1
1
2
2
โลกในยุคปัจจุบันและอนาคต
โลกาภิวัตน์
เสรีภาพ
ของคน
ใส่ใจสิงแวดล้อม
บทบาท
ของผู้หญิง
สังคม
เครือข่าย
3
3
Diversity in OrganizationDiversity in Organization
AgeAgeAge
SexSexSex
EducationEducationEducation
CareerCareerCareer
...
5
5
Baby Boomers
• ชีวิตนีเพืองาน (สู้งาน)
• ให้ความสําคัญกับความสําเร็จ
ในงานสูงมาก
• ต้องการงานทีมีความมันคง
• ต้องการชื...
7
7
Gen Y
• ชอบอิสระ ไม่ชอบกรอบ
• ชอบความท้าทาย
• ชอบงานทีต้องคิดสร้างสรรค์
• ให้ความสําคัญกับข้อตกลง
ในการทํางาน
• ต้องกา...
9
9
มุมมองต่อมุมมองต่อ ““การเปลียนงานการเปลียนงาน””
BB : - การเปลียนงาน คือ “ความเสียง”
ต้องไปเริมใหม่ และเสียเปรียบคนทีอย...
11
11
จุดเด่นของจุดเด่นของ Gen YGen Y
• เก่งเรืองเทคโนโลยี
• ปรับตัวเร็ว
• มีพลังสูง
• ยอมรับความแตกต่างได ้ดี
• มีความคิด...
13
13
Gen Y PriorityGen Y Priority
Families
Friends
Communities
Coworkers
Themselves
Employer
14
14
Challenge IssuesChalle...
15
15
61%ต้องการ
ดวามยืดหยุ่นเรืองเวลา
56% ต้องการ
เลือนตําแหน่งทุกปี
Soruce : CareerBuilder.com
74%ต้องการเงินเดือนสูง
16...
17
17
วิธีการบริหารวิธีการบริหาร Gen YGen Y
1. สร ้างความชัดเจนในเรือง
เป้าหมาย
2. มอบหมายงานสําคัญ
3. เติมความรู้ให ้อยู่...
19
19
หัวหน้าของหัวหน้าของ Gen YGen Y
• เป็นพีเลียง เป็น coach เป็นผู้ใหญ่ทีคอยดูแล
• พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
• มี Direction ท...
21
21
Gen Z (เกิด 2538 ลงมา)
22
22
คคววาามมแแตตกกต่ต่าางง
คือคือ ความงดงามความงดงาม
23
23
23
นายประสิทธิ องอาจตระกูล
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ธนาคารกสิกรไทย
e-mail : Prasit.o@kasikornbank.com...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การบริหารความแตกต่างของพนักงาน แต่ละ Gen โดย กรณีศึกษาจริงจาก เครือธนาคารกสิกรไทย

9,620 views

Published on

Presentation หัวข้อ “การบริหารความแตกต่างของพนักงาน แต่ละ Gen โดย กรณีศึกษาจริงจาก เครือธนาคารกสิกรไทย” โดยคุณประสิทธิ์ องอาจตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคลเครือธนาคารกสิกรไทย ซึ่งถูกนำเสนอในงานสัมมนา "ต่าง GEN ก็ต่างใจ...แล้วจะทำงานร่วมกันอย่างไรดี" เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 soure http://www.consultthai.com/news.php?id=25&page=1

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,620
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
233
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การบริหารความแตกต่างของพนักงาน แต่ละ Gen โดย กรณีศึกษาจริงจาก เครือธนาคารกสิกรไทย

 1. 1. 1 1 2 2 โลกในยุคปัจจุบันและอนาคต โลกาภิวัตน์ เสรีภาพ ของคน ใส่ใจสิงแวดล้อม บทบาท ของผู้หญิง สังคม เครือข่าย
 2. 2. 3 3 Diversity in OrganizationDiversity in Organization AgeAgeAge SexSexSex EducationEducationEducation CareerCareerCareer Hiring ContactHiring ContactHiring Contact Work GroupWork GroupWork Group IncomeIncomeIncome Personality TypePersonality TypePersonality Type RaceRaceRace ReligionReligionReligion 4 4 Baby Boomer การบริหารคนต่างรุ่นการบริหารคนต่างรุ่น ต่างวัยต่างวัย ในองค์การในองค์การ เกิด ปี 2508 – 2522 อายุ 34 - 48 ปี เกิด ปี 2523 – 2537 อายุ 19 - 33 เกิด ปี 2489 – 2507 อายุ 49 – 67 ปี Gen X Gen Y
 3. 3. 5 5 Baby Boomers • ชีวิตนีเพืองาน (สู้งาน) • ให้ความสําคัญกับความสําเร็จ ในงานสูงมาก • ต้องการงานทีมีความมันคง • ต้องการชือเสียง • ยึดถือวัฒนธรรมองค์กร • เน้นความสัมพันธ์และ เป็ นผู้ร่วมทีมทีดี แนวคิดในการทํางานแนวคิดในการทํางาน 6 6 Gen X • เน้นทีผลลัพธ์ของงาน • สามารถทํางานได้หลากหลาย • มีความยืดหยุ่น ปรับตัวง่าย • ชอบทํางานโดยใช้วิธีทาง ของตนเอง • ชอบทํางานโดยพึงตนเอง เป็ นหลัก • จะทํางานทีสอดคล้องกับ เป้ าหมายอาชีพ • ต้องการความสมดุลในชีวิต แนวคิดในการ ทํางาน
 4. 4. 7 7 Gen Y • ชอบอิสระ ไม่ชอบกรอบ • ชอบความท้าทาย • ชอบงานทีต้องคิดสร้างสรรค์ • ให้ความสําคัญกับข้อตกลง ในการทํางาน • ต้องการเห็นผลสําเร็จ ของงานเร็ว เติบโตเร็ว • ชอบทํางานเป็ นทีม • นับถือคนทีความสามารถ แนวคิดในการ ทํางาน 8 8 มุมมองต่อมุมมองต่อองค์กรองค์กร และการทํางานและการทํางาน BB : - องค์กร เป็ นผู้มีบุญคุณ - ทํางาน เพือเลียงชีพ - เรียนรู้จากการฟังบรรยาย, การอ่าน Gen X : - องค์กร เป็ นทีทํางาน - ทํางาน เพือความก้าวหน้าของตัวเอง - เรียนรู้จาก workshop Gen Y : - องค์กร เป็ นทีใช้ชีวิต - ทํางาน เพือให้เป็ นส่วนหนึงของชีวิต - เรียนรู้จากการทําจริง, เพือน, Multi-Media, Social Network
 5. 5. 9 9 มุมมองต่อมุมมองต่อ ““การเปลียนงานการเปลียนงาน”” BB : - การเปลียนงาน คือ “ความเสียง” ต้องไปเริมใหม่ และเสียเปรียบคนทีอยู่เดิม Gen X : - การเปลียนงาน คือ “ความก้าวหน้า” ทังเรืองตําแหน่ง และเงิน Gen Y : - การเปลียนงาน คือ “การเรียนรู้” การหาสิงทีเข้ากับ Lifestyle ของตัวเอง 10 10 “จุดเด่น” และ “ปัญหา” ของ
 6. 6. 11 11 จุดเด่นของจุดเด่นของ Gen YGen Y • เก่งเรืองเทคโนโลยี • ปรับตัวเร็ว • มีพลังสูง • ยอมรับความแตกต่างได ้ดี • มีความคิดสร ้างสรรค์ • มีเครือข่ายมาก • เข ้าใจ Gen Y ด ้วยกัน 12 12 ปัญหาของปัญหาของ Gen YGen Y • ทักษะการเข ้าสังคม การสือสาร • ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มีโลกส่วนตัวสูง • ความสับสนในเป้าหมาย ของชีวิต • ความอดทนตํา • จิตตกง่าย
 7. 7. 13 13 Gen Y PriorityGen Y Priority Families Friends Communities Coworkers Themselves Employer 14 14 Challenge IssuesChallenge Issues • Retention • Recruitment • Productivity • Employee Engagement • Customer Satisfaction
 8. 8. 15 15 61%ต้องการ ดวามยืดหยุ่นเรืองเวลา 56% ต้องการ เลือนตําแหน่งทุกปี Soruce : CareerBuilder.com 74%ต้องการเงินเดือนสูง 16 16 สร้างวัฒนธรรมองค์กร ใช้หลักความสมดุล ใช้จุดแข็งให้เป็ นประโยชน์ ผสมผสานให้กลมกลืน ให้ความสําคัญกับทุก Gen หลักการและแนวทางในการบริหารความหลากหลายหลักการและแนวทางในการบริหารความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการทีแตกต่างกัน หลักการ/ แนวทาง
 9. 9. 17 17 วิธีการบริหารวิธีการบริหาร Gen YGen Y 1. สร ้างความชัดเจนในเรือง เป้าหมาย 2. มอบหมายงานสําคัญ 3. เติมความรู้ให ้อยู่เสมอ 4. สอนงานอยู่เสมอ 5. ให ้อิสระทางความคิด 6. ให ้ร่วมทีมกับหัวหน้าทีเก่ง 7. ให ้โอกาสมีชือเสียง 18 18 8. ยืดหยุ่น (สถานที, เวลา, การ แต่งกาย, วิธีทํางาน) 9. ค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับงาน 10. บรรยากาศการทํางานทีเป็น มิตร สนุกสนาน 11. สภาพแวดล ้อมการทํางานที ตอบโจทย์ชีวิต 12. ให ้โอกาสก ้าวหน้าได ้รวดเร็ว 13. ให ้โอกาสเข ้าถึงตัวผู้บริหาร ระดับสูง 14. มองเขาเป็น “ผู้ใหญ่” วิธีการบริหารวิธีการบริหาร Gen YGen Y ((ต่อต่อ))
 10. 10. 19 19 หัวหน้าของหัวหน้าของ Gen YGen Y • เป็นพีเลียง เป็น coach เป็นผู้ใหญ่ทีคอยดูแล • พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ • มี Direction ทีชัดเจน • มอบหมายงานทีมีคุณค่า • มอบอํานาจการตัดสินใจ • ชมเชยและให ้กําลังใจอยู่เสมอ • สร ้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ 20 20 Manage Organization’s Future Success Manage Gen Y =
 11. 11. 21 21 Gen Z (เกิด 2538 ลงมา) 22 22 คคววาามมแแตตกกต่ต่าางง คือคือ ความงดงามความงดงาม
 12. 12. 23 23 23 นายประสิทธิ องอาจตระกูล ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย e-mail : Prasit.o@kasikornbank.com facebook : prasit ongarttrakul

×