Strategic planning

352 views

Published on

Strategic Planning in the military view point

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategic planning

 1. 1. ลักษณะเด่ นของผ้ ูนา• คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical characteristics) เช่น ความ สูง น ้าหนัก รูปร่าง หน้ าตา และพลังงานเป็ นต้ น• คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ (Skills and characteristics) เช่น ลักษณะข่ม (Dominance) ความเป็ นคนเปิ ดเผยไม่เก็บตัว หรื อ ความ เป็ นผู้ที่มีความคิดริ เริ่ มอยูเ่ สมอ เป็ นต้ น• ทักษะและความสามารถ (Skills and abilities) เช่นสติปัญญา ความสามารถทางเทคนิคเป็ นต้ น• ลักษณะเด่ นทางสังคม (Social factors) เช่น เก่งคน เข้ าสังคมเก่ง มีสถานภาพสูงทางเศรษฐกิจและสังคม เป็ นต้ น
 2. 2. สรุ ปลักษณะเด่ นที่มักจะพบในบรรดาผู้นา• มีพลังสูง: ผู้นาที่ประสบความสาเร็จพลังงานสูง มีความคิดริ เริ่ ม และ มีความเหนียวแน่นไม่ปล่อยให้ อะไรหลุดมือง่าย ๆ• มีความเชื่อมั่นในตนเอง: ผู้นาที่ประสบความสาเร็จมีความเชื่อมัน ่ ไว้ วางใจตนเองและมันใจในขีดความสามารถของตน ่• มีความคิดสร้ างสรรค์ : ผู้นาที่ประสงค์ความสาเร็จมีความ สร้ างสรรค์และมักจะคิดใหม่ทาใหม่ เป็ นคนแรก ไม่ลอกเลียนแบบ บุคคลอื่น ๆ• มีขีดความสามารถในการคิด: ผู้นาที่ประสบความสาเร็จมี สติปัญญาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลมาประมวลและตีความหมาย
 3. 3. สรุ ปลักษณะเด่ นที่มักจะพบในบรรดาผู้นา• มีความสามารถในการจูงใจคน: ผู้นาที่ประสบความสาเร็จมี ความสามารถในการชนะมิตร และจูงใจให้ คนเกิดแรงพยายามที่จะ บรรลุเปาหมายร่วมกัน ้• มีความยืดหยุ่น: ผู้นาที่ประสบความสาเร็จ สามารถปรับตัวและปรับ สิ่งอื่นให้ เหมาะสมกับความจาเป็ นของสถานการณ์ และความ ต้ องการของผู้ตาม• มีความซื่อสัตย์ และโปร่ งใส: ผู้นาที่ประสบความสาเร็จเป็ นคนที่ ผู้อื่นไว้ เนื ้อเชื่อใจได้ โดยไม่ผิดหวัง เพราะเป็ นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ รักษาคามันสัญญา เป็ นคนที่มีความชัดเจนโปร่งใสจนบุคคลอื่น ๆ ่ สามารถทานายพฤติกรรมได้ ลวงหน้ า และเป็ นที่พงของคนอื่นได้ ดี ่ ึ่
 4. 4. คุณลักษณะผู้นาทางทหาร1. ลักษณะท่ าทางหรือการวางตัว (Bearing) : มีความสง่าผ่าเผย ควบคุมตนเองได้ ทงในการปฏิบติตนและอารมณ์ แต่งกายสะอาด ั้ ั เรี ยบร้ อยถูกต้ องตามระเบียบแบบแผน2. ความกล้ าหาญ (Courage) : การบังคับจิตใจตนเองให้ อยูในความ่ สงบ ไม่เกรงกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ ้น ไม่สะทกสะท้ านหรื ออ่อนไหว กล้ า ทา กล้ าพูด กล้ ายอมรับผิดหรื อคาติเตียน3. ความเด็ดขาด (Decisiveness) : ความสามารถในการตกลงใจโดย ฉับพลัน มีเหตุผลและมีความมันใจในลักษณะที่รวดเร็ว ไม่พดอ้ อม ่ ู ค้ อม ถูกต้ อง และทันเวลา
 5. 5. คุณลักษณะผู้นาทางทหาร4. ความไว้ เนือเชื่อใจ (Dependability) : การได้ รับความไว้ วางใจใน ้ การปฏิบติงานตามหน้ าที่ หรื องานที่มอบหมายได้ ถกต้ องไม่ผิดพลาด ั ู ด้ วยความคล่องแคล่ว ว่องไว เฉลียวฉลาด5. ความอดทน (Endurance) : มีพลังทางร่างกายและจิตใจ ที่สามารถ ทนต่อความเจ็บปวด ความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้ า ความยากลาบาก ความเคร่งเครี ยด รวมถึงความอดกลันต่อสถานการณ์ที่บีบคัน ้ ้6. ความกระตือรือร้ น (Enthusiasm) : การแสดงออกซึงความสนใจ ่ อย่างจริ งจัง และมีความจดจ่อต่อการปฏิบติงานอย่างจริ งจัง ั
 6. 6. คุณลักษณะผู้นาทางทหาร7. ความริเริ่ม (Initiative) : เป็ นผู้ร้ ูจกใช้ ความคิดในการเสาะแสวงหา ั งานทา และเริ่ มหาหนทางปฏิบตถงแม้ จะไม่มีคาสังให้ ปฏิบติ หรื อการ ัิึ ่ ั แสวงหาแนวทางในการปฏิบติงานใหม่ที่ดี มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ั8. ความซื่อสัตย์ สุจริต (Integrity) : ความเที่ยงตรงแห่งอุปนิสยและยึด ั มันอยูในหลักแห่งศีลธรรมอันดีงาม ่ ่9. ความพินิจพิเคราะห์ (Judgment) ; มีคณสมบัติในการใคร่ครวญ ุ โดยใช้ เหตุผลตามหลักตรรกวิทยา10.ความยุตธรรม (Justice) : การไม่ลาเอียงเข้ าข้ างใคร มีความ ิ เที่ยงตรง ไม่เลือกที่รักมักที่ชง มีเสมอต้ นเสมอปลาย ั
 7. 7. คุณลักษณะผู้นาทางทหาร11. ความรอบรู้ (Knowledge) : มีความรู้ในวิชาชีพของตน และความ เข้ าอกเข้ าใจในตัวผู้ใต้ บงคับบัญชา ั12. ความจงรักภักดี (Loyalty) : มีจิตใจเชื่อมัน และยึดมันต่อประเทศชาติ ่ ่ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อกองทัพ ต่อหน่วย ต่อผู้บงคับบัญชา ต่อ ั ผู้ใต้ บงคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆ ั13.ความรู้ จักกาลเทศะ (Tact) : สามารถในปฏิบติตนกับบุคคลอื่น โดยไม่ ั เกิดความขุนข้ องหมองใจ ไม่ก่อให้ เกิดศัตรูหรื อเป็ นปฏิปักษ์ ตอกัน ใน ่ ่ ทัศนะของบุคคลทัวไป ่
 8. 8. คุณลักษณะผู้นาทางทหาร14. ความไม่ เห็นแก่ ตัว (Selflessness) : การไม่ฉวยโอกาสตักตวง ความสุข ความสะดวกสบาย ความเจริ ญก้ าวหน้ าให้ กบตนเอง โดยทาให้ ั ผู้อื่นเดือดร้ อนหรื อเสียผลประโยชน์
 9. 9. ผ้ ูนาในอนาคต4E• Experience (มีประสบการณ์)• Education (มีการศึกษา)• Ethics (มีจริยธรรม)• Elite (มีการนา)
 10. 10. • ในกรณีที่ข้อมูลเป็ นแบบเชิง คุณภาพ (Qualitative data) เช่น ข้ อมูลแสดงลาดับ ข้ อมูลแสดงการ เปรี ยบเทียบ (สูง ต่า ดี เสีย ผ่าน ไม่ ผ่าน) เครื่ องมือที่ใช้ มกเป็ น ั เครื่ องมือที่เกี่ยวกับแนว ความคิด เช่น การระดมสมอง การสร้ างภาพ ในใจ เป็ นต้ น ถ้ าข้ อมูลเป็ นแบบเชิง ปริมาณ (Quantitative data) เช่น ข้ อมูลที่นบได้ วัดได้ เป็ นตัวเลข ั เป็ นต้ น เครื่ องมือที่ใช้ มกเป็ น ั เครื่ องมือสาหรับวิเคราะห์ ข้ อมูล
 11. 11. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิเคราะห์ สถานการณ์• Causal Loop• Resource System Diagram
 12. 12. วัตถุประสงค์ ของเครื่ องมือ Causal Loop• วาดภาพความชัดเจนของปั ญหาที่มีความสลับซับซ้ อน• ทาให้ มีการสื่อสารกันระหว่างทีม• ทาให้ มองเห็นปั ญหาร่วมกัน• เกิดมุมมองใหม่ๆ• เกิดการเรี ยนรู้ระหว่างทา
 13. 13. ทาไมต้ อง Causal Loop• เกิดการคิดในสิ่งใหม่ๆ• เหมาะสมกับปั ญหาที่ไม่ได้ เกิดมาจากรากของปั ญหา ปั ญหาเดียว• ทาให้ เข้ าใจธรรมชาติของปั ญหา• นาไปสูการหาแนวทางปั ญหาต่อไปได้ ชดเจนยิ่งขึ ้น ่ ั• ช่วยให้ เกิดารตัดสินใจมากยิ่งขึ ้น
 14. 14. เทคนิคการวิเคราะห์ โดยใช้ Causal Loop• ขันที่ 1: ระบุปัญหาที่เกิดขึ ้น ้• ขันที่ 2: กาหนดคาสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา ้• ขันที่ 3: กาหนดความสัมพันธ์ (+ , -) ้• ขันที่ 4: กาหนดลักษณะของวงจร ้
 15. 15. การกาหนดความสัมพันธ์ ระหว่ างคาสาคัญ+ หมายถึง ปั จจัยก่ อนหน้ าเพิ่ม ปั จจัยที่ตามมา จะเพิ่มตาม- หมายถึง ปั จจัยก่ อนหน้ าเพิ่ม ปั จจัยที่ตามมาจะ ลดลง
 16. 16. หลีกเลี่ยงปั ญหาใดปั ญหาหนึ่งเป็ นศูนย์ กลาง
 17. 17. วัตถุประสงค์ ของเครื่ องมือ• แสดงความสัมพันธ์ขององค์กรระหว่าง ผลประโยชน์ที่สาคัญ -> ขีดความสามารถ -> ทรัพยากร ที่ต้องการ• มองเห็นภาพรวมของแผนหรื อยุทธศาสตร์ และสิงจาเป็ น ่ ที่ทาให้ แผนที่วางไว้ ประสบความสาเร็จ
 18. 18. • ขันที่ 1: ระบุผลประโยชน์หลักที่ต้องการ โดยใช้ สญญา ้ ั ลักษณ์• ขันที่ 2: ระบุขีดความสามารถที่สมพันธ์กบผลประโยชน์ ้ ั ั หลัก โดยใช้ สญญาลักษณ์ ั• ขันที่ 3: ระบุทรัพยากรที่สมพันธ์กบขีดความสามารถและ ้ ั ั ผลประโยชน์หลัก
 19. 19. บทส่ งท้ ายสาคัญที่สุด ขออย่ าให้ เป็ น “ร้ ู เท่ าเขา แต่ ร้ ู ไม่ ทันเขา” 32
 20. 20. ผลที่ได้ จากการแบ่ งกลุ่ม 2 กลุม 1 ่ 4 กลุม ่ 3 3 4 กลุม ่ 4 1 4 3 3 2 2 42 กลุม 3 ่ 2
 21. 21. พันเอก ดร. ธีรนันท์ นันทขว้ างMobile: 089-893-3126, Web Site: http://tortaharn.netteeranan@rtarf.mi.th, teeranan@nandhakwang.info dr.teeranan@gmail.com http://facebook.com/tortaharn1 http://facebook.com/dr.teeranan1 Twitter : @tortaharn

×