Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tasques competencials sessió 1

1,557 views

Published on

Què són i com les dissenyem

Published in: Education
 • Copas Url to Download eBook === http://ebookdfsrewsa.justdied.com/8499219284-aprendre-a-llegir-amb-internet-com-potenciar-l-alfabetitzacio-multiple-a-traves-d-internet-aprendre-amb-internet.html
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tasques competencials sessió 1

 1. 1. Tasques competencials MONTSE IRUN INSTITUT JOAN ORÓ - LLEIDA
 2. 2. (c) Tasques competencials - Montse Irun ‘Ensenyar no és transferir coneixements, sinó crear les possibilitats per a la seva pròpia construcció’ Paulo Freire
 3. 3. (c) Tasques competencials - Montse Irun “Ens interessa més que els nostres infants siguin fàbriques de preguntes, que no pas magatzems de respostes”. Jaume Balmes 1842
 4. 4. Característiques de les activitats competencials
 5. 5. Model d’aprenentatge per competències Model tradicional Model per competències - L’aprenentatge s’identifica amb el domini d’un determinat contingut. - L’aprenentatge s’orienta cap a la manera en què el coneixement es posa en acció. Exemple: 1. Enumera les causes de la Revolució Industrial 2. Explica les característiques de la societat de la Revolució Industrial 3. Conseqüències de la Revolució Industrial Exemple: i ho expliques a un amic ... Entra a Internet per a investigar per què la Revolució Industrial va canviar la forma de viure de la gent. L’ALUMNAT DEMOSTRA QUE RETÉ UNS CONEIXEMENTS. L’ALUMNAT DEMOSTRA QUE SAP POSAR EN PRÀCTICA UNS CONEIXEMENTS. (c) Tasques competencials - Montse Irun
 6. 6. COMPETENCIAL INTERDISCIPLINARI HOLÍSTIC CENTRAT EN L’ALUMNAT REAL COLLABORATIU SIGNIFICATIU REAL (c) Tasques competencials - Montse Irun
 7. 7. Aplicació de coneixements, habilitats i actituds per a la resolució de problemes amb qualitat i eficàcia, en un entorn que fomenti l’autonomia i la cooperació. SABERS SABER FER SABER SER I ESTAR Fer un tractament dels coneixements més significatius , contextualitzats i aplicables a la vida real. Un desenvolupament personal i social amb sentit crític, col·laboratiu, reflexiu, empàtic i democràtic. SABER COSES Què inclou l’aprenentatge competencial? (c) Tasques competencials - Montse Irun
 8. 8. Condicions essencials per l’aprenentatge a l’aula  respon a una pregunta, problema, situació,  porta a aplicar coneixements ja adquirits i a fer-ne nous,  estimula la curiositat i la creativitat (motivació) (c) Tasques competencials - Montse Irun
 9. 9. Les activitats competencials han de garantir La funcionalitat dels aprenentatges La integració de coneixements L' autonomia en el procés d' aprenentatge (c) Tasques competencials - Montse Irun
 10. 10. √ Integració de coneixements en la resolució de problemes (complexitat). √ Funcionalitat del coneixement (aplicació a situacions socialment rellevants, imprevisibles). √ Autonomia de l’alumnat per aprendre i per actuar eficaçment. Què comporta? (c) Tasques competencials - Montse Irun
 11. 11. √ Contingut del currículum: “Anàlisi de la conservació i dissipació de l’energia en les transferències energètiques. Valoració del rendiment de determinades transferències energètiques en la vida quotidiana” (2n ESO) √ Què ens hem de proposar que aprengui l’alumnat? √ A utilitzar aquest coneixement en la seva vida personal (i professional futura), quan hagi de prendre decisions d’actuació o quan desitgi continuar aprenent. Un exemple (c) Tasques competencials - Montse Irun
 12. 12. PISA avalua aquest aprenentatge (i d’altres) plantejant la pregunta: L’autobús que condueix en Joan funciona amb un motor diesel. Aquests autobusos contaminen. Un amic d’en Joan condueix un tramvia elèctric. El voltatge necessari per al seu funcionament prové d’una central elèctrica que funciona cremant carbó. Hi ha persones que defensen la instal·lació de tramvies argumentant que no contaminen l’aire. Estàs d’acord amb aquesta afirmació? Argumenta la teva resposta”. PISA (OECD, 2000) (c) Tasques competencials - Montse Irun
 13. 13. Què ha d’haver après l’alumnat per respondre a aquesta pregunta? ➢ A llegir un text i a valorar el fet de llegir. ➢ Idees bàsiques i abstractes sobre fonts i transferència d’energia i sobre canvi químic/substàncies contaminants. ➢ A aplicar aquestes idees, interrelacionant-les, a una situació no treballada a classe. ➢ A relacionar aquest coneixement amb comportaments i valors (conseqüències ambientals). ➢ A argumentar tenint en compte moltes variables diferents, però fonamentant-se en coneixements i en fets. ➢ A escriure la seva argumentació d’una manera que s’entengui. (c) Tasques competencials - Montse Irun
 14. 14. Què necessitem?
 15. 15. ÉS IMPORTANT  Mirar en la mateixa direcció  Creure en el que fem - Implicació  Rebre formació  Canviar el paper del profe i de l’alumne a l’aula  Treballar en tasques  Coordinar-nos i cooperar Treball en equip(c) Tasques competencials - Montse Irun
 16. 16. ÉS IMPORTANT  Avaluar-nos  Suport per part de l’equip directiu.  Hores de coordinació entre els docents.  Canvis metodològics, organitzatius i en l’avaluació.  Implicació de les famílies en les activitats que es duen a terme a l’escola. (c) Tasques competencials - Montse Irun
 17. 17. Canvis Clau
 18. 18. La concepció de l’aprenentatge APRENENTATGE TRADICIONAL APRENENTATGE COMPETENCIAL Aprenentatge memorístic Aprenentatge significatiu. Continguts aïllats de la realitat Continguts útils i propers per l’alumne/a Aprenentatge individual Aprenentatge en contacte amb els altres Important què sap l’alumne/a Important què sap i com aprèn cada alumne/a (c) Tasques competencials - Montse Irun
 19. 19. La concepció de l’aprenentatge APRENENTATGE TRADICIONAL APRENENTATGE COMPETENCIAL Important aprendre continguts Important aprendre a aprendre. Per aprendre depenen de l’adult Es potencia que siguin autònoms aprenent L’aprenentatge es relaciona amb “nomenar i memoritzar” Es construeix coneixement perquè puguin transferir el seu aprenentatge Es dóna molta importància a les respostes Es dóna molta importància a les preguntes (c) Tasques competencials - Montse Irun
 20. 20. El rol del professorat (c) Tasques competencials - Montse Irun ROL TRADICIONAL ROL COMPETENCIAL Mestre/a transmissor de coneixement Mestre/a com a guia/ acompanyant Mestre/a com a única font de coneixement Mestre/a com a orientador Mestre/a té raó absoluta Mestre/a aprèn a escoltar els alumnes Mestre/a treballa individualment Mestres treballen en equip
 21. 21. El rol de l’alumnat (c) Tasques competencials - Montse Irun ALUMNAT TRADICIONAL ALUMNAT COMPETENCIAL Poc protagonisme alumnes Alumne/a protagonista del seu aprenentatge Alumnes callats i obedients Alumnes crítics i reflexius Alumnes passius i quiets Alumnes actius, participatius i amb iniciativa
 22. 22. Aules (c) Tasques competencials - Montse Irun AULA TRADICIONAL AULA COMPETENCIAL Classes silencioses Classes participatives Alumnes aïllats Diàleg i comunicació entre els alumnes Es potencia la competitivitat Es potencia la cooperació
 23. 23. Horaris (c) Tasques competencials - Montse Irun HORARI TRADICIONAL HORARI COMPETENCIAL Horari fragmentat en franges horàries Horari globalitzat Coneixement fragmentat per àrees Coneixement interdisciplinari Horaris molt rígids Horaris més flexibles
 24. 24. Espais (c) Tasques competencials - Montse Irun ESPAI TRADICIONAL ESPAI COMPETENCIAL Aula sempre espai d’aprenentatge S’utilitzen diferents espais Distribució a l’aula rígida Flexibilitat i mobilitat dins de l’aula
 25. 25. Recursos (c) Tasques competencials - Montse Irun RECURSOS TRADICIONALS RECURSOS COMPETENCIALS Recurs d’aprenentatge el llibre de text Recursos d’aprenentatge molt diversos Material individual de l’alumne Material del grup i per compartir
 26. 26. Avaluació (c) Tasques competencials - Montse Irun AVALUACIÓ TRADICIONAL AVALUACIÓ COMPETENCIALS Avaluació basada en uns resultats Avaluació contempla el procés d’aprenentatge Mestre/a és l’únic avaluador Es potencia l’autoavaluació i la coavaluació Eina utilitzada: exàmens Eina utilitzada: Rúbriques, observació continuada, tasques realitzades, portafoli …
 27. 27. Com ho fem?
 28. 28. Aprenem fent i aprenem  … de situacions reals  … i dissenyem a producte final en grup  ... que compartim (c) Tasques competencials - Montse Irun
 29. 29. Els problemes/preguntes a plantejades poden ser de qualsevol de les tipologies definides com a centre. El més important és l’entorn que preparem per generar el procés d’aprenentatge. (c) Tasques competencials - Montse Irun
 30. 30. CONTEXT PLANIFICACIÓ AUTONOMIA TREBALL COOPERATIU PRODUCTE FINAL REPTE FIL CONDUCTOR Dóna sentit a l’aprenentatge, basat en la vida real. Organització dels projectes de treball (c) Tasques competencials - Montse Irun
 31. 31. una seqüència didàctica Repte o pregunta, contextualització i posada a punt Aprenentatges previs Elaboració de la rúbrica Bases d’orientació Procés d’aprenentatge Proves/exàmens/qüestionaris Carpeta d’aprenentatge Repte/pregunta Reflexió del procés/participació: rúbrica Exposició / Difusió Prova inferencial Coavaluació - autoavaluació Activitats d’aprenentatge Assegurar la comprensió de la proposta i del repte Activitats de contextualització i preparació al treball en equipFASE AUTONOMIA FASE COOPERACIÓ (c) Tasques competencials - Montse Irun
 32. 32. DEFINIM: El problema, la situació a resoldre, el repte o el producte a elaborar PRODUCTE Procés d’aprenent atge Hem de triar els continguts. Aquests han d’ajudar a resoldre el producte El que necessiten per resoldre el producte ens dirà quins continguts hem de treballar. Definim quins continguts d’aprenentatge treballarem i com ho farem. Determinem la metodologia de treball Definim els recursos Autonomia Cooperació Informació Materials ALTRES: -La rúbrica - El portafoli - Les activitats - Continguts rellevants - Presentació (c) Tasques competencials - Montse Irun
 33. 33. CONTEXT PLANIFICACIÓ QUÈ AVALUAREM ? PROCÉS D’INVESTIGACI Ó PRODUCTE FINAL Avaluació formativa Avalua ció formad ora Avaluació formadora Repte/pregun ta Objectius Tempus Coneixement s previs Definir QUÈ AVALUEM. Compromiso s Rúbriques Tempus Base d’orientació: Portafoli Guies Pautes Tècniques La competència Continguts (c) Tasques competencials - Montse Irun
 34. 34. Com ajudar l’alumnat  Compartint objectius.  Compartint la planificació i l’acció  Compartint els criteris d’avaluació (c) Tasques competencials - Montse Irun
 35. 35. ABP • Fa l’escola més atractiva per l’alumnat • Millora l’aprenentatge. • Construeix habilitats exitoses per la universitat, la professió i la vida. • Proporciona oportunitats per a què l’alumnat usi la tecnologia. • Fa més divertit i emocionant I'ensenyament. • Connecta alumnat i escoles amb comunitats i món reals. (c) Tasques competencials - Montse Irun
 36. 36. Passos a seguir en el disseny
 37. 37. Passos (c) Tasques competencials - Montse Irun 1. Escollir el tema vertebrador del projecte. 2. Identificar i posar en comú els objectius i continguts curriculars. 3. Esdeveniment sorprenent. 4. Llista de desitjos. 5. Elecció del producte final. 6. Volem que l’alumnat sigui competent en…. 7. Terminis i fases del projecte. 8. Establir metes d’aprenentatge (rúbrica). 9. Els amics. 10.Exposició pública.
 38. 38. El projecte neix  Tema  Pregunta impulsora / guia  Producte final / tasca  Criteris d’avaluació  Competències  Continguts (c) Tasques competencials - Montse Irun
 39. 39. Investiga! Google Bibliografia Disseny de l’avaluació instruments Activitats d’aprenentatge (c) Tasques competencials - Montse Irun
 40. 40. Mans a l’obra! Disseny avaluació Disseny d’activitats Programació Avaluació del projecte (c) Tasques competencials - Montse Irun
 41. 41. Un exemple d’aprenentatge basat en projectes
 42. 42. Pregunta estimulant/guia basada en el món real (c) Tasques competencials - Montse Irun
 43. 43. Requereix guia del professorat (c) Tasques competencials - Montse Irun
 44. 44. Proporciona exemples / models Watch the scene Dialogue Location/ Time Actions (c) Tasques competencials - Montse Irun
 45. 45. Grups Col.laboratius (c) Tasques competencials - Montse Irun
 46. 46. L’alumnat pren decisions que determinen el producte final (c) Tasques competencials - Montse Irun
 47. 47. Reflexió (c) Tasques competencials - Montse Irun
 48. 48. Aprenentatge real durant el projecte Script writing Verbal tense revision Adjectives with –ed or -ing Pronunciation Question formation (c) Tasques competencials - Montse Irun
 49. 49. Contingut i estratègies del segle 21 Comunicació Collaboració Creativitat Pensament Crític (c) Tasques competencials - Montse Irun
 50. 50. Avaluació del procés (c) Tasques competencials - Montse Irun
 51. 51. Avaluació donada al començament (c) Tasques competencials - Montse Irun
 52. 52. Productes presentats a una audiència real (c) Tasques competencials - Montse Irun
 53. 53. I les TIC / TAC ens ajuden (c) Tasques competencials - Montse Irun
 54. 54. Res pot anar malament … si ho intentes (c) Tasques competencials - Montse Irun
 55. 55. Sentiment Desitjos Somriures Orgull (c) Tasques competencials - Montse Irun
 56. 56. http://montseirunchavarria.blogspot.com.es http://montseirun.blogspot.com.es/

×