Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

رادیوگرافی پری اپیکال با تکنیک موازی

9,865 views

Published on

رادیوگرافی پری اپیکال با تکنیک موازی

Published in: Health & Medicine
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

رادیوگرافی پری اپیکال با تکنیک موازی

 1. 1. ‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫اپیکال‬ ‫پری‬ ‫گرافی‬ ‫رادیو‬ ‫موازی‬
 2. 2. ‫بیمار‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫که‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫اماده‬ ‫برداری‬ ‫عکس‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بیمار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عینک‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫دارد‬ ‫عینک‬ ‫بردارد‬. ‫مناسب‬ ‫بیمار‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫چک‬ ‫را‬ ‫سر‬ ‫پشتی‬ ‫باشد‬ ‫دیم‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مناسب‬ ‫ارتفاع‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫یونیت‬. ‫بندیم‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫اشعه‬ ‫محافظت‬ ‫های‬ ‫شیلد‬ ‫و‬. ‫بگیریم‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫عکس‬ ‫تعداد‬ ‫است‬ ‫بهتر‬‫به‬ ‫گوییم‬ ‫بیمار‬
 3. 3. ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫موازی‬ ‫روش‬ ‫روش‬Parallel‫روشی‬‫که‬ ‫است‬: ‫دهانی‬ ‫داخل‬ ‫نگهدارهای‬ ‫فیلم‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫انجام‬‫صورت‬ ‫میگیرد‬.‫شامل‬ ‫نگهدارها‬ ‫فیلم‬ ‫این‬:‫پالک‬ ‫بایت‬ ‫پالستیکی‬-‫میله‬‫راهنما‬–‫گیر‬ ‫هدف‬ ‫حلقه‬ ‫یک‬ ‫و‬‫اس‬‫ت‬ ‫که‬‫بالک‬ ‫بایت‬ ‫یعنی‬ ، ‫گردد‬ ‫نصب‬ ‫صحیح‬ ‫بطور‬ ‫باید‬‫و‬ ‫رینگ‬ ‫درمرکز‬ ‫فیلم‬‫باشند‬
 4. 4. ‫موازی‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانیم‬ ‫می‬2‫تهیه‬ ‫عکس‬ ‫بیماری‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫موازی‬ ‫به‬ ‫نیمساز‬ ‫مزیت‬ ‫اما‬ ‫نیمساز‬ ‫و‬ ‫موازی‬ ‫کنیم‬ ‫چیست؟‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫کمتری‬ ‫دیستروشن‬ ‫تصویر‬. ‫است‬ ‫تر‬ ‫اسان‬ ‫اشعه‬ ‫تیوب‬ ‫تنظیم‬. ‫ری‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫برداری‬ ‫عکس‬ ‫تکرار‬ ‫و‬ ‫فیلم‬ ‫تنظیم‬‫کال‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫آسان‬. ‫ندارد‬ ‫خاصی‬ ‫اهمیت‬ ‫بیمار‬ ‫سر‬ ‫پوزیشن‬ ‫و‬.
 5. 5. ‫موازی‬ ‫مشکالت‬ ‫بیمار‬ ‫برای‬ ‫کمتر‬ ‫راحتی‬ ‫محدودیت‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫اناتومی‬ ‫با‬ ‫بیماران‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫برای‬ ‫داریم‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬.
 6. 6. ‫سر‬ ‫پوزیشن‬ ‫سر‬ ‫حالت‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫شاره‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫قبل‬ ‫های‬ ‫اسالید‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫موازی‬ ‫حالت‬ ‫بهترین‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫مهم‬ ‫است‬ ‫زمین‬ ‫سطح‬ ‫با‬ ‫ماگزیال‬ ‫قوس‬( .‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫عکس‬)
 7. 7. ‫موازی‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫عکس‬ ‫انتخاب‬ ‫بزگساالن‬ ‫برای‬
 8. 8. ‫موازی‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫عکس‬ ‫انتخاب‬ ‫کودکان‬ ‫برای‬(‫همان‬ ‫از‬ ‫طفل‬ ‫دهان‬ ‫بودن‬ ‫بزرگ‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫استفاده‬ ‫بزرگسال‬ ‫های‬ ‫عکس‬)
 9. 9. ‫موازی‬ ‫برداری‬ ‫عکس‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫دارای‬ ‫بهتر‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫هستند‬ ‫مختلف‬.
 10. 10. ‫عکس‬ ‫صحیح‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫بتو‬ ‫رینگ‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فیلم‬ ‫سفید‬ ‫سطح‬ ‫تمام‬ ‫باید‬‫دید‬ ‫ان‬
 11. 11. ‫عکس‬ ‫صحیح‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫در‬ ‫فیلم‬ ‫دات‬ ‫باید‬slot‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬.
 12. 12. ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کلی‬ ‫قوانین‬ ‫موازی‬ ‫بگیرد‬ ‫گاز‬ ‫رو‬ ‫بالک‬ ‫بایت‬ ‫باید‬ ‫بیمار‬
 13. 13. ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کلی‬ ‫قوانین‬ ‫موازی‬ ‫پنبه‬ ‫رول‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫بیمار‬ ‫راحتی‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫ساپورت‬ ‫برای‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬
 14. 14. ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کلی‬ ‫قوانین‬ ‫موازی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫رینگ‬ ‫باید‬ ‫پالک‬ ‫بایت‬ ‫تنظیمات‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫نزدیک‬ ‫کنیم‬.
 15. 15. ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کلی‬ ‫قوانین‬ ‫موازی‬ ‫کنیم‬ ‫تنظیم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سر‬ ‫رست‬ ‫باید‬.
 16. 16. ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کلی‬ ‫قوانین‬ ‫موازی‬ ‫ر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آنقدر‬ ‫نه‬ ‫کنیم‬ ‫تنظیم‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫اشعه‬ ‫تیوب‬‫ینگ‬ ‫باشد‬ ‫دور‬ ‫که‬ ‫آنقدر‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫متصل‬.‫د‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫باید‬‫اشته‬ ‫دا‬ ‫نگه‬ ‫چون‬ ‫نکنیم‬ ‫ایجاد‬ ‫زیادی‬ ‫ی‬ ‫وقفه‬ ‫که‬ ‫باشیم‬‫شتن‬ ‫است‬ ‫مشکل‬ ‫بیمار‬ ‫برای‬ ‫عکس‬.
 17. 17. ‫ها‬ ‫دندان‬ ‫برای‬ ‫فیلم‬ ‫تنظیم‬ .1-‫باال‬ ‫فک‬ ‫لترال‬ ‫و‬ ‫سانترال‬
 18. 18. ‫ها‬ ‫دندان‬ ‫برای‬ ‫فیلم‬ ‫تنظیم‬ 2-‫باال‬ ‫فک‬ ‫کانین‬(‫است‬ ‫نرمال‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫لپ‬ ‫اور‬)
 19. 19. ‫ها‬ ‫دندان‬ ‫برای‬ ‫فیلم‬ ‫تنظیم‬ 3-‫باال‬ ‫فک‬ ‫مولر‬ ‫پره‬(‫توجه‬ ‫یکنواخت‬ ‫ی‬ ‫فاصله‬ ‫به‬ ‫شود‬)
 20. 20. ‫ها‬ ‫دندان‬ ‫برای‬ ‫فیلم‬ ‫تنظیم‬ 4-‫باال‬ ‫فک‬ ‫های‬ ‫مولر‬(‫شود‬ ‫دقت‬ ‫توبرزیته‬ ‫به‬)
 21. 21. ‫ها‬ ‫دندان‬ ‫برای‬ ‫فیلم‬ ‫تنظیم‬ 1-‫پایین‬ ‫فک‬ ‫های‬ ‫اینسازور‬(‫ف‬ ‫داره‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫تا‬‫یلم‬ ‫بریم‬ ‫می‬ ‫عقب‬ ‫را‬)
 22. 22. ‫ها‬ ‫دندان‬ ‫برای‬ ‫فیلم‬ ‫تنظیم‬ 2-‫پایین‬ ‫فک‬ ‫کانین‬
 23. 23. ‫ها‬ ‫دندان‬ ‫برای‬ ‫فیلم‬ ‫تنظیم‬ 3-‫پایین‬ ‫فک‬ ‫های‬ ‫مولر‬ ‫پره‬
 24. 24. ‫ها‬ ‫دندان‬ ‫برای‬ ‫فیلم‬ ‫تنظیم‬ 4-‫پایین‬ ‫فک‬ ‫های‬ ‫مولر‬
 25. 25. ‫این‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫دندان‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫عکس‬ ‫روش‬
 26. 26. ‫عزیز‬ ‫دوستان‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫ممنون‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬:‫زاده‬ ‫مرتضوی‬ ‫محمد‬ www.teledentistry.ir 2mzrp@secure-land.net

×