Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת מטה מאבק גז

1,409 views

Published on

המאבק על החיים של מאות אלפי תושבי האזור מתחיל עכשיו. מתקן הגז הנוזלי שמתוכנן מול חופי חדרה הווה
סכנה ברורה ומיידית לכל אחד ואחת מאיתנו. מאות אלפי קוב של גז ומיליוני ליטרים של דלק כבד יוצבו מול
בתינו במידה ומשרד התשתיות יקדם את החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה להקים מולנו את מתקן הגז
הנוזלי מהגדולים והמסוכנים בעולם.

לאתר המאבק:
http://www.bomb.org.il/

 • Be the first to comment

מצגת מטה מאבק גז

 1. 1.
 2. 2. "פיצוץ של מתקן גז נוזלי תייצר עוצמה והרס. כפול 55 פעמים מפצצת האטום בהירושימה !!!!"מחקר במרכז לביטחון לאומי, בוצע לבקשת הפנטגון<br />"הימצאות מתקן לאחסון גז נוזלי ועוצמת הסכנה הטמונה בו היא גדולה מדי מכדי שארגוני הטרור יתעלמו מכך".<br />צ'ארלס פאדיס, ראש מחלקת נשק להשמדה המונית ב CIA<br />
 3. 3. גט"ן = גז טבעי נוזליגז טבעי נוזלי משונע באוניות ענק בטמפרטורה של C° 162 –כל קוב גז נוזלי שווה ל 600 קוב גז טבעי.ספינה ממוצעת מכילה כ 200 אלף קוב גז נוזלי אשר מהווים כ- 100 מליון קוב של גז "רגיל".<br />
 4. 4. כבר בשנת 2005 החליטה ממשלת ישראל להקים מתקן ליבוא גז טבעי נוזלי.ההחלטה התקבלה על רקע הצורך בהוזלת מחירי האנרגיה לאור עליית מחירי הנפט ומשיקולי איכות סביבה.בשנת 2009 התגלו מול חופי ישראל מאגרי גז עצומים: תמר, דלית ולוויתן.המועצה הארצית לתכנון ובנייה המשיכה בהליכי התכנון להקמת המתקן ובפברואר 2011 החליטה על הקמת מתקן ליבוא גז נוזלי מול חופי חדרה.<br />
 5. 5. במשך זמן רב התקיימו דיונים בצוותי התכנון של המועצה הארצית מבלי שאף אחת מהמועצות באזור שמעה על כך.לבקשת המועצה הארצית בוצע סקר סיכונים ותסקיר השפעה על הסביבה למספר רב של חלופות למיקום המתקן.למרות שחלופת חדרה הייתה פחות עדיפה משיקולי בטיחות וקרבה למגורים ותשתיות, החליט צוות התכנון להמליץ על חופי חדרה כמיקום של מתקן הגז הנוזלי.<br />
 6. 6. ההחלטה התקבלה בניגוד לכללי מנהל תקין: יושבת ראש וועדת העורכים, רונית מזר, היא זו שגיבשה את ההמלצה להקמת המתקן בחדרה וגם זו שאימצה את ההחלטה כיו"ר הולנת"ע (הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים)ההחלטה התקבלה בניגוד להמלצת סקר הסיכונים:המועצה הארצית הזמינה סקר מומחים שקבע טווח ביטחון של מעל 6 ק"מ לבנייה ציבורית ולמרות כך הוחלט על הקמת המתקן במרחק של 2.4 ק"מ בלבד.ההחלטה התקבלה למרות חוסר הגיון כלכלי בהקמת מתקן לייבוא גז כאשר בו בזמן לישראל מאגרי גז עצומים בלב ים<br />
 7. 7. אנשי משרד התשתיות ניצלו את הפאניקה הרגעית, עקב אירועי הגז במצרים והתקלה באסדת ים תטיס, כדי להעביר במסתרים החלטה תמוהה ומסוכנת מאוד.<br />
 8. 8. המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה את בקשת משרד התשתיות לקדם את חלופת חדרה לבניית מתקן הגז הנוזלי<br />מזח הפחם<br />400 מטר<br />2,400 מטר<br />
 9. 9. שתי ספינות במתקן הגז הנוזלי. אחת "מגזזת" את הגז ומחדירה אותו למערכת ההולכה. האונייה השנייה מעבירה גז מיובא אל האונייה "המגזזת" 4-8 פעמים בחודש.<br />עומק של 25 מטר<br />כל אוניה מכילה כ-5 מליון ליטר דלק כבד (מזוט)<br />מתקן עגינה של 70X70 מטר<br />כל ספינה בנפח ממוצע של 200 אלף טון גז נוזלי ואף יותר מכך<br />
 10. 10. משרד התשתיות טוען כי אין סכנה במתקן במרחק של 2.4 ק"מ.על פי סקר בטיחות שנעשה לבקשת המועצה הארצית נימצא כי במקרה תרחיש "משמעותי" יש צורך בטווח בטיחות של מעל 6 ק"מ!!<br />עורכי הסקר מטעם המדינה טוענים כי "התרחיש אינו פיזקאלי". כלומר: לא ייתכנו אירועי טרור חמורים שיפגעו באוניות.<br />סקר הבטיחות שהוצג לא מתייחס לסקרי בטיחות אמריקאיים שדורשים טווח בטיחות של מעל 11 ק"מ.<br />סקרי בטיחות אירופאים דורשים טווח ביטחון של 6.2 ממקום מיושב או ממתקן תשתית.<br />סקר הבטיחות לא כלל תרחישים של "פגיעה מכוונת" כגון תרחיש בו ינסו לפגוע במתקן באמצעות טילים ורקטות<br />
 11. 11. 12 ק"מ<br />טווח בטיחות מינימאלי על פי על פי סקרים אמריקאים למתקנים ימיים ליבוא גט"ן<br />8 ק"מ<br />
 12. 12. החלטה אחת. 3 אנשים מאושרים מאוד!!!!<br />
 13. 13. מתוך כתבת חדשות בארה"ב<br />
 14. 14. מתקני אחסון גז נוזלי מוגדרים ע"י ה C.I.A כיעד הטרור המסוכן ביותר לבני האדם.מעל 100 אירועי בטיחות חמורים מתרחשים בתעשיית הגז הטבעי מדי שנה רק בארה"ב! 2 אירועים בשבוע!!!<br />
 15. 15. פיגוע טרור במשחתת אמריקאית COLE בשנת 2000חור ענק בגודל של 223 מטר רבוע כתוצאה מהפיגוע!!<br />
 16. 16. פיגוע טרור במיכלית LIMBURG בשנת 2002<br />
 17. 17. קליבלנד 1944<br />עשרות הרוגים<br />אלג'יריה 2004<br />עשרות הרוגים<br />עשרות אסונות ב 50 שנה האחרונות הביאו לאלפי הרוגים ונזקים אדירים לרכוש.<br />
 18. 18. מסיבות בטיחותיות, התקנים מחייבים את ספינות הגט"ן להיות בולטות בצבעים חזקים עם רדיוס בטיחות משמעותי, כך יהיה ניתן להבחין בהם מרחוק.<br /> אונית גט"ן במרחק של 18 ק"מ!!!<br />
 19. 19. וכך היא נראית במרחק של <br />כ - 1 ק"מ!!!<br /><ul><li>המתקן בבוסטון נבנה בשנות ה- 70.
 20. 20. קיימת דרישה ממשלתית להעבירו לאור היותו מפגע בטיחותי וביטחוני מהמסוכנים שיש</li></li></ul><li>בכל מיכלית גט"ן יש מעל 5 מליון ליטר דלק כבד (נפט) מסוג מזוט.<br />במקרה תקלה או אירוע טרור יתרחש אסון אקולוגי וסביבתי שישראל טרם ידעה.<br />לישראל אין מערך הגנה על החופים מפני מקרי אסון של דליפת נפט. התוכנית הלאומית להגנה על החופים מפני נפט אושרה לפני שנים רבות אך מעולם לא בוצעה.<br />
 21. 21. למרות האיוולת הכלכלית ביבוא גז שעולה לפחות פי 4-5 מהגז בתמר, דלית ולוויתן.למרות הסיכון הבטיחותי והביטחוני העצום.למרות הסיכונים הסביבתיים האדירים.למרות ההליך התכנוני השגוי מיסודו.אנו לא דורשים כי תבוטל התוכנית להקמת מתקן גז נוזלי בישראל.<br />
 22. 22. אנו דורשים:<br />הרחקת מתקן הגט"ן למרחק של <br />כ – 15 ק"מ מהחוף.<br />הליך תכנוני שקוף ומקצועי בשיתוף העיריות והמועצות האזוריות.<br />סקר בטיחות, סקר בטחוני ותסקיר השפעה על הסביבה אשר יעשו ע"י מומחים בלתי תלויים.<br />
 23. 23. www.bomb.org.il<br />

×