Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zaverecny ukol

227 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zaverecny ukol

  1. 1. Masarykova univerzita Ekonomicko - správní fakulta Závěrečný úkol Monika Vyškovská 29. 12. 2012You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  2. 2. Argumentace Brownfieldy mají vliv na udržitelný rozvoj regionů, proto daná problematika jistě souvisí s oborem Regionální rozvoj a správa, který studuji. Mnoho lidí vůbec netuší co si pod daným pojmem představit, co si představit pod pojmem regenerace brownfields, která významně ovlivňuje rozvoj regionů a životy všech obyvatel v něm. Vzhledem k obsahu textu jsem si zvolila název„Uvedení do problematiky brownfields.“ Odborný text Anotace Brownfields jsou území, která výrazně ovlivňují rozvoj regionů. Jejich regenerace je složitá a vyžaduje si zapojení subjektů jak veřejného tak soukromého sektoru. V textu nejdříve představuji pojem brownfields a možnou klasifikaci daných oblastí. Vzhledem k omezenému množství zdrojů a potřebě udržitelného rozvoje se problematikou brownfields zabývá stále více odborníků v naší zemi a klade důraz na jejich regeneraci. Proto blíže rozebírám také co si pod pojmem regenerace představit a jaké faktory mají vliv na úspěšnou revitalizaci. Klíčová slova Brownfields, regenerace brownfields, klasifikace brownfieldsYou created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  3. 3. Uvedení do problematiky brownfields 1. Pojem brownfields V rámci ČR neexistuje jednotná definice brownfields a často jednotlivá ministerstva mezi sebou pracují s odlišnou definicí.1 Můžeme je chápat jako „hnědá pole, deprimující zóny, narušené pozemky, dříve urbanizované území, které je v současnosti nevyužívané a opuštěné.“ Jedná se tedy o pozemky, lokality, areály, budovy, které částečně nebo zcela ztratily své původní využití. Velice často je s nimi spojena také ekologická zátěž. Regenerace těchto oblastí má významný vliv pro trvale udržitelný rozvoj. Národní strategie regenerace brownfieldů definuje tyto lokality jako nemovitosti, které jsou nedostatečně využívané, zanedbané a kontaminované. Vznikají jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace. 2. Klasifikace brownfields Brownfield lze klasifikovat různými způsoby. Jedním z nich může být hledisko předchozího využití: - průmyslové - vojenské - železniční a dopravní - zemědělské - institucionální (školy, nemocnice, věznice) - obchodní (nákupní střediska, úřady) - kulturní (kulturní domy, kina) - rekreační (sportovní hřiště, parky, volné prostory)2 Uvědomění si, do které z kategorií brownfields spadá může napomoci k vytvoření vhodné strategie regenerace a investování veřejných financí a jakékoliv veřejné podpory do oblastí, kde je tato pomoc nezbytná a soukromý sektor zde nemůže zasahovat samostatně. 3. Regenerace brownfields Regenerovat brownfields je zapotřebí, protože jejich existence přináší řadu problémů ekologických, prostorových, ekonomických i sociálně kulturních. Právě regenerace tyto problémy může vyřešit. Výrazně ovlivní veřejné zdraví, zvýší kvalitu života obyvatel, sníží zdravotní rizika a pozitivně ovlivní i životní prostředí. 3 Regenerace brownfields znamená rekultivaci daného území, která ovšem není vždy snadná, například vzhledem k ekologické zátěži související s územím. Regenerace může probíhat způsobem, že nejdříve dané území uvedeme do původního stavu, tedy stavu, který odpovídá greenfields a následně dojde k jeho opětovnému využívání. Regenerace by měly být v souladu s principy udržitelnosti. To znamená, že: „je potřeba definovat vhodnou funkci využití území a jeho urbanistické ztvárnění, které umožňuje sociální, ekonomické a ekologické výhody a synergie, jak pro území, tak i pro společnost a zároveň kompenzuje nepříznivé důsledky.“ 1 Brownfields příručka [online]. 2006[cit. 2012-12-25]. Dostupné z: http://fast10.vsb.cz/lepob/index2/handbook_cz_screen.pdf 2 Brownfields příručka [online]. 2006[cit. 2012-12-25]. Dostupné z: http://fast10.vsb.cz/lepob/index2/handbook_cz_screen.pdf 3 CHEN, Ye, HIPEL, W. Keith, KILGOUR, D. Marc, ZHU, Yuming. Environmental Modelling and Software. A strategic classification support system for brownfield redevelopment. 2009, roč. 24, č. 5, s.647-654. ISSN 1364- 8152.You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  4. 4. Obrázek: Regenerace a faktory úspěšné revitalizace brownfields 4 3.1. Faktory ovlivňující úspěch revitalizace Zda bude revitalizace úspěšná závisí na mnoha faktorech. Atraktivitu místa výrazně ovlivňuje jeho poloha. Komplikace může způsobit také kontaminace daného místa. Před revitalizací msta je nezbytné zhodnotit míru kontaminace. Čím více je území znečištěno, tím větší náklady jsou spojeny s následným odstraněním ekologické zátěže. Problémy způsobují také vlastníci daných nemovitostí. V případě, že vlastníci mají zájem o její revitalizaci, celý průběh revitalizace brownfields to usnadní. V jiném případě může zasáhnout místní 4 Zdroj: vlastní zpracováníYou created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  5. 5. samospráva a povzbuzovat revitalizaci prostřednictvím formálních nástrojů např. nástrojů územního plánování. Proces revitalizace usnadňuje také situace, kdy existuje jen jeden vlastník, v případě většího počtu je celý proces komplikovanější. Složité vlastnické vztahy celý proces komplikují a bez možnosti scelení do jednotného vlastnictví bude proces revitalizace brownfields nemožný. Finanční prostředky výrazně ušetří existence kvalitní infrastruktury, která také zlepšuje postavení daných pozemků na trhu. Investoři jsou ochotni do projektu vložit úsilí v případě, že je zde určitá návratnost ať už finanční, společenská nebo environmentální. V případě, že neexistuje žádná návratnost, nemá smysl do brownfieldu investovat. Regenerovat brownfields se investorům nechce také z důvodu, že s nimi souvisí náklady navíc, které nesouvisí s výstavbou na greenfields. Jedná se o případné náklady na demoliční práce a pozemkové úpravy. Na území může být kontaminována půda, podzemní vody, stavební konstrukce. Proto brownfileds s sebou přináší také náklady na ekologickou asanaci území. Financovat regeneraci je možné ze zdrojů investorů, půjčkou, dále fungují různé granty a dotace, případně lze zkombinovat všechny tyto druhy financování. Významným způsobem k regeneraci těchto území přispívá možnost čerpání ze strukturálních fondů EU. Země by měly mít vymezené finanční prostředky na podporu regenerace brownfields. Protože soukromí investoři investují jen u projektů, u kterých je do budoucna předpokládaný určitý výnos z investice, je zapotřebí kombinace různých typů financování. S průmyslovými stavbami se často váže historická hodnota. Velký počet těchto brownfields ovšem převyšuje požadavky trhu a je obtížné je tedy zachovat. Památková ochrana pak může působit jako překážka pro investory. Důležitý je také přístup veřejného sektoru, který by měl napomáhat nejen finančně, ale také by se měl snažit o odstraňování tržních selhání mezi která patří: nedostatek informací, informační asymetrie, nedostatek zkušeností, zejména malé znalosti podnikatelů o podnikání v problémových oblastech atd. Města by se měla snažit identifikovat brownfieldy na svém území, zmírňovat negativní účinky těchto území, poskytovat poradenství, chránit a snažit se zabránit vzniku nových brownfield a měly by také podporovat projekty zaměřené na regeneraci těchto oblastí. Mezi další faktory, které se podílejí na úspěšné revitalizaci patří vztah obce, občanů a jejich aktivní přístup a zájem o problematiku, zapojení subjektů, které disponují potřebnými znalostmi a zkušenostmi, zapojení představitelů místní podnikatelské komunity, zapojení dalších veřejných orgánů, současný stav a velikost objektu a také doba nevyužívání brownfields, neboť lze předpokládat, že dlouho nevyužívané brownfields jsou méně atraktivní pro potenciální investory. Důležitý je také potenciál budoucího využití.5 5 KADEŘÁBKOVÁ, B., PIECHA, M. a kol. Brownfields. Jak vznikají a co s nimi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  6. 6. Seznam použité literatury: 1. KADEŘÁBKOVÁ, B., PIECHA, M. a kol. Brownfields. Jak vznikají a co s nimi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. - knihu vytvořili jistě odborníci - kniha byla recenzovaná odbornými recenzenty - jazykově je přesná a bezchybná - problematika je pokryta hluboce a zeširoka - zveřejněné informace jsou aktuální 2. CHEN, Ye, HIPEL, W. Keith, KILGOUR, D. Marc, ZHU, Yuming. Environmental Modelling and Software. A strategic classification support system for brownfield redevelopment. 2009, roč. 24, č. 5, s.647-654. ISSN 1364-8152. - článek byl publikován v odborném časopise - jsou uvedení všichni autoři a jistě se jedná o doborníky - jedná se o článek z roku 2009, takže je celkem aktuální - článek je zpracován přehledně - jsou uvedeny citace 3. Národní strategie regenerace brownfieldů. In: Czechinvest [online]. 2008 [cit. 2012-12-25]. Dostupné z: http://www.czechinvest.org/data/files/strategie-regenerace-vlada-1079.pdf - vydavatelem webové stránky je CzechInvest (Agentura pro podporu podnikání a investic) - jedná se o strategii, kterou vytvořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu – myslím si, že se jedná o solidní instituci - informace jsou z roku 2008, myslím si, že se jedná tedy o poměrně aktuální dokument - odkaz, pod kterým se dokument skrývá je funkční - informace jsou stručné a přesné 4. Brownfields příručka [online]. 2006[cit. 2012-12-25]. Dostupné z: http://fast10.vsb.cz/lepob/index2/handbook_cz_screen.pdf - sborník tvořili odborníci z dané oblasti - korektura a editace byla provedena - jsou uváděny citace - přehledné zpracování - aktuálnostYou created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

×