úKol 13

237 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

úKol 13

  1. 1. ArgumentaceKe zpracování závěrečného úkolu jsem si vybrala svůj maturitní projekt, ve kterém jsemprováděla finanční analýzu vybrané firmy. Tuto práci bych chtěla v průběhu svého studia navysoké škole dále rozvíjet. Mým plánem je zaregistrovat si některé ekonomické předměty, vekterých by se daná problematika mohla uplatnit a dále rozvinout. Názvem této práce jeFinanční analýza podniku Tos Znojmo a.s.Finanční analýza podniku TOS Znojmo, a. s.ÚvodKaždý podnik by měl mít povědomí o správnosti svého hospodaření. Z tohoto důvodu byměla být alespoň jednou ročně prováděna finanční analýza. Podnik tak zjistí skutečnou mírusvé zadluženosti, na kolik je schopen dostát svým krátkodobým závazkům, nebo jak dokážezhodnotit vložený majetek. Získané informace se pak stávají důležitým nástrojem k řízenípodniku a dosažení co největší efektivity hospodaření.V první části projektu se zaměřím na obecnou charakteristiku finanční analýzy. Popíši, kčemu finanční analýza slouží, jaké jsou její cíle a metody, a také jaké prostředky a nástrojevyužívá. V praktické části se budu nejprve zabývat charakteristikou vybrané reálné firmy apoté aplikací obecných metod pro vytvoření finanční analýzy na daný podnik.Mým úkolem bude zjištění finančního zdraví a výkonnosti firmy. Konkrétně se zaměřím navýpočet likvidity a zadluženosti, dále pak na určení rentability a aktivity podniku. Kontaktujireálnou firmu a na základě jí poskytnutých výkazů sestavím finanční analýzu. Budu vycházetz výkazů zisku a ztrát z jednotlivých let hospodaření podniku a také z rozvah. Pro správnévyvození závěru je nutné provést analýzu několika po sobě jdoucích let hospodaření podnikua jednotlivé výsledky mezi sebou porovnat. Na základě těchto srovnání zformuluji závěr,který buď potvrdí správné hospodaření firmy, nebo určité nedostatky, které se pokusímminimalizovat. Navrhnu podniku způsob řešení vzniklé situace, která povede ke zlepšeníefektivnosti hospodaření.Cílem mého maturitního projektu je sestavení finanční analýzy konkrétní reálné firmy. Dáletaké zjištění finanční situace daného podniku a návrh případných změn vedoucích ke zlepšenístavu.Charakteristika firmy TOS Znojmo, a. s.Údaje z obchodního rejstříku:Spisová značka: B 803 vedená u rejstříkového soudu v BrněNázev subjektu: TOS ZNOJMO, akciová společnostIČO: 46347691Sídlo: Brno, Moravské náměstí 4, PSČ 60200
  2. 2. Den zápisu: 30. 04. 1992Hlavní činností společnosti je vývoj, výroba a prodej převodových zařízení:- šnekových převodovek- variátorů s lamelovým řetězem- převodových skříní s čelním nebo kuželovým ozubením- speciálních převodovek určených pro přenos velkých krouticích momentůDoplňujícím sortimentem jsou:- příslušenství k obráběcím strojům- výroba strojírenských dílů dle požadavku zákazníkaHlavním teritoriem obchodní aktivity společnosti je Česká republika a Slovensko, dále pakzemě EU, Východní Asie a Jižní Ameriky.Ve většině zemí má společnost obchodní zástupce, kteří na základě dlouhodobých smluvprovádí propagační a marketingovou činnost.Sídlo společnosti je položeno v průmyslové části města Znojma na Družstevní ulici.Společnost má dobré spojení na důležitá centra, jako jsou Brno, Praha a Vídeň.Vývoj nových výrobků je zajišťován vlastními pracovníky a vývojovými pracovištispecializovaných firem popř. vysokých škol.Výrobní činnost společnosti patří k provozům, které jsou z ekologického hlediska nezávadnéAnalýza ekonomické situace 100% 80% 60% dlohodobý majetek 40% 20% 0% 2005 2006 2007 2008Aktiva jsou z největší části tvořena oběžným majetkem a dlouhodobým majetkem.
  3. 3. Obě tyto hodnoty neprošly v postupu let výraznými změnami. Oběžná aktiva v roce 2006oproti roku 2005 mírně vzrostla, v roce 2007 se dále zvyšovala a v roce 2008 došlo k jejichpoklesu. Dlouhodobý majetek tvoří menší část aktiv. Rozdíl však není vysoký.Oběžná aktiva tedy zaujímají největší část majetku firmy. Nejvyšší jsou v roce 2007, hlavněkvůli vzrůstu zásob a finančního majetku.Analýza struktury pasiv nám ukazuje, že cizí zdroje tvoří větší část zdrojů podniku. Podílcizích zdrojů k vlastnímu kapitálu se pohybuje od 52,90% : 47,10% (v roce 2007) do57,30% : 42,68% (v roce 2006). Z grafu je patrné, že vlastní kapitál průběžně stoupá a klesá.Rozdíly mezi jednotlivými obdobími nejsou zásadní. Je to způsobeno ziskem, který podnikkaždoročně tvoří. Určitou část tohoto zisku pak ponechává ve firmě.ZávěrCelkové vyhodnoceníFirma TOS Znojmo, a. s. má většinu ukazatelů na dobré úrovni, což znamená, že umí dobřehospodařit. Zadluženost firmy je v normě, pohybuje se ve všech sledovaných obdobích kolem50 procent. Z toho plyne, že zbylých slabých 50 % obchodní činnosti je firma schopnarealizovat z vlastních zdrojů. Protože tedy firma užívá více cizích zdrojů, má také dostatečnoufinanční páku. Ukazatel likvidity nevychází zrovna příznivě. Podnik je likvidní pouze zcelkového oběžného majetku (běžná likvidita). V pořádku má firma aktivitu. Aktiva se vždyminimálně jednou za rok obrátí. Bohužel ale podnik nedosahuje příliš velké ziskovosti. V roce2008 je dokonce ve ztrátě. Rentabilita celkových aktiv vychází vcelku příznivě, ale rentabilitavlastního kapitálu je nedostatečná. Ztráta v roce 2008 je způsobena také hospodářskou krizí.DoporučeníAby firma měla lepší rentabilitu, měla by dosahovat vyšších zisků. Musela by zvýšit celkovoupoptávku. Ohled však musí firma TOS Znojmo, a. s. brát na přetrvávající hospodářskou krizi.Zvýšení zisku by firma mohla dosáhnout zvýšenými cenami za prodávané výrobky nebovětšími investicemi do propagace. Podle mého názoru by také podnik měl prodat většinuzásob, aby se zvýšily hodnoty peněz v pokladně a na účtech. Tím by firma dosáhla vyšší
  4. 4. pohotové a okamžité likvidity, kterou má nyní nedostatečnou. Také obrat aktiv by se mohl oněco zvýšit. K tomu by podle mého názoru také dopomohl vyšší prodej výrobků.AnotaceCílem mé práce bylo sestavit finanční analýzu pro reálnou firmu. Konkrétně jsem provedlavertikální a horizontální analýzu rozvahy a následně analýzu poměrových ukazatelů za období2005 – 2008. Jednotlivé výsledky jsem vložila do tabulek a vysvětlila, co jednotlivé výpočtyukazují. Po celkovém vyhodnocení výsledků jsem uvedla několik doporučení pro vylepšenípoměrových ukazatelů.Klíčová slovafinanční analýza, podnik, hospodaření, aktiva, pasiva, likvidita, cizí zdroje, vlastní zdroje,majetekZdrojeKLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O. Ekonomika 3 pro obchodní akademie a ostatní střední školy.Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168-910-6 - zdroj je věrohodný, odborný, odpovídá danému tématu, přehledný, snadno dohledatelnýŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2009. Znojmo: Štohl vzdělávací středisko Znojmo, 2009.ISBN 978-80-87237-16-8 - zdroj je věrohodný, odborný, snadno dohledatelný, odpovídá danému tématu, přehlednýhttp://www.tos-znojmo.cz/index.htm [online]. 2008 [cit. 2010-03-19]. Index. Dostupné zWWW: < http://www.tos-znojmo.cz/index.htm> - zdroj je věrohodný, nestálý, stránky mohou zaniknout, přehledný, názornýhttp://business.center.cz/business/pojmy [online]. 1998 [cit. 2010-03-28]. Pojmy. Dostupné zWWW: < http://business.center.cz/business/pojmy>. - zdroj je méně věrohodný, přehledný, nestálý, názorný, odborný

×