มาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้..

160,737 views

Published on

30 Comments
57 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
160,737
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
525
Actions
Shares
0
Downloads
2,318
Comments
30
Likes
57
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้..

 1. 1. มาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ( 4 มาตรฐาน 17 ตังบ่งชี้ ) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่างมาตรฐานที่ 1 เด็กมี ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีน้าหนัก 1 การจัดท้าสมุดรายงาน 1. เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูงตาม 1. สมุดรายงานประจ้าตัวเด็กพัฒนาการด้านร่างกาย ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ประจ้าตัว เกณฑ์ มาตรฐาน 2. แบบบันทึกน้้าหนัก ส่วนสูง มาตรฐาน เด็ก 2. เด็กมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ของเด็ก 2. การบันทึกน้้าหนักและส่วนสูง ตามวัย 3.รายงานโครงการส่งเสริม เด็ก สุขภาพ 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีทักษะการ 1. การจัดท้าสมุดรายงาน 1. การเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าง 1. แบบสัมภาษณ์/สอบถาม/ เคลื่อนไหวตามวัย ประจ้าตัว คล่องแคล่ว สังเกต เด็ก 2. การประสานสัมพันธ์ของ 2. สมุดรายงานประจ้าตัวเด็ก 2. กิจกรรมกลางแจ้ง กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก 3. บันทึกผลการจัด 3. ความสามารถในการใช้ ประสบการณ์ กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือกับตาได้ตามวัย
 2. 2. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีสุขนิสัยใน 1. การจัดท้าสมุดรายงาน 1. การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 1. แบบสัมภาษณ์/สอบถาม/ การดูแลสุขภาพของตน ประจ้าตัว และหลังเข้าห้องน้้า สังเกต เด็ก 2. การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 2. สมุดรายงานประจ้าตัวเด็ก 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 3. การรู้จักดูแลรักษาสุขอนามัยส่วน 3. บันทึกผลการจัด - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตน ประสบการณ์ - กิจกรรมการแปรงฟัน 4. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 4. รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ - กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 5. ความระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิด อันตรายจากการเล่น การท้ากิจกรรม และปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน 1. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ 1. แบบสัมภาษณ์/สอบถาม/ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 หลีกเลี่ยงต่อ 1. การจัดท้าข้อตกลงของชั้น ความปลอดภัยของชั้นเรียนของเด็ก สังเกต สภาวะที่เสียงต่อโรค ่ เรียน 2. การบอกโทษของสิ่งเสพติด และสิ่ง 2. สมุดรายงานประจ้าตัวเด็ก อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 2. โครงการระบบดูแล มอมเมาของเด็กได้ตามวัย 3. บันทึกผลการจัด ช่วยเหลือนักเรียน 3. การปฏิ เ สธสิ่ ง เสพติ ด และสิ่ ง ประสบการณ์ - กิจกรรมป้องกันยาเสพติด มอมเมา และหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
 3. 3. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่ง 1.แบบประเมินพัฒนาการเด็ก เสพติดของเด็ก 2.รายงานโครงการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนมาตรฐานที่ 2 เด็กมี 1.สมุดรายงานประจ้าตัว ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร่าเริงแจ่มใส 1.การจัดท้าสมุดรายงาน 1.ความร่าเริง สดชื่น แจ่มใสพัฒนาการด้านอารมณ์ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 2.ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก ประจ้าตัวเด็ก 2.การยอมรับและชื่นชมและจิตใจ 3.แผนการจัดประสบการณ์และบันทึก 2. การจัดกิจกรรมประสบการณ์ ความสามารถและผลงานของตนเอง ผลหลังสอน 2. โครงการสุนทรียภาพ ดนตรี 4.ภาพถ่าย และกรีฑา 5.บันทึกพัฒนาการเด็ก 6.รายงานโครงการสุทรียภาพ ดนตรี และกรีฑา
 4. 4. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีความมั่นใจ 1.การจัดท้าสมุดรายงาน 1.ความมั่นใจในตนเอง 1. สมุดรายงานประจ้าตัว และกล้าแสดงออก ประจ้าตัวเด็ก 2.ความกล้าแสดงออก เช่น กล้าพูด 2.ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก 2. การจัดกิจกรรมประสบการณ์ กล้าท้า กล้าแสดงความคิดเห็น เป็น 3.แผนการจัดประสบการณ์และบันทึก 3. โครงการสุนทรียภาพ ดนตรี ต้น ผลหลังสอน และกรีฑา 4. แบบสัมภาษณ์/สอบถาม/ สังเกต ตัวชี้วัดที่ 2.3 ควบคุม 1.การจัดท้าสมุดรายงาน ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัยใน 1. สมุดรายงานประจ้าตัว อารมณ์ตนเองได้ เหมาะสม ประจ้าตัวเด็ก ทุ กสถานการณ์ และเป็ นแบบอย่ างแก่ 2.ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก กับวัย 2. การจัดกิจกรรมประสบการณ์ ผู้อื่น 3.แผนการจัดประสบการณ์และบันทึก 3. โครงการสุนทรียภาพ ดนตรี ผลหลังสอน และกรีฑา 4.ภาพถ่าย 5.บันทึกพัฒนาการเด็ก 6.รายงานโครงการสุทรียภาพ ดนตรี และกรีฑา
 5. 5. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง ตัวชี้วัดที่ 2.4 ชื่นชม 1.การจัดท้าสมุดรายงาน 1.ความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ 1. สมุดรายงานประจ้าตัว ศิลปะ ดนตรี การ ประจ้าตัวเด็ก ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก 2.ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก เคลื่อนไหว และรัก 2. การจัดกิจกรรมประสบการณ์ ธรรมชาติ 3.แผนการจัดประสบการณ์และบันทึก ธรรมชาติ 3. โครงการสุนทรียภาพ ดนตรี 2. การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี ผลหลังสอน และกรีฑา การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 4. ภาพถ่าย 3.การมีความสุขขณะทากิจกรรมศิลปะ 5.รายงานโครงการสุทรียภาพ ดนตรี ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ และกรีฑามาตรฐานที่ 3 เด็กมี ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีวินัย 1.โครงการธนาคารความดี 1. การมีวินัย ได้แก่ การจัดเก็บของ 1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการด้านสังคม รับผิดชอบ เชื่อฟัง - กิจกรรมการสะสมและบันทึก เล่นของใช้เข้าที่ การรอคอยตามล้าดับ 2. สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก ค้าสั่งสอนของพ่อแม่ ความดี ก่อนหลัง 3. เกียรติบัตร ครู - กิจกรรมคัดเลือกครูและนักเรียน 2. ความรับผิดชอบ ได้แก่การท้างานที่ 4. ภาพถ่าย ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้รับมอบหมายจนส้าเร็จ 2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 3. การเชื่อฟัง มีสัมมาคารวะ และ นักเรียน ปฏิบัติตามค้าสอนของพ่อแม่ - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ 3. การจัดกิจกรรมประสบการณ์
 6. 6. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง 1.โครงการธนาคารความดี 1.. ความซื่อสัตย์ สุจริต ได้แก่ การ 1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 มีความ - กิจกรรมการสะสมและบันทึก บอกได้ว่าสิ่งของใดเป็นของตนเอง 2. สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก ซื่อสัตย์สุจริต ความดี และสิ่งของใดเป็นของผู้อื่น และไม่ 3. เกียรติบัตร ช่วยเหลือแบ่งปัน - กิจกรรมคัดเลือกครูและนักเรียน พูดปด ยอมรับผิดเมื่อตนเองกระท้าผิด 4. ภาพถ่าย ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.. การช่วยเหลือแบ่งปัน ได้แก่ การ 2. การจัดกิจกรรมประสบการณ์ เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ให้ความร่วมมือ และ ช่วยเหลือผู้อื่น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เล่นและ 1.โครงการสภานักเรียน 1. การเล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่น 1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ - กิจกรรมควบคุมการท้าความ 2.. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 2. สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก สะอาด 3.. การปฏิบัติตามข้อตกลง 3. ภาพถ่าย - กิจกรรมหน้าเสาธง 4.. การปฏิบัติตนเป็นผู้น้าผู้ตามที่ดี 2. การจัดกิจกรรมประสบการณ์
 7. 7. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ประพฤติตน 1.การจัดท้าสมุดรายงาน 1. การมีมารยาทในการพูด และการ 1. สมุดรายงานประจ้าตัว ตามวัฒนธรรมไทยและ ประจ้าตัวเด็ก ฟัง 2.แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผล ศาสนาที่ตนนับถือ 2. การจัดกิจกรรมประสบการณ์ 2. การมีมารยาทในการรับประทาน หลังสอน 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ อาหาร 3. ภาพถ่าย - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3. การแสดงความเคารพต่อผู้อื่นได้ 5.รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ 4. โครงการธนาคารความดี อย่างเหมาะสม 6.รายงานโครงการ - กิจกรรมวันส้าคัญทาง 4. การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทาง ธนาคารความดี ศาสนา ศาสนา ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สนใจเรียนรู้ 1. การจัดกิจกรรมประสบการณ์ 1. การสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการ 1. ผลงานเด็กมาตรฐานที่ ๔ เด็กมี 2.บันทึกผลหลังสอน สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง 2.โครงการเร่งรัด เรียนรู้พัฒนาการด้าน ตั้งใจ และรักการเรียนรู้ คุณภาพการเรียนการสอน 2. การซักถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ 3.แผนปฏิบัติงาน/โครงการสติปัญญา - กิจกรรมคณิตคิดสร้างสรรค์ 4.รายงานโครงการเร่งรัด 3. ความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วย คุณภาพการเรียนการสอน - กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการ วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย 5.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม อ่าน 2.ความสามารถในการสะท้อนความคิด6.รายงานโครงการสุ ทรี ย ภาพ ดนตรี และ ความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับ ฑา และกรี บุคคลอื่น
 8. 8. ตัวบ่งชี้ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่างมาตรฐาน งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ประพฤติตน 1.การจัดท้าสมุดรายงาน 1. การมีมารยาทในการพูด และการ 1. สมุดรายงานประจ้าตัว ประจ้าตัวเด็ก ฟัง 2.แผนการจัดประสบการณ์และบันทึก ตามวัฒนธรรมไทยและ ผลหลังสอน ศาสนาที่ตนนับถือ 2. การจัดกิจกรรมประสบการณ์ 2. การมีมารยาทในการรับประทาน 3. ภาพถ่าย 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ อาหาร 5.รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3. การแสดงความเคารพต่อผู้อื่นได้ 6.รายงานโครงการ 4. โครงการธนาคารความดี อย่างเหมาะสม ธนาคารความดี - กิจกรรมวันส้าคัญทาง 4. การเข้าร่วมกิจกรรมในวันส้าคัญ ศาสนา ทางศาสนา ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สนใจเรียนรู้ 1. การจัดกิจกรรมประสบการณ์ 1. การสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการ 1. ผลงานเด็กมาตรฐานที่ ๔ เด็กมี 2.บันทึกผลหลังสอน สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง 2.โครงการเร่งรัด เรียนรู้พัฒนาการด้าน 3.แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ตั้งใจ และรักการเรียนรู้ คุณภาพการเรียนการสอน 2. การซักถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู้สติปัญญา 4.รายงานโครงการเร่งรัด - กิจกรรมคณิตคิดสร้างสรรค์ 3. ความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วย คุณภาพการเรียนการสอน - กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการ วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัย 5.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม อ่าน 2.ความสามารถในการสะท้อน 6.รายงานโครงการสุทรียภาพ ดนตรี ความคิดและความรู้สึกภายใน เพื่อ และกรีฑา สร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
 9. 9. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (4 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี)้ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่างมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา 1. การจัดท้าหลักสูตร1.ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา 1. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครูปฏิบัติงานตาม หลักการ และธรรมชาติของ ปฐมวัย หลักการ จุดหมาย และสาระการ 2.แผนการจัดประสบการณ์บทบาทหน้าที่อย่างมี การาจัดการศึกษาปฐมวัยและ 2. การจัดท้าแผน เรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา ประสบการณ์ ปฐมวัยประสิทธิภาพ 2.ครูสามารถน้าความรู้ไป ประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงความรู้ความ เข้าใจสู่การจัดท้าหน่วยการเรียนรู้ การ จัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรม ประจ้าวัน และการประเมินพัฒนาการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 1 .การท้าแผนการจัดประสบการณ์1. การจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ที่ 1.แผนการจัดประสบการณ์ 2. การจัดกิจรรมตามแผนการ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษา ครูจัดท้าแผนการจัด 2.แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดประสบการณ์ ปฐมวัยของสถานศึกษา ประสบการณ์ที่สอดคล้อง 2.. การจัดประสบการณ์ก ารเรีย นรู้ที่ กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หล ากหล าย ส อดคล้ อ งกั บ ความ และสามารถจัด แตกต่างระหว่างบุคคล
 10. 10. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ หลากหลาย สอดคล้องกับ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ครูบริหาร 1. บรรยากาศ / 1.การจัดท้าข้อตกลงประจ้าห้องเรียน 1. การเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วน จัดการชั้นเรียนที่สร้าง สภาพแวดล้อมใน 2.การจัดสภาพแวดล้อมใน ร่วมในการสร้างข้อตกลงหรือ วินัยเชิงบวก ห้องเรียน ห้องเรียน แนวการปฏิบัติตน 2.แผนการจัดประสบการณ์ 3. การจัดกิจกรรมประสบการณ์ 2.. การให้รางวัลหรือชื่นชมต่อ 3.ข้อตกลง/แนวปฏิบัติของห้องเรียน พฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก 3.. การบรรยายพฤติกรรมที่ เหมาะสมและการให้เหตุผลที่ ชัดเจนเกี่ยวกับพฤตกรรมที่ เหมาะสมและไม่เหมาะสม 4. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการมีวินัยในตนเองของ เด็ก
 11. 11. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง 5. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 1.การจัดกิจกรรมประสบการณ์ 1.การเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ 1. แบบส้ารวจข้อมูล สื่อ นวัตกรรม ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ 2.โครงการเร่งรัด เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ทะเบียน เหมาะสม สอดคล้องกับ คุณภาพการเรียนการสอน ของเด็ก สื่อ แบบประเมิน พัฒนาการของเด็ก 2.สื่อมีความปลอดภัย และมีจ้านวน 2. แผนการจัด เพียงพอกับเด็ก มีการน้าผลการใช้ ประสบการณ์ สื่อมาปรับปรุงคุณภาพสื่อ 3. แบบประเมินการใช้สื่อ 4.รายงานโครงการเร่งรัด คุณภาพการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 1.การวัดและประเมินพัฒนาการ 1.ครู ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น 1.เครื่องมือการวัดและประเมิน ครูใช้เครื่องมือการวัดและ ของเด็ก พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก ที่ ห ล า ก ห ล า ย 2.แผนการจัดประสบการณ์ ประเมินพัฒนาการของเด็ก 2.การสรุปรายงานผลพัฒนาการของ ครอบคลุม พั ฒนาการทั้ ง 4 ด้ าน คื อ 3.ผลงาน/ชิ้นงานเด็ก อย่างหลากหลายและสรุป เด็กแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ 4.รายงานพัฒนาการเด็ก รายงานผลพัฒนาการของ สติปัญญา ได้อย่างเหมาะสม เด็กแก่ผู้ปกครอง
 12. 12. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง 2.มีการสรุปรายงานผลพัฒนาการเด็ก และสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการ พัฒนาเด็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ครูวิจัยและ 1.การจัดกิจกรรมประสบการณ์ 1. ครูท้าการวิจัยและพัฒนาการจัดการ 1.รายงานการวิจัยในการพัฒนาเด็ก พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน และบันทึกหลังสอน เรียนรู้ 2.รายงานผลการพัฒนาเด็ก รับผิดชอบ และใช้ผลในการ 2.การสอนซ่อมเสริม 2. ครูน้าผลวิจัยไปใช้ในการจัด 3.แผนการจัดประสบการณ์ ปรับการจัดประสบการณ์ 3. การท้าวิจัยชั้นเรียน ประสบการณ์ 4.เอกสาร หลักฐาน การเผยแพร่ ผลงานวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ครูจัด 1.การจัดสิ่งแวดล้อมภายใน 1.ครูจัดสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียน มีมุม 1.การสังเกตบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ ห้องเรียน ประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมภายในและ ได้ตลอดเวลา 2.การจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน 2.ครูจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ ภายนอกห้องเรียน 3.โครงการ สร้างความพร้อม ส่งเสริมต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของ 2.รายงานผลการปฏิบัติงาน น้องน้อยเด็กดี นักเรียน 3.รายงานโครงการ สร้างความ พร้อมน้องน้อยเด็กดี
 13. 13. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ครูมี 1.โครงการธนาคารความดี 1.ครูแสดงความรู้สึกที่ดี สอบถาม 1.แบบสังเกตพฤติกรรมของครู ปฏิสัมพันธ์ - กิจกรรมการเข้าค่าย และรับฟังความคิดเห็น ชื่นชม พูดคุย 2.บันทึก/การติดต่อสัมพันธ์กับ ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ครอบครัวอบอุ่น ด้วยความเป็นมิตรต่อเด็ก และ ผู้ปกครอง (แฟ้มงาน) 2.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้ปกครอง 3.บันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็ก นักเรียน 2.ครูแสดงน้้าใจไมตรี ยิ้มแย้ม แจ่มใส 4.สมุดรายงานประจ้าตัวเด็ก - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ต่อเด็ก และผู้ปกครอง 5.รายงานโครงการธนาคาร นักเรียน 3. ครูสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ความดี - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 6.โครงการระบบดูแล 4. ครูให้ค้าแนะน้าและบริการกับ ช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก 5.ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไข พัฒนาการของเด็กอย่างเสมอภาค และ สม่้าเสมอ
 14. 14. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 ครูมีวุฒิและความรู1.โครงการเร่งรัด ้ 1.ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี 1.ห้องเรียนของเด็กปฐมวัย คุณภาพการเรียนการสอน ทางการศึกษาขึ้นไปหรือปริญญาตรีสาขา 2.สถานที่นอกห้องเรียน ได้แก่ ความสามารถในด้าน 2.การจัดกิจกรรมประสบการณ์ อื่น เครื่องเล่น/สนามเด็กเล่น/ การศึกษาปฐมวัย และบันทึกหลังสอน 2.ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัด สวนหย่อม/บริเวณภายโรงเรียน 3.การสรุปรายงานผลพัฒนาการ 3.แฟ้มข้อมูล/ระเบียนบุคคลของครู ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ ของเด็กแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง 4.แผนการจัดประสบการณ์ 2.1 อธิบายหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง ของหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยได้ 5.หลักสูตรสถานศึกษาระดับ 2.2 อธิบายพัฒนาการของเด็กตามวัยทั้ง ปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม 6.หลักฐานข้อมูล การประเมิน และสติปัญญาได้ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 2.3 จัดประสบการณ์และกิจกรรม 7.บันทึกการนิเทศภายใน ประจ้าวันที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง 2.4 ประเมินพัฒนาการของเด็กและการน้า ผลไปพัฒนาเด็ก 2.5 ใช้สื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรม/หน่วย การเรียนรู้ เหมาะสมกับวัยของเด็ก
 15. 15. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง -การจัดท้าแฟ้มข้อมูล 1.แฟ้มข้อมูลเด็ก เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 ครูการจัดท้าข้อมูลสารนิเทศ นักเรียน 2.แบบสรุปข้อมูลเด็ก ครูจัดท้าสารนิทัศน์และน้ามา และน้าไปใช้ประโยชน์ในการ ไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาเด็ก พัฒนาเด็ก 1. การจัดท้าแผนปฏิบัติการ - ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ 1.แผนปฏิบัติการประจ้าปี โครงการ/มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหาร ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ผู้บริหารเข้าใจ สามารถอธิบายความหมายของ ประจ้าปี กิจกรรมปฏิบัติงานตามบทบาท ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา ปรัชญา แนวคิด หลักการ และ 2. การประชุมบุคลากรประจ้า 2.บันทึกการประชุม ค้าสั่งการหน้าที่อย่างมี จุดหมายของการจัดการศึกษา เดือน ของโรงเรียน ปฏิบัติงานของโรงเรียนประสิทธิภาพและเกิด ปฐมวัย 3. การนิเทศ ก้ากับ ติดตาม 3.สมุดนิเทศ/สมุดหมายเหตุรายวัน/ประสิทธิผล 4. การจัดท้ารายงานประจ้าปี สมุดเยี่ยมของโรงเรียน ของโรงเรียน 4.รายงานการประเมินภายนอกของ 5. การจัดท้าแฟ้มสะสมงาน สมศ. 5.รายงานประจ้าปีของโรงเรียน 6.แฟ้มสะสมงานของครู/ ผู้บริหาร สถานศึกษา 7.แฟ้มประกาศนียบัตร /รางวัลต่าง ๆ
 16. 16. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง 1. การจัดท้าแผนปฏิบัติการ 1.มีความสามารถในการ 1.แผนปฏิบัติการประจ้าปี ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ประจ้าปี วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล โครงการ/กิจกรรม ภาวะผู้น้า และความคิดริเริ่มที่ 2. การประชุมบุคลากรประจ้า สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อน้ามาใช้ 2.บันทึกการประชุม ค้าสั่งการ เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย เดือน ของโรงเรียน ในการวาง แผนการพัฒนา ปฏิบัติงานของโรงเรียน 3. การนิเทศ ก้ากับ ติดตาม คุณภาพเด็กปฐมวัย 3.สมุดนิเทศ/สมุดหมายเหตุ 4. การจัดท้ารายงานประจ้าปี 2.มีความสามารถในการแสดง รายวัน/สมุดเยี่ยมของโรงเรียน ของโรงเรียน ทิศทางของการพัฒนาการศึกษา 4.รายงานการประเมินภายนอก 5. การจัดท้าแฟ้มสะสมงาน ของสถานศึกษาในอนาคตที่ ของ สมศ. สอดคล้องกับบริบทของ 5.รายงานประจ้าปีของโรงเรียน สถานศึกษาและชุมชน 6.แฟ้มสะสมงานของครู/ 3.มีความคิดริเริ่ม เทคนิค ผู้บริหารสถานศึกษา วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการ 7.แฟ้ มประกาศนี ย บั ตร /รางวั ล พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ต่าง ๆ 4.ให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นครู และบุคลากรให้ร่วมมือในการ พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
 17. 17. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ผู้บริหารใช้หลักการ 1. การจัดท้าแผนปฏิบัติการ 1. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 1.แผนพัฒนาคุณภาพการจัด บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ประจ้าปี 2. ใช้ข้อมูลผลการประเมินและ การศึกษาของสถานศึกษา ข้อมูลการประเมินผลหรือการ 2. การจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี ผลการวิจัยในการพัฒนาหรือ 2.แผนปฏิบัติการประจ้าปี วิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โครงการ/กิจกรรม และการจัดการ 3. การจัดท้ารายงานประจ้าปีของ 3.รายงานโครงการฯ โรงเรียน 4.รายงานประจ้าปีของโรงเรียน 4. การออกค้าสั่งของโรงเรียน 5.รายงานการประเมินคุณภาพ 5. การประชุมของโรงเรียน ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 6.รายงานการประเมินคุณภาพ ภายนอก 7.ค้าสั่งของโรงเรียน บันทึกการ ประชุมของโรงเรียน
 18. 18. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ผู้บริหารสามารถ 1. การจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการ - บริหารจัดการการศึกษาให้ 1.แผนพัฒนาคุณภาพการจัด บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ จัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ การศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ 2. การจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี ในแผนพัฒนาคุณภาพ 2.แผนปฏิบัติการประจ้าปี 3. สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม การศึกษา รายงานโครงการฯ 3. การจัดท้ารายงานประจ้าปีของ 4.รายงานประจ้าปีของโรงเรียน โรงเรียน 5.รายงานการประเมินคุณภาพ ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 6.รายงานการประเมินคุณภาพ โดยหน่วยงานภายนอก 1. การจัดท้าแผนปฏิบัติการ ๑. แผนงาน โครงงาน หรือ 1.แผนปฏิบัติการประจ้าปี โครงการ ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและ ประจ้าปี กิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี 2. การจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี บุคลากร 2.บันทึกการประชุม ค้าสั่งการ ประสิทธิภาพ โครงการ/กิจกรรม ๒. การด้าเนินงานส่งเสริมและ ปฏิบัติงานของโรงเรียน สมุดนิเทศ 3. การจัดท้ารายงานประจ้าปีของ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 3.รายงานการประเมินภายนอกของ โรงเรียน ๓. การน้าผลการประเมินไป สมศ. 4. การออกค้าสั่งของโรงเรียน พัฒนาและปรับปรุงงาน 4.รายงานประจ้าปีของโรงเรียน 5. การประชุมของโรงเรียน
 19. 19. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง 5.แฟ้มสะสมงานของครู แฟ้ม ภาพถ่ายของโรงเรียน วีดีทัศน์ รายงานการด้าเนินงานของโรงเรียน 6.ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้าง องค์กร ป้ายแสดงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ป้ายนิเทศ ติดตามก้ากับงาน ตัวบ่งชี้ที่ 6.6 ผู้บริหารให้ 1. การจัดท้าแผนปฏิบัติการ 1.การให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทาง 1.ผลงานที่ปรากฏตามสภาพจริงที่ ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการ ประจ้าปี วิชาการ และการเอาใจใส่การจัด แสดงถึงความสามารถในการให้ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา 2. การจัดท้าแผนปฏิบัติการ การศึกษาเต็มศักยภาพ ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการ ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ประจ้าปี โครงการ/กิจกรรม ความเอาใจใส่ในการจัดการศึกษา 3. การจัดท้ารายงานประจ้าปีของ 2. การบริหารจัดการศึกษาเต็มเวลา ของโรงเรียน โรงเรียน 2.แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา 4. การออกค้าสั่งของโรงเรียน ประจ้าปี 5. การประชุมของโรงเรียน 3.แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ้ า ปี
 20. 20. โครงการ/กิจกรรม 4.รายงานโครงการฯ รายงาน ประจ้าปีของโรงเรียน 5.รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพ ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 6.รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพ โดยหน่วยงานภายนอก 7.ค้าสั่งของโรงเรีย น บันทึก การ ประชุมของโรงเรียน 8.แฟ้ มผลงาน รูปถ่าย สมุดเยี่ ย ม สมุดนิเทศ 1. การจัดท้าแผนปฏิบัติการ -ความพึงพอใจของเด็ก ผู้ปกครอง 1.แผนปฏิบัติการประจ้าปีตัวบ่งชี้ที่ 6.7 เด็ก ผู้ปกครองและ ประจ้าปี ชุมชน ต่อผลการจัดการศึกษาของ โครงการ กิจกรรมชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด 2. การจัดท้าแผนปฏิบัติการ สถานศึกษา 2. บันทึกการประชุม ค้าสั่งการการศึกษาปฐมวัย ประจ้าปี โครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติงานของโรงเรียน 3. การจัดท้ารายงานประจ้าปีของ หนังสือเชิญประชุม โรงเรียน 3.สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม 4. การออกค้าสั่งของโรงเรียน 4. รายงานการประเมินภายนอก 5. การประชุมของโรงเรียน ของ สมศ.
 21. 21. 5. รายงานประจ้าปีของโรงเรียน 6.แฟ้มสะสมงานของครู แบบ ประเมินความพึงพอใจ 7.รูปภาพ สมุดภาพกิจกรรมของ โรงเรียน วิดิทัศน์รายงานผลการ ด้าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานที่ 7 แนวการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 มีหลักสูตร 1.การจัดท้าหลักสูตรการศึกษา 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้า 1.ค รู ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ าจัดการศึกษา การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ปฐมวัยของสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า และน้าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 2.การวิเคราะห์เด็ก บริบท สภาพ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ประสิทธิภาพ ปั ญ หา ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ 2.มี ก ารน้ า ผลการวิ เ คราะห์ เ ด็ ก 2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ ปั ญ ญา ท้ อ งถิ่ นม าใ ช้ ใ นก า ร บ ริ บ ท ส ภ า พ ปั ญ ห า สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา 3.รายงานผลการใช้หลักสูตร ของสถานศึกษา ท้ อ ง ถิ่ น ม า ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า การศึกษาปฐมวัยของ 3.ก า ร นิ เ ท ศ ก้ า กั บ ติ ด ต า ม หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย ของ สถานศึกษา ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการใช้ สถานศึกษา 4.สรุปผล/รายงานการทบทวน หลั ก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวั ย ของ 3.ความสอดคล้อง/สัมพันธ์ของหัวข้อ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา และสรุปผลทุกภาค ส้าคัญของหลักสูตรการศึกษา การศึกษาปฐมวัยของ เรียน และ/หรือทุกปี ปฐมวัยของสถานศึกษา สถานศึกษา 4.การประชุม /การท้าค้าสั่ง 4.มี ก า ร นิ เ ทศ ก้ า กั บ ติ ด ต า ม
 22. 22. ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการใช้ 5.บั น ทึ ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค้ า สั่ ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย ของ ภาพถ่าย หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา และสรุปผลทุกภาค เรียน และ/หรือทุกปีมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่าง ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 มีระบบและกลไก 1. การจัดท้าแผนปฏิบัติการ -มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วน 1.ค้าสั่ง/บันทึกแต่งตั้งหรือ ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก ประจ้าปี เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก และ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และเข้าใจการจัดการศึกษา 2. การจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 2.แผนปฏิบัติการประจ้าปี ปฐมวัย โครงการ/กิจกรรม 3. บันทึกการประชุมครู บันทึกการ 3. การจัดท้ารายงานประจ้าปีของ ประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โรงเรียน บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 4. การออกค้าสั่งของโรงเรียน สถานศึกษา 5. การประชุมของโรงเรียน 4. แบบสอบถามความคิดเกียวกับ ่ การจัดการศึกษาปฐมวัย 5. ภาพถ่าย 6. สมุดบันทึกการนิเทศภายในของ ห้องเรียน
 23. 23. ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 จัดกิจกรรม 1. การจัดท้าแผนปฏิบัติการ -มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง 1.ค้าสั่ง/บันทึกแต่งตั้งหรือเสริมสร้างความตระหนักรู้และ ประจ้าปี ความตระหนั ก รู้ และความ มอบหมายผู้รับผิดชอบหรือเข้าใจหลักการจัดการศึกษา 2. การจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี เข้ า ใจหลั ก การจั ด การศึ ก ษา ด้าเนินงานปฐมวัย โครงการ/กิจกรรม ปฐมวัยให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2.แผนปฏิบัติการประจ้าปี 3. การจัดท้ารายงานประจ้าปีของ 3. บันทึกการประชุมครู บันทึกการ โรงเรียน ประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 4. การออกค้าสั่งของโรงเรียน บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 5. การประชุมของโรงเรียน สถานศึกษา 4. แบบสอบถามความคิดเกียวกับ ่ การจัดการศึกษาปฐมวัย 5. ภาพถ่าย 6. สมุดบันทึกการนิเทศภายในของ ห้องเรียนตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สร้างการมีส่วนร่วม 1. การจัดท้าแผนปฏิบัติการ -การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและ 1.แผนปฏิบัติการประจ้าปีและแสวงหาความร่วมมือกับ ประจ้าปี แ ส ว ง ห า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ 2.รายงานโครงการสัมพันธ์ชุมชนผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 2. การจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 3.รายงานโครงการระบบดูแลช่วย -โครงการสัมพันธ์ชุมชน ในการจัดการศึกษาและพัฒนา เหลือนักเรียน -โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 4.แผนการจัดประสบการณ์ นักเรียน ของสถานศึกษา 5.เอกสารรายงานผลการประเมิ น
 24. 24. 3.การจัดท้ารายงานประจ้าปีของ พัฒนาการเด็ก โรงเรียน 6.สมุดบันทึกการประชุมผู้ปกครอง 4. การออกค้าสั่งของโรงเรียน 7.ค้าสั่งต่างๆ 5. การประชุมของโรงเรียน 9.ภาพถ่ายตัวบ่งชี้ที่ 7.5 จัดสิ่งอ้านวยความ 1.การมีอุปกรณ์ ของเล่น ของ - สิ่ ง อ้ า นวยความสะดวกต่ า งๆสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบ ใช้ เครื่องนอน จ้านวนเพียงพอ เช่ น อุ ป กรณ์ ของเล่ น ของใช้ด้าน และขนาดเหมาะสมกับเด็ก เครื่ อ งนอน หนั ง สื อ สนามเด็ ก สะอาด และปลอดภัย เล่น เครื่องเล่น พื้นที่ส้าหรับการ 2.การมีมุมหนังสือ และจ้านวน แปรงฟัน ล้างมือ/ท้าความสะอาด หนังสือเพียงพอเหมาะสมกับวัย ร่างกาย อุ ปกรณ์ท้าความสะอาด 3.การมีพื้นที่สนามเด็กเล่น และ มุมพยาบาลหรือห้องพยาบาล มีเครื่องเล่นที่เหมาะสม ปลอดภัยส้าหรับเด็ก 5.การมีพื้นที่ส้าหรับการแปรง ฟัน ล้างมือ และท้าความสะอาด ร่างกาย พร้อมอุปกรณ์ท้าความ สะอาดที่จ้าเป็นและเหมาะสม กับเด็ก
 25. 25. 6.การมีมุมพยาบาลหรือห้อง พยาบาลที่สะอาด เหมาะสมใน การความให้ช่วยเหลือเด็ก เบื้องต้น มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ งาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพ/พฤติกรรมที่ควรปรากฏ ร่องรอย/หลักฐาน/ตัวอย่างมาตรฐานที่ 8 1.การก้าหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ 1.การจัดท้ามาตรฐานการศึกษา 1.พั นธกิ จ วัตถุประสงค์ของการ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ก้าหนดมาตรฐาน ปฐมวัยของสถานศึกษาสถานศึกษามีการ ข อ ง ก า ร จั ด ตั้ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า จัดตั้งสถานศึกษา เอกลักษณ์ของ การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 2.มีความชัดเจนของมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน เอกลักษณ์ของสถานศึกษา สถานศึกษา 2.การจั ด ท้ า มาตรฐานการศึ ก ษา การศึกษาปฐมวัยของ 2.การวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ และของสถานศึกษาตามที่ สถานศึกษาก้าหนดในกฎกระทรวง ปฐมวัยของสถานศึกษา การหลอมรวมเป็ น มาตรฐาน 3.การจั ด ท้ า หลั ก สู ต รการศึ ก ษา การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ปฐมวัยของสถานศึกษา 3.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ สถานศึกษา 4.เอกสารมาตรฐานการศึ ก ษา ปฐมวัยของสถานศึกษา

×