Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ping Pong

634 views

Published on

Associació de Tennis Taula de Premià de Mar

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ping Pong

  1. 1. L'Associació Associació de Tennis Taula Premià de Mar Escola d'Iniciació Club esportiu Diversió . . . Il·lusió i Tradició
  2. 2. L' AT T Pr e m ià d e Ma r v a c o me n ça r l es s e v es a c t iv i t a t s l' a n y 1 9 8 5 e n un lo c al si t u a t a l ca r r e r S a n F e r r a n a mb n om é s un a t a u la d e j oc . L ' an y 1 9 8 6 e s v a t r a s lla d ar al c a r r e r U nió . I j a es c o nt av a a le s h or e s a mb q ua t r e t a ul es L ' a ny 1 9 8 9 l' e nt i t a t e s v a t r a sl la da r a l' a ct ua l lo ca l al c ar r er da Tor r e s i B a ge s . U na i ns t a l· la ci ó qu e h a v ist i nc r e me n t a t e l no mb r e d e t au le s i qu e c om p t a a mb v e s t id or s , i o f i c ina .
  3. 3. Actualitat Esportiva Actualment el club compta amb diferents equips inscrits a divisió d'honor Catalana, Primera Segona, i Tercera Divisió territorial de Barcelona . L'Associació també té jugadors PRINCIPIANTS de menys de 14 anys que participen en el Circuit Horitzó que organitza la Federació Catalana de Tennis Taula, així com jugadors de menys de 17 anys que formen part de l'Escola d'Iniciació de Premià de Mar: Benjamins, Alevins, Infantils.
  4. 4. L lig u e s i e q u ip s Federació catalana tennis Taula FCTT Representació territorial de Barcelona Categories Divisió d'honor Preferent Sènior Veterans Copa d'edats Sènior 1ª Veterans 1ª Edats JUV-INF Sènior 2ª Veterans 2ª Edats INF-ALE-BEN Sènior 3ª Veterans 3ª
  5. 5. Aprofitament de Recursos L'ATT Premià de Mar destina bona part dels seus recursos al foment del Tennis Taula, a través d'intercanvis amb altres associacions i clubs, així com a la formació de nous valors. Aquesta labor es veu recompensada amb els resultats que han optés diferents jugadors i jugadores formats al club al llarg de la seva història.
  6. 6. FORMATS AL CLUB A n na R os e lló 2 0 0 7 i 2 0 08 2o n. i 3e r. L loc e n “C a m p e o n a t o E s t a t a l d e T e n i s d e M e s a ” Su b- 21 F e me n í E nt r e na do r a de l s eq ui ps b a se Francisco Manuel Martín 2 0 0 8 1 e r. L l o c en “C a m p e o n a t o E s t a t a l de Teni s d e M e s a ” Adaptats Masculí 2009 2on. Lloc en “C a m p e o n a t o E s t a t a l de Teni s d e M e s a ” Adaptats Masculí Entrenador dels equips base Jo r di - J a so n R a mo s 2 0 07 i 2 0 08 2o n. L loc e n “ C a m p e o n a t o E s t a t a l d e T e n i s d e M e s a ” A L EVÍ MA SC U LÍ A c t u a lm en t a l C lu b de Ten ni s Ta ula M a t a r ó
  7. 7. El Futur en Mans dels més joves Al 2 0 0 8 hem vist créixer el nombre de socis de forma important. La secció de benjamins ens ha fet somiar en el ressorgiment d'un Club modest que lluita per fer-se un Lloc entre els grans.
  8. 8. A . T. T P r e m i à d e Mar creix amb els seus socis A S s o c i a c i ó d e Te n n i s Ta u l a A . T. T. P r e m i à d e M a r To r r e s i B a g e s 1 08330 Premià de Mar * Barcelona Espanya * Spain http://www.ttaulapremia.blo gspot.com/

×