Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีครั้งที่2 55

10,364 views

Published on

Published in: Education

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีครั้งที่2 55

  1. 1. ( ) ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.) ( / ) ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของ ( / ) ผู้อานวยการสถานศึกษา ( ) ผู้รักษาการแทนผู้อานวยการสถานศึกษากรณีตาแหน่งว่าง1. ข้าพเจ้า นายมนตรี จรียานุวัฒน์ อายุ 45 ปี วุฒิ ศษ.ม.สาขา เอกการประถมศึกษา และ วุฒิ ป.บัณฑิต เอกบริหารการศึกษา2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการ อันดับ คศ.3 ตาแหน่งเลขที่ 214 ขั้น 42,330 บาทอาศัยเบิกอัตราเงินเดือน - บาท (ถ้ามี) อายุราชการ 21 ปีเกษียณราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 25703. ในครึ่งปีที่แล้วมา ลากิจ - ครั้ง - วัน ลาป่วย – ครั้ง – วัน รวม - ครั้ง - วันกรณีอื่น ๆ .............4. ในครึ่งปีที่แล้วมา ก. ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ – เดือน – พ.ศ. – ข. กลับจากลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ – เดือน – พ.ศ. –5. ในครึ่งปีที่แล้วมา ก. ( ) อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย ( / ) ไม่อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย ข. ( ) ถูกลงโทษทางวินัย ( / ) ไม่ถูกลงโทษทางวินัย ค. ( ) ถูกฟ้องคดีอาญา ( / ) ไม่ถูกฟ้องคดีอาญา6. สรุปผลการปฏิบัติงานที่สาคัญ ๆ โดยนาเสนอผลงานตามภารกิจ 4 ด้านของโรงเรียนและผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ 6 ด้านของ สพฐ. ดังเอกสารแนบท้าย จานวน 3 ชุด พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง (นายมนตรี จรียานุวัฒน์) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาเนะ 1
  2. 2. สรุปผลการปฏิบัติงานที่สาคัญ ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดขึ้น จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555ภารกิจและกลยุทธ์ ผลการดาเนินงาน หลักฐานอ้างอิง ภารกิจ1. งานบริหารงาน 1. จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและมีแผนปฏิบติการเกี่ยวกับงาน ั -ภาพถ่ายทั่วไป กิจการนักเรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีระบบป้องกัน -เกียรติบตร ั แก้ไขพัฒนาผู้เรียนให้มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการประเมินผล ี -แผ่นพับโรงเรียน สรุปรายงานและนาผลไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ผล นักเรียน บ้านกาเนะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคณธรรม จริยธรรม และมีจิต ุ สาธารณะ และโรงเรียนได้รบรางวัลต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือ ั นักเรียน 2. สถานศึกษากับชุมชนร่วมมือกันพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชน แห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนชุมชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสถานศึกษา โดยมีโครงการสัมพันธ์ชุมชนเป็นแกนในการ ผลักดันความร่วมมือ เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมรายงานผล การศึกษาสู่สาธารณชน กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรม รับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน ้ และกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผล ชุมชนให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมพร้อมทั้งสนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์อย่างสวยงาม และช่วย ดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนอย่างดียิ่ง 3. จัดงานสารบรรณอย่างเป็นระบบสะดวกต่อการใช้งาน โดยใช้ ระบบกิจกรรม 5 ส. ในการบริหารงานธุรการ และระบบควบคุม ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน และกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ผล งานธุรการมีระบบ มีการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศ ตามต้องการของหน่วยงาน มีข้อมูลถูกต้องและ ปัจจุบน เชื่อมโยงข้อมูลจากภายนอก อย่างเป็นระบบ ั2. งานบริหารงาน 1. จัดการศึกษาพร้อมกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ไกล -ภาพถ่ายวิชาการ กังวล) ผลการจัดการศึกษา นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคนดี -เกียรติบตร ั และเก่ง -แผ่นพับโรงเรียน 2. นักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อนุบาล 1- ชั้นป. 6 สัปดาห์ละ บ้านกาเนะ 2 ชั่วโมง ผลการดาเนินงานนักเรียนมีความรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ และค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว 3. ครูตัดสินผลการเรียนโดยใช้โปรแกรมและส่งข้อมูลให้ครูชั้น ถัดไป ครูชั้นถัดไปไม่ต้องบันทึกข้อมูลนักเรียนทุกปีทุกกลุ่มสาระ 2
  3. 3. งานบริหารงาน สะดวก ลดภาระงาน งานเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพวิชาการ (ต่อ) 4. พัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต คือ มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ อ่าน 10 กิจกรรม ระบบสืบค้น ยืม คืน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจัดบรรยากาศให้น่าใช้ เป็นระบบ 5. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงและผ่าน การประเมิน ปี 55 6. ใช้โครงการธนาคารความดีเป็นแกนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเป็นอัตลักษณ์ของสถาศึกษา 7. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net สูงอยู่ในลาดับที่ จาก ร.ร. ทั้งหมด 17 โรงเรียน 8. เป็นโรงเรียนต้นแบบบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ปี 553. งานบริหารงาน 1. โรงเรียนมี/ใช้แผนในการบริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งสรุปผล -ภาพถ่ายงบประมาณ การดาเนินงานตามแผนทุกปี -เกียรติบตร ั 2. บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล -แผ่นพับโรงเรียน 3. ระดมทุนปรับภูมิทศน์ โดยไม่ใช้งบประมาณ ของทางราชการ ั บ้านกาเนะ และมีความสวยงามอย่างต่อเนื่อง 4.4. งานบริหารงาน 1. บุคลากรทางานอย่างเต็มความสามารถ มีผลงานเป็นที่บุคคล ประจักษ์ เป็นครูดีในดวงใจ ครูดเี ด่น 2. มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการสร้าง กาลังใจอย่างเป็นระบบ เช่น ประชุมประจาเดือนทุกเดือน อบรม ให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง 3. มีการวางระบบการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน โดยการ ปฐมนิเทศชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการนิเทศ กากับ ติดตาม บุคลากรทางานได้อย่างเป็นระบบ กลยุทธ์1. กลยุทธ์คุณธรรมนา 1. จัดทาโครงการธนาคารความดี ซึ่งมี 11 กิจกรรม คือ -ภาพถ่ายความรู้น้อมนาปรัชญา 1.1 ทาความดี บันทึกความดีทุกวัน รับรางวัลความดี - แผ่นพับโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 1.2 ออมทรัพย์ บันทึกรับ-จ่ายทุกวัน บ้านกาเนะการปฏิบัติ 1.3 เขตปลอดขยะ โรงเรียนไม่มีขยะ 1.4 อบรมคุณธรรม / ละหมาดทุกวัน 1.5 ฯลฯ2. กลยุทธ์ขยายโอกาส 1. นักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา ได้เรียนฟรีทุกคน -ภาพถ่ายทางการศึกษาขัน้ 2. ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน -แผ่นพับโรงเรียนพื้นฐานอย่าง 3. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและได้เรียนต่อทุกคน บ้านกาเนะกว้างขวางและทั่วถึง 4. นักเรียนยากจน ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเป็นพิเศษทุกคน 3
  4. 4. 3. กลยุทธ์พัฒนา 1. การประเมินการประกันคุณภาพรอบสอง ปี 2550 โรงเรียนได้ -ภาพถ่ายคุณภาพและมาตรฐาน รับรองมาตรฐานในระดับดีมาก จาก สมศ. ทุกมาตรฐาน -แผ่นพับโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน บ้านกาเนะ 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาเพิ่มขึ้น4. กลยุทธ์กระจาย การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ทุกภาคส่วนร่วม -ภาพถ่ายอานาจและส่งเสริม คิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมหาแนวทาง ร่วมตัดสิน และร่วมแสดง -เกียรติบตร ัความเข้มแข็งให้ สพท. ความภาคภูมใจ -แผ่นพับโรงเรียนและสถานศึกษา บ้านกาเนะ5. กลยุทธ์ส่งเสริมการ ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา เช่น -ภาพถ่ายมีส่วนร่วมของ 1.1 วิทยาลัยเทคนิค ช่วยดูแลด้านอาคาร -เกียรติบตรัผู้ปกครอง ชุมชน 1.2 วิทยาลัยเกษตรฯ ช่วยดูแลด้านสภาพแวดล้อม -แผ่นพับโรงเรียนภาคเอกชนและ 1.3 อบจ. สตูล ช่วยดูแลด้าน ICT บ้านกาเนะท้องถิ่นในการจัด 1.4 สังคม ชมชุน ช่วยดูแล/ให้ความร่วมกับโรงเรียนอย่างดียิ่งการศึกษา6. กลยุทธ์เร่งรัดพัฒนา ใช้โครงการสัมพันธ์ชุมชนเป็นแกนในการพัฒนา การมีส่วน -ภาพถ่ายการศึกษาในเขตพัฒนา ร่วม ความมีสมานฉันท์ เช่น กีฬาสัมพันธ์ รับประทานอาหาร -แผ่นพับโรงเรียนพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ร่วมกัน การรายงานผลการศึกษาสู่สาธารณชน บ้านกาเนะชายแดนภาคใต้ ลงชื่อ (นายมนตรี จรียานุวัฒน์) ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาเนะ 4
  5. 5. ภาคผนวกผลสัมฤทธิ์ O-net ปีการศึกษา 554 สูงอยู่ในอันดับที่ ในระดับเครือข่าย (17 โรงเรียน) ที่มา : ศึกษานิเทศก์ ประจาเครือข่าย สพป.สตูล 5
  6. 6. Iรับการประเมินจากสมศ.รอบสาม (มิ.ย. 55) กีฬาสัมพันธ์ กาเนะ (ก.ค. 55)โรงเรียนต้นแบบบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ปี 55 สพป.ประเมิน ร.ร. ต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ปี 55 ที่มา: ศน.อาดุลฯ คัดเลือก ที่มา: ศน.สมมาตรฯ คัดเลือกและประเมินแล้ว 6

×