Yönetim Bilişim Sistemleri

8,631 views

Published on

Yönetim bilişim sistemlerinin ayrıntılı anlatımı

Published in: Business
2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • aaa
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • asd
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
8,631
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
119
Actions
Shares
0
Downloads
185
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yönetim Bilişim Sistemleri

 1. 1. Yönetici Gözüyle Bilişim Sistemleri Aytaç Mestçi
 2. 2. Nelerden Bahsedelim? <ul><li>Bilişim – İş Dünyası </li></ul><ul><li>Bilişim Sistemlerinin Tasarlanması </li></ul><ul><li>Bilişim Sisteminin Tasarım Planı </li></ul><ul><li>Bilişim Sistemlerinin Yapısı </li></ul><ul><li>Bilişim Sistemleri Öğeleri </li></ul><ul><ul><li>Kurum </li></ul></ul><ul><ul><li>Yönetim </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknoloji </li></ul></ul><ul><li>Bilişim Sistemlerinde Yönetim </li></ul><ul><ul><li>Teknik Yaklaşım </li></ul></ul><ul><ul><li>Davranış Yaklaşımı </li></ul></ul><ul><li>Bilişim Sistemlerinin Kurumlardaki Yeri </li></ul><ul><li>Bilişim Sistemlerinin Kurulmasında Gerekli Yönetim Sorgulaması </li></ul><ul><li>Özet </li></ul>
 3. 3. Bilişim – İş Dünyası <ul><li>İş dünyas ı nda bili ş im sistemi, çevreden gelen rekabete ayak uydurmak için, bili ş im teknolojisine dayal ı kurumsal ve yönetsel bir çözümdür. </li></ul><ul><li>B ili ş im sistemlerini verimli olarak kullanmak kurum, yönetim ve bili ş im teknolojisi anlay ışı gerektirir. </li></ul>
 4. 4. Bilişim Sisteminin Tasarlaması <ul><li>B ili ş im sistemi tasarlamak ve kullanmak için a ş a ğı dakileri gerçekle ş tirmek gerekmektedir; </li></ul><ul><li>Çevreyi, yap ıyı , i ş levi ve kurum politikas ını anlamak </li></ul><ul><li>Yönetimin ve yönetsel karar sürecinin rolünü anlamak </li></ul><ul><li>Çözüm sa ğ layacak güncel bili ş im teknolojisinin kapasite ve f ı rsatlar ını incelemek </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Pl a n ı n amac ı n ı belirleyin </li></ul><ul><ul><li>Pl a n içeri ğ inin genel olarak gözden geçirilmesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizasyonun mevcut durumundaki de ğiş meleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizasyonun stratejik plân ı </li></ul></ul><ul><li>Stratejik i ş pl a n ı </li></ul><ul><ul><li>Mevcut durum </li></ul></ul><ul><ul><li>Mevcut organizasyon yap ısı </li></ul></ul><ul><ul><li>De ğiş en çevre </li></ul></ul><ul><ul><li>İş pl anının ana hedefleri </li></ul></ul>Bilişim Sisteminin Tasarım Planı
 6. 6. <ul><li>Mevcut sistemler </li></ul><ul><ul><li>İş fonksiyonlar ını destekleyen ba şlı ca sistemler </li></ul></ul><ul><ul><li>Hali haz ı rdaki kapasite; Donan ı m, Yaz ılı m, Veri taban ı </li></ul></ul><ul><ul><li>İş gereklerinin kar şı lanmas ı ndaki zorluklar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kabul görmü ş gelecek istekleri </li></ul></ul><ul><li>Yeni geli ş meler </li></ul><ul><ul><li>Yeni sistem projeleri </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proje tan ı mlama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>İş rasyonelli ğ i </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Yeni kapasite ihtiyaçlar ı </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yaz ılı m </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Donan ı m </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veri taban ı </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Haberle ş me </li></ul></ul></ul>Bilişim Sisteminin Tasarım Planı
 7. 7. <ul><li>Yönetim stratejisi </li></ul><ul><ul><li>Personel stratejisi </li></ul></ul><ul><ul><li>Yönetim kontrolü </li></ul></ul><ul><ul><li>İ ç çevre </li></ul></ul><ul><ul><li>Ba ş l ı ca e ğ itim pl a nlar ı </li></ul></ul><ul><li>Uygulama pl anı </li></ul><ul><ul><li>Uygulamadaki zorluklar </li></ul></ul><ul><ul><li>İ lerleme raporlar ı </li></ul></ul>Bilişim Sisteminin Tasarım Planı
 8. 8. Bilişim Sistemi Yapısı <ul><li>kurum , yönetim ve teknoloji beraber bir bili ş im sistemi olu ş tur ur </li></ul>Bilişim Sistemi Kurum Yönetim Teknoloji
 9. 9. Bilişim Sistemi Öğeleri Kurum <ul><li>İ nsanlar: Yöneticiler, bilgi çal ış anlar ı (mühendis, mimar veya bilim adam ı gibi), veri çal ış anlar ı (sekreter, muhasebeci veya katip gibi), üretim/hizmet çal ış anlar ı (makinist, montajc ı veya paketleyici gibi) </li></ul><ul><li>Standart İş lem Prosedürleri: Beklenen durumlarla u ğ ra ş mak için uzun zamandan beri geli ş tirilmekte olan resmi kurallar </li></ul><ul><li>Politika: Kurumdaki de ğ i ş ik düzeyler ve uzmanlar de ğ i ş ik ilgi alanlar ı ve bak ış aç ı lar ı yarat ı r. Bu bak ış aç ı lar ı s ı k s ı k çat ışı r ve kurum politikas ı için bir temel olu ş turur. </li></ul><ul><li>Kültürler: K urum ların üye leri taraf ı ndan kabul edilmi ş tek bir kültürü veya temel varsay ı mlar ı de ğ erleri ve i ş yapma yollar ı vard ı r </li></ul>B ili ş im S istemleri kurumlar ı n bir parças ıdır .
 10. 10. Bilişim Sistemi Öğeleri Yönetim <ul><li>Yönetici rol ve kararlar ı , kurumun de ğ i ş ik düzeylerinde ş u ş ekilde çe ş itlilik gösterir; </li></ul><ul><ul><li>K ı demli yöneticiler: Bir kurumun hangi ürün ve hizmetleri üretece ğ i konusunda uzun vade kararlar ı verme sorumlulu ğ u olan , hiyerar ş inin en üst düzeyinde yer alan ki ş iler </li></ul></ul><ul><ul><li>Orta kademe yöneticileri: K ı demli yöneticilerin plan ve amaçlar ı n ı uygulama sorumlulu ğ unda bulunan kurum hiyerar ş isinin ortas ı nda bulunan kişiler </li></ul></ul><ul><ul><li>Op e rasyonel yöneticiler: Kurumun günlük etkinliklerini kontrol eden ki ş iler </li></ul></ul>Bilişim Sisteminde Yönetim, yeni bilgi ve bili ş im ile yönlenen yöneticilerin yapt ığı yarat ıcı i ş tir.
 11. 11. Bilişim Sistemi Öğeleri Teknoloji <ul><li>Bilişim sistemleri bilgisayar donan ı m ı , bilgisayar yaz ılımı , saklama teknolojileri ve ileti ş im teknolojileri kullan ı r. </li></ul><ul><li>Bilgisayar Donan ımı : Bir bili ş im sistemindeki giri ş , i ş leme ve çı k ış etkinlikleri için kullan ı lan fiziksel parçalar </li></ul><ul><li>Bilgisayar Yaz ılımı : Bir bili ş im sisteminde bilgisayar donan ı m parçalar ının çal ış mas ını kontrol eden detayl ı , önceden programlanm ış komutlar </li></ul><ul><li>Saklama Teknolojisi: Bir bili ş im sisteminde kullan ı lan verinin saklanmas ı ve düzenlenmesini yöneten fiziksel ortam ve yaz ılım </li></ul><ul><li>İ leti ş im Teknolojisi: Bir bil iş im sisteminde verinin iletimini sa ğl ayan ayg ıt ve yaz ılım </li></ul>Bilişim Sisteminde Teknoloji, y önetimin kontrol ve yaratma amac ı yla kulland ığı araçt ı r.
 12. 12. Bilişim Sistemlerinde Yönetim Teknik Yaklaşım <ul><li>T eknik yakla şı m, fiziksel teknoloji ve sistemin kapasitesi kadar matemat iğ e dayal ı belli bir standarda uygun modelleri belirtir. </li></ul><ul><li>Teknik yakla şı ma katk ısı olan disiplinler; </li></ul><ul><ul><li>Yönetim Bilimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilgisayar Bilimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Yöneylem Ara ş t ı rmas ı </li></ul></ul>B ili ş im S istemleri teknik disiplinlerin katkısı olan sezgiler ve meseleler ile uğraşır.
 13. 13. Bilişim Sistemlerinde Yönetim Davranış Yaklaşımı <ul><li>Sistem kullan ımı , gerçekle ş tirilmesi ve yarat ıcı tasar ı m gibi ço ğ u davran ış problemleri, teknik yakla şı mda kullan ı lan belli bir standarda uygun modellerle gösterilemez. </li></ul><ul><li>A ş a ğı daki davran ış disiplinleri de bir rol oynar; </li></ul><ul><ul><li>Psikoloji </li></ul></ul><ul><ul><li>Politika Bilimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosyoloji </li></ul></ul>B il iş im S istemleri davranış disiplinlerin desteklediği olay ve sorunlara cevap bulur.
 14. 14. Bilişim Sistemlerinin Kurumlardaki Yeri <ul><li>B ili ş im sistemleri günümüz kurumlar ı nda kritik bir rol oynar. </li></ul><ul><li>B ilgi i ş sistemleri, veriye ş irket çap ı nda eri ş im sa ğ layan uygulamalar dır. </li></ul><ul><li>Ş irket içi ileti ş im a ğ lar ı yoluyla kurum içinde bilgi ve bili ş imin yarat ı lmas ı ve da ğı t ı lmas ı nda yard ı mc ı olurlar. </li></ul><ul><li>İş strateji leri , kurallar ı ve prosedürleri; bili ş im sistemleri nde yaz ılı m, donan ı m ve ileti ş im aras ı nda kar şılıklı bir ba ğ olu şturur. </li></ul>
 15. 15. Bilişim Sistemlerinin Kurumlardaki Yeri <ul><li>Bile ş enlerin herhangi birinde olu ş an de ğ i ş iklik, di ğ er bile ş enlerde de bir de ğ i ş ik gerektir ebilir . </li></ul><ul><li>Bu ili ş ki, yönetimin gelecek planlar ı nda kritik rol oynar. </li></ul><ul><li>Bir kurumun y ı l içinde yapmak istedikleri, sistemlerinin ne yapabilece ğ ine ba ğ l ı d ı r. </li></ul><ul><li>Sistem proje ve uygulamalar ının karma şıklığı ve boyutunun büyümesi nedeniyle bili ş im sistemlerine olan gereksinim artmaktad ı r. </li></ul>
 16. 16. Bilişim Sistemlerinin Kurulmasında Gerekli Yönetim Sorgulaması <ul><li>B ili ş im sistemlerinin kurulmas ı , i ş leyi ş i ve bak ı m ı nda be ş anahtar yönetim sorgulamas ı vard ır; </li></ul><ul><li>Stratejik İş Sorgulamas ı </li></ul><ul><ul><li>Rekabetçi ve verimli kurumlar ı n tasar ımı için bili ş im teknolojisi nas ı l kullan ı labilir? </li></ul></ul><ul><li>Küreselle ş me Sorgulamas ı </li></ul><ul><ul><li>Firmalar küresel ekonomik ortam ı n sistem gereksinimleri nas ı l anlayabilir? </li></ul></ul><ul><li>B ili ş im Mimarisi Sorgulamas ı </li></ul><ul><ul><li>Kurumlar kendi i ş amaçlar ını destekleyen bir bili ş im mimarisini nas ı l geli ş tirebilir? </li></ul></ul>
 17. 17. Bilişim Sistemlerinin Kurulmasında Gerekli Yönetim Sorgulaması <ul><li>B ili ş im Sistemleri Yat ı r ı m Sorgulamas ı </li></ul><ul><ul><li>Kurumlar bili ş im sistemlerinin i ş aç ı s ı ndan de ğ erini nas ı l belirleyebilir? </li></ul></ul><ul><li>Sorumluluk ve Kontrol Sorgulamas ı </li></ul><ul><ul><li>Kurumlar ki ş ilerin kontrol edip anlayabilecekleri bir sistemi nas ı l tasarlayabilir? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurumlar kendi bili ş im sistemlerinin etik ve sosyal aç ı dan sorumlu bir ş ekilde kullan ı lmas ı n ı nas ı l sa ğ layabilir? </li></ul></ul>
 18. 18. Özet <ul><li>Yönetim bilişim sistemleri yöneticiler tarafından görmezlikten gelinemez bir konuma gelmiştir. </li></ul><ul><li>Yönetim bilişim sistemleri günümüz kurumlarında kritik bir öneme sahiptirler. </li></ul><ul><li>Dünyanın en büyük 500 şirketinin çoğunun nakit akışı, yönetim bilişim sistemlerine geçirilmiş durumdadır. </li></ul><ul><li>Günümüz yönetim bilişim sistemleri, yöneticilerin nasıl karar verdikleri, planlama yaptıkları ve hangi ürün veya hizmetlerin nasıl üretildiği konularında doğrudan etkilidir. </li></ul><ul><li>Yönetim bilişim sistemlerinin şirketlerin hayatlarında stratejik rol oynamaktadırlar. </li></ul><ul><li>Yönetim bilişim sistemlerinin sorumluluğu artık tek başına teknik olarak karar veren kişilere bırakılamamaktadır. </li></ul>
 19. 19. Dinlediğiniz İçin Teşekkürler
 20. 20. Yöneylem Araştırması <ul><li>Karar Verme ve Modelleme </li></ul><ul><li>Doğrusal Programlama </li></ul><ul><li>Tam Sayı Programlama </li></ul><ul><li>Çok Amaclı Karar Verme: Hedef Programlama </li></ul><ul><li>Ağ (Şebeke) Modelleri </li></ul><ul><li>Dinamik Programlama </li></ul>

×