( ) ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.)                                  ( / ) ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.)   ...
สรุปผลการปฏิบัติงานที่สาคัญ ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดขึ้น                ...
งานบริหารงาน     สะดวก ลดภาระงาน งานเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพวิชาการ (ต่อ)      4. พัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต คือ ...
3. กลยุทธ์พัฒนา     1. การประเมินการประกันคุณภาพรอบสอง ปี 2550 โรงเรียนได้     -ภาพถ่ายคุณภาพและมาตรฐาน    รับ...
ที่ ศธ.04148.019/152                     โรงเรียนบ้านกาเนะ                      ...
ภาคผนวกผลสัมฤทธิ์ O-net ปีการศึกษา 554 สูงอยู่ในอันดับที่ ในระดับเครือข่าย (17 โรงเรียน)          ที่มา : ศึกษานิ...
Iรับการประเมินจากสมศ.รอบสาม (มิ.ย. 55)       กีฬาสัมพันธ์ กาเนะ (ก.ค. 55)โรงเรียนต้นแบบบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ปี 55  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีครั้งที่2 55

1,067 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,067
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
754
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีครั้งที่2 55

 1. 1. ( ) ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.) ( / ) ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของ ( / ) ผู้อานวยการสถานศึกษา ( ) ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการสถานศึกษากรณีตาแหน่งว่าง1. ข้าพเจ้า นายมนตรี จรียานุวัฒน์ อายุ 45 ปี วุฒิ ศษ.ม.สาขา เอกการประถมศึกษา และ วุฒิ ป.บัณฑิต เอกบริหารการศึกษา2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการ อันดับ คศ.3 ตาแหน่งเลขที่ 214 ขั้น 42,330 บาทอาศัยเบิกอัตราเงินเดือน - บาท (ถ้ามี) อายุราชการ 21 ปีเกษียณราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 25703. ในครึ่งปีที่แล้วมา ลากิจ - ครั้ง - วัน ลาป่วย – ครั้ง – วัน รวม - ครั้ง - วันกรณีอื่น ๆ .............4. ในครึ่งปีที่แล้วมา ก. ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ – เดือน – พ.ศ. – ข. กลับจากลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ – เดือน – พ.ศ. –5. ในครึ่งปีที่แล้วมา ก. ( ) อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย ( / ) ไม่อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย ข. ( ) ถูกลงโทษทางวินัย ( / ) ไม่ถูกลงโทษทางวินัย ค. ( ) ถูกฟ้องคดีอาญา ( / ) ไม่ถูกฟ้องคดีอาญา6. สรุปผลการปฏิบัติงานที่สาคัญ ๆ โดยนาเสนอผลงานตามภารกิจ 4 ด้านของโรงเรียนและผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ 6 ด้านของ สพฐ. ดังเอกสารแนบท้าย จานวน 3 ชุด พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง (นายมนตรี จรียานุวัฒน์) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาเนะ 1
 2. 2. สรุปผลการปฏิบัติงานที่สาคัญ ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดขึ้น จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555ภารกิจและกลยุทธ์ ผลการดาเนินงาน หลักฐานอ้างอิง ภารกิจ1. งานบริหารงาน 1. จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและมีแผนปฏิบติการเกี่ยวกับงาน ั -ภาพถ่ายทั่วไป กิจการนักเรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีระบบป้องกัน -เกียรติบตร ั แก้ไขพัฒนาผู้เรียนให้มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการประเมินผล ี -แผ่นพับโรงเรียน สรุปรายงานและนาผลไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ผล นักเรียน บ้านกาเนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคณธรรม จริยธรรม และมีจิต ุ สาธารณะ และโรงเรียนได้รบรางวัลต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือ ั นักเรียน 2. สถานศึกษากับชุมชนร่วมมือกันพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชน แห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนชุมชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสถานศึกษา โดยมีโครงการสัมพันธ์ชุมชนเป็นแกนในการ ผลักดันความร่วมมือ เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมรายงานผล การศึกษาสู่สาธารณชน กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรม รับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน ้ และกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผล ชุมชนให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมพร้อมทั้งสนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์อย่างสวยงาม และช่วย ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนอย่างดียิ่ง 3. จัดงานสารบรรณอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการใช้งาน โดยใช้ ระบบกิจกรรม 5 ส. ในการบริหารงานธุรการ และระบบควบคุม ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน และกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ผล งานธุรการมีระบบ มีการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศ ตามต้องการของหน่วยงาน มีข้อมูลถูกต้องและ ปัจจุบน เชื่อมโยงข้อมูลจากภายนอก อย่างเป็นระบบ ั2. งานบริหารงาน 1. จัดการศึกษาพร้อมกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ไกล -ภาพถ่ายวิชาการ กังวล) ผลการจัดการศึกษา นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคนดี -เกียรติบตร ั และเก่ง -แผ่นพับโรงเรียน 2. นักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อนุบาล 1- ชั้นป. 6 สัปดาห์ละ บ้านกาเนะ 2 ชั่วโมง ผลการดาเนินงานนักเรียนมีความรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ และค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว 3. ครูตัดสินผลการเรียนโดยใช้โปรแกรมและส่งข้อมูลให้ครูชั้น ถัดไป ครูชั้นถัดไปไม่ต้องบันทึกข้อมูลนักเรียนทุกปีทุกกลุ่มสาระ 2
 3. 3. งานบริหารงาน สะดวก ลดภาระงาน งานเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพวิชาการ (ต่อ) 4. พัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต คือ มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน 10 กิจกรรม ระบบสืบค้น ยืม คืน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจัดบรรยากาศให้น่าใช้ เป็นระบบ 5. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงและผ่าน การประเมิน ปี 55 6. ใช้โครงการธนาคารความดีเป็นแกนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเป็นอัตลักษณ์ของสถาศึกษา 7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net สูงอยู่ในลาดับที่ จาก ร.ร. ทั้งหมด 17 โรงเรียน 8. เป็นโรงเรียนต้นแบบบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปี 553. งานบริหารงาน 1. โรงเรียนมี/ใช้แผนในการบริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งสรุปผล -ภาพถ่ายงบประมาณ การดาเนินงานตามแผนทุกปี -เกียรติบตร ั 2. บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล -แผ่นพับโรงเรียน 3. ระดมทุนปรับภูมิทศน์ โดยไม่ใช้งบประมาณ ของทางราชการ ั บ้านกาเนะ และมีความสวยงามอย่างต่อเนื่อง 4.4. งานบริหารงาน 1. บุคลากรทางานอย่างเต็มความสามารถ มีผลงานเป็นที่บุคคล ประจักษ์ เป็นครูดีในดวงใจ ครูดเี ด่น 2. มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการสร้าง กาลังใจอย่างเป็นระบบ เช่น ประชุมประจาเดือนทุกเดือน อบรม ให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง 3. มีการวางระบบการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน โดยการ ปฐมนิเทศชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการนิเทศ กากับ ติดตาม บุคลากรทางานได้อย่างเป็นระบบ กลยุทธ์1. กลยุทธ์คุณธรรมนา 1. จัดทาโครงการธนาคารความดี ซึ่งมี 11 กิจกรรม คือ -ภาพถ่ายความรู้น้อมนาปรัชญา 1.1 ทาความดี บันทึกความดีทุกวัน รับรางวัลความดี - แผ่นพับโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 1.2 ออมทรัพย์ บันทึกรับ-จ่ายทุกวัน บ้านกาเนะการปฏิบัติ 1.3 เขตปลอดขยะ โรงเรียนไม่มีขยะ 1.4 อบรมคุณธรรม / ละหมาดทุกวัน 1.5 ฯลฯ2. กลยุทธ์ขยายโอกาส 1. นักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา ได้เรียนฟรีทุกคน -ภาพถ่ายทางการศึกษาขัน้ 2. ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน -แผ่นพับโรงเรียนพื้นฐานอย่าง 3. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและได้เรียนต่อทุกคน บ้านกาเนะกว้างขวางและทั่วถึง 4. นักเรียนยากจน ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเป็นพิเศษทุกคน 3
 4. 4. 3. กลยุทธ์พัฒนา 1. การประเมินการประกันคุณภาพรอบสอง ปี 2550 โรงเรียนได้ -ภาพถ่ายคุณภาพและมาตรฐาน รับรองมาตรฐานในระดับดีมาก จาก สมศ. ทุกมาตรฐาน -แผ่นพับโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน บ้านกาเนะ 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาเพิ่มขึ้น4. กลยุทธ์กระจาย การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ทุกภาคส่วนร่วม -ภาพถ่ายอานาจและส่งเสริม คิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมหาแนวทาง ร่วมตัดสิน และร่วมแสดง -เกียรติบตร ัความเข้มแข็งให้ สพท. ความภาคภูมใจ -แผ่นพับโรงเรียนและสถานศึกษา บ้านกาเนะ5. กลยุทธ์ส่งเสริมการ ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา เช่น -ภาพถ่ายมีส่วนร่วมของ 1.1 วิทยาลัยเทคนิค ช่วยดูแลด้านอาคาร -เกียรติบตรัผู้ปกครอง ชุมชน 1.2 วิทยาลัยเกษตรฯ ช่วยดูแลด้านสภาพแวดล้อม -แผ่นพับโรงเรียนภาคเอกชนและ 1.3 อบจ. สตูล ช่วยดูแลด้าน ICT บ้านกาเนะท้องถิ่นในการจัด 1.4 สังคม ชมชุน ช่วยดูแล/ให้ความร่วมกับโรงเรียนอย่างดียิ่งการศึกษา6. กลยุทธ์เร่งรัดพัฒนา ใช้โครงการสัมพันธ์ชุมชนเป็นแกนในการพัฒนา การมีส่วน -ภาพถ่ายการศึกษาในเขตพัฒนา ร่วม ความมีสมานฉันท์ เช่น กีฬาสัมพันธ์ รับประทานอาหาร -แผ่นพับโรงเรียนพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ร่วมกัน การรายงานผลการศึกษาสู่สาธารณชน บ้านกาเนะชายแดนภาคใต้ ลงชื่อ (นายมนตรี จรียานุวัฒน์) ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาเนะ 4
 5. 5. ที่ ศธ.04148.019/152 โรงเรียนบ้านกาเนะ ม. 1 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล 91140 26 กรกฎาคม 2555เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสถานศึกษาฯเรียน นางราเพย สุทธินนท์อ้างถึง หนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ที่ ศธ 04148/3685 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน จานวน 1 ชุด ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสตู ล ให้ ผู้ อ านวยการสถานศึกษา สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วเฉพาะงานที่สาคัญ ๆ ส่งภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555นั้น โรงเรียนบ้านกาเนะได้แจ้งให้ผู้อานวยการทราบพร้อมทั้งได้สรุปผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามแบบรายงานที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายมนตรี จรียานุวัฒน์) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาเนะบริหารงานบุคคลโทร. 0 7477 0271 5
 6. 6. ภาคผนวกผลสัมฤทธิ์ O-net ปีการศึกษา 554 สูงอยู่ในอันดับที่ ในระดับเครือข่าย (17 โรงเรียน) ที่มา : ศึกษานิเทศก์ ประจาเครือข่าย สพป.สตูล 6
 7. 7. Iรับการประเมินจากสมศ.รอบสาม (มิ.ย. 55) กีฬาสัมพันธ์ กาเนะ (ก.ค. 55)โรงเรียนต้นแบบบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ปี 55 สพป.ประเมิน ร.ร. ต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ปี 55 ที่มา: ศน.อาดุลฯ คัดเลือก ที่มา: ศน.สมมาตรฯ คัดเลือกและประเมินแล้ว 7

×