Bloc 2 Alfabettizació Llegir I Escriure

1,904 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
101
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bloc 2 Alfabettizació Llegir I Escriure

  1. 1. ANALFABET ABSOLUT : Persona incapaç de llegir i escriure una breu i senzilla exposició de fets relatius a la seva vida quotidiana. ( UNESCO, 1958) ANALFABET FUNCIONAL : Persona que no pot emprendre les activitats en les quals l’alfabetització és necessària per a l’actuació eficaç en el seu grup i en la seva comunitat i que alhora li permeten de continuar valent-se de la lectura , l’escriptura i l’aritmètica al servei del seu propi desenvolupament i del desenvolupament de la comunitat. ( UNESCO, 1978) l’alfabetització és necessària incapaç de llegir i escriure Alfabetitzar-se no és només aprendre a repetir paraules, sinó saber la teva paraula: no només és ensenyar a llegir, sinó que també és una eina d'alliberament social . Paulo Freire
  2. 2. Principis didàctics de l’ensenyament de la llengua en un marc plurilungüe <ul><li>Comprensivitat i inclusió </li></ul><ul><ul><li>Autonomia </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball cooperatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciació de competències per aprendre al llarg de la vida </li></ul></ul><ul><li>Aprenentatge mitjançant l’ús de la llengua </li></ul><ul><ul><li>Les llengües en totes les seves dimensions s’aprenen en l’ús social </li></ul></ul><ul><ul><li>La reflexió sobre aquest ús desenvolupa les habilitats lingüístiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Coordinació de totes les àrees </li></ul></ul><ul><li>Enfocament comunicatiu </li></ul><ul><ul><li>Construcció social dels significats </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaccions en els espais comunicatius socials (activitats) </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació directa en pràctiques comunicatives </li></ul></ul><ul><li>Educació dels valors i les actituds respecte a la llengua </li></ul><ul><ul><li>Obertura i sensibilitat envers la diversitat lingüística i cultural </li></ul></ul>NOGUEROL (2005) Pacte nacional d’Educació: debat curricular (llengua)
  3. 3. Freqüència d’ús Dinàmica de la interacció Estratègies participació Atenció als temes que sorgeixen. Relació afectiva segura. Pràctica de la negociació. RELACIONALS Referir-se al context immediat descontextualitzat i abstracte Crear contextos de producció conjunta Establir rutines predictibles TEMÀTICS Repeticions Simplicitat i brevetat (fragments del discurs) Preguntes d’elecció i de verificació Recursos d’entonació Materials de suport Activitat gestual LINGÜÍSITCS DISCURSIUS TRETS DE L’ INPUT PER ADQUIRIR LA L2
  4. 4. ESTRATÈGIES DE DIÀLEG QUE UTILITZEN ELS ENSENYANTS (Joan Tough) <ul><li>Orientació: comentaris i preguntes obertes que conviden a reflexionar sobre un tema. </li></ul><ul><li>Facilitació: pretenen que l’alumnat aprofundeixin en el seu pensament </li></ul><ul><ul><li>Completives: demanen justificacions i més detalls </li></ul></ul><ul><ul><li>Focalització: pregunten sobre aspectes concrets </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprovació: demanen una reconsideració a aclariment </li></ul></ul><ul><li>Informació: proporciona informació sobre un tema.Tenir en compte la informació i la manera perquè són exemples d’expressar el pensament: narratiu, descriptiu, expositiu, al·legòric. </li></ul><ul><li>Suport: comentaris que estimulen a mantenir el diàleg. </li></ul><ul><li>Acabament: anuncien un gir temàtic o un tancament de la conversa </li></ul>
  5. 5. Esquema d’interaccions a l’aula A P rofessor/a A A A A A A P rofessor/a A A A A A
  6. 6. POC EXIGENT COGNITIVAMENT EXIGENT COGNITIVAMENT CONTEXTUALITZADA DESCONTEXTUALITZADA -Fer el propi llibre basat en una història pròpia -Saludar algú -Explicar i argumentar en un debat -Dramatitzar una història -Escoltar un conte llegit -Recitar un poema Redactar un treball sobre un tema Fer una exoposició oral Vicent Pascual, 2006
  7. 7. CONTEXT D’APRENENTATGE ÉS COMPLEX L’aprenentatge del llenguatge escrit depèn: Els sabers, les representacions i les creences dels mestres. La comunicació en la situació d’aprenentatge . Les activitats Organització dels continguts, el paper del mestre, els agrupaments, l’espai, el temps, els materials, l’avaluació, etc. Les expectatives i les experiències anteriors dels aprenents i les seves famílies.
  8. 8. UN APRENENTATGE QUE NECESSITA INSTRUCCIÓ Discriminatori al llarg de la història Funció bàsica de l’escola <ul><li>Enllaça amb la reivindicació d’escolarització obligatòria: </li></ul><ul><ul><li>element igualador entre tots els homes i les dones </li></ul></ul><ul><ul><li>necessitat d’adequació al desenvolupament industrial </li></ul></ul><ul><li>Representa la clau d’accés a la cultura i al coneixement </li></ul>
  9. 9. LLENGUATGE ESCRIT Sistema de representació gràfica del llenguatge verbal sotmés a les condicions d’ús que constitueixen les formes del discurs. <ul><li>LLEGIR </li></ul><ul><li>Procés de comprensió </li></ul>ESCRIPTURA: instrument notacional LLENGUATGE ESCRIT: mitjà de comunicació Tolchinsky (1993) ESCRIURE Procés de producció Activitats cognitives diferenciades
  10. 10. El llenguatge escrit i els nous codis de representació <ul><li>Col·laboren als avantatges proporcionats per la llengua escrita: </li></ul><ul><li>Major comunicació gràcies a la superació dels límits imposats </li></ul><ul><li>per la presència física dels interlocutors . </li></ul><ul><li>C onstru cció d’una memòria col·lectiva . </li></ul>No es desbanquen els uns als altres, es diversifiquen .
  11. 11. organitzar formular objectius REDACTAR llegir refer CONTROL MEMÒRIA A LLARG TERMINI g e n e r a r PLANIFICAR REVISAR EL PROBLEMA RETÒRIC <ul><li>Tema </li></ul><ul><li>Audiència </li></ul><ul><li>Propòsits </li></ul>EL TEXT QUE ES VA REALIZANT SITUACIÓ DE COMUNICACIÓ Model de Hayes y Flower (1980) <ul><li>Coneixement del tema i de l’audiència. </li></ul><ul><li>Coneixement dels plans d’escriptura. </li></ul>Processos cognitius per escriure
  12. 12. AVALUACIÓ DE TEXTOS (Milián, 1997) Puntuació Majúscules Cal·ligrafia Segmentació Puntuació Suport Tipologia Organització de la pàgina ASPECTES MATERIALS Sintaxi de la frase Morfologia Ortogfrafia Substituts Connectors Concordança de temps Estructura textual Sistema i valor dels temps verbals Registre MORFO-LÒGIC SINTÀCTIC Adequació lèxica No contradiccions ni incoherències Coherència semàntica Articulació de frases Pertinença/coherència Tipus de text Registre SEMÀNTIC Construcció de frase Marques d’enunciació Organitzadors textuals Coherència temàtica <ul><li>Situació discursiva </li></ul><ul><ul><li>Context </li></ul></ul><ul><ul><li>Intenció </li></ul></ul><ul><ul><li>destinatari </li></ul></ul>PRAGMÀTC FRASE RELACIONS ENTRE FRASES TEXT CONSIDERAT GLOBALMENT
  13. 13. Descripció evolutiva del desenvolupament de l’escriputra 1- Escriure com a reproducció dels trets de l’escriputra adulta. 2- Escriure com a producció fonamentalment regulada per crear escriptures diferenciades . 3- Escriure com a producció controlada per la segmentació sil·làbica de la paraula. 4- Escriure com a producció controlada per la segmentació sil·làbico alfabètica de la paraula. 5-Escriure com a producció controlada per la segmentació alfabètico-exhaustiva de la paraula. FUNCIÓ DE DESIGNACIÓ HI HA RELACIÓ ENTRE L’ESCRIPTURA I LA PAUTA SONORA
  14. 14. 2. ESCRIPTURES DIFRENCIADES <ul><li>Hipòtesi de quantitat MAS </li></ul><ul><li>Hipòtesi de varietat interna TORSAMC </li></ul><ul><li>Hipòtesi de varietat externa CORMAST </li></ul><ul><li>Sil·làbica quantitativa MRA </li></ul><ul><li>Sil·làbica qualitativa </li></ul><ul><ul><li>consonàntica PLT </li></ul></ul><ul><ul><li>vocàlica IOA </li></ul></ul>3. ESCRIPTURES SIL·LÀBIQUES
  15. 15. 4. ESCRIPTURES SIL·LÀBICO-ALFABÈTIQUES <ul><li>5. ESCRIPTURES ALFABÈTIQUES </li></ul>PILOT CATAREMUNACASO PILOTA CANTAREMUNA CANSO
  16. 16. Models que expliquen l’acte lector <ul><li>Model bottom-up </li></ul><ul><li>- La lectura és seqüencial. </li></ul><ul><li>- Grafies- Paraula-Text </li></ul><ul><li>- El text és prioritari. </li></ul><ul><li>Aprendre a llegir és aprendre </li></ul><ul><li>a descodificar. </li></ul><ul><li>Però: com s’arriba a comprendre? </li></ul>Model top-down - La lectura és descendent - La descodificació es troba sotmesa a processos inferencials de nivell superior. - És important l’aportació del lector. - Percepció de la globalitat. Però: on queda el text? Model Interactiu - S’utilitzen informacions diverses. - No se centra ni en el text ni en el lector. - Dóna gran importància als coneixements previs. -Cal fer intervencions en sentit ascendent i descendent.
  17. 17. TIPUS DE PROCESSAMENT I OPERACIONS MENTALS BÀSIQUES EN LA LECTURA PROCESSAMENT ASCENDENT PROCESSAMENT DESCENDENT TEXT PARÀGRAF FRASE PARAULA LLETRA <ul><li>Accés lexical </li></ul><ul><li>Reconeixement de paraules </li></ul><ul><li>Descodificació </li></ul><ul><li>Formulació i verificació d'hipòtesis </li></ul><ul><li>Anticipació </li></ul><ul><li>Construcció d’expectatives i inferències </li></ul><ul><li>Comprensió </li></ul><ul><li>Interpretació </li></ul>( processos de baix nivell) (processos d’alt nivell) Uri Ruiz Bikandi, 2000
  18. 18. ¿Què es llegir? <ul><li>Un brosqui va tarruscar les guixigolles d’un esquinós </li></ul><ul><li>i va macrar una mucrolla filustrosament. No va bascallejar </li></ul><ul><li>caligiosament, però sí que ho va panxar de posc en posc. </li></ul><ul><li>Després es corrospiren sense xisnimiscar. </li></ul>
  19. 19. ¿Què es llegir? <ul><li>Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra elodren en el que las ltears etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera esten ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y aun pordas lerelo sin pobrleams. Esto es pquore no lemeos cada ltera por si msima pero la paalbra es un tdoo. Pesornamenlnte me preace icrneilbe. </li></ul>
  20. 20. Components de la comprensió lectora <ul><li>Inferencial </li></ul><ul><li>Literal </li></ul><ul><li>Reorganització </li></ul><ul><li>Crític </li></ul>
  21. 21. Component Inferencial <ul><li>Predir resultats </li></ul><ul><li>Inferir el significat de paraules </li></ul><ul><li>desconegudes </li></ul><ul><li>Preveure diferents finals </li></ul><ul><li>Inferir seqüències lògiques </li></ul><ul><li>Entreveure la causa de determinats efectes </li></ul><ul><li>... </li></ul>
  22. 22. Component Literal <ul><li>Distingir entre informació rellevant i secundària </li></ul><ul><li>Saber trobar la idea principal </li></ul><ul><li>Identificar causa-efecte </li></ul><ul><li>Reconèixer les seqüències </li></ul><ul><li>d’una acció </li></ul><ul><li>Conèixer el vocabulari </li></ul><ul><li>... </li></ul>
  23. 23. Component Reorganització <ul><li>Dividir el text en parts significatives </li></ul><ul><li>Trobar subtítols </li></ul><ul><li>Elaborar un esquema, un mapa conceptual </li></ul><ul><li>Localitzar la jerarquització d’idees </li></ul><ul><li>Organitzar informació </li></ul><ul><li>... </li></ul>
  24. 24. Component Crític <ul><li>Distingir fets d’opinions </li></ul><ul><li>Emetre un judici </li></ul><ul><li>Expressar reaccions que provoca el text </li></ul><ul><li>Analitzar la intenció de l’autor o de l’autora </li></ul><ul><li>... </li></ul>
  25. 25. El model interactiu i l‘ensenyament <ul><li>ABANS de la lectura </li></ul><ul><li>DURANT la lectura </li></ul><ul><li>DESPRÉS de la lectura </li></ul>Context significatiu Objectius clars Emissió i verificació d’hipòtesis Establir un procés dinàmic: no és tot o res
  26. 26. Relacions entre l’oral i l’escrit LLENGUATGE-PENSAMENT TEXT ORAL TEXT ESCRIT (Model dependent- tradicional) (Model equipol·lent- Cercle de Praga) LLENGUATGE-PENSAMENT TEXT ORAL TEXT ESCRIT
  27. 27. USOS DEL LLENGUATGE ESCRIT <ul><li>ÚS PRÀCTIC </li></ul><ul><li>ÚS CIENTÍFIC </li></ul><ul><li>ÚS LITERARI </li></ul><ul><li>AUTONOMIA </li></ul><ul><li>PODER </li></ul><ul><li>ERUDICIÓ </li></ul>MARTA ? MARIA ?
  28. 28. Jean-Siméon Chardin La maitresse d'école, 1736-37 Potenciar la lectura i l’escriptura
  29. 29. Richard Wilson, 1750 Potenciar la lectura i l’escriptura
  30. 30. Potenciar la lectura i l’escriptura
  31. 31. Potenciar la lectura i l’escriptura <ul><li>Llegir per als altres </li></ul><ul><li>“ L’única i més important activitat </li></ul><ul><li>per tal de construir lacomprensió i les </li></ul><ul><li>habilitats essencials per a l’èxit en </li></ul><ul><li>’ aprenentatge de la lectura sembla ser </li></ul><ul><li>llegir en veu alta als nens “ </li></ul><ul><li>(IRA, 1998) </li></ul><ul><li>Escriure conjuntament </li></ul><ul><ul><ul><li>“ L’escriptura conjunta és més útil que la lectura conjunta per augmentar les habilitats alfabètiques bàsiques que són immanents a l’adquisició de la lectura i de l’escriptura ” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(Aram, D. i Levin, I. , 2005) </li></ul></ul></ul>
  32. 32. “ Un lector més expert llegeix per a mi”
  33. 33. A L’ESC LA <ul><ul><li>Ús pràctic </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús científic </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús literari </li></ul></ul>L’APRENENTATGE DE LA LECTURA I L’ESCRIPTURA Des de la complexitat Unit als altres aprenentatges Activitats amb sentit :

  ×