Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marcoman - Presentation

369 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marcoman - Presentation

 1. 1. 2011
 2. 2. ‫סיפור‬ ‫יש‬ ‫ארגון‬ ‫לכל‬.‫לספר‬ ‫ירצה‬ ‫אותו‬ ‫סיפור‬ ‫והפוטנציאלים‬ ‫הקיימים‬ ‫ללקוחותיו‬. ‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫מה‬? ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬:
 3. 3. ‫וילנסקי‬ ‫משה‬ ‫ה‬- ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬ ‫לכם‬ ‫יעזור‬,‫ע‬"‫מגוון‬ ‫של‬ ‫יצירה‬ ‫י‬ ‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬,‫פנים‬ ‫שלכם‬ ‫לחברה‬ ‫שיעניקו‬, ‫הסופי‬ ‫הלקוח‬ ‫בפני‬ ‫ואטרקטיביות‬ ‫נשמה‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬:
 4. 4. ‫שלי‬ ‫הסיפור‬ ‫מה‬? ‫למדתי‬‫ותקשורת‬ ‫פסיכולוגיה‬(‫תואר‬I)‫עסקים‬ ‫ומנהל‬-M.B.A(‫תואר‬II)‫ת‬ ‫באוניברסיטת‬"‫א‬ ‫עבדתי‬12‫ישיר‬ ‫ושיווק‬ ‫פרסום‬ ‫במשרדי‬ ‫שיווקית‬ ‫ותקשורת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בתפקידי‬ ‫שנים‬ ‫יועץ‬ ‫אני‬‫של‬ ‫מוסמך‬‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫משרד‬‫ומט‬"‫י‬‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬, ‫של‬‫ת‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫של‬ ‫היזמות‬ ‫מרכז‬"‫א‬‫חטיבת‬ ‫של‬ ‫ההסברה‬ ‫ענף‬ ‫ושל‬‫דובר‬‫צה‬"‫ל‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫סיפרתי‬‫חברות‬ ‫עשרות‬ ‫של‬,‫וקטנים‬ ‫גדולים‬ ‫וארגונים‬ ‫עסקים‬‫כאחד‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬:
 5. 5. ‫הסיפור‬ ‫אל‬ ‫הדרך‬ ‫מקדים‬ ‫מחקר‬‫המתחרים‬ ‫ולימוד‬ ‫שוק‬ ‫סקירת‬ ‫מבני‬ ‫איפיון‬‫השיווקיים‬ ‫החומרים‬ ‫ואופי‬ ‫מבנה‬ ‫תכנון‬ ‫שיווקית‬ ‫כתיבה‬‫החברה‬ ‫סיפור‬ ‫של‬ ‫וכתיבה‬ ‫ניסוח‬ ‫קריאטיבי‬ ‫ניהול‬‫מעצבים‬ ‫מול‬ ‫עיצוב‬ ‫תהליכי‬ ‫ניהול‬,‫דפוס‬ ‫ובתי‬ ‫צלמים‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬:
 6. 6. ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫נספר‬ ‫איך‬? ‫מיתוג‬ ‫וסלוגנים‬ ‫שמות‬ ‫הגיית‬ ‫לחברה‬,‫ושירותיה‬ ‫מוצריה‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬‫פרסום‬ ‫חומרי‬ ‫מבני‬ ‫איפיון‬,‫כתיבת‬ ‫שיווקיים‬ ‫תכנים‬ ‫מצגות‬ ‫של‬ ‫ועיצוב‬ ‫כתיבה‬ ‫חברה‬,‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫מבני‬ ‫איפיון‬,‫כתיבת‬ ‫שיווקיים‬ ‫תכנים‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תכנון‬-‫קריאטיבי‬ ‫שיווקית‬ ‫וכתיבה‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬:
 7. 7. ‫מיתוג‬ ‫לליווי‬ ‫לחברה‬ ‫וסלוגן‬ ‫שם‬ ‫הגיית‬ ‫ועסקית‬ ‫אקדמית‬ ‫כתיבה‬ ‫תהליכי‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬:
 8. 8. ‫מיתוג‬ ‫לחברה‬ ‫וסלוגן‬ ‫שם‬ ‫הגיית‬ ‫קבר‬ ‫חלקות‬ ‫לתחזוקת‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 9. 9. ‫מיתוג‬ ‫בדלק‬ ‫לחסכון‬ ‫למוצר‬ ‫סלוגן‬ ‫הגיית‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 10. 10. ‫מיתוג‬ ‫לרפואה‬ ‫למרכז‬ ‫וסלוגן‬ ‫שם‬ ‫הגיית‬ ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫אלטרנטיבית‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 11. 11. ‫אתרי‬ ‫אינטרנט‬ ‫מבני‬ ‫איפיון‬,‫תכנים‬ ‫וכתיבת‬ ‫המוצרים‬ ‫שמות‬ ‫הגיית‬ ‫הפיננסי‬ ‫המידע‬ ‫בתחום‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫לאתר‬ ‫באנגלית‬ ‫שיווקיים‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 12. 12. ‫אתרי‬ ‫אינטרנט‬ ‫לאתר‬ ‫באנגלית‬ ‫שיווקיים‬ ‫תכנים‬ ‫וכתיבת‬ ‫מבני‬ ‫איפיון‬ ‫חוץ‬ ‫לתושבי‬ ‫יוקרה‬ ‫בתי‬ ‫המקימה‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 13. 13. ‫אתרי‬ ‫אינטרנט‬ ‫לאתר‬ ‫שיווקיים‬ ‫תכנים‬ ‫וכתיבת‬ ‫מבני‬ ‫איפיון‬ ‫שונים‬ ‫עיסוק‬ ‫בתחומים‬ ‫שירות‬ ‫נותני‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 14. 14. ‫אתרי‬ ‫אינטרנט‬ ‫ומאמרים‬ ‫שיווקיים‬ ‫תכנים‬ ‫וכתיבת‬ ‫מבני‬ ‫איפיון‬ ‫יוקרתיים‬ ‫יהלומים‬ ‫תכשיטי‬ ‫לשיווק‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫לאתר‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 15. 15. ‫אתרי‬ ‫אינטרנט‬ ‫לאתר‬ ‫ובאנגלית‬ ‫בעברית‬ ‫שיווקיים‬ ‫תכנים‬ ‫וכתיבת‬ ‫מבני‬ ‫איפיון‬ ‫ידע‬ ‫עתירי‬ ‫בפרויקטים‬ ‫העוסקת‬ ‫יורקום‬ ‫של‬ ‫בת‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 16. 16. ‫אתרי‬ ‫אינטרנט‬ ‫של‬ ‫לאתר‬ ‫שיווקיים‬ ‫תכנים‬ ‫וכתיבת‬ ‫מבני‬ ‫איפיון‬ ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫משולבת‬ ‫לרפואה‬ ‫המרכז‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 17. 17. ‫מצגות‬ ‫חברה‬ ‫מצגת‬ ‫של‬ ‫ועיצוב‬ ‫כתיבה‬ ‫יורקום‬ ‫של‬ ‫בת‬ ‫לחברת‬ ‫באנגלית‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 18. 18. ‫מצגות‬ ‫הנהלה‬ ‫מצגות‬ ‫סדרת‬ ‫של‬ ‫ועיצוב‬ ‫כתיבה‬ ‫התוכנה‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫לקוחות‬ ‫לכנס‬One1 ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 19. 19. ‫מצגות‬ ‫שוק‬ ‫סקירת‬ ‫מצגת‬ ‫של‬ ‫ועיצוב‬ ‫כתיבה‬ ‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ‫עבור‬ ‫אסטרטגית‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 20. 20. ‫ניוזלטרים‬ ‫מבני‬ ‫איפיון‬,‫תכנים‬ ‫וכתיבת‬ ‫שם‬ ‫הגיית‬ ‫משווה‬ ‫קו‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫לניוזלטר‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 21. 21. ‫חומרי‬ ‫פרסום‬ ‫קונספטואלי‬ ‫איפיון‬,‫וכתיבה‬ ‫המוצרים‬ ‫שמות‬ ‫הגיית‬ ‫אמריקאי‬ ‫מתוקים‬ ‫זרים‬ ‫מותג‬ ‫של‬ ‫לקטלוג‬ ‫שיווקית‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 22. 22. ‫חומרי‬ ‫פרסום‬ ‫מקצועי‬ ‫בעיתון‬ ‫פרסום‬ ‫למודעת‬ ‫קופירייטינג‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫בדלק‬ ‫לחסכון‬ ‫למוצר‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 23. 23. ‫חומרי‬ ‫פרסום‬ ‫לבאנרים‬ ‫וקופירייטינג‬ ‫קריאטיבי‬ ‫איפיון‬ ‫אמריקאי‬ ‫מתוקים‬ ‫זרים‬ ‫מותג‬ ‫עבור‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 24. 24. ‫חומרי‬ ‫פרסום‬ ‫ורולאפ‬ ‫תדמית‬ ‫לחוברת‬ ‫שיווקית‬ ‫וכתיבה‬ ‫מבני‬ ‫איפיון‬ ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫משלימה‬ ‫לרפואה‬ ‫המרכז‬ ‫של‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונות‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 25. 25. ‫חומרי‬ ‫פרסום‬ ‫תדמית‬ ‫לסרטון‬ ‫תסריט‬ ‫וכתיבת‬ ‫קריאטיבי‬ ‫איפיון‬ ‫השונים‬ ‫בתחומים‬ ‫שירות‬ ‫נותני‬ ‫לאתר‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 26. 26. ‫חומרי‬ ‫פרסום‬ ‫של‬ ‫לעלון‬ ‫שיווקית‬ ‫וכתיבה‬ ‫קריאטיבי‬ ‫איפיון‬ ‫אופניים‬ ‫על‬ ‫שטח‬ ‫רכיבת‬ ‫וסדנאות‬ ‫לטיולי‬ ‫חברה‬ ‫בדוגמא‬ ‫לצפייה‬ ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫וילנסקי‬ ‫משה‬‫טלפון‬:2494944-052‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il ‫ה‬ ‫את‬ ‫הזמינו‬-marcoman‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬: ‫אינטרנט‬ ‫אתרי‬ ‫מיתוג‬ ‫מצגות‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫פרסום‬ ‫חומרי‬
 27. 27. ‫לי‬ ‫תשאירו‬ ‫זה‬ ‫את‬. ‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫מה‬ ‫אז‬? ‫משה‬‫וילנסקי‬ ‫טלפון‬:052-2494944 ‫דוא‬"‫ל‬:moshe@marcoman.co.il

×