Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงงานคอมพ วเตอร

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

โครงงานคอมพ วเตอร

  1. 1. แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน ฟ ร่ ร น โครงร่ างเพือเสนอขอทําโครงงานคอมพิวเตอร์ ง ่ ข ค ( Comp Project) puter P ) ชื่อโครงงาน า อึหรรษา า ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 า 1 โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน รี ป อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ้ ่ า ศึ กลุ่มส สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน ้ก ะ รี ป
  2. 2. 1. ชื่อโครงงาน “ อึหรรษา ” 2. ผู้รับผิดชอบ 2.1 นางสาว ณัฐธิดา อมัติรัตนะ ชั้น ม. 5/1 2.2 นางสาว ลลิตา รัตนโสภา ชั้น ม. 5/1 2.3 นางสาว ชุลีพร อินปั๋ นแก้ว ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 2 เลขที่ 6 เลขที่ 14 ี่ 3. ครู ทปรึกษา อาจารย์ ทวีป แซ่ฉิน ่ 4. ทีมาและความสํ าคัญ ในชีวิตประจําวันของเราการขับถ่ายถือเป็ นสิ่ งสําคัญต่อสุ ขภาพที่บางคนอาจจะละเลยและมองข้ามไป จนทํา ให้เกิดปัญหาด้านสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย ซึ่งการขับถ่ายเป็ นเรื่ องที่เราไม่ค่อยพูดถึงหรื อไม่กล้าที่ จะคุยปรึ กษากัน จึงทําให้ไม่รู้วิธีที่ถูกต้องถึงความสําคัญของการขับถ่าย ็ การขับถ่ายนั้นเป็ นเรื่ องง่ายๆที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุ ขภาพของเรา บางคนท้องผูกบ่อยๆ แต่กไม่ เคยใส่ ใจ ไม่ยอมไปปรึ กษาผูอื่น ปล่อยไว้นานเข้าก็จะทําให้เป็ นมะเร็ งลําไส้ จากเรื่ องเล็กๆก็กลายเป็ นเรื่ อง ้ ใหญ่ ระเบียบและวิธีที่ถูกต้องในการขับถ่ายจึงสําคัญมาก ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าการขับถ่ายไม่สาคัญ ถ้าเรา ํ รับประทานอาหารเข้าไปโดยไม่คานึงว่าอาหารนั้นมีเส้นใยอาหารหรื อสิ่ งที่ทาให้การขับถ่ายสะดวก ปั ญหา ํ ํ สุ ขภาพที่ดีของทุกคนที่ปฏิบติกจะตามมา ั ็ จากปัญหาเหล่านี้จึงทําให้กลุ่มผูจดทําได้เห็นความสําคัญของการขับถ่าย จึงได้มีการจัดทําแอนิเมชันที่ ้ั มีความน่ารักเป็ นกันเอง ทําให้ผที่ได้เข้ามาดูเข้าใจในปัญหาการขับถ่ายและเห็นว่าการขับถ่ายเป็ นสิ่ งที่ไม่น่า ู้ รังเกลียด สามารถพูดคุยปรึ กษากันได้ 5. วัตถุประสงค์ พัฒนาวินย ในการขับถ่าย และการรักษาสุ ขภา ั 6. สมมติฐาน กลุ่มคนรักสุ ขภาพรู ้และตระหนักต่อการขับถ่าย และวินยในการขับถ่ายที่ดีข้ ึน ั กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  3. 3. 7. ขอบเขตของการทําโครงงาน 7.1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย การศึกษาครั้งนี้เป็ นการออกแบบโปรแกรมการขับถ่ายผ่าน flash ภาพแอนิเมชันโดยกลุ่มเป้ าหมาย ่ ของโครงงานเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องสําหรับคนรักสุ ขภาพและผูที่สนใจในงานแอนิเมชัน ้ ่ 7.2 ขอบเขตของเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เป็ นการออกแบบโปรแกรมการขับถ่ายผ่าน flash ภาพแอนิเมชันให้ดูสนุกสนานและ ่ น่าอ่าน โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อการขับถ่าย และเรื่ องตลก เฮฮาในเรื่ องการขับถ่าย 8. วิธีดําเนินการ 8.1ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกาย.พ.ศ. 2556 ถึงวันที่24 .เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ ภาคเรี ยนที่ …2…. ปี การศึกษา …2556… วัน เดือน ปี การดําเนินการ ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค 14/11/56 ั - จัดแบ่งกลุ่มในการทําโครงงานคอม ได้หวข้อในการทํา คิดไม่ออกว่า โครงงาน ควรจะเลือก - ร่ วมกันคิดหัวข้อโครงงาน โครงงานหัวข้อ อะไร 15/11/56 - พูดคุยกันเรื่ องโครงงานว่าควรจะทํา ได้รูปแบบในการ ลังเลว่าจะเลือก นําเสนอ คือการทํา รู ปแบบไหนใน ในรู ปแบบไหน animation การนําเสนอ - และคิดวัตถุประสงค์ของโครงงาน 20/11/56 มีขอมูลในการทํา ้ - แบ่งกันหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน โครงงานที่ หลากหลายตาม หัวข้อที่เลือก 21/11/56 เนื้อหาที่ได้ถูก เนื้อหามีมาก จน - รวบรวมข้อมูลและสรุ ปองค์ความรู ้ สรุ ปและนําเอา ทําให้สรุ ปยาก ใจความหลักๆมา ทํา มีการวางพลอต 25/11/56 เรื่ องคร่ าวๆ - ร่ วมกันเขียนโครงเรื่ องในการทํา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  4. 4. 27/11/56 - นําโครงเรื่ องที่เสร็ จสมบูรณ์มาช่วยกัน ตรวจทานดูอีกรอบ 28/11/56 ั - แบ่งหน้าที่กนทําว่าใครจะทําส่ วนไหน 30/11/56 - ร่ วมกันทําตัวละครหลัก 9/11/56 - ลงมือทําตามหน้าที่ของแต่ละคน 11/11/56 - พูดคุยกันถึงปัญหาที่พบและช่วยกันแก้ไข ได้พลอตเรื่ องที่ สมบูรณ์พร้อมที่ จะเริ่ มทํา แต่ละคนในกลุ่ม จะมีหน้าที่ที่ แตกต่างกัน ออกไปตามแต่ละ คนถนัด ได้ตวละครของ ั animation เริ่ มลงมือทํา แก้ไขส่ วนที่ บกพร่ อง - แต่ละคนมี ความสามารถ แต่ละด้านไม่ เหมือนกัน พบปัญหาใน การทํา - 8.3งบประมาณ ( ระบุรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย ) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รวมเงิน …0………บาท 8.4สถานทีดําเนินการ ่ - โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภฺ ลําพูน 8.5ผู้ รับผิดชอบ 8.1 นางสาว ณัฐธิดา อมัติรัตนะ ชั้น ม. 5/1 8.2 นางสาว ลลิตา รัตนโสภา ชั้น ม. 5/1 8.3 นางสาว ชุลีพร อินปั๋ นแก้ว ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 2 เลขที่ 6 เลขที่ 14 ( และรายชื่อดังเอกสารที่แนบ ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  5. 5. 9. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ ่ 9.1 กลุ่มคนรักสุ ขภาพและผูสนใจในงานแอนิเมชัน นําความรู ้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ้ ่ 9.2 มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม ํ 9.3 มีความสามัคคีในหมู่คณะ 10. ปัญหาและแนวทางแก้ ไข - โปรแกรม flash 8 มีปัญหาในเรื่ องการเขียนโค้ด แก้ปัญหาโดยการ สอบถามครู ที่ปรึ กษาและผูรู้ ้ - การวาดรู ปอนิเมชัน วาดได้ไม่ถนัด เนื่องจากไม่มี pen mouse ในการวาดภาพอนิเมชัน ่ ่ ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงร่ าง (….…..…………………..…..…………..) ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมติโครงร่ าง ้ ั (….…..…………………..…..…………..) ครู ที่ปรึ กษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  6. 6. หลักฐานการดําเนินงาน 1. บันทึกการปฏิบติงาน ั วัน เดือน ปี รายการปฏิบัตงาน ิ ลายมือชื่อผู้บนทึก ั กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  7. 7. 2. แบบประเมิน ชื่อ โครงงาน……………………………………………………………………………………………………… … คําชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว ํ รายการประเมิน เกณฑ์ การประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 1. ผูเ้ รี ยนเลือกทําโครงงานตามความสนใจของตนเองและเป็ น ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกี่ยวกับการทําโครงงาน ั 3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดําเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่กน รับผิดชอบ 4. ผูเ้ รี ยนบันทึกการจัดทําโครงงานเป็ นระยะ ๆ 5. สมาชิกทุกคนให้ความร่ วมมือในการทําโครงงาน 6. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดําเนินงาน ผลการ ดําเนินการเป็ นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการทํา โครงงาน รายละเอียดการดําเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจนปั ญหา อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้น ๆ 7. ผูเ้ รี ยนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดําเนินงาน ความสําเร็ จ สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ ํ 8. ผูเ้ รี ยนปฏิบติกิจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ ั ดําเนินการ รวม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  8. 8. ข้อคิดเห็นเพิมเติม ่ ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ผลการประเมิน⃞ ผ่าน ่ ⃞ ไม่ผาน ลงชื่อ ……………………………………….ครู ที่ปรึ กษา ( …………………………………………….) ผูประเมิน ้ 4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ้ 5. ภาพกิจกรรมประกอบคําบรรยาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน

×