Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

شانزده روش بازاریابی و فروش در سال ۲۰۱۳

1,143 views

Published on

شانزده روش بازاریابی و فروش در سال ۲۰۱۳

Published in: Business
 • Be the first to comment

شانزده روش بازاریابی و فروش در سال ۲۰۱۳

 1. 1. روش اول: کم رنگ شدن رقابت،زمان واقعی بازاریابی اینجا می باشد تصور و اندیشه مربوط به رقابت ها از زمانی می باشد که تبلیغات آغاز گردید. رقابت ها به صورت مجموعه اي فعالیت ها، تاکتیک ها و کانال ها تعریف شده است که اغلب در ارتباط با زمینه رایج و معمولی هستند. و بله، رقابت ها براي ما خوب می باشد. اما در این حا مساله این می باشد که ساختار آن ها اغلب سفت و محکم می باشد و نمی تواند با تغییر یافتن رفتار مشتري و تغییر یافتن سریع تکنولوژي حفظ گردد. رقابت ها به صورت کلی داراي عمر و دوام کوتاهی هستند و براساس فعالیت ها و یا داده هاي مربوط به زمان واقعی تحت تاثیر قرار می گیرند که می تواند بازاریاب را در شرایط نامساعد قرار دهد. قدیمی ترین مدل مربوط به بازاریابی توسط شرکتی ایجاد گردید که به خوبی کار نمی کرد، اما بعد از چند دهه رقابت، این روشبرنامه ریزي شده پیشرفت نمود و در نتیجه آن براي بازاریاب ها به منظور تغییر دادن افکار با این سرعت دشوار است. در سال 2013 ، خریدارها فورا برندهایی را براساس وب سایت هاي آن ها، از طریق گفتگو با کمک شبکه اجتماعی مانند تویتر و فیس بوك و دنبال کردن اخبار بازارها به کار گرفتند که آن ها براساس این برندها سرمایه گذاري نمودند. موفقیتاز به کار گرفتن خریدارهاي نشات می گیرد که آن ها آماده هستند نه در زمانی که آن (موفقیت) برذاي شما مناسب و کافی می باشد. ما مشاهده کردن مربوط به رخدادهاي زمان واقعی را آغاز خواهیم کرد و آن را توسط وارد شدن به فعالیت بازاریابی و نه کشیدن بازاریابی یا رقابت هاي خارج از محدوده تشویق می کنیم.
 2. 2. روش دوم: بازاریابی به مقدار زیادي جوابگوي سود تولید شده است. مشخصکرده است که مقدار 73 درصد از مدیران اجرایی اعتقادي به Fournaise مطالعه اخیر مربوط به گروه بازاریابی این امر ندارند که بازاریابی ایجاد کننده تقاضا و سود است. افسوس! در سال 2013 ، که آغاز شدن تغییر خواهد بود، بازاریابی یک نقشبسیار تعیین کننده اي را در مشارکت کردن براي ایجاد کردن سود بازي خواهد کرد. فعالیت هاي بازاریابی نه تنها ترافیک و هدایت کردن تولید را اندازه گیري خواهند کرد بلکه علاوه بر این فرایندهایی را بهینه خواهند کرد که به صورت مستقیم بر روي رشد مربوط به فروشها اثر دارد. و تحت نظارت سازمان بازاریابی تغییر خواهند (KPI) براي انجام دادن این امر، شاخص هاي اصلی اجرا یا میزان کارایی کرد. در زمینه شاخص بنچ مارك فروش ها می گوید که CEO از سازمان Greg Alexander ها توجه بسیار زیادي را به سمت مشارکت هاي CEO . ها، فشار وجود دارد CMO براي بازاریابی کرده اند و در نتیجه همه آن ها را مسئول براي ایجاد کردن سود می دانند. ما آغاز شدن تغییر را براساس چگونگی اندازه گیري کردن بازاریابی مشاهده کرده ایم... براي ها اهداف مربوط به فروشها به مقدار بیشتري تنظیم می گردد. SLA سهمیه ها و علاوه بر این، بازاریاب ها با توجه به فعالیت هاي بازاریابی داخلی وتکنولوژي براي رسیدن و دست یافتن به تقاضا و دست یافتن به اهداف مربوط به سود سهام، سازگاري خواهند یافت.
 3. 3. روش سوم: جامع و یکپارچه شدن رسانه اجتماعی کنترل و کنترل کنید. ؟Pinterest و Linkedln . آیا داراي حساب کاربري فیسبوك هستید؟ کنترل کنید. تویتر؟ کنترل کنید بسیار خوب، اکنون چه؟ تاکنون، رسانه اجتماعی به صورت منبعی مهم باقی مانده است. فعالیتی که براساساظهارات اجتماعی در این جا رخ می دهد. در سالی که پیش رو داري، یکپارچه شدن رفتار و سوابق مربوط به رسانه اجتماعی نسبت به بقیه ترکیب بازاریابی (و مجموعه داده ها) به منظور دست یافتن مشتریان به پیام هاي مربوط به سود سهام در زمان واقعی، تعیین کننده خواهد بود. رسانه اجتماعی داراي فعالیت طولانی مدت براي جمع کردن اطلاعات نمی باشد و به مقدار زیادي با تکنولوژي و فعالیت هاي بازاریابی داخلی به صورت یکپارچه درآمده است. شیفتگی مربوط به رسانه اجتماعی در ارتباط با شرکت هایی خواهد بود که از رسانه اجتماعی به عنوان بخشی بسیار استراتژیک براي فعالیت هاي بازاریابی استفاده می کند. د.ر سال 2013 ، فهم و درك مربوط به بازاریاب هابه صورت نسبت غیر معینی در ارتباط با رسانه اجتماعی براي همه بخشهاي مربوط به استراتژي بازاریابی تغییر خواهد کرد. بازاریاب ها به صورت کارکترهاي همگام با فعالیت رسانه اجتماعی درآمده اند که در ارتباط با پایگاه داده ها براي داشتن اطلاعات رفتاري بیشتر براي تقسیم کردن بهتر پیام هاي ایمیل و فعالیت هاي تلفنی هستند. علاوه بر این، بازاریاب ها بر روي رفتار مربوط به رسانه اجتماعی براي بهبود بخشیدن به فردي شدن تسلط دارند که منجر به بهبود بخشیدن مقادیر مربوط به استفاده مشتري شده است.
 4. 4. روش چهارم: موبایل بودن یا افت کردن به سمت عقب در سال 2012 ، بیشتر مردم تلفن هوشمند بیشتري را به جاي کامپیوتر شخصی خریداري کردند. به صورت مشخصی موبایل جایی می باشد که بازاریاب ها نیاز به آن دارند. که در ژوئن سال 2012 منتشر شده بود، تقریبا 9 نفر از 10 نفر از بازاریاب هاي IBM برطبق مطالعه صورت گرفته توسط جهانی داراي یک سایت موبایل یا یک ابزار موبایل یا یک برنامه براي به کار گرفتن یکی از این دو در آینده هستند. به هر حال، تنها 1 نفر از 5 نفر به صورت معمول از تاکتیک هاي مربوط به بازاریابی موبایل به عنوان بخشی از رقابت ها گریزان است و بقیه اجرا کننده هاي برنامه هاي موبایل به صورت مطلق و مجزا می باشند و در نتیجه به صورت تک کاره و فاقد عمومیت هستند. در سال 2013 ، بازاریاب ها سرانجام موبایل را به عنوان گزینه خط اصلی با توجه به استراتژي بازاریابی آن ها لیست خواهند کرد. نه تنها سرمایه گذاري پیوسته اي در وب سایت هاي بهینه شده موبایل و ایمیل وجود داشت، بلکه ما موبایل را به عنوان بخشی می بینیم که داراي نقش مهم تري در زمان یکپارچه شدن با رقابت هاي بازاریابی است. در پایان این سال، موبایل بسیار استراتژیک خواهد شد و باید به صورت کانالی براي بیشتر تجارت ها در بیاید.
 5. 5. روش پنجم: حتی بیشتر ...SEO اثر محتوایی و اجتماعی همگی در ارتباط با دانستن حقه هاي مربوط به داد و ستد و یا SEO در طول سال ها، بهینه شدن موتورهاي خوب جستجو یا یا داشتن کلمات کلیدي بر روي صفحه و به مقدار H به مقدار کمتري داراي حق برچسب 1 SEO تجارت بود. در آینده بیشتري در مورد ایجاد کردن محتواي اصلی و در حقیقت خوب خواهد بود که به صورت اجتماعی مورد استفاده و اشتراك قرار می گیرد. رسانه اجتماعی و ،SEO براي دهه هاي گذشته و نیمی از دهه کنونی، بازاریاب ها اغلب در فکر محتوا به عنوان کانال هاي مجزا و فعالیت هاي تقسیم شده اي بودند. اما این موانع دشوار بودند. در 24 ماه گذشته، ما هم پوشانی بین مطالعه، جستجو و افزایش محتوا را در سرعت زیاد، و منشعب ساختن براساس ابداعات با کمک موتورهاي جستجو و مستحکم ساختن توسط مشارکت اجتماعی و رفتار رتبه بندي شده یا مرتبط را مشاهده کردیم. در سال 2013 من انتظار دارم تا تعداد بیشتري بازاریاب هاي موفق را ببینم که با این فعالیت ها ونه با کانال هاي مختلف عمل کرده اند، اما آن ها به ظور کلی از عناصري استفاده کرده اند که قابل بهینه شدن می باشند. . هاي درجا متمرکز SEO مورد انتظار فاصله خواهد گرفت و بر روي اجزاي بیشتري از SEO از SEO ، به صورت کلی قوي و کل نگر توصیف کرده است. SEO همراه شدن این دو را براي یک روش Rand خواهد کرد چنان چه
 6. 6. روش ششم: شرکت ها در جستجوي به کار گرفتن استعداد زیاد در بازاریابی داخلی مطمئنا، بازاریاب ها در زمینه خلاقیت عالی هستند، اما بازاریاب هایی که شرکت در سال 2013 به کار گرفته است مهارت هاي خود را براي ابداع محتوایی، هدایت تولید، بهینه شدن و آنالیز کردن داده ها به کار خواهند گرفت. در یک اقتصادي که براساسجستجوگران شغل داراي دوام می باشد، جنگ مربوط به استعداد حتی به مقدار بیشتري خشونت آمیز می گردد. با رشد یافتن اهمیت مربوط به محتوا و داده ها، شرکت ها بازاریاب هاي داخلی تري را در سال 2013 به کار خواهند گرفت. برطبق روش هاي اندازه گیري شده توسط شغل هاي مربوط به بازاریابی داخلی SimplyHired به مقدار 52 درصد افزایش یافته است و شغل هاي مربوط به بازاریابی محتوایی به مقدار 26 درصد از ماه اکتبر سال 2011 افزایشپیدا می کند. به صورت فزاینده اي، بازاریاب هایی که در آینده به کار گرفته می شوند به احتمال زیادي توانایی منتشر کردن رزومه خودشان را دارند.
 7. 7. روش هفتم: بازاریاب هاي راغب محتواي هوشمند در ابتدا، سایت آمازون به من کتاب کاملی را از طریق پیشنهادات مربوط به موتورهاي جستجو آن ها معرفی نمود. من کاملا در این زمینه بیمناك بودم. ایده این بود که یک وب سایت نمی تواند به تنهایی عودت بازدید کننده را شناسایی کند، اما تشخیصدادن سودهاي آن ها و تغییر دادن تجربه مربوط به سایت آن ها به صورت منطبقی در من احساسی را به صورت کوتاه مدت ایجاد کرد که آن فوق العاده است. سپس داده هاي به دست آمده براي شخصی شدن یا مفهوم دینامیکی به مقدار زیادي مرسوم و رایج می گردند و به هر حال به صورت کامل در فضاي ، بازاریابی و تجارت فراگیر می شوند. در سال 2013 ما تطابق بیشتري را براي مفهوم هوشمند آغاز خواهیم کرد و در این زمینه خواهیم شنید. چنان چه مفهوم به صورت فزاینده اي در هر یک از روش هاي بازاریابی داخلی مهم می گردد، مفهوم دینامیکی بازاریاب ها را قادر می سازد تا پیام هاي فردي بیشتري را براي حق مربوط به ملاقات رسمی در زمان واقعی به کار ببرند.
 8. 8. روشهشتم: بازاریابی مانند یک انسان سخن می گوید. هیچ کسی مانند بازاریاب سخن نمی گوید. این دلیل این می باشد که چرا ما شروع به مشاهده کردن سازمان هایی خواهیم کرد که به مقدار زیادي از طریق روابط متقابل اجتماعی و محتواي عالی، داراي خوي انسانی شده اند. شرکت ها شخصیت ها را از طریق گفتن داستان ارتقا خواهند داد. مشارکت ها به مقدار کمتري رو در رو شده است و مدیریت بین شرکت ها و مشتریان در حال رشد کردن می باشد. پیدایش و ظهور مربوط به رسانه اجتماعی (دسته جمعی) به معناي این می باشد که دنیاي مجزا شده به صورت پیام گذاري داخلی و خارجی در حال ناپدید شدن می باشد. اگر یک مشتري با سازمان خدمات مشتري صحبت بکند، آن ها انتظار پاسخ مشابه اي را دارند و از این رو آن ها ممکن است در مورد بازاریابی، یا فروش ها یا مهندسی کردن این امور صحبت کنند. ایجاد کردن یک یک تصویر خارجی و یکنواخت شده نیز تعیین کننده می باشد. اگر شما بخواهید تا روابط بلند مدت را ایجاد نمایید. شما استواري و خلق و خوي انسانی را از همه سطوح مربوط به سازمانتان دریافت خواهید کرد.
 9. 9. روشنهم: ایمیل ادامه دارد. نه، ایمیل هرگز نابود نمی شود. و آن در سال 2013 برنده می گردد (چنان چه برخی از ما این امر را دوست داریم). در حقیقت، ایمیل به عنوان بخشمهمی از بازاریابی ترکیبی ادامه خواهد یافت. به هر حال، چگونگی استفاده آن نیز تغییر خواهد کرد. ایمیل هاي مربوط به بازاریابی به مقدار کمتري جمع و تفکیک می گردد و به جاي آن بیشتر شخصی، مناسب و هدفمند می گردد که براساس داده هاي مربوط به زمان واقعی می باشد. افزایش مهمی در بازاریابی خریدار به جاي بازاریابی فروشنده وجود دارد و لیست هاي خرید در عمل به مقدار کمتري مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با چنین تغییر شدیدي نسبت به فردي شدن بیشتر، بازاریابی غیر اجتماعی و غیر جمعی در سال 2013 به مقدار زیادي هدفمند مشاهده خواهد شد، ایمیل هاي تفکیک شده به منظور سر و کار داشتن با مفهوم مناسبی براي دریافت کننده ها در حال رقابتکردن می باشند. ما هدف نهایی خودمان را بازاریابی آنلاین، هدایت کردن فروش هاي آماده قرار داده ایم. توانایی براي تفکیک کردن ایمیل لیست شده است و شخصی شدن مفهوم به حداکثر شدن اثر مربوط به هر ایمیل نیز کمک خواهد کرد.
 10. 10. روشدهم: لطفا به ما برخی از مفاهیم خلاقانه را بدهید. مفهوم و محتوا به صورت پادشاه می باشد، آیا شما با این گفته موافقید یا خیر. ایجاد کردن مفهوم بیشتر و بیشتر در بین برتري ها براي تیم هاي بازاریابی در سال 2013 مطرح خواهد بود. علاوه بر این افزایشی در زمینه اختصاص دادن بودجه به مفهوم خلاقانه نیز وجود دارد. ما به صورت فزاینده اي خدمات خلاقانه بیشتر و بازارهاي مفهومی را خواهیم دید که به بازاریاب ها کمک می کنند تا مقدار مفاهیم بیشتري را در این زمینه به دست آورند.
 11. 11. روشیازدهم: مفهوم رشدهاي مربوط به منابع یابی انبوه مفهوم اجتماعی ایجاد شده که به شما به صورت رسمی کمک می کند تا مفاهیمی را براي خودتان ایجاد نمایید (معمولا از طریق یک محتوا) براي سال ها در حال استفاده کردن و انجام شدن می باشد. اما حتی یک فرصت بسیار بزرگ تري وجود دارد که براي پلت فرم هاي مربوط به منبع یابی انبوه جمعیت می باشد که در مشارکت با ایده هاي جدید بازاریابی می باشد. چنان چه جاي پاي اجتماعی رشد می یابد، بازاریاب ها روش هاي بیشتري را براي نفوذ کردن خلاقیت توسط ایجاد کردن علاقه و بخش هاي حیاتی مربوط به مفهوم شبکه آن ها براي طرفداران و دنبال کنندگان پیدا خواهند کرد.
 12. 12. روشدوازدهم: می گردد (به شکل بازي درآمدن) Gamified بازاریابی به جز مشاهده کردن همگرایی مربوط به بازاریابی و پایان یافتن سال آینده که خود به معناي جایگزین کردن محصول در نمی باشد، بازاریابی به مقدار زیادي تبدیل به یک فعالیت درونی شده است که قابل گسترش و قابل Farmville کمک به افزایشیافتن چسبندگی مفهومی از طریق مقدار سرگرم کننده اي از آن Gamification . استفاده می باشد بازاریابی در حقیقت به جاي کسل بودن، ،Gamification ، پاداشو فعالیت هاي یادگیري خواهد کرد. شاید از طریق لذت آور است. به نظر می رسد که قابل تکرار، و داراي چارچوبی قابل Gamification قبولی براي افزایش دادن سطح اجتماعی شما و نتایج مربوط به بازاریابی آنلاین است. در سال آینده حتی شرکت ها با اندازه کوچک و متوسط شروع به فهمیدن و فراهم ساختن مفاهیم هسته اي و پایه اي خواهند کرد.
 13. 13. روشسیزدهم: یک تصویر ارزش اش از هزار کلمه بیشتر است. با همه این توجهات نسبت به مفهوم به عنوان هدف نهایی بازاریابی، این به معناي این نمی باشد که مفهوم نوشته شده تنها اثبات می کنند که مفهوم Instragram و Pinterest شکلی است که عملی و کارگر می باشد. سایت هایی مانند به اندازه 1 بیلیون دلار). Instragram بصري در حقیقت داراي ارزشی بیش از 100 کلمه می باشد (یا در مورد نمودارهاي حاوي اطلاعات، عکس ها، بردهاي تصاویر، ویدیو و دیگر شکل هاي مربوط به این رسانه غنی منجر به افزایشیافتن دیدگاه انسان ها و دست یافتن سریع تر انسان به اطلاعات با توجه به سال هاي قبل شده است.
 14. 14. روشچهاردهم: سابقه، بهترین دوست مفهومی جدید می باشد. براي انجام دادن بازاریابی بهتر در سال 2013 ، بازاریاب ها نیاز به مفهوم خلاقانه اي فراتر و ساده شده تري براي ایجاد کردن یک تجربه شخصی شدن براي هدف مشتري آن ها در راستاي چندین رابطه متقابل دارند. این تجربه ها به صورت سابقه و مفهوم غالبی براي ایجاد کردن بازاریابی شرکت با تمایل طبیعی محقق به چیزهایی است که شما در مورد هدایت کردن در طول ماه ها و سال هایی که شما صحبت کرده اید، می باشد. چیزهایی که آن ها انجام می دهند، چیزهایی هستند که می گویند، سایت هایی که دوست دارند، محصولاتی را که آن ها خریداري می کنند، و در حقیقت سطح خوشبختی با شرکت شما می باشد که بسیار عمیق تر با روابط معنادارتر و با نتایج بهتر می گردد.
 15. 15. روشپانزدهم: از دست دادن کشش توسط بازاریابی داخلی بازاریابی توده اي داراي مقدار پاسخ 2 درصدي می باشد. این در صورتی است که شما خوش شانس باشید. بازاریابی داخلی به عبارت دیگر، می تواند ایجاد کننده مقادیر تبدیلی به اندازه 10 برابر و یا بزرگ تر باشد. این به این خاطر می باشد که مشتري هاي احتمالی به مقادیر با ارزشی پاسخ می دهند که به مقدار زیادي مفید و قابل به دست آوردن می باشد. به مقدار بیشتري در مقایسه با قبل، بودجه صرف شده براي بازاریابی خارجی (سطح پرداختنی) ها می گویند که CMO براي بازاریابی داخلی تغییر می یابد. برطبق مطالعه صورت گرفته در سال 2012 ، یک سوم از بیشاز نیمی از بودجه از بازاریابی سنتی به سمت بازاریابی دیجیتالی و مدرن در سال گذشته تغییر یافته است.
 16. 16. روش شانزدهم: به نرم افزار موبایل شرکت خود به اندازه یک وب سایت اهمیت دهید امروزه داشتن یک نرم افزار موبایل براي آیفون و اندروید همانند داشتن یک وب سایت واجب است نه فقط براي اینکه شما به مشتریان خود بگویید که ما نرم افزار موبایل داریم بلکه براي این موضوع که میتوان با ساخت یک نرم افزار موبایل همگام با پیشرفت تکنولوژي روندي رو به رشد داشته باشیم و علاوه بر اون هم از امکاناتی از قبیل تولید محتوا و معرفی در استور هاي بین اللمللی و همچنین بهینه سازي وب سایت از طریق نرم افزار استفاده کنیم . برطبق آخرین بررسی هاي انجام شده از سال 2011 % تا 2013 نرم افزار هاي شرکتی رشد بیش از 190 نسبت به 3 سال گذشته داشته به گونه اي که باعث 10 دلاري در بین /000/000/ افزایش فروش 000 برند هاي معروف شده است . این امر میتواند پیش بینی از آینده براي ما به نمایشبگذارد ، پسچه بهتر است از همین امروز به فکر یک نرم افزار ساده و همچنین گسترشآن با گذشت زمان باشیم .
 17. 17. چگونه بازاریابی داخلی در زمان بازاریابی توسط زنان عمل می کند؟ جذبکردن مشتري منتشر کردن مفاهیمی که براي او با ارزش هستند و به اشتراك گذاشتن آن ها در شبکه اجتماعی به کار گرفتن مشتري ایجاد کردن یک وب سایت داخلی که با تجربه هاي عالی سر و کار دارد و بر روي گفتگو متمرکز شده است. حفظ کردن و زنده نگه داشتن مهر و محبتمشتري دادن مفهوم شخصی شدن به او براساس علایق او و روابط متقابل با سایت شما براي ایجاد کردن انگیزه بیشتر و عمیق تر. بارها برنده کردن و امتیاز دادن به مشتري به کار گرفتن او با مفهوم با ارزشو شخصی شده و پاداش دادن به او به وسیله فروشها، وفاداري و ارجاعات او.
 18. 18. یادگرفتن در مورد چگونگی بهینه شدن وب سایت براي جذبکردن خریداران زن بیشتر آیا شما می خواهید سود بیشتر، فروش بیشتر و زیان بازاریابی کمتري داشته باشید؟ سپس شما مطمئن گردید که شما تعداد زیادي بازدید کننده داشته اید و وب سایت شما پر بیننده است، زیرا این به عنوان ابزار بازاریابی موثر است که شما آن را در اختیار دارید! یک تحلیل سفارشی شده رایگان را براساس چگونگی بهینه شدن سایت تان براي جذب کردن تعداد خریداران زن بیشتر و خوشحال کردن آن ها و مشتریان تکراري دریافت کنید.
 19. 19. ما از کجا و چگونه شروع کنیم شاید در ابتدا سخت ترین کار براي شروع یک کسب و کار برنامه ریزي و هدف سازي در برنامه ها باشه با توجه به گشترشدنیاي تجارت الکترونیک بسیار دقیق میتوان کسب و کارها را پیشبینی و آنها رو طبق برنامه ریزي پیشبرد فقط تنها نکته حایز اهمیت تسلط به گسترش کسب و کار در تجارت الکترونیک هست . در دنیاي امروز براي موفق شدن با حداقل امکانات باید موارد بسیاري همانند برندینگ ، طراحی ، گرافیک ، ساخت و معرفی شبکه هاي اجتماعی و ده ها مورد مهم دیگر را رعایت کرد که تمامی این عوامل نیاز به تجربه لازم وبررسی بازخورد هاي رو طلب میکنه که شاید در توان هر شرکت و کسبو کار تازه کاري نباشه و شاید ما بتوانیم شما را در این امر یاري کنیم از گذشته نظم و ترتیب و همچنین رعایت استاندارد ها در هر کسب و کاري کلید موفقیت اون کسب و کار بوده و شاید در حوزه تجارت الکترونیک این استاندارد ها به گونه اي باشد که همراه با نظارت ، تداوم و تغییر بوده و این امر هم باعث گسترش تجارت در دنیاي مجازي شده و شما هستید که در نهایت تصمیم بر پیشرفت میگیرد یا ایستادن در جاي خود پس سعی کنید در هر شرایطی و در هر مکانی بازار خود را به صورت صحیح و با مشاوره انتخاب کنید . موفقیت چیزي بیش از اجراي شنیده هاي پیشینیان ما است موفقیت ایجاد و پیاده سازي ایده ها نو در هر کسب و کاري است ، شما هستید که ایده می آفرینید و تفاوت رو ایجاد میکنید . ما با ایده هاي نو ، استفاده از تجارب گذشتگان و رعایت استاندارد ها ، همگام سازي با تغییرات شما را در گسترش کسب و کارتان همیاري میکنیم .

×