Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opportunity recognition-sample4

5,209 views

Published on

 • Be the first to comment

Opportunity recognition-sample4

 1. 1. 1 •‫شخصی‬ ‫توسعه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حوزه‬ ‫شناسایی‬ •‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ •‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫شناسایی‬ •‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫ارزیابی‬ •‫فرصت‬ ‫انتخاب‬ •‫فرصت‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ •‫فرصت‬ ‫اجرای‬ ‫فرصت‬‫از‬‫برداری‬‫بهره‬ ‫اجرا‬‫تحلیل‬
 2. 2. 2 ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫هاي‬ ‫فرصت‬ ‫انواع‬ 1-‫ديگران‬ ‫محصوالت‬ ‫آوري‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫توليد‬ •‫ليسانس‬ ‫تحت‬ ‫توليد‬ •‫مجدد‬ ‫توليد‬ ‫يا‬ ‫بازسازي‬ •‫مونتاژ‬
 3. 3. 3 2-‫ديگران‬ ‫محصوالت‬ ‫بازاريابي‬ •‫توزيع‬ ‫در‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫صادرات‬ •‫خارج‬ ‫توليد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫داخلي‬ ‫توزيع‬ •‫جديد‬ ‫بازارهاي‬ ‫به‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫محصوالت‬ ‫عرضه‬
 4. 4. 4 3-‫محلي‬ ‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫ميشود‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫خام‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫محلي‬ ‫منابع‬ ‫مجدد‬ ‫آوري‬ ‫عمل‬ •‫ناقص‬ ‫اشتغال‬ ‫با‬ ‫يا‬ ‫بيكار‬ ‫انساني‬ ‫نيروي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫ها‬ ‫سرگرمي‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دارايي‬ ،‫فردي‬ ‫هاي‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 5. 5. 5 4-‫است‬ ‫معلوم‬ ‫تقاضا‬ ‫كه‬ ‫وقتي‬ ‫بازار‬ ‫مناسب‬ ‫بخش‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ •‫بزرگ‬ ‫بازار‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫كوچكي‬ ‫درصد‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ •‫توليدكنندگان‬ ‫ساير‬ ‫به‬ ‫عرضه‬ •‫واردات‬ ‫جايگزيني‬ •‫شده‬ ‫رها‬ ‫بازارهاي‬ ‫به‬ ‫ورود‬ •‫فردي‬ ‫نيازهاي‬ ‫مبناي‬ ‫بر‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫ايجاد‬
 6. 6. 6 5-‫تقليد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫ايجاد‬ •‫موفق‬ ‫خدمت‬ ‫يا‬ ‫كاال‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫تقليد‬ •‫ديگر‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫به‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫مفاهيم‬ ‫انتقال‬
 7. 7. 7 6-‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫آنچه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫ايجاد‬ •‫قبلي‬ ‫مالك‬ ‫يا‬ ‫رقيب‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫مديريت‬ •‫موجود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫به‬ ‫ارزش‬ ‫افزايش‬ ‫طريق‬ ‫ار‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫ايجاد‬ •‫موجود‬ ‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫مواد‬ ‫جايگزيني‬ •‫مواد‬ ‫ضايعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫جديد‬ ‫محصول‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫چند‬ ‫يا‬ ‫دو‬ ‫تركيب‬ •‫مجدد‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬ ‫يا‬ •‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫ارايه‬ •‫ورشكسته‬ ‫كارهاي‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫بازسازي‬
 8. 8. 8 7-‫جامعه‬ ‫نيازهاي‬ ‫تامين‬ ‫براي‬ ‫نو‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫ابداع‬ 8-‫روندها‬ ‫و‬ ‫تغييرات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ •‫مد‬ ‫مزيت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫مصرف‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫تغيير‬ ‫با‬ ‫همگامي‬ •‫دارند‬ ‫سريع‬ ‫رشد‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫فعاليت‬ •‫تشخيص‬‫آنها‬ ‫تامين‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫كمبودهاي‬
 9. 9. 9 •‫آنها‬ ‫نياز‬ ‫تامين‬ ‫و‬ ‫مشتريان‬ ‫خاص‬ ‫گروه‬ ‫تشخيص‬ •‫محلي‬ ‫هاي‬ ‫موقعيت‬ ‫و‬ ‫شرايط‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ايجاد‬ ‫نيازهاي‬ ‫تامين‬ •‫فروش‬ ‫و‬ ‫خريد‬ ‫در‬ ‫زني‬ ‫چانه‬ •‫دارد‬ ‫عجله‬ ‫فروش‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مالك‬ ‫كه‬ ‫كاري‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫خريد‬ •‫آنها‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫مراسم‬ ‫برگزاري‬
 10. 10. 10 9-‫موجود‬ ‫كارهاي‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫توسعه‬ ‫هاي‬ ‫فرصت‬ ‫جستجوي‬ •‫است‬ ‫فعلي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫مكمل‬ ‫كه‬ ‫جديدي‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫شروع‬ •‫فعلي‬ ‫مشتريان‬ ‫نيازهاي‬ ‫ساير‬ ‫تامين‬ •‫موجود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كاالها‬ ‫براي‬ ‫جديد‬ ‫مشتريان‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ •‫دارايي‬ ‫و‬ ‫كاركنان‬ ‫هاي‬ ‫قابليت‬ ‫براي‬ ‫جديد‬ ‫كاربردهاي‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬‫ها‬ •‫عمودي‬ ‫ادغام‬ •‫شريك‬ ‫كردن‬ ‫پيدا‬ ‫با‬ ‫جديد‬ ‫كارهاي‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫به‬ ‫ورود‬
 11. 11. 11 •‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫كردن‬ ‫فرانشيز‬ •‫ديگران‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫توليد‬ ‫مجوز‬ ‫دادن‬ •‫پيشرو‬ ‫هاي‬ ‫شركت‬ ‫با‬ ‫استراتژيك‬ ‫اتحاد‬
 12. 12. 12 10-‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫يك‬ ‫خريد‬ •‫موجود‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫خريد‬ •‫فرانشيز‬ ‫خريد‬

×