Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

iCommerce

1,006 views

Published on

iCommerce Seminar
http://www.facebook.com/seminar.icommerce2011

Published in: Technology, Business
 • Be the first to like this

iCommerce

 1. 1. iCommerce สรุปงานสัมนา โดย สาธิต เอี่ยมจิตต์ Email:demomaz@gmail.com
 2. 2. Agenda <ul><li>แนวโน้ม it ปี 2011 </li></ul><ul><li>Web 3.0 </li></ul><ul><li>Mobile internet </li></ul><ul><li>The Future of Shopping </li></ul><ul><li>Case Study </li></ul>
 3. 3. แนวโน้ม it ปี 2011 <ul><li>Green ICT </li></ul>
 4. 4. แนวโน้ม it ปี 2011 <ul><li>NEW Device </li></ul>
 5. 5. แนวโน้ม it ปี 2011 Social + GeoLocation
 6. 6. Social + GeoLocation 4sq + game + offer
 7. 7. แนวโน้ม it ปี 2011 <ul><li>G o o g l e + Maps Search </li></ul>
 8. 8. แนวโน้ม it ปี 2011 <ul><li>Facebook + Relation + Deal </li></ul>
 9. 9. แนวโน้ม it ปี 2011 <ul><li>Cloud Computing </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Cloud Computing </li></ul>Windows Azure $0.12 ต่อการประมวลผล 1 ชั่วโมง $0.15 ต่อพื้นที่เก็บข้อมูล 1 GB $0.01 ต่อจำนวน transaction ครั้งละ 10,000 ค่าแบนด์วิธขาเข้า $0.10 ต่อ 1GB ส่วนขาออก 0.15 ต่อ 1GB
 11. 11. <ul><li>Cloud Computing </li></ul>จุดเด่น 1 ) มีความรวดเร็วในการใช้งาน 2 ) ค่าใช้จ่ายน้อย 3 ) ใช้ได้ทุกที่แค่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 4 ) แบ่งการใช้ทรัพยากรให้ผู้ใช้จำนวนมากได้ 5 ) มีความน่าเชื่อถือ 6 ) มีความยืดหยุ่น 7 ) มีความปลอดภัย 8 ) มีความมั่นคง ข้อดี  1 ) ลดต้นทุน 2 ) ลดความเสี่ยงการเริ่มต้น หรือการทดลองโครงการ 3 ) สามารถลดหรือขยายได้ตามความต้องการ 4 ) ประสิทธิภาพสูง 5 ) อยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสีย  1) จากการที่มีทรัพยากรที่มาจากหลายแห่ง จึงอาจเกิดปัญหาด้านความต่อเนื่องและความรวดเร็ว 2 ) ยังไม่มีการรับประกันในการทำงานและความปลอดภัย 3 ) แพลทฟอร์มยังไม่ได้มาตรฐาน
 12. 12. WEB 3.0 Web 1.0 = Read Only Web 2.0 = Read/Write Read / Write / Relate , data with structured metadata + managed identity
 13. 13. Problem <ul><li>How do I find the right file ? </li></ul><ul><li>How do I know all those files belong there ? </li></ul><ul><li>How do I keep up with all these new source of information ? </li></ul><ul><li>How do you filter things to ? </li></ul><ul><li>How do you integrate data ? </li></ul><ul><li>How do you create more value ? </li></ul>WEB 2.0
 14. 14. มีอะไรบ้าง <ul><li>AI คาดเดาผู้ใช้งานได้ว่ากำลังค้นหา หรือคิดอะไรอยู่ </li></ul><ul><li>Semantic Web เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ พยายามทำให้ภาษาทั้งหลายคุยกันได้เข้าใจกันได้เอง </li></ul><ul><li>Composite Applications เป็นการผสมผสาน Application จากต่างที่มาไว้ด้วยกัน </li></ul><ul><li>Semantic Wiki สามารถหา ความหมาย หรือข้อมูลต่างๆ ได้ละเอียด </li></ul><ul><li>Ontology เชื่อมโยงกับระบบ Metadata </li></ul>WEB 3.0
 15. 15. WEB 3.0 Metadata + TAG เก็บฐานข้อมูลที่สามารถใช้ แยกแยะ เพื่อระบุคน สถานที่ ตลอดจนสิ่งของต่างๆ
 16. 16. WEB 3.0 Metaweb
 17. 17. WEB 3.0 Semantic Web
 18. 18. WEB 3.0 Semantic On Mobile HTC sense รับข้อมูลตำแหน่งพื้นที่แล้ว ไปดึงข้อมูลอุณหภูมิมาแสดง จะเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่
 19. 19. iCommerce <ul><li>E-Commerce </li></ul><ul><li>M-Commerce </li></ul><ul><li>F-Commerce </li></ul><ul><li>Social-Commerc </li></ul>ไปทำไม แล้วจะต้อง
 20. 20. <ul><li>i nternet </li></ul>i Commerce ? i nteractive i ndividual
 21. 21. The Future of Shopping
 22. 22. CASE study
 23. 23. ซื้อเหมา ได้ราคาถูกกว่า
 24. 24. Profile : my Shopping Online https :// swipely . com / http :// bilppy . com / ยิ่งทำให้ คนพูดถึงสินค้า ก็ ยิ่งกระตุ้น ให้คนอื่นซื้อตาม
 25. 25. 86% ของผู้บริโภค ไม่เชื่อ ในสิ่งที่ เจ้าของสินค้า พูดถึงตัวเอง ของผู้บริโภค เชื่อ ในสิ่งที่ คนอื่น พูดถึงสินค้า 78%
 26. 26. Thanks.

×