Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Negj hicheel zovlogoo

7,033 views

Published on

Published in: Education

Negj hicheel zovlogoo

 1. 1. “Зургаан настай хүүхдийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн үнэлгээ” сэдэвт сургалт-семинар,<br />Улаанбаатар, <br />НЭГЖ ХИЧЭЭЛИЙН СЭДЭВ, СЭДВИЙН ХҮРЭЭНД ЭЗЭМШИХ ЧАДВАРЫГ ТОДОРХОЙЛОХ<br />
 2. 2. АГУУЛГА<br />Сургалтын хөтөлбөр ба үнэлгээ<br />Нэгж хичээлийн сэдэв боловсруулах<br />Нэгж хичээлээр эзэмших чадвар боловсруулах<br />Нэгж хичээлийн сэдэв, чадварыг журналд тэмдэглэх <br />
 3. 3. Сургалтын хөтөлбөр ба үнэлгээ<br />Бага, дунд боловсролын стандарт-төгсөлтийн үнэлгээ<br />Сургалтын хөтөлбөр<br />Үндэсний хөтөлбөр – анги дэвших үнэлгээ<br />Орон нутгийн хөтөлбөр --?<br />Сургуулийн хөтөлбөр (Курс хичээлийн хөтөлбөр) - - ?<br />Бүлэг сэдэв, нэгж хичээлийн хөтөлбөр – Явцын үнэлгээ<br />I-III ангид стандарт бус үнэлгээ<br />
 4. 4. Нэгж хичээлийн сэдэв- Боловсрол, соёлын газар<br />Нэгж хичээлээр эзэмших чадвар – сургуулийн заах аргын нэгдэл<br />Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх- багш<br /> Журам: Тухайн хичээлийн сургалтын хөтөлбөрт үндэслэн нэгж хичээлийн сэдвийг боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага /цаашид “Боловсрол, соёлын газар” гэх/, нэгж хичээлийн сэдвийн хүрээнд эзэмших чадварыг сургуулийн заах аргын нэгдэл тус тус тогтооно. <br />
 5. 5. Нэгж хичээлийн сэдэв боловсруулах<br />Бага, дунд боловсролын стандартын үзэл санаанд нийцүүлсэн байх<br />Үндэсний сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чиглүүлсэн байх<br />Агуулгын тогтолцоог дидактик нэгжийг томсгох зарчмаар ялгасан байх<br />Үнэлгээний журам болон орон нутгийн үнэлгээний арга зүйд нийцүүлсэн байх<br />Багшийн ажлын байрны тодорхойлолт, багшийн ажлыг хэмжих арга зүйг харгалзсан байх<br />
 6. 6. Нэгж хичээлээр эзэмших чадвар боловсруулах<br />Бага дунд боловсролын стандартын үзэл санаанд нийцсэн байх<br />БСГ-аас боловсруулсан агуулгын тогтолцоонд суурилсан байх <br />Нэгж хичээлийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхүйц байх<br />Арга зүйн хөгжлийн үндсэн зарчмуудад нийцсэн, багшийн арга зүйг хөгжүүлэхэд чиглэсэн байх<br />Тухайн хичээлээр мэдлэг бүтээх, хүүхдийн хийж бүтээх үйлийг дэмжсэн байх<br />Үнэлэгдэхүйц байх<br />Зорилго, зорилтод хүрэхүйц, хэт олон биш, хэт цөөн биш байх<br />
 7. 7. Чадвар боловсруулах дадлага ажил 5-10 минут<br />Орон зайн төсөөлөл<br />5 хүртэлх тоо<br />5 хүртэлх тооны бүтэц<br />5 хүртэлх тооны нэмэх үйлдэл<br />5 хүтэлх тооны хасах үйлдэл<br />Ярилцах баг тус бүр 2 минут<br />
 8. 8. 5 хүртэлх тоо сэдвээр чадвар ялгасан жишээ<br />•Юмсыгтодорхой шинжээр ньялгах, тайлбарлах<br />•Бодитюмсыгтоолох, хийсвэрээрнэмэгдүүлж, хорогдуулжтоолох<br />•Бодитюмсыгзагвараартөлөөлүүлэндүрслэх, тайлбарлах<br />•Бодитюмсыгтоолжцифрээртэмдэглэнбичих, тайлбарлах<br />•1-5 хүртэлхтоогтаних, унших, бичих, сонсоодбичих<br />•5 хүртэлхтоогжиших, бичих, тайлбарлах<br />•тэнцэтгэлбишийгунших, сонсоодбичих<br />
 9. 9. Нэгж хичээлийн сэдэв, чадварыг журналд тэмдэглэх <br />
 10. 10. Багшийн журнал <br />Ирцийн тэмдэглэл<br />“Багшийн тэмдэглэл”: нэгж хичээл болон ээлжит хичээл орсон огноо, тухайн ээлжит хичээл дээр хийсэн сургалтын үндсэн үйл ажиллагаа, тухайн үйл ажиллагааны талаар цаашид анхаарах зүйлийг товч бичнэ. <br />Үнэлгээ<br />
 11. 11. БАГШИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ Хичээлийн нэр ...Математик...<br />
 12. 12. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.<br />Амжилт хүсье.<br />

×