Adecco thailand-whitepaper-generation z-2014-th

5,230 views

Published on

Adecco thailand-whitepaper-generation z-2014-th

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,230
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,285
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adecco thailand-whitepaper-generation z-2014-th

  1. 1. ความอยากเป็ นเจ้าของกิจการ การมองในแง่ดี และการมีความรอบรู้ Generation Z กลุ่มคนทำงำนรุ่นใหม่ในเอเชีย เอกสำรวิชำกำร กลุ่มบริษัทอเด็คโก ้เอเชีย ไตรมำส 2 ปี 2557
  2. 2. 3 Generation Z หรือ Gen Z เป็นคนในยุคที่มีกำรเปลี่ยนแปลง มำกที่สุดในประวัติศำสตร์ยุคใหม่ แทนที่จะรอ Gen Zจะเป็นผู้ที่ เริ่มทำสิ่งที่ตัวเองต ้องกำรและเป็นผู้นำเทรนด์ใหม่ๆ โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่เข ้ำมำช่วยทำลำยอุปสรรคในกำร ติดต่อสื่อสำรเกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ หมำยควำมว่ำผู้ที่ กำลังหำงำนสำมำรถหำข ้อมูลและสืบเสำะเรื่องรำวขององค์กร ในฐำนะว่ำที่นำยจ ้ำงอย่ำงละเอียดได ้มำกกว่ำเมื่อก่อน เรำลองมำดูในเอเชียกันบ ้ำง ในบำงประเทศมีอัตรำกำรเกิดที่ ลดลงอย่ำงเช่น ฮ่องกง เกำหลี สิงคโปร์ และไต ้หวัน แม ้แต่ นโยบำยลูกคนเดียวของจีน แปลว่ำในสังคมยุคใหม่จะมี ตัวเลือกน้อยลงในตลำดแรงงำนที่จะมำเป็นกำลังสำคัญมำช่วย รับภำระปัญหำสิ่งแวดล ้อมและหนี้สินที่คนรุ่นก่อนหน้ำนี้สร้ำง ขึ้นมำ ปัญหำกำรขำดแคลนคนเก่งในเอเชียจะเพิ่มมำกขึ้น องค์กร ต่ำงๆจะต ้องแข่งขันกันสูงขึ้นเพื่อดึงดูดคนที่เก่งที่สุดในกลุ่ม ลูกจ ้ำงที่เป็นคนยุคใหม่ อเด็คโก ้ในฐำนะที่เป็นผู้นำระดับโลกในด ้ำนทรัพยำกรบุคคล แบบครบวงจร ร่วมกับบริษัทบีดีอำร์ซี เอเชีย (BDRC Asia) ผู้เชี่ยวชำญทำงด ้ำนกำรวิจัยตลำด จัดทำแบบผลสำรวจกลุ่ม อำยุ 15-18 ปีทั่วทั้งเอเชีย หรือ กลุ่มGen Z ซึ่งเป็นกลุ่ม ประชำกรที่เกิดตั้งแต่ปี 2538 และกำลังเริ่มเข ้ำสู่ตลำดแรงงำน หรือกำลังตัดสินใจศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งจะมีผลต่ออำชีพ กำรทำงำนของพวกเขำต่อไป ผลกำรสำรวจกลุ่ม Gen Z ที่มีผู้ตอบแบบสอบถำมจำนวน 948 คน ทั่วเอเชียโดยมีทั้งเพศชำยและเพศหญิงจำนวนเท่ำกัน จำก ประเทศจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่ น เกำหลีใต ้มำเลเซีย สิงคโปร์ ไต ้หวัน ไทย และเวียดนำม กำรสำรวจครั้งนี้เป็นกำรประเมินพฤติกรรม ของกลุ่ม Gen Z ในเรื่องเป้ำหมำย สิ่งที่ต ้องกำรในกำรจ ้ำงงำน ทัศนคติเรื่องสถำนที่ทำงำน และควำมคำดหวังในแง่ดีที่พวก เขำคิดสำหรับอนำคตทั้งในเรื่องกำรทำงำนและชีวิตส่วนตัว จุดเด่นผลกำรวิจัยอยู่ที่ควำมน่ำสนใจในเรื่องควำมแตกต่ำง ระหว่ำงเชื้อชำติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ตัวอย่ำงเช่นกลุ่ม Gen Z ในประเทศจีนและเอเชียเหนือมีควำมมั่นใจว่ำกำรศึกษำ ที่ดีจะช่วยเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรทำงำน สิ่งที่น่ำสนใจ อีกเรื่องคือ กำรฝึกงำนกับนำยจ ้ำงช่วยให ้พวกเขำได ้เป็นที่รู้จัก ในสถำนที่ทำงำนทำให ้พวกเขำมั่นใจว่ำจะมีโอกำสที่นำไปสู่ กำรจ ้ำงงำน Gen Z จะไม่รีบร้อนเข ้ำทำงำน มีหลำยคนเลือกที่จะเข ้ำเรียน ต่อมหำวิทยำลัย(รวมถึงคนที่อยำกศึกษำต่อในขั้นที่สูงขึ้นด ้วย) และในกลุ่มที่กำลังจะจบกำรศึกษำก็อยำกมีเวลำ 6-12 เดือน ก่อนที่จะไปหำนำยจ ้ำงที่พวกเขำชอบ หมำยควำมว่ำ กลุ่ม Gen Z จะมองหำงำนชั่วครำวที่ไม่จริงจังนักเพื่อให ้พวกเขำมี เวลำมองหำงำนมำกขึ้นและแน่ใจว่ำงำนประจำที่แรกของ พวกเขำเป็นองค์กรที่ตอบสนองควำมต ้องกำรในสำยอำชีพของ พวกเขำอย่ำงแท ้จริง
  3. 3. 4 โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพลต่อตัวเลือกในกำรทำงำน ของพวกเขำ 26%ของกลุ่มGen Z บอกว่ำพวกเขำขอคำแนะนำ ในเรื่องกำรหำงำนจำกโซเชียลมีเดีย และ 50%บอกว่ำใช ้ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องงำนหำข ้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่พวกเขำ อยำกทำงำนด ้วย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ำประหลำดใจที่พวกเขำใช ้ เวลำกับโซเชียลมีเดียวันละ 2-4 ชั่วโมง กลุ่ม Gen Z เต็มใจที่จะลงทุนเพื่ออนำคตของพวกเขำ ส่วนใหญ่ พวกเขำจะยอมรับเงินเดือนที่ต่ำกว่ำวุฒิสำหรับงำนแรกเพื่อให ้ได ้ เข ้ำไปฝึกฝนและได ้ประสบกำรณ์ที่ดีกว่ำ อย่ำงไรก็ตำมพวกเขำ ไม่ได ้ให ้ควำมสนใจกับเรื่องเงินเดือนเพื่อให ้ได ้ทำงำนในบริษัท ที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้แสดงให ้เห็นว่ำบริษัทที่มีชื่อเสียงน้อยกว่ำให ้ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนแก่พวกเขำมำกกว่ำ อีกทั้งมี บรรยำกำศในกำรทำงำนที่น่ำสนใจและสนุกมำกกว่ำ จะทำให ้ กลุ่ม Gen Z สนใจได ้มำกกว่ำบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียง กลุ่ม Gen Z ส่วนใหญ่คิดที่จะวำงแผนสำหรับอนำคต ซึ่งเห็นได ้ จำกกำรที่พวกเขำมีควำมตั้งใจเริ่มวำงแผนเก็บเงินบำนำญตั้งแต่ เริ่มต ้นชีวิตกำรทำงำน กลุ่ม Gen Z มักมองโลกในแง่ดี (ในบำง ประเทศก็ไม่มองตำมควำมเป็นจริง) ว่ำพวกเขำสำมำรถเลิก ทำงำนได ้ในช่วงอำยุกลำงหรือปลำย 50 ในฐำนะที่เอเชียเป็นพื้นที่กำลังพัฒนำในโลก กำรที่กลุ่ม Gen Z ส่วนใหญ่คิดว่ำในช่วงชีวิตของพวกเขำ จะทำได ้ดีกว่ำพ่อแม่ เขำ อย่ำงน้อยก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้โดยเฉพำะประเทศ มำเลเซีย ไทย และเวียดนำม อีกทั้งกลุ่ม Gen Z มองว่ำกำร เติบโตทำงเศรษฐกิจเป็นกำรสร้ำงโอกำสที่พ่อแม่ของพวกเขำ ไม่เคยมี และเห็นได ้จำกกำรที่มีทำงเลือกมำกขึ้น เห็นได ้ชัดว่ำ Gen Z ส่วนใหญ่มีควำมต ้องกำรที่จะทำงำนในอุตสำหกรรมกำร ให ้บริกำร เช่น โฆษณำ กำรตลำด ที่ปรึกษำ สื่อ งำนบริกำร งำนสำยอำชีพ เช่นเดียวกับสำยศิลปะ กีฬำ และบันเทิง กลุ่ม Gen Z ส่วนน้อยมำกที่ในควำมสนใจในอุตสำหกรรมแบบ ดั้งเดิม อย่ำงเช่น งำนกำรผลิต และน้อยมำกที่อยำกทำงำนใน เรื่องกำรค ้ำส่ง ซึ่งเคยเป็นอุตสำหกรรมหลักในประเทศเอเชีย บำงประเทศ กลุ่ม Gen Z มีควำมเป็นเจ ้ำของกิจกำรสูง ซึ่งเห็นได ้ชัดเจน จำกผลสำรวจ ประมำณ 30% บอกว่ำกำรทำธุรกิจของตัวเอง เป็นสิ่งที่พวกเขำต ้องกำรอย่ำงแน่นอน อีก 40% อำจพิจำรณำ เรื่องกำรเป็นเจ ้ำของกิจกำรถ ้ำมีโอกำสที่ดีเข ้ำมำหำ พวกเขำ มั่นใจเรื่องกำรคอยติดตำมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และกลุ่ม Gen Z ก็คิดว่ำเทคโนโลยีสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงใน ที่ทำงำนได ้มำกที่สุด อย่ำงน้อยก็สำมำรถช่วยให ้ทำงำนสะดวก ขึ้น เช่น ไม่ต ้องทำงำนในออฟฟิศ
  4. 4. 5 สำหรับกลุ่มที่อำจคิดเรื่องกำรเป็นเจ ้ำของกิจกำรและเริ่มธุรกิจ ของตัวเอง ครึ่งหนึ่งคิดว่ำจะเริ่มในช่วงอำยุ 20 และในจำนวนที่ เท่ำกันก็อยำกเริ่มกิจกำรของตัวเองมำกกว่ำที่จะเข ้ำไปทำธุรกิจ ที่มีอยู่แล ้ว อย่ำงเช่น กิจกำรของครอบครัว โดยเฉพำะในจีน และไต ้หวัน ถึงแม ้ว่ำคนในสังคมจะยังคงเชื่อมั่นในตัวข ้ำรำชกำรในอนำคต 40% ของกลุ่ม Gen Z ยังคิดว่ำจะทำงำนกับภำครัฐหรืองำน รำชกำร และเกือบ 20% บอกว่ำเป็นงำนที่พวกเขำอยำกทำ หลังจำกจบกำรศึกษำ (ถึงแม ้ว่ำจะไม่ตรงกับคำตอบที่ได ้จำก ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้) มี Gen Z หลำยคนยังจัดลำดับให ้ควำมมั่นคงของงำนเป็น เหตุผลที่สำคัญทื่สุดในกำรเลือกงำน และหลำยคนก็ยังอยำก ทำงำนประจำมำกกว่ำ นี่คือตัวบ่งชี้อัตรำกำรว่ำงงำนที่ต่ำมำกใน เอเชีย โดยที่มีคนที่มีงำนทำในบำงประเทศ กลุ่มประเทศเอเชียสำมำรถมองไปยังประเทศอื่นในโลกที่มี ธุรกิจเกิดใหม่มำกกว่ำ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศส่วน ใหญ่มำจำกอุตสำหกรรมกำรบริกำร คำถำมก็คือจะมีธุรกิจเกิด ใหม่กี่แห่งที่ประสบควำมสำเร็จ Christophe Duchatellier ตาแหน่ง CEO กลุ่มบริษัทอเด็คโก้เอเชีย ผลกำรวิจัยแสดงถึง กลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงำนรุ่นต่อไปในเอเชียมีควำม เป็นเจ ้ำของกิจกำรมำกขึ้น ซึ่งเห็นได ้จำกกำรเลือกสถำนที่ทำงำนและกำร จัดกำรกำรทำงำนของพวกเขำ โดยเฉพำะในภูมิภำคเอเชียที่ปัญหำกำรขำด แคลนคนเก่งมีอยู่แพร่พลำย นอกจำกนี้ผลสำรวจยังเปิดเผยถึงควำมแตกต่ำงทำงภูมิศำสตร์ที่น่ำสนใจ ระหว่ำงเอเชียเหนือไปถึงเอเชียใต ้ที่กลุ่ม Gen Z มองกำรทำงำนและปัจจัยใด เวลำใด ที่จูงใจให ้พวกเขำทำงำน
  5. 5. อเด็คโก ้ประเทศไทย เป็นผู้นำ และ เป็นที่ปรึกษำให ้คำแนะนำ เกี่ยวกับงำน ทรัพยำกรบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นด ้ำนกำรสรรหำพนักงำนและกำรจัดจ ้ำงพนักงำน ประจำและชั่วครำว กำรให ้คำปรึกษำด ้ำนทรัพยำกรบุคคล กำรฝึกอบรม กำร พัฒนำบุคคลำกร และบริกำรให ้คำปรึกษำด ้ำนสำยอำชีพ ด ้วยประสบกำรณ์กว่ำ 25 ปีในประเทศไทย บริษัทฯ ได ้มีกำรพัฒนำระบบ เครือข่ำย และ ควำมเชี่ยวชำญชำนำญด ้ำนงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อ อำนวยควำมสะดวกให ้กับบริษัทต่ำงๆ ในกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบไปด ้วย 10 กลุ่มธุรกิจ โดยมีบุคลำกรของบริษัทฯ กว่ำ 10,000 คน ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทต่ำงๆในแต่ละวัน ภำยใต ้ระบบโครงสร้ำง ภำยในอันแข็งแรงด ้วยกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนกว่ำ 200 คน สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได ้ที่ www.adecco.co.th

×