Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA DISCIPLINANOME DA MATERIA: PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS           AUDIOVISUAI...
4. OBXETIVOS XERAIS  Coñece-las relacións profesionais dos recursos humanos que integran o proceso de  producción audi...
audiovisual.    Situar á productora audiovisual dentro do escenario empresarial e xurídico no que    desenvolve a sú...
3.9. caracterización3.10. efectos especiais3.11. outros equiposTEMA 4. A PREPRODUCCIÓN: Chave do éxito e viabilidade dun p...
10.1. mercados e distribución10.2. itinerarios e fases de comercialización         9.1.1. cine         9.1...
emisores, soportes e tendencias creativas (1960-2000). Xunta de Galicia. 2008.ZETTL, Herbert. Manual de Producción de Tele...
1995ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar la Imagen. Cátedra. Madrid 1995ZÚÑIGA, Joseba. Comunicación Audiovisual. Escuela de Cine y ...
fase del proyecto            inicio    fin    fase del proyecto              inicio    ...
12. AVALIACIÓN DA APRENDIZAXETEORÍAO final do curso se realizará un exame escrito que constará de:    Preguntas breves ...
13. TITORÍASDespacho 310Teléfono: 986 80 20 09Teledocencia: faitic.uvigo.esweb: www.webs.uvigo.es/santomeblog: www.produce...
Produvisual 2012. guía docente
Produvisual 2012. guía docente
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Produvisual 2012. guía docente

522 views

Published on

Guía docente de la materia "Producción publicitaria en medios audiovisuales"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Produvisual 2012. guía docente

 1. 1. 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DA DISCIPLINANOME DA MATERIA: PRODUCCIÓN PUBLICITARIA EN MEDIOS AUDIOVISUAISCARÁCTER: OBRIGATORIANIVEL/CICLO: 2º CICLOCURSO NO QUE SE IMPARTE: 3ºDURACIÓN: CUADRIMESTRAL (2º cuadrimestre) CURSO 2010-11TITULACIÓN: LICENCIATURA DE PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICASPROFESOR RESPONSABLE: Mónica Valderrama Santomé (150 horas)ÁREA RESPONSABLE: (105) Comunicación Audiovisual e PublicidadeDEPARTAMENTO: X-14 Comunicación Audiovisual e Publicidade 2. INTRODUCCIÓN Á MATERIA As pezas audiovisuais son esenciais para alcanzar ó target nunha campañapublicitaria e de RR.PP. Todos os formatos empregados desde o clásico spot ás minipromociones ou vídeos corporativos serán descritos e desenvolvidos tanto en teoría comoen prácticas individuais e colectivas dentro desta materia. Ubicada tras coñecer poroutras disciplinas as tecnoloxías existentes no campo da comunicación ecomplementando a outras materias dentro deste tercer curso no que la creatividade, asestruturas da publicidade e a programación en RR.PP están sendo abordadas tratarasede dar un bagaje máis específico nas ferramentas de traballo dun publicitario no mundoprofesional actual. En produción publicitaria en medios audiovisuales explicaranse asdistintas fases polas que ha de pasar unha idea inicial ata converterse nunha mensaxepersuasivo acabado e listo para a súa emisión. Tamén se inicia ao alumno nocoñecemento do desempeño de cada un dos membros e equipos que conciben erealizan o produto audiovisual. 3. VOLUMEN DE TRABALLO ACTIVIDADES PARA A MATERIA HORAS/CURSO Asistencia a clases teóricas 28 Asistencia a clases prácticas 30 Preparación de traballo para clases prácticas 30 Estudio de preparación de clases de teoría 12 Estudio de preparación de clases prácticas 10 Estudio de preparación de exames 10 Realización de exames 4 Asistencia tutorías, seminarios e outras actividades 26 VOLUMEN TOTAL DE TRABALLO DO ALUMNO 150
 2. 2. 4. OBXETIVOS XERAIS Coñece-las relacións profesionais dos recursos humanos que integran o proceso de producción audiovisual. Adquirir competencias na utilización da linguaxe audiovisual para a súa aplicación na realización de productos publicitarios. Obter o dominio técnico e conceptual das distintas fases polas que debe pasar unha producción audiovisual. Utilizar con habilidade e creatividade o equipamento técnico destinado o desenvolvemento da producción. Comprender a importancia e incidencia do productor, desde o punto de vista técnico e creativo, na realización de productos audiovisuais. Aprender a xestionar e administrar as produccións audiovisuais que se realicen.5. CONTIDOSOs bloques nos que está dividida a materia teñen en conta a dimensiónenimentemente práctica da mesma. De xeito que sempre se teñan explicado conanterioridade as ferramentas e documentación necesaria para poder materializar osproxectos propostos nas aulas. De modo que a xeito introductorio distinguimos un primeiro nivel de explicación para poder realizar o xerme da idea e o documento inicial de traballo o guión. A continuación nos dous temas seguintes faise unha radiografía ó sector audiovisual dende o eido nacional e internacional ó máis cercano local. Nestas leccións contextualizase o propio nome da materia abordando tódalas figuras participantes na producción audiovisual. No terceiro bloque sitúanse os temas 4, 5, 6 e 7 que recorreran as distintas etapas de elaboración dos productos audiovisuais coas súas características específicas e iranse dando as pautas para a confección dos diferentes tipos de documentos cos que traballa o equipo de producción. Desgloses, calendarización e coordinación dos membros do capital humano partícipe na creación da mensaje audiovisual. No cuarto e último bloque é o control económico, a propia lexislación existente que afecta ó eido audiovisual e a distribución dos productos o que centrarán os temas 8. 9, 10 e 11. O último tema o 12 é coma o 1 froito da dimensión práctica da materia. E ubicado ó final para sintonizar co plan de traballo (datas de entregas previstas). Dado que unha vez entregadas todas as fases do traballo de producción se explican algunhas das aplicacións informáticas empregadas para a producción cinematográfica e televisiva, pero que para as pezas publicitarias non son de tanta relevancia.6. DESTREZAS Capacidade para elaborar guións audiovisuais de índole publicitaria. De análise crítica de pezas publicitarias audiovisuais. Desglosar, realizar os plans de traballo e presupostos para levar a termo a elaboración de productos audiovisuais de distintas características. Aprender a utilizar as aplicacións informáticas específicas da producción
 3. 3. audiovisual.  Situar á productora audiovisual dentro do escenario empresarial e xurídico no que desenvolve a súa actividade profesional.  Capacitar o alumno para que estea en disposición de abordar con profesionalidade as produccións audiovisuais que se lle presenten.  Realizar distintas produccións audiovisuais poñendo en práctica os coñecementos teóricos aprendidos. 7. HABILIDADES SOCIAIS  Capacidade de traballo en equipo imprescindible no mundo profesional da producción audiovisual.  Habilidade para deseñar estratexias comunicativas e aplicalas na creación de guións coa colaboración entre compañeiros para perfilar unha idea axeitada a un público obxetivo ó que se pretende impactar.  Capacidade de manexo de tecnoloxía que precisa coordinación entre diferentes individuos para ó seu correcto funcionamento.  Habilidade comunicativa para “vender” un proxecto audiovisual e poder comercializalo.  Versatibilidade para adaptarse a diferentes situacións non só de tipo tecnolóxico senón tamén de carácter humano. 8. TEMARIOTEMAS SEMANA/STEMA 1. A MATERA PRIMA DO PRODUCTO AUDIOVISUAL 11.1. idea, store line1.2. sinopse1.3. tratamento1.4. guión literario1.5. guión técnicoTEMA 2. O UNIVERSO DA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 12.1. análise da producción no sector audiovisual2.2. a empresa audiovisual2.3. o producto audiovisual2.4. a figura do productor2.5. a producción publicitaria audiovisualTEMA 3. O CAPITAL HUMANO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 23.1. o equipo de producción3.2. o equipo de realización3.3. redacción3.4. documentación3.5. iluminación3.6. cámaras de cine e vídeo3.7. sonido3.8. escenografía
 4. 4. 3.9. caracterización3.10. efectos especiais3.11. outros equiposTEMA 4. A PREPRODUCCIÓN: Chave do éxito e viabilidade dun proxecto 1audiovisual4.1. o desglose de guión4.2. localizacións e casting4.3. plan de traballoTEMA 5. MEDIOS E SOPORTES NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: O rodaxe e a 2edición5.1. formatos: cinematográfico, videográfico e multimedia5.2. Realización práctica 5.2.1. monocámara 5.2.2. multicámara 5.2.3.directo e diferido5.3. Edición 5.3.1. off line 5.3.2. on lineTEMA 6. A CONSTRUCCIÓN DO DISCURSO AUDIOVISUAL 16.1. a linguaxe audiovisual6.2. o discurso publicitario audiovisual6.3. os xéneros 6.3.1. cinematográficos 6.3.2.televisivos 6.3.3. publicitariosTEMA 7. DOCUMENTOS DE TRABALLO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 17.1. documentos de dirección7.1.1. guións e xéneros 7.1.2. story board 7.1.3. animatic7.1.4. escaletas7.1.5. minutados7.2. documentos de xestion 7.2.1. contratos 7.2.2. permisos 7.2.3. xustificantes de gasto 7.2.4. presuposto7.3 documentos organizativos 7.3.1. desglose 7.3.2. plan de traballo 7.3.3. orden de traballo 7.3.4. parte de traballoTEMA 8. CONTROL ECONÓMICO NA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 18.1. o presuposto8.2. principias recursos financieiros e axudas á producción 8.1.1. esponsorización 8.1.3. dereitos de antena 8.1.4. subvencións 8.1.5. principais fórmulas de producciónTEMA 9. FINALIZACIÓN DA PRODUCCIÓN: Postproducción e pasterización. 1TEMA 10. DISTRIBUCIÓN DO PRODUCTO AUDIOVISUAL 1
 5. 5. 10.1. mercados e distribución10.2. itinerarios e fases de comercialización 9.1.1. cine 9.1.2. televisión 9.1.3. outros soportes10.3. festivais, mostras e concursosTEMA 11. MARCO EMPRESARIAL E XURÍDICO DA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 111.1. sociedades empresariais11.2. organismos e entidades11.3. lexislación básica11.4. propiedade intelectual11.5. os modelos contractuaisTEMA 12. Introducción ó software de xestión na producción audiovisual 1Total semanas 14 9. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIABIBLIOGRAFÍA BÁSICAÁLVAREZ-MONZONCILLO, José M., Watching the Internet: the future of TV?, MediaXXI, 2011.APRILE, Orlando C. La publicidad audiovisual: del blanco y negro a la Web, LaCrujía Ediciones, 2008.BARROSO GARCÍA, Jaime. Introducción a la realización televisiva. IORTV. Madrid1988CLEMENTE MEDIAVILLA, Introducción al software de gestión en la producciónaudiovisual. Ediciones Fragua, Madrid, 2005.COMPARATO, Doc. De la creación al guión. IORTV. Madrid 1993FERNÁNDEZ CASADO, José Luis y NOHALES ESCRIBANO, Tirso. PostproducciónDigital. Cine y vídeo no lineal. Escuela de Cine y Vídeo. Andoain 1999FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. Manual básico de lenguaje y narrativaaudiovisual. Paidós. Barcelona 1999FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. La dirección de producción para cine ytelevisión. Paidós. Barcelona 1999FIELD, Syd. El libro del guión. PLOT. Madrid 2001JACOSTE QUESADA, José G. El productor cinematográfico. Síntesis. Madrid 1996.MILLERSON, Gerald. Técnicas de Realización y Producción en Televisión. IORTV.Madrid 1991.PATT MILLER. La supervisión del guión en cine y televisión. IORTV. Madrid 1987.REINARES LARA, Marina y Pedro J., Fundamentos básicos de la gestión publicitariaen televisión. Esic. Madrid. 2003.ROWLANDS, Avril. La continuidad en cine y televisión. IORTV. Madrid 1993.SAINZ, Miguel. Iniciación a la producción en televisión. IORTV. Madrid 1994.SAINZ, Miguel. Manual Básico de Producción en Televisión. IORTV. Madrid 1994.VALDERRAMA SANTOMÉ, Mónica. A publicidade televisiva en Galicia. Análise de
 6. 6. emisores, soportes e tendencias creativas (1960-2000). Xunta de Galicia. 2008.ZETTL, Herbert. Manual de Producción de Televisión. Paraninfo. Madrid 1999BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIAARIJÓN, Daniel. Gramática del lenguaje audiovisual. Escuela de Cine y Vídeo.Andoaín 1976BENAVIDES, Juan. El lenguaje publicitario. Síntesis. Madrid 1997BERNSTEIN. Técnicas de Producción Cinematográfica. Limusa. México 1993BORDWELL, David y THOMPSON, Kristin. El arte cinematográfico. Paidós. Barcelona1995.BUSTAMANTE, Enrique. La televisión Económica. Gedisa. Barcelona 1999.CARMONA, Ramón. Cómo se comenta un texto fílmico. Cátedra. Madrid 1993CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Modelos de televisión: generalista, temática yconvergente con Internet. Paidós Papeles de Comunicación 41. Madrid. 2004.DIMAGGIO, Madeline. Escribir para televisión. Paidós. Barcelona 1992GUIJARRÓ, Toni y MUELA, Clara. La música, la voz, los efectos y el silencio enpublicidad. La creatividad en la producción de sonido. Cie Inversiones EditorialesDossat 2000. Madrid. 2003.GONZÁLEZ REQUENA, Jesús y ORTIZ DE ZÁRATE, Amaya. EL spot publicitario. Lametamorfosis del deseo. Cátedra. Madrid, 1995.HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Caridad. Manual de creatividad publicitaria. Síntesis.Madrid 1999KATZ, Steven D, Film directing Shot by Shot. Michael Wiese. Michigan 1991KATZ, Steven D. Film directing. Cinematic motion. Michael Wiese. Michigan 1992KLEPPNERR´S, O. Publicidad. Prentice-Hall. México 1988MARTÍN PROHARÁN, Miguel Ángel. La organización de la producción en el cine yla televisión. Forja. Madrid 1985MERCEDES MEDINA (editora). Creating, producing and selling TV shows. The caseof the most popular dramedies in Spain, Media XXI, 2009.MILLER, Pat. P. La supervisión del guión. IORTV. Madrid 1987OGILVY, David. Ogilvy & Publicidad. Folio. Barcelona 1994PÉREZ DE SILVA, Javier. La televisión ha muerto. Gedisa. Barcelona 2000.RABIGER, Michael. Directing. film, techniques and aesthetics. Focal Press. Newton1997ROWLANDS, Avril. El guión en el rodaje y la producción. IORTV. Madrid 1985SABORIT, José. La imagen publicitaria en televisión. Cátedra. Madrid 1988VILLAFAÑE, Justo y MÍNGUEZ, Norberto. Principios de Teoría General de la Imagen.Pirámide. Madrid 1996VV.AA. La imagen. UNED. MadridVV.AA. La fuerza de la publicidad. Cinco días – Anuncios. Madrid 1999VV.AA. La publicidad del nuevo siglo. Carat España. Madrid 2001WELLS, William y BURNETT, John. Publicidad, principios y practicas. Prentice Hall.Mexico 1996WHITE, Gordon. Técnicas del video. IORTV. Madrid 1989WHITTAKER, Ron. Video field production. Mayfield Pub. Co. Mountain ViewCa.1996.WURTZEL, Alan, y ROSENBAUM, John, Television production, McGraw-Hill. New York
 7. 7. 1995ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar la Imagen. Cátedra. Madrid 1995ZÚÑIGA, Joseba. Comunicación Audiovisual. Escuela de Cine y Vídeo. Andoáin1998. 10. COÑECEMENTOS PREVIOS  Conceptos básicos de linguaxe audiovisual (tipos de planos, angulacións).  Traballo con equipamento do centro; plató, cámaras, estudios de radio y televisión, así como con aplicacións informáticas, fotografía, redacción e documentación publicitaria. Asignaturas do primeiro ciclo que coma Teoría da Imaxe, Fotografía, Locución, Producción Publicitaria en medios impresos entre outras van dando a formación que se completará de xeito máis especializado no último curso. 11. METODOLOXÍA DOCENTEDuración real a materia (descontadas festividades): 14 semanasO desenvolvemento da materia estructúrase en 2 sesións: 1 de teoría e 1 de de prácticacunha duración de 2 horas cada una das mesmas. Para poder poñer en marcha unequipo audiovisual con despliegue importante de aparallellos e planificar cada parte doproceso de creación dunha peza audiovisual a división en dúas sesións máis breves (de 1hora) sería de pouca utilidade.O percorrido de cada un dos temas da teoría está recollido no epígrafe 8 da presenteguía docente. En canto a programación das prácticas se relaciona de seguido:
 8. 8. fase del proyecto inicio fin fase del proyecto inicio finPREPRODUCCIÓN 1.23.2012 1.27.2011 Story Line (práctica de aula) 1.23.2012 2.10.201 2 1.30.2012 2.9.2012 Guión individual (práctica aula) 2.6.2012 2.10.2012 Guión grupo 1RODAJE PRÁCTICA grabación en exteriores o platós 2.13.2012 3.2.2012 Facultad.EDICIÓN Edición pieza 1 3.5.2012 3.16.2012MÁSTER Entrega en mini-dv pieza y enlace al sitio 3.19.2012 3.23.2012 donde esté alojadoDOCUMENTOS DE PRODUCCIÓN Presupuesto, desglose, plan de trabajo… 3.19.2012 3.23.2012 mínimoPREPRODUCCIÓN 2 Story Board (agencia)/ Guión grupo 2 3.26.2012 3.30.2012RODAJE 2 PRÁCTICA grabación en exteriores o platós Facultad. 4.9.2012 4.13.2012EDICIÓN 2 Edición pieza 2 4.16.2012 4.20.2012MÁSTER 2 Entrega en mini-dv pieza y enlace al sitio donde esté alojado 4.23.2012 4.27.2012PRÁCTICA EDICIÓN INDIVIDUAL (en Avid) Montaje en 15 minutos de pieza publicitaria (en cabina y por orden 4.23.2012 5.18.2012 listado) HORAS PRESENCIAIS 2 horas x semana de teoría= 28 horas 2 horas x semana de práctica= 28 horas TIPO DE PRÁCTICA PRESENCIAL DE AULA: 10 horas TASCH (gravacións en plató, exteriores, edición y postproducción…): 16 horas EN INFORMÁTICA: 2 horas
 9. 9. 12. AVALIACIÓN DA APRENDIZAXETEORÍAO final do curso se realizará un exame escrito que constará de: Preguntas breves de coñecementos xerais. Desenvolvemento dun tema específico.PRÁCTICA* Os alumnos dividiránse en grupos de catro persoas. O longo do curso os alumnos terán que elaborar dous traballos de grupoen soporte audiovisual. Polo menos un dos traballos estará acompañado dunhamemoria de producción escrita. Os traballos obrigatorios consistirán naproducción e realización de pezas publicitarias.* Individualmente terán que aportar en horario de prácticas unha proposta paracada unha das fases de aprendizaxe que se aborden na materia con referenciaá elaboración dunha peza publicitaria. Amosando así a capacidade para realizarguións técnicos, desgloses, edición en Avid e presupostación de proxectos.VALOR DE CADA UNHA DAS PARTESA avaliación final farase a partir das notas obtidas en cada exercicio (teórico eprácticos) con respecto as porcentaxes que a continuación se detallan: 40% Examen teórico 60% prácticas. Desglosadas da seguinte maneira: 1. STORY LINE = 0 ptos (pois se fará na primeira sesión práctica con tres liñas da idea que se quere facer e serve para constituir grupos de traballo fundamentalmente) 2. GUIÓN INDIVIDUAL: 0,15 3. GUIÓN GRUPO: 0,5 4. PROXECTO GRUPO I: 2 5. STORY BOARD (de axencia): 0,85 6. PROXECTO GRUPO II: 2 7. EDICIÓN INDIVIDUAL: 0,25 8. DOCUMENTOS PRODUCCIÓN: 0,25Para supera-la materia será necesario ter unha cualificación de Aprobado tantoa parte teórica como a práctica.
 10. 10. 13. TITORÍASDespacho 310Teléfono: 986 80 20 09Teledocencia: faitic.uvigo.esweb: www.webs.uvigo.es/santomeblog: www.producepubli.blogspot.compiezas: www.piezas09.blogspot.come-mail: santome@uvigo.es Martes: 09 a 10 horas Mércores: 11 a 16 horas

×