dengan cara tradisional dan masih sama dengan dasar kurikulum lama yang menekankan kaedah hafalan. Aspek lain seperti pemahaman, amalan, dan penghayatan kurang diberi perhatian yang sewajarnya. Manakala penglibatan murid secara aktif adalah terhad.
  7. 7. Pertimbangan masalahMasalah yang boleh dipertimbangkan adalah para guru perlu menyediakan kemudahan yangkreatif bagi pengajaran dan pembelajaran subjek matematik dan sains supaya dapat menjanapemikiran pelajar menjadi lebih kreatif dan mampu untuk menyelesaikan masalah berkaitanmatematik dan sains. Kesan/Akibat Pro dan Kontra Nilai -Cara pengajaran guru yang -Setuju kerana para pelajar -Menjana idea, kreatif dapat membantu para pelajar dapat menjana idea dan kreatif. menyelesaikan masalah dalam merangsang minda untuk matematik dan sains. berfikir. -Bahan bantu mengajar dan buku -Setuju kerana para pelajar -Dorongan rujukan yang pelbagai akan akan cepat teransang merangsang para pelajar untuk melalui penyediaan bahan belajar. bantu mengajar yang menarik dan rujukan yang banyak sekiranya mereka tidak faham. -Para pelajar memilih dalam cara -Tidak setuju kerana -Kreatif pengajaran guru yang seronok cara pengajaran guru itu sahaja tanpa mementingkan adalah tanggungjawab input yang diperoleh daripada guru tersebut yang perlu mereka. menarik perhatian pelajar supaya mengikuti pengajarannya.
  8. 8. Bagaimana membuat penyelesaian masalah yang terbaik?Membuat penyelesaikan iaitu para guru perlu memperbanyakkan bahan bantumengajar dan buku rujukan. Guru juga perlu kreatif dalam memberi carapenyelesaian secara kreatif supaya para pelajar dapat menjana idea sertamemudahkan teknik hafalan supaya dapat diingati. Secara tidak langsung dapatmeningkatkan pencapaian para pelajar dalam subjek Matematik dan Sains.

×