Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Math. i angi

3,434 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Math. i angi

 1. 1. Ч.Ганцэцэг, БСШУЯ Б.Балдулмаа, МУБИС “ Зургаан настай хүүхдийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн үнэлгээ” сэдэвт сургалт-семинар, Улаанбаатар, 2010.06.21-25
 2. 2. АГУУЛГА <ul><li>Бага, дунд боловсролын стандарт </li></ul><ul><li>Нэгдүгээр ангийн математикийн хичээлийн сургалтын хөтөлбөр </li></ul><ul><li>6 настны оюун ухааны хөгжлийн онцлогоос. . . </li></ul><ul><li>6 настай хүүхдэд математикийн хичээл заах арга зүйн онцлог </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Мэдлэг эзэмших зүй тогтол </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Бодит юмсыг загварчлах </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Үйлийг загварчлах </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Стандарт бус үнэлгээ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>.. </li></ul></ul></ul>
 3. 4. <ul><li>Бүтэц </li></ul><ul><li>Хүлээгдэж буй ерөнхий үр дүн </li></ul><ul><li>Агуулгын тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг, хүлээгдэж буй үр дүн </li></ul><ul><li>Сурах-сургах агуулга </li></ul><ul><li>Арга зүй </li></ul><ul><li>Хэрэглэгдэхүүн </li></ul><ul><li>Үнэлгээ </li></ul>
 4. 5. Хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй үр дүн <ul><li>Íýãä¿ãýýð àíãèéí ìàòåìàòèêèéí ñóðãàëòûí ýðõýì </li></ul><ul><li>çîðèëãî íü ñóðàëöàã÷äûí õýë, ñýòãýõ¿éí íýãäëèéã </li></ul><ul><li>õàíãàõàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ ÿâäàë áºãººä ñóðàëöàã÷äàä: </li></ul><ul><li>Ìàòåìàòèêèéí õýë, õàðèëöààíû </li></ul><ul><li>Ó÷èð ç¿éí ¿íäýñëýë ãàðãàõ ( õèéõ ) </li></ul><ul><li>Çàãâàð÷ëàí ä¿ðñëýõ, òàíèõ, îéëãîõ </li></ul><ul><li>Àñóóäàë øèéäâýðëýõ öîãö ÷àäàìæ òºëºâø¿¿ëýõ ¿íäýñ ñóóðèéã çºâ òàâèõàä îðøèíî. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Ñóðàã÷èä I àíãè òºãñºõ人 ìàòåìàòèêèéí </li></ul><ul><li>õè÷ýýëýýð äàðààõ ÷àäâàðòàé áîëíî. ¯¿íä : </li></ul><ul><li>Îðîí çàé, öàã õóãàöààíû åðºíõèé òºñººëºëòýé áîëîõ </li></ul><ul><li>0 - 100 õ¿ðòýëõ á¿õýë òîîã óíøèæ, áè÷èæ, òîîëæ, òýìäýãëýõ, ýðýìáýëýõ, æèøèõ </li></ul><ul><li>20 äîòîð íýìýõ, õàñàõ </li></ul><ul><li>Öýã, õýð÷èì, ãóðâàëæèí, äºðâºëæèí, äóãóé ä¿ðñèéã ÿëãàí òàíüæ íýðëýõ, çóðàõ ýäãýýðèéã àøèãëàí õÿëáàð çîõèîìæ õèéõ </li></ul><ul><li>Äàðààëàí áàéðëóóëñàí òîî, þìñ, ¿éë ÿâäëûí ç¿é òîãòëûã àæèãëàí èëð¿¿ëýõ, õÿëáàð òóðøèëò õèéõ, ¿ð ä¿íã á¿ðòãýõ, àæèãëàõ, ä¿ãíýõ </li></ul>
 6. 7. Хөтөлбөрийн агуулга
 7. 8. Тоо, тоолол айн агуулга <ul><li>Хүлээгдэж буй үр дүн: </li></ul><ul><li>Öèôð, íýìýõ, õàñàõ ¿éëäëèéí áîëîí æèøèõ òýìäãèéã òàíèõ, óíøèõ, áè÷èõ, õýðýãëýõ </li></ul><ul><li>100 õ¿ðòýëõ òîîã óíøèõ, áè÷èõ, òýìäýãëýõ, æèøèõ </li></ul><ul><li>Õîðü (20) äîòîð íýìýõ, õàñàõ </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Мэдлэг </li></ul><ul><li>Öèôð, 100 õ¿ðòýëõ íàòóðàë òîî, íýìýõ, õàñàõ, òýíö¿¿ãèéí òýìäýã </li></ul><ul><li>Õºðø òîî, òýãø áà ñîíäãîé òîî </li></ul><ul><li>Òîîíû á¿òýö </li></ul><ul><li>Õóâààðüòàé øóãàì </li></ul><ul><li>20 äîòîð íýìýõ, õàñàõ ¿éëäëèéã öýýæýýð áîëîí áè÷ãýýð ã¿éöýòãýõ àðãà </li></ul><ul><li>Íýìýõ (õàñàõ)-ûí õ¿ðä </li></ul><ul><li>20 äîòîð òîîã äàðààëàí íýìýõ (õàñàõ) àðãà </li></ul><ul><li>Íýãæ, àðàâòûí îðîí </li></ul><ul><li>100 õ¿ðòýëõ òîîã æèøèõ àðãà </li></ul><ul><li>Ǻð¿¿ã òîîöîîëîõ àðãà </li></ul><ul><li>Öàã õóãàöàà </li></ul><ul><li>Õ¿ñíýãò </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Чадвар </li></ul><ul><li>100 õ¿ðòýëõ òîîã óíøèõ, áè÷èõ, òýìäýãëýõ </li></ul><ul><li>20 õ¿ðòýëõ òîîã á¿òöýýð íü çàäëàõ </li></ul><ul><li>Òîî õýìæýýã øîî, ä¿ðñ áîëîí òîîëîõ õýðýãñëýýð òºëººë¿¿ëýí çàãâàð÷ëàõ </li></ul><ul><li>20 äîòîð íýìýõ, õàñàõ ¿éëäýë á¿õèé èëýðõèéëýë áè÷èõ, óíøèõ, çîõèîõ, óòãûã íü îëîõ </li></ul><ul><li>Õóâààðüòàé øóãàì äýýð òîî òýìäýãëýõ, íýìýõ, õàñàõ ¿éëäýë ã¿éöýòãýõ, ó÷ðûã òàéëáàðëàõ </li></ul><ul><li>Àðàâò õýòð¿¿ëýí íýìýõ, àðàâò çàäëàí õàñàõ </li></ul><ul><li>20 äîòîð íýìýõ, õàñàõ ¿éëäëèéã öýýæýýð áîëîí áè÷ãýýð ã¿éöýòãýõ, çºð¿¿ã òîîöîîëîõ, øàëãàõ </li></ul><ul><li>100 õ¿ðòýë íýãýýð áóþó àðâààð íýìýãä¿¿ëæ, õîðîãäóóëàí òîîëîõ </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Хэрэглээ </li></ul><ul><li>Îð÷èí òîéðíû þìñûã òîîëîõ, </li></ul><ul><li>Òîîí ìýäýýëýë á¿õèé ºã¿¿ëáýðèéã óíøèõ, òîîã áè÷èõ, æèøèõ </li></ul><ul><li>20 äîòîð íýìýõ, õàñàõ ¿éëäëèéã öýýæýýð áîëîí áè÷ãýýð ã¿éöýòãýõ, </li></ul><ul><li>Öàã õàðààä õýä áîëæ áóéã õýëýõ, öàã òààðóóëàõ, öàã áàðèìòàëæ ñóðàõ </li></ul><ul><li>Íýìýõ, õàñàõ ¿éëäëýýð áîäîãäîõ àìüäðàëûí àãóóëãàòàé ýíãèéí áîäëîãî áîäîõ, àñóóäàë øèéäâýðëýõ, øèéäâýðèéã øàëãàõ </li></ul><ul><li>Õóàíëè õàðààä ñàð ºäðèéã áàðèìæààëàõ </li></ul>
 11. 12. Үнэлгээ <ul><li>Ìàòåìàòèê áè÷âýðèéã íýðëýõ, ¿ãýýð èëýðõèéëýí áè÷èõ, óíøèõ </li></ul><ul><li>Òîîí èëýðõèéëëèéí óòãà îëîõ </li></ul><ul><li>Äèäàêòèê òîãëîîìûã çºâ òîãëîõ </li></ul><ul><li>20 äîòîð íýìýõ, õàñàõ ¿éëäýë õýðýãëýí àñóóäàë øèéäâýðëýõ </li></ul>
 12. 13. 3. 6 настны оюун ухааны хөгжлийн онцлогоос Танин мэдэхүй Бүрэлдэхүүн 5 нас 6 нас Сэтгэхүйн хөгжил Сэрж мэдрэхүй Хүртэн төсөөлөхүй Хэл ярианы хөгжил Бусдыг ойлгох Өөрийгөө илэрхийлэх Суралцахуйн үйлийн хөгжил Тусгаж хэрэгжүүлэх үйл Дүрслэн урлах үйл
 13. 14. <ul><li>Сэрж мэдрэхүй ( Сэтгэхүйн үйлдлийн өмнөх шат ) : </li></ul><ul><li>Бодит байдлаас юмсын гадаад, үндсэн шинжийг сэрж мэдэрнэ. </li></ul><ul><li>Бодит эд юмстай харилцах үйлдэл хийнгээ танин мэднэ </li></ul>Сэтгэхүйн хөгжил <ul><li>Тоглоом тоглуулах </li></ul><ul><li>5 мэдрэхүйг ажиллуулах </li></ul>
 14. 16. <ul><li>Хүртэн төсөөлөхүй : </li></ul><ul><li>Хурц тод, нүдэнд харагдах зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлээд гол зүйлийг орхидог </li></ul><ul><li>Анхаарлын багтаамж 3 - 4 обьект </li></ul><ul><li>Анхаарал төвлөрөх хугацаа 7 - 10 мин </li></ul><ul><li>Ой тогтоолт нь санамсаргүй өнгөц шинжтэй, юмыг байгаа чигээр нь тогтоож сэргээн санана. </li></ul><ul><li>Хараа, сонсголын ой түлхүү хөгжинө. </li></ul><ul><li>Өдөр тутмын ам ь драл дахь хэрэглэдэг зүйлс, сонирхолтой сэтгэл татсан зүйлээ амархан тогтооно, сэргээн санах нь сул. </li></ul>Сэтгэхүйн хөгжил <ul><li>Да õèí äàõèí äà вта æ áàéæ ñóðãàõ </li></ul><ul><li>Амьдрал дотор нь сургах </li></ul>
 15. 17. Хэл ярианы хөгжил <ul><li>Бусдыг ойлгох: </li></ul><ul><li>Бусдын яриаг анхааралтай сонсоно, бүрэн ойлгоно. Авиаг ялгаж сонсоно. </li></ul><ul><li>Хийсвэр утгатай үгийг ойлгохгүй </li></ul><ul><li>Зүйр цэцэн үгийн утгыг ойлгоно. </li></ul><ul><li>Дуу хоолой, хэл ярианы өнгө ялгаатай болон төстэй талыг ялгана. </li></ul><ul><li>Асуултад хариулна . </li></ul><ul><li>Хүүхэд бүртэй харилцах боломжийг гаргах </li></ul><ul><li>Хүүхэд, хүүхэдтэйгээ харилцах боломжийг олгох </li></ul>
 16. 18. Хэл ярианы хөгжил <ul><li>Өөрийгөө илэрхийлэх: </li></ul><ul><li>Үзэж харсан зүйлдээ тулгуурлан “худлаа” зохиож ярина. </li></ul><ul><li>Эргэн тойрны үйл ажиллагаатай холбоотой Яагаад? Ямар хачин юм вэ? гэсэн учрыг ойлгох асуулт тавина. </li></ul><ul><li>Яриа нь тоочсон шинжтэй, хурц, нэр үг, үйл үг, аялга үг, төлөөний нэр, тэмдэг нэр голдуу хэрэглэнэ. </li></ul><ul><li>Идэвхтэй үгийн нөөц ихсэнэ. ( 1900-2000 ) </li></ul><ul><li>Ахуйн яриандаа хүсэж мөрөөдөх, шаардах, хүсэх төлөвийг өргөн хэрэглэдэг мэдрэмжээ илэрхийлж сурна. </li></ul><ul><li>Шүлгийг урнаар уншихыг эрмэлзэнэ. </li></ul><ul><li>Үгэн тоглоомоор тоглох дуртай болно. </li></ul>À ль болох îîð ÿ рих боломжийг ò¿ëõ¿¿ олгох
 17. 19. Ярилцах боломжийг тэгш олгох
 18. 20. Суралцахуйн үйлийн хөгжил: ( Танин мэдэхүйн төвшин ) <ul><li>Сэргээн санах: </li></ul><ul><li>Ойр зуурын эд юмсыг хэлбэр, хэмжээ, өнгөөр нь ангилна. Геометрийн үндсэн дүрсийг ялгана, нэрлэнэ. </li></ul><ul><li>Эд юмсыг ерөнхий ойлголтоор нэрлэнэ. </li></ul><ul><li>Үндсэн 4 өнгийг ялгана, нэрлэнэ. </li></ul><ul><li>100 хүртэл хийсвэрээр тоолж чадна </li></ul><ul><li>Цаг, хугацаа орон зайн тухай анхны мэдэгдэхүүнтэй. </li></ul><ul><li>Хүсэж буй зүйл хийх гэж буй зүйлийнхээ ялгааг мэднэ. </li></ul><ul><li>Байгалийн танил авиаг ялгаж, нэрлэнэ. </li></ul><ul><li>Гол шинж чанараас гол бишийг ялгаж чаддаггүй. </li></ul><ul><li>Хийсвэрлэлийн түвшин рүү халихгүй байх </li></ul><ul><li>Сэргээн санах түвшин гол байр суурийг эзэлнэ </li></ul>
 19. 21. Үйлдэл гүйцэтгэх: <ul><li>Эд юмсыг хэлбэр, хэмжээ, өнгөөр нь харьцуулж ялгах, төсөөтэй ба ялгаатай талыг олно. </li></ul><ul><li>Ари ф метикийн өгүүлбэртэй хялбар б одлого бодно </li></ul><ul><li>Эргэн тойрны бодит танил юмсын шинж, түүний өөрчлөлтийг 5 мэдрэхүйгээ ашиглан ажиглана. </li></ul><ul><li>Сурах гол үйл ажиллагаа нь тоглоом байна. </li></ul><ul><li>Танил юмсыг өөрийн онцлогтой дүрслэнэ. </li></ul><ul><li>Хуулбарлан дүрслэнэ. Даган дууриана. </li></ul>
 20. 22. Ухаарч ойлгох <ul><li>Энгийн дүрэм, журам болон зүй тогтлыг зөрчихгүйгээр сонгоно. </li></ul><ul><li>Унших чадвар эзэмшинэ. </li></ul><ul><li>Үгээр илэрхийлсэн ойрын, танил, богино мэдээллийг ойлгож, зурна. </li></ul><ul><li>Юмсын байрлалыг зөв тодорхойл н о . </li></ul><ul><li>Тод үндсэн өнгийг илүү хэрэглэнэ. </li></ul>
 21. 23. <ul><li>Өгөгдсөн ýíãèéí , ойлгомжтой аргачлалын дагуу дүрс бүтээнэ. </li></ul><ul><li>Юмсын өнгө, байрлалыг үгээр илэрхийлэх </li></ul><ul><li>Хийсэн үйл үйлдлээ үгээр тайлбарлан ярих </li></ul><ul><li>Зураг, бичвэр ойлгон даалгавар гүйцэтгэх </li></ul>
 22. 24. <ul><li>Хүүхдийн төсөөлөл нь тэдний зурсан зураг, тоглоом, наамал, баримлын шавраар барьж, шавж хийсэн бүтээлд тод илэрдэг. Иймээс хүүхэд юмсын гол шинж чанараас гол бишийг ялгаж чаддаггүй. </li></ul><ul><li>Өөрийнхөө зурсан зурагт зарим нэг нарийн жижиг хэсгийг тод товойлгон дүрслэх явдал ажиглагддаг. Хүүхдийн бүтээлд шинжилгээ хийх, бүтээлээр нь хүүхдийг үнэлэх боломжтой. </li></ul>
 23. 25. 4. 6 настай хүүхдэд математикийн хичээл заах арга зүйн онцлог <ul><li>“ Бэлтгэл хөтөлбөр” хэрэгжүүлсний дараа Математикийн хичээлийг долоо хоногт 4 цагаар нийт 112 цаг судална . </li></ul>
 24. 29. <ul><li>Àæèãëàõ ¿éë : Áîäиò þìñ áà çóðàã, õóâààðüòàé õýð÷èì, îëîí ºíöºãò øóãàìààð ä¿ðñýëñýí çóðàãëàë, õ¿ñíýãò, á¿ðòãýë, ìàòåìàòèê áè÷âýð áîëîí áîäëîãûí ºãºãäëèéã õàðóóëñàí çóðàãëàë, òîâ÷ áè÷èãëýë, ìàòåìàòèê áè÷ëýãýýð èëýðõèéëñýí òýíöýë, òýíöýòãýë áèøèéã àæèãëàõ, çîõèîõ, òàéëáàðëàõ ãýõ ìýò. </li></ul><ul><li>Ãàíöààðàà áîëîí õàìòðàí çóðàõ, áè÷èõ ¿éë : Äóòóóã ã¿éöýýæ çóðàõ, áè÷èõ; òîîí áè÷èãëýëèéí àëäààã îëîõ ãýõ ìýò. </li></ul>
 25. 30. <ul><li>Õèéæ á¿òýýõ øèéäýõ, çàãâàð÷ëàõ ¿éë : Òîîí ìýäýýëýë á¿õèé ºã¿¿ëáýð (ýõ), õóóëü, ä¿ðýì, ä¿ãíýëò áîëîí ìàòåìàòèêèéí íýð òîìü¸î îðîëöñîí ºã¿¿ëáýð (ýõ), þìñûí õýëáýð, òîî õýìæýý îðîëöñîí ºã¿¿ëáýð (ýõ) çýðãèéã óíøèõ, îéëãîõ, óòãûã ÿðèõ, îéëãîñíîî çóðãààð èëýðõèéëýõ, áè÷âýðò ãàðñàí íýã á¿õýë õýñýã þìñûã ÿìàð íýã ç¿éëýýð (òóõàéëáàë õýð÷ìýýð) òºëººë¿¿ëýí òýìäýãëýõ ãýõ ìýò. </li></ul>
 26. 31. <ul><li>Àñóóäàë øèéäâýðëýõ ¿éë : Çóðàõ, õýìæèõ õýðýãñýë àøèãëàí õóâààðüòàé õýð÷èì çóðàõ; øèéäâýðëýõ àñóóäëûí óòãà, òóõàéí íºõöºë áàéäàë, ¿éë ÿâäëûã ä¿ðñ (õýð÷èì) õýðýãëýí çóðàãëàõ; ìàòåìàòèê òîìü¸оëîëä øèëæ¿¿ëýõ; õÿëáàð ä¿ðñ, òîîëîõ õýðýãñýë, òýìäýãëýãýý àøèãëàí õ¿ñíýãòýä òóðøèëòûí ¿ð ä¿íã á¿ðòãýõ, ä¿ãíýëò ãàðãàõ; äèäàêòèê òîãëîîìûã óõààð÷ òîãëîõ ãýõ ìýò. </li></ul>
 27. 32. Ээлжит хичээл дээр хийх үндсэн үйл ажиллагаа <ul><li>Хүүхэд багш нар хамтран тухайн өдрийн хичээлийн агуулгыг сэдэлжүүлэх зорилго бүхий хийж гүйцэтгэх, тоглох, турших, ярилцах үйл ажиллагаа </li></ul><ul><li>Тухайн агуулгыг танин мэдэх, дүгнэх, бататгах зорилгоор бие дааж болон хамтран ажиллах дасгал, даалгавар гүйцэтгэх ( зурах, будах, бичих, ярилцах ) </li></ul><ul><li>3 . Хийж бүтээх, тоглох, мэдлэгээ чадвараа хэрэглэх үйл ажиллагаа </li></ul><ul><li>( хамтран ажиллах, дүрэм журам мөрдөх, бүртгэх, тоолох, тоглох, өөрийгөө болон бусдыгаа үнэлж дүгнэж сурах гэх мэт ) </li></ul><ul><li>Хичээлийн явцад анхаарал татах, алжаал тайлах, ой тогтоолтыг хөгжүүлэх дасгалуудыг оруулж болно . ( хэт их сэтгэлийг хөдөлгөх тохиромжгүй ) </li></ul>
 28. 33. Арга зүйн зарим шийдлүүд... 10 х ү ртэлх тоог таниулах Цифрээр дүрслэх Тодорхой шинж бүхйи юмс Загвар ( шоо ) Бодит юмс
 29. 37. 100 íýãæ 10 àðàâ 1 çóó àðàâ òàâ íýãæ зуу 10 íýãæ 2 тав 1 àðàâ 4 (4 íýãæ ) 7 (1 òàâ , 2 íýãæ ) 13 (1 ар àâ , 3 íýãæ ) 16 (1 ар àâ , 1 тав, 1 íýãæ ) I , II анги
 30. 38. Тооны бүтэцийг загварчлах 6 1 5
 31. 39. Үйлийг загварчлах Нийлүүлэх
 32. 40. Нэмэгдүүлэх
 33. 44. Аравт хэтрүүлэн нэмэх
 34. 45. Аравт хэтрүүлэн нэмэх
 35. 49. 100 хүртэлх тоо <ul><li>Хүснэгт нөхөх </li></ul><ul><li>Будсан мөр, багананд буй тоонуудыг ажиглах, ярилцах </li></ul><ul><li>Хүснэгтийн тоог янз бүрийн хэлбэртэй цаасаар дарж тааж тоглох </li></ul>
 36. 50. Урт, богино
 37. 52. Талбай
 38. 55. Îíîøëîãîî, ¯íýëãýý <ul><li>Õ¿í ¿éëä ñóðàëöàíà. </li></ul><ul><li>Боловсролын агуулга- үйлийн тогтолцоо </li></ul><ul><li>Õ¿¿õýä ¿éëèéí áàðèìæààã ýçýìøèíý. </li></ul><ul><li>Áàãø õ¿¿õäèéí ¿éë ýçýìøèëòèéí òºðºë, õýëáýðèéí ç¿ãøðýëò ( ººð÷ëºëò-õºãæëèéã ) ¿íýëíý. </li></ul>
 39. 56. Үнэлгээ <ul><li>Хүүхдийн хөгжлийн өөрчлөлт-ахицыг үнэлнэ. </li></ul><ul><li>Стандарт бус үнэлгээ хэрэлэнэ. </li></ul><ul><li>Багш хувийн тэмдэглэл хөтөлнө. </li></ul><ul><li>Хүүхдүүдийг хооронд нь уралдуулахгүй. </li></ul><ul><li>Эцэг эхэд үнэлгээний онцлогийг тайлбарлаж зөвлөнө. </li></ul>
 40. 57. <ul><li>Анхаарал тавьсад баярлалаа. </li></ul><ul><li>Амжилт хүсье. </li></ul>

×