Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Twitter - Growth Hacking Strategies (HEB)

2,751 views

Published on

How to push forward your Twitter acount.

Published in: Technology

Twitter - Growth Hacking Strategies (HEB)

 1. 1. 1 ‫שטרן‬ ‫מורד‬ Morad.stern@hpe.com @Morad
 2. 2. 2 ‫א‬ ‫חלק‬' •‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫הכרת‬Twitter ‫ב‬ ‫חלק‬' •‫לרשת‬ ‫הייחודים‬ ‫המאפיינים‬ ‫הבנת‬,‫לנצל‬ ‫וכיצד‬ ‫אותם‬ •‫הפלטפורמה‬ ‫בעזרת‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫כיצד‬ •‫שיכולה‬ ‫אחת‬ ‫פלטפורמה‬ ‫רק‬ ‫היא‬ ‫טוויטר‬ ‫כי‬ ‫הבנה‬ ‫לנו‬ ‫לסייע‬ We’re about to…
 3. 3. Twitter is… 3 •‫חברתית‬ ‫רשת‬‫עניין‬ ‫ומבוססת‬ ‫מהירה‬(6,000‫בשנייה‬ ‫ציוצים‬) •‫בשנת‬ ‫הוקמה‬2006‫מעל‬ ‫כיום‬ ‫וכוללת‬2,000‫עובדים‬ •‫חודשיים‬ ‫פעילים‬ ‫משתמשים‬ ‫מספר‬-284‫מיליון‬ •‫בישראל‬-‫יותר‬ ‫לאיכותית‬ ‫שנחשבת‬ ‫קטנה‬ ‫קהילה‬
 4. 4. 4 Twitter’s unique attributes •‫עד‬ ‫של‬ ‫עדכונים‬ ‫פרסום‬140‫תווים‬"(‫מיקרו‬-‫בלוגינג‬)" •‫האינטרנט‬ ‫של‬ ‫כדופק‬ ‫מוגדרת‬ •‫א‬"‫אחרת‬ ‫הוגדר‬ ‫א‬–‫אחד‬ ‫כל‬ ‫אחרי‬ ‫לעקוב‬ ‫ניתן‬ •"‫תפוגה‬ ‫תאריך‬"‫קצר‬ •‫תוכן‬ ‫ועולמות‬ ‫עניין‬ ‫לנושאי‬ ‫חזקה‬ ‫חלוקה‬ •‫ניתן‬"‫לגעת‬"‫אחד‬ ‫בכל‬
 5. 5. 5 ‫חשבון‬ ‫פתיחת‬
 6. 6. 6 ‫הבאים‬ ‫ברוכים‬...
 7. 7. 7 ‫שלב‬1–‫פרופיל‬ ‫גיבוש‬
 8. 8. 8 ‫שלב‬1–‫פרופיל‬ ‫גיבוש‬(‫נחיתה‬ ‫דף‬)
 9. 9. 9 ‫שלב‬1–‫פרופיל‬ ‫גיבוש‬
 10. 10. 10 ‫ציוץ‬ ‫של‬ ‫מבנה‬
 11. 11. 11 ‫ציוץ‬ ‫של‬ ‫מבנה‬
 12. 12. 12 ‫האשטאג‬# •‫ומשתמשים‬ ‫תכנים‬ ‫מציאת‬ ‫ספציפי‬ ‫שיח‬ ‫או‬ ‫בנושא‬ •‫שיח‬ ‫וניטור‬ ‫לניהול‬ ‫דרך‬ ‫באירוע‬ •‫מילה‬ ‫הדגשת‬ •‫התחכמויות‬ #‫לאצריךלהסביר‬
 13. 13. 13 ‫מנשיין‬@ •‫או‬ ‫מותג‬ ‫לחשבון‬ ‫קישור‬ ‫אדם‬ •‫מול‬ ‫שיח‬ ‫לפתיחת‬ ‫דרך‬ ‫אדם‬ ‫או‬ ‫מותג‬.‫יחד‬ ‫כמה‬ ‫או‬ •(‫טיפ‬:‫לשכוח‬ ‫לא‬)"."
 14. 14. 14 ‫בתמונה‬ ‫תיוג‬
 15. 15. 15 RT •‫מותג‬ ‫לחשבון‬ ‫קישור‬ ‫אדם‬ ‫או‬ •‫שיח‬ ‫לפתיחת‬ ‫דרך‬/ ‫או‬ ‫למותג‬ ‫מענה‬ ‫אדם‬,‫יחד‬ ‫כמה‬ ‫או‬ •‫את‬ ‫להסב‬ ‫דרך‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫מסוים‬ ‫משתמש‬
 16. 16. 16 Like •‫דרך‬‫תשומת‬ ‫את‬ ‫להסב‬ ‫משתמש‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ‫מסוים‬ •‫בהיסטוריית‬ ‫יופיע‬ ‫הפרופיל‬(Read Later)
 17. 17. 17 DM •‫ההודעות‬ ‫מערכת‬ ‫הפרטיות‬ •‫יעקוב‬ ‫שמישהו‬ ‫צריך‬ ‫ע‬ ‫אחריך‬"‫לשלוח‬ ‫מ‬ ‫פרטית‬ ‫הודעה‬ ‫לו‬ (‫בוטל‬) •‫מהיר‬ ‫כמענה‬ ‫יעיל‬ ‫לקוחות‬ ‫לשירות‬/ ‫שריפות‬ ‫כיבוי‬
 18. 18. 18 Poll •‫ההודעות‬ ‫מערכת‬ ‫הפרטיות‬ •‫יעקוב‬ ‫שמישהו‬ ‫צריך‬ ‫ע‬ ‫אחריך‬"‫לשלוח‬ ‫מ‬ ‫פרטית‬ ‫הודעה‬ ‫לו‬ (‫בוטל‬) •‫מהיר‬ ‫כמענה‬ ‫יעיל‬ ‫לקוחות‬ ‫לשירות‬/ ‫שריפות‬ ‫כיבוי‬
 19. 19. 19 Evaluating Twitter account
 20. 20. 20 Lists
 21. 21. 21 Lists
 22. 22. 22 ‫לדרך‬ ‫שיוצאים‬ ‫לפני‬! •‫לחיצה‬ ‫לפני‬ ‫פעמיים‬ ‫לחשוב‬ ‫על‬"‫פרסום‬" •‫ותחביר‬ ‫כתיב‬ ‫שגיאות‬ ‫בדקו‬ •‫באנשים‬ ‫תפגעו‬ ‫אל‬ •‫קרדיט‬ ‫לתת‬ ‫צריך‬ ‫אם‬–‫תנו‬ ‫קרדיט‬ •‫פעיל‬ ‫שהקישור‬ ‫בדקו‬ •‫ציוץ‬ ‫להעלים‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫לעיתים‬ (‫אפשרית‬ ‫מחיקה‬,‫חלק‬ ‫אך‬ ‫עשו‬ ‫אולי‬ ‫וחלק‬ ‫אליו‬ ‫נחשפו‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬) •‫לפני‬ ‫פעמיים‬ ‫לחשוב‬ ‫מישהו‬ ‫אחרי‬ ‫שעוקבים‬ •‫בין‬ ‫להתבלבל‬ ‫לא‬DM‫לציוץ‬ Photo Credit: Blondinrikard Fröberg, Flickr CC
 23. 23. 23 ‫ב‬ ‫חלק‬'–‫ופעילות‬ ‫אסטרטגיה‬ •‫הפעילות‬ ‫מטרת‬ ‫מה‬? •‫שאתם‬ ‫התוכן‬ ‫עולם‬ ‫מה‬ ‫בו‬ ‫פעילים‬,‫הגופים‬ ‫ומי‬ ‫בו‬ ‫הבולטים‬?‫מיפוי‬ •‫העיקריים‬ ‫המסרים‬ ‫מה‬ ‫שלכם‬? •‫בהם‬ ‫העניין‬ ‫תחומי‬ ‫מה‬ ‫לבלוט‬ ‫צריך‬ ‫החשבון‬? •‫מייצרים‬ ‫שאתם‬ ‫התוכן‬ ‫מה‬ ‫חברתית‬ ‫לפעילות‬ ‫שמתאים‬ ‫אולטרה‬-‫מיידית‬?
 24. 24. 24 ‫מיפוי‬ •‫בולטות‬ ‫דמויות‬(‫דוגמה‬ ‫ראו‬) •‫הרלוונטיים‬ ‫המושגים‬ •‫רלוונטים‬ ‫תאריכים‬ •‫חיים‬ ‫אירועים‬ •‫פנימי‬ ‫מיפוי‬
 25. 25. 25 ‫בטוויטר‬ ‫עיתונאית‬ ‫לפעילות‬ ‫דוגמאות‬ •‫בזמן‬ ‫לחימה‬ ‫מצבי‬ ‫סיקור‬ ‫אמת‬ •‫בזמן‬ ‫עיתונאים‬ ‫מסיבות‬ ‫אמת‬ •‫חשבונות‬ ‫וניטור‬ ‫מעקב‬ ‫דעה‬ ‫מובילי‬ ‫של‬ ‫רישמיים‬ •"‫אצל‬ ‫לשידור‬ ‫עולה‬"... •‫המערכת‬ ‫לתוך‬ ‫הצצה‬ •‫חיים‬ ‫שידורים‬ •‫היסטוריים‬ ‫רגעים‬ ‫שיחזור‬ "‫לפני‬ ‫היום‬40‫שנה‬"
 26. 26. 26 ‫קהילה‬ ‫גיבוש‬ •‫העוקבים‬ ‫היא‬ ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫שאישרו‬ ‫שלכם‬ ‫העדכונים‬ •‫הקהל‬ ‫את‬ ‫לאפיין‬ ‫חשוב‬ ‫רוצים‬ ‫שאתם‬.‫קהל‬ ‫יגיב‬ ‫רלוונטי‬,‫ערך‬ ‫יוסיף‬ ‫נוספת‬ ‫לגדילה‬ ‫ויוביל‬ •‫דו‬ ‫יצירת‬ ‫מחייבת‬ ‫קהילה‬- ‫שיח‬ •‫ע‬ ‫חדשה‬ ‫קהילה‬ ‫הגדלת‬"‫י‬ ‫מקהילה‬ ‫חברים‬ ‫משיכת‬ ‫קיימת‬(‫צולבים‬ ‫קישורים‬), ‫לשיחות‬ ‫חיבור‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫רלוונטיות‬ Photo Credit: Sreejith K, Flickr CC
 27. 27. 27 ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫ומשיכת‬ ‫קהילה‬ ‫הגדלת‬
 28. 28. 28 ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫ומשיכת‬ ‫קהילה‬ ‫הגדלת‬
 29. 29. 29 ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫ומשיכת‬ ‫קהילה‬ ‫הגדלת‬
 30. 30. 30 ‫כוחות‬ ‫ריכוז‬–‫אצלנו‬ ‫גם‬ https://twitter.com/EU_Commission ‫מסך‬ ‫צילום‬,‫טוויטר‬:
 31. 31. 31 ‫וידאו‬! •‫יוטיוב‬ •VINE •GIF •Periscope Meerkat Photo Credit: AV Hire London, Flickr CC ‫שלכם‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫ולגוון‬ ‫להעשיר‬ ‫יכול‬
 32. 32. 32 Emoji http://www.piliapp.com/twitter-symbols ‫מסך‬ ‫צילום‬:
 33. 33. 33 ‫ציוץ‬ ‫נעיצת‬
 34. 34. 34 ‫ה‬ ‫של‬ ‫הסטטיסטיקה‬-Engagement Sources: Hubspot, 2014 VelocityDigital, 2013 •‫של‬ ‫עלייה‬17%‫שבוע‬ ‫בסופי‬ ‫מותג‬ ‫אחר‬ ‫עוקבים‬ ‫במעורבות‬ •‫כפולה‬ ‫להתייחסות‬ ‫זוכה‬ ‫תמונה‬ ‫עם‬ ‫ציוץ‬ •‫מ‬ ‫פחות‬ ‫עם‬ ‫ציוץ‬-100‫ב‬ ‫גדולה‬ ‫התייחסות‬ ‫מושך‬ ‫מילים‬-17% •‫ב‬ ‫שימוש‬-Hastags‫לציוץ‬ ‫כפול‬ ‫יחס‬ ‫מעניק‬ •‫ב‬ ‫שימוש‬-Hastags‫יקבל‬ ‫אחד‬69%‫יותר‬RT‫עם‬ ‫ציוץ‬ ‫מאשר‬2 Hastags •‫הציוץ‬ ‫לשעת‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ •‫ל‬ ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫השטאג‬-11‫מקבל‬ ‫אותיות‬117%‫יותר‬RT •‫קמפיין‬DM‫מעל‬ ‫מקבל‬300%‫מייל‬ ‫באמצעות‬ ‫מקמפיין‬ ‫יותר‬ ‫תגובה‬
 35. 35. 35 ‫של‬ ‫חיצונית‬ ‫הטמעה‬‫טוויטר‬
 36. 36. 36 tweetdeck.twitter.com Tweetdeck
 37. 37. 37 ‫שמסיימים‬ ‫לפני‬ ‫אחרונות‬ ‫נקודות‬... •#FF •‫חשבונות‬ ‫על‬ ‫השתלטות‬ ‫וניסיונות‬ ‫מידע‬ ‫אבטחת‬ •‫בציוצים‬ ‫כפול‬ ‫שימוש‬ •‫פייסבוק‬ ‫צולבים‬ ‫קישורים‬-‫טוויטר‬-‫אתר‬-‫בלוג‬-‫דיוור‬ •Twitter Cards •Together we are stronger

×