โครงงานเพื่อการศึกษาเรื่อง...โยคะ

4,580 views

Published on

จัดทำโดย
เลขที่ 28,29,35 ชั้นม. 6/5 ค่ะ ^^

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,580
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
95
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานเพื่อการศึกษาเรื่อง...โยคะ

 1. 1. แบบเสนอโครงงานแบบเสนอโครงงานวิชา ง 33201 โครงงานคอมพิวเตอร์ >วิชา ง 41101 โครงงานคอมพิวเตอร์ จานวน 0.5 หน่วยกิต ชื่อโครงงาน โยคะ รายชื่อผู้เสนอโครงงาน 1. นาย กรวินท์ โตมี เลขที่ 28 2. นางสาว สาลินี ข่ายสุวรรณ์ เลขที่ 29 3. นางสาว ณัฐสินี เมธาเจริญรักษ์ เลขที่ 35 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครู เขื่อนทอง มูลวรรณ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ลงชื่อ)....................................... (...............................................) (ลงชื่อ)....................................... (...............................................) (ลงชื่อ)....................................... (...............................................) วันที่ .........../........../.......... ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. (ลงชื่อ).................................................. (..............................................................) วันที่.........../............/........... รับเมื่อวันที่......../........./.........
 2. 2. 1. ชื่อโครงงาน : โยคะ2. รายชื่อผู้เสนอโครงงาน นาย กรวินท์ โตมี เลขที่ 28 นางสาว สาลินี ข่ายสุวรรณ์ เลขที่ 29 นางสาว ณัฐสินี เมธาเจริญรักษ์ เลขที่ 353. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : คุณครู เขื่อนทอง มูลวรรณ์ หน่วยงาน สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย4. หลักการและเหตุผล โยคะถือกาเนิดในประเทศอินเดียเมื่อหลายพันปีที่แล้ว โดยในสมัยโบราณนั้นมนุษย์ ได้ค้ นคว้าเป็ นครั้งแรกเกี่ ยวกั บความเข้าใจในความเป็นอยู่ ของตนเอง อดีตมีก ารจารึก ถ้อยค าด้วยตัวอัก ษรความรู้ที่ส าคัญๆทั้งหมดถูกส่งผ่านคนรุ่นหนึ่งไปยังอีก รุ่นหนึ่งใน รูปแบบของนิทาน ด้วยวิธีการเช่นนี้ ความรู้ต่างๆจึงได้สะสมขึ้นและวัฒนธรรมต่างๆได้ พัฒนาขึ้นมาและนี่คือวิธีการที่การฝึกโยคะได้ถ่ายทอดมาถึงปัจจุบัน โยคะ คือการออกกาลังกายชนิดหนึ่ง เป็นการฝึกเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ และจิต วิญญาณ เป็นการเตรียมกายใจให้พร้อมเพื่อเสริมสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ ในการฝึกโยคะผู้ฝึกโยคะทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้ สามารถป้องกัน รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การที่มีสมดุลภายในร่างกายและจิตใจที่ดีจะมิให้บังเกิดโรคได้ เนื่องจากปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลาย อย่างจึงทาให้เกิดความเครียดและกดดันทาให้เกิดโรคหรือการเสื่อมโทรมของร่างกายได้ ง่ายดาย และไม่ค่อยมีเวลาออกกาลังกายหรือ บริหารร่างกายซักเท่าไหร่ซึ่งกลุ่มผู้จัดทาเห็น ว่าโยคะเป็นศาสตร์ที่สามารถพัฒนาจิตใจ ร่างกาย ทาให้อาการเจ็บป่วยทุเลาลง ร่างกาย แข็งแรง ลดความอ้วน เสริมสร้างสมรรถภาพ เสริมสร้างกล้ามเนื้อ เช่น อาการปวดเมื่อย ตามคอ หลัง พังผืด ผิวพรรณ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด เป็ นต้น จากที่ได้กล่าวมาก็จะ เห็นว่าโยคะเป็นศาสตร์ที่ควรศึกษาและนามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาร่างกาย และจิตใจ5. วัตถุประสงค์ของโครงงาน : สามารถศึกษาการเล่นโยคะได้ด้วยตนเอง
 3. 3. 6. วิธีการฝึกโยคะเบื้องต้นโยคะ : ท่าพื้นฐาน สาหรับผู้ฝึกใหม่ผู้เขียนและแสดงแบบเป็น "ผู้ฝึกใหม่" ประมาณ 38 ชั่วโมง อายุ 48 ปี แต่ละท่าที่แสดง อาจไม่สวยงามอย่างผู้เชี่ยวชาญแสดงแบบเพื่อเป็นกาลังใจให้ "ผู้สนใจและผู้ฝึกใหม่" มีกาลังใจในการฝึก เมื่อฝึกนานเข้า ตัวจะอ่อนขึ้น ท่าจะสวยงามมากขึ้น สมบูรณ์ขึ้นพีงตระหนักว่า โยคะที่แท้จริง เน้นการประสานกาย จิต ลมหายใจเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ท่าสวยงาม
 4. 4. เป็นแค่ผลพลอยได้ อย่าหักโหม หรือฝืนร่างกาย จะทาให้บาดเจ็บได้"ทาได้แค่ไหน ก็แค่นั้น ทาบ่อยๆ จะค่อยๆปรับตัวได้ดีขึ้นเอง" ท่าศพ Savasanaชวะซันขั้นตอนการฝึกนอนหงาย กางขาประมาณ 1 ฟุต กางแขนประมาณ 1 ฟุต หงายฝ่ามือประโยชน์ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจลดความเครียดช่วยให้เราเฝ้าสังเกต ความรู้สึกภายในตัวเองได้ดีขึ้นสร้างความคุ้นชินกับการอยู่ในท่าศพ ปล่อยวางจากความกลัวตายคาแนะนาการหลับตา อาจช่วยให้ฝึกได้ดีขึ้นคอยมีสติกาหนดรู้ ลมหายใจพักศีรษะสบายๆ จะตะแคงศีรษะก็ได้ท่าศพไม่ใช่การนอนหลับหากง่วง ให้ลองขยับตัว เช่น รวบขาชิดสักพัก ให้รู้ตัวตื่น แล้วกลับไปอยู่ท่าศพต่อไป
 5. 5. ท่าจระเข้ Makarasanaมัคระซันขั้นตอนการฝึกนอนคว่าขาทั้งสองกางออกราว 2 ฟุต ปลายเท้าชี้ออกรวบแขน มือโอบไหล่ หรือจับต้นแขนพักศีรษะบนปลายแขนประโยชน์เป็นท่าผ่อนคลายสาหรับกลุ่มอาสนะในท่านอนคว่าเป็นการนวดผนังหน้าท้องให้แข็งแรงช่วยให้ระบบย่อยอาหารทางานได้ดีขึ้นคาแนะนาควรให้หน้าท้องแนบติดพื้นเหมาะสาหรับผู้มีอาการปวดหลัง ซึ่งไม่สามารถพักในท่าศพได้สะดวก
 6. 6. ท่างู Bhujangasanaภุชงคะซันขั้นตอนการฝึกเริ่มจากท่าจระเข้ แล้วเข้าสู่ท่าเตรียม ด้วยการรวบขาชิดกัน แขนชิดลาตัว หงายฝ่ามือ คางจรดพื้นยกมือวางเสมอและชิดทราวงอก หน้าผากจรดพื้น ตั้งศอกขึ้น ปิดศอกชิดค่อยๆยกขึ้นตามลาดับ จากหน้าผาก ศีรษะ ไหล่และทรวงอกประโยชน์บริหารกล้ามเนื้อหลัง ส่วนบนเพิ่มความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังกดนวดช่องท้อง ลดกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยการขับถ่ายคาแนะนาค่อยๆยกศีรษะ ยกหลังขึ้นช้าๆ เสมือนว่าเรากาลังยกกระดูกสันหลังทีละข้อๆไม่ยกสูงเกิน ให้สะดือแนบติดพื้นตลอดอย่าเงยหน้ามากเกิน เพราะจะทาให้ปวดต้นคอได้ทอดขาแนบพื้น ไม่เกร็งชา โดยเฉพาะช่วงเริ่มยก
 7. 7. ท่าตั๊กแตน Salabhasanaซาลภะซันขั้นตอนการฝึกจากท่าจระเข้เข้าสู่ท่าเตรียมยกขาขึ้นทีละข้างสลับกันยกทั้ง 2 ขาขึ้นพร้อมกันประโยชน์บริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างกดนวดช่องท้องกระตุ้นการทางานของระบบขับถ่ายรักษาอาการปวดประจาเดือนคาแนะนายกขาขึ้นช้าๆยกขาขึ้นทั้งท่อน ไม่งอเข่า คือยกต้นขาขึ้น โดยที่เข่าและปลายเท้าลอยติดขึ้นมาด้วยระวังไม่เงยคาง ไม่เกร็งแขน ไม่เกร็งไหล่ โดยเฉพาะตอนเริ่มยกไม่ยกสูง ท้องน้อยกดแนบพื้นอยู่ตลอด
 8. 8. ท่าคันไถ ครึ่งตัว ArdhaHalasanaอารดะ หาละซันขั้นตอนการฝึก1. จากท่าศพ เข้าสู่ท่าเตรียม โดยรวบขาชิดกัน แขนชิดลาตัว คว่าฝ่ามือ2. ยกขาทีละข้างถึง 30 องศา นิ่งสักครู่3. ยกถึง 60 องศา นิ่งสักครู่4. ยกขาขึ้นสุด ยกเท่าที่ได้ โดยไม่เกินมุมฉาก นิ่งสักครู่ แล้วสลับทาอีกข้าง5. จากนั้นลองยกขา 2 ข้างพร้อมกันถึง 30 องศา นิ่งสักครู่6. ยกถึง 60 องศา นิ่งสักครู่7. ยก 2 ขาขึ้นสุด ยกเท่าที่ได้ อย่ายกเกินมุมฉากประโยชน์สร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อสะโพกบริหารอวัยวะในช่องท้อง เสริมการทางานของระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายทาให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณขาดีขึ้นคาแนะนายกขาช้าๆ ทั้งตอนขึ้นและตอนลง ไม่งอเข่าไม่เกร็งขาจนเกินไป ไม่ฝืนเกร็งหน้าท้องจนเกินไป ระวังการเป็นตะคริวท่านี้เป็นท่าที่ยาก ทาเท่าที่ทาได้ อย่าฝืนตัวเอง ซึ่งจะทาให้เกิดอันตรายผู้มีปัญหาปวดหลัง ควรหลีกเลี่ยงท่านี้ หรือทาด้วยความระวังเป็นพิเศษ
 9. 9. ท่าเหยียดหลัง Shanusrisasanaซาณุ ศีรษะซันขั้นตอนการฝึกจากท่านั่งพักรวบขาชิด ตั้งหลังตรง พับเข่าข้างหนึ่ง นาฝ่าเท้าไปวางชิดต้นขา ดึงส้นเท้าชิดสุดลาตัวยกมือทั้ง 2 ขึ้น ค่อยๆเหยียดหลัง ลดตัวลง เอามือรวบจับที่ขา จากนั้นลดทรวงอก แล้วค่อยลดศีรษะลง หน้าผากจรดขาประโยชน์เป็นการเหยียดเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ ตลอดส่วนหลังของร่างกาย ทั้งบริเวณขา หลังและคอเป็นการกดนวดอวัยวะในช่องท้อง
 10. 10. คาแนะนา ไม่งอเข่าวางขาข้างที่เหยียดให้อยู่กึ่งกลางพอดี เพื่อตัวจะได้ไม่เอียง เกิดการเหยียดทั่วแผ่นหลัง ในตอนเริ่มทา ระวังอย่าให้ขาตึงเกินไป ซึ่งเป็นอันตรายและไม่เกิดประโยชน์เลย ผู้เริ่มทามักเหยียดได้ไม่มาก อย่าฝืนโดยเด็ดขาด ในเบื้องต้น มืออาจจับถึงที่บริเวณเข่าเท่านั้น ท่าคีม Paschimotanasanaปัจฉิมโมทนะซันขั้นตอนการฝึกจากท่านั่งพัก รวบขาชิด นั่งหลังตรง ค่อยๆเหยียดหลังลดแผ่นหลังลงจนสุด มือจับไว้ที่ขา บริเวณที่เราจับถึงหากมือแตะถึงเท้าได้ ทานิ้วชี้เป็นตะขอ เพื่อเกี่ยวนิ้วหัวแม่โป้งลดทรวงอกลง แล้วจึงลดศีรษะลงเป็นลาดับสุดท้ายประโยชน์เป็นการเหยียดอวัยวะบริเวณส่วนหลังทั้งหมดอย่างเต็มที่กดนวดอวัยวะภายในช่องท้องเป็นท่ารักษาสุขภาพทั่วทั้งร่างกายอย่างเป็นองค์รวมเป็นท่าที่ทาให้ผู้ฝึกเกิดความสงบ มีสติรู้ภายในได้ชัดเจนคาแนะนาไม่งอเข่า ทาด้วยความรู้สึกว่าเรากาลังเหยียดหลัง ไม่ใช่กาลังก้มตัวเนื่องจากกระดูกต้นคอเคลื่อนไหวได้ดีอยู่แล้ว ควรลดศีรษะลงด้วยความระมัดระวัง
 11. 11. ท่านั่งเพชร Vajrasanaวัชระซันเข้าสู่ท่าเตรียม ด้วยการรวบขาชิด นั่งหลังตรงใช้มือช่วย พับเข่าทีละข้างแบะส้นเท้า วางก้นไว้ระหว่างส้นเท้า ปลายนิ้วเท้าชิดติดกัน นั่งหลังตรง มือวางไว้บนเข่านั่งบนหลังเท้า ในเบื้องต้น อาจใช้มือช่วยพยุงน้าหนักตัวไว้ประโยชน์เสริมการทางานของระบบย่อยอาหารทาให้อวัยวะรอบกระดูกเชิงกรานแข็งแรงเอื้อต่อความสงบ เอื้อต่อการนั่งสมาธิคาแนะนานั่งบนหลังเท้า อย่านั่งบนส้นเท้า ซึ่งไม่ถนัด และเจ็บนั่งอย่างสงบ มีสติรู้ลมหายใจผู้มีปัญหาปวดเข่า เลี่ยงการทาท่านี้ หรือทาด้วยความระมัดระวัง
 12. 12. ท่าสัญลักษณ์แห่งโยคะ Yoga Mudraขั้นตอนการฝึกนั่งในท่าเพชรกาหมัด นาหมัดวางที่บริเวณขาพับค่อยๆเหยียดหลัง ลดตัวลงช้าๆ แล้วลดทรวงอกสุดท้ายลดศีรษะลงจรดพื้นประโยชน์เป็นการกดนวดอวัยวะภายในช่องท้องอย่างเต็มที่ทาให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงศีรษะได้เป็นอย่างดี ทาให้สมองแจ่มใสเสริมสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือดใหญ่ที่โคนขาคาแนะนาให้ก้นติดส้นเท้าตลอดเวลา ผู้ฝึกใหม่อาจยังทาไม่ได้ในช่วงแรก หากศีรษะยังไม่จรดพื้น ให้หาหมอนหรือเก้าอี้ตัวเล็กๆมารองรับไว้ที่บริเวณศีรษะเราอาจตั้งศอกไว้ หรือพักศอกลงก็ได้ แล้วแต่ถนัดหากรู้สึกกดนวดช่องท้องมากเกิน อย่าวางหมัดไว้กลางช่องท้อง ให้ขยับหมัดไปด้านข้าง
 13. 13. ท่าบิดสันหลัง Vakrasanaวัคระซันขั้นตอนการฝึกเข้าสู่ท่านั่งหลังตรงชันเข่าขวา ส้นเท้าขวาเสมอเข่าซ้ายมือขวายันหลัง ตั้งหลังตรงข้อศอกซ้ายคร่อมเข่าขวา มือซ้ายจับข้อเท้าขวาออกแรงศอกซ้าย ดันต้นขาขวาแนบเอวแขม่วท้อง แล้วบิดตัวไปทางขวา ตามลาดับจากเอว ไหล่และศีรษะทาสลับข้างประโยชน์เป็นการสร้างความยืดหยุ่นให้กระดูกสันหลังกระตุ้นระบบประสาทตลอดแนวกระดูกสันหลังบริหารอวัยวะภายในช่องท้องบริหารคอ บริหารสายตาคาแนะนาตั้งแผ่นหลังให้ตรง ตลอดเวลาที่บิดรักษาระดับไหล่ทั้งสองข้างให้ขนานพื้นรักษาข้อศอกของแขนข้างที่ใช้ยันพื้นให้ตรง ไม่งอศอก
 14. 14. ท่ากงล้อ Chakrasanaจักระซันขั้นตอนการฝึกยืนหลังตรง ไม่เกร็ง ส้นเท้าชิด มีสติรับรู้อยู่ที่บริเวณฝ่าเท้ายกแขนซ้ายขึ้นทางด้านข้างลาตัว จนแขนขนานพื้นพลิกฝ่ามือหงายยกแขนต่อจนให้ต้นแขนแนบชิดหู เหยียดข้างลาตัวค่อยๆโน้มตัวไปทางขวาเหยียดกล้ามเนื้อข้างลาตัวทุกส่วนจากนั้นทาสลับข้างประโยชน์บริหารแนวกระดูกสันหลังไปทางด้านข้างเหยียดกล้ามเนื้อข้างลาตัวกดนวดอวัยวะภายในช่องท้องเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณแขนคาแนะนาตลอดเวลา ให้ส้นเท้าชิดกันไว้ ผู้ฝึกใหม่อาจทาได้ไม่ดีท้ายสุด ให้ก้มคอ ไม่ฝืนกระดูกต้นคอ
 15. 15. สายตามองตรงไปข้างหน้า จนช่วงสุดท้ายที่พักกระดูกต้นคอ ค่อยก้มมองพื้นไม่ดันสะโพกออกข้างตัว เพียงงอเอวเท่านั้น 7. ขั้นตอนการดาเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาการวิธีการเล่นโยคะ 3. แก้ไขและเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ 4. จัดทาคู่มือการทาโยคะ 5. รายงานผลการดาเนินงาน 6. จัดทาเอกสาร 7. นาเสนอโครงงาน 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การฝึกโยคะดั้งเดิมต้องการค้นหาความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไม่ใช่เกิดจากความพอใจหรือความรื่นรมย์ การฝึกโยคะจะทาให้ร่างกายแข็งแรง มีความสมดุลของระบบประสาท และมีรู้ความหมายแท้จริงของชีวิต จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวตามสิ่งแวดล้อม ไม่เสียใจ ไม่ดีใจเกินไป เป็นการฝึกจนเกิดปัญญา แต่ปัจจุบันได้นามาฝึกเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้ ๑.การรวมกายกับจิตเข้าด้วยกัน อันหมายถึงการมีสติรู้อยู่กับกายตลอดเวลา เป็นจุดสาคัญของการฝึกโยคะ ที่ผู้ฝึกต้องกาหนดจิตให้รู้ตัวว่าตนเองทาอะไรอยู่ทุกขณะจิต ๒.ความสมดุล การฝึกโยคะเป็นการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น ทั้งสมดุลระหว่างกายกับใจของตนเองและสมดุลระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อม ๓.การพัฒนาจิต กระบวนการของโยคะเป็นการฝึกจิต โยคะทาให้จิตเกิดสมาธิ สงบ ไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิอยู่กับกาย ก็จะสามารถมองเห็นปัญหา หรือสิ่งที่จะเกิดได้ง่ายขึ้นส่งผลให้• ช่วยให้เลือดไหวเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย• ช่วยผ่อนคลายความเครียด และอาการปวดเมื่อย• ช่วยทาให้รูปร่างและทรวดทรงดีขึ้น รวมทั้งการทรงตัว• ทาให้การเคลื่อนไหวของข้อดีขึ้น
 16. 16. • ทาให้มีสมาธิในการทางานดีขึ้น• ทาให้มีสติดีขึ้นรู้ว่าเรากาลังทาอะไร เพื่ออะไร• ทาให้ใจเย็นลง• ช่วยลดอาการปวดประจาเดือน

×