Advertisement

Základné mzdové formy.pptx

Mar. 9, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Základné mzdové formy.pptx

  1. ZÁKLADNÉ MZDOVÉ FORMY Dávid Sebastián Pauček
  2. Formy mzdy ■ Mzdové formy pozná naša legislatíva tri a to základné, doplnkové a formu mzdového zvýhodnenia. Za mzdu sa považuje buď peňažná mzda alebo naturálna mzda, naopak za mzdu sa nepovažuje odstupné, náhrada mzdy, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, výnosy z kapitálových podielov alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu počas pracovnej neschopnosti alebo iné plnenie zo strany zamestnávateľa poskytované zamestnancovi zo zisku po zdanení.
  3. Základná mzdová formy Základná mzdová forma môže mať viacero podôb, pričom niektoré sú využívané častejšie, iné menej. Medzi tieto druhy mzdy patrí časová, úkolová, podielová, zmluvná alebo kombinovaná. Druhy a formy mzdy si môžu medzi sebou dohodnúť zamestnanec a zamestnávateľ podľa povahy práce, pričom podstata je v stanovení vopred jasných pravidiel vyplácania odmeny. To samozrejme nevylučuje, aby v rámci odmeny mohli byť viaceré zložky mzdy, ktoré budú reflektovať podmienky práce a výkonu.
  4. Časová mzda ■ Tento typ mzdy sa využíva najčastejšie a výška mzdy závisí od odpracovaného času. Najčastejšie sa využíva vtedy, ak by bolo nemožné alebo príliš náročné merať množstvo vykonanej práce, prípadne kedy je dôležitá viac kvalita ako kvantita práce. Takáto mzda sa uplatňuje aj v situáciách, kedy zamestnanec nemôže ovplyvniť svoj výkon a teda iná forma mzdy by mohla byť nespravodlivá. Najčastejšie sa časová mzda definuje buď hodinovou alebo mesačnou sadzbou.
  5. Úkolová mzda ■ V tomto prípade sa využíva tento typ mzdy vtedy, ak má ohodnotenie závisieť od skutočne vykonanej práce, ktorá je merateľná alebo kvantifikovateľná. Na tento účel sa využívajú vopred stanovené a dohodnuté normy a normovanie práce. Zamestnávateľ si so zamestnancom dohodne pevnú výšku odmeny podľa množstva vykonanej práce, napríklad vyrobeného tovaru či produktu a na základe počtu vyrobených produktov či tovaru mu vyplatí mzdu.
  6. Podielová mzda ■ Tento typ mzdy sa využíva vtedy, ak má byť ohodnotenie práce na základe dosiahnutého hospodárskeho výsledku, najčastejšie obratu alebo tržieb. Podiel sa udáva najčastejšie v percentách a podľa dosiahnutého výsledku sa vyplatí konkrétnemu zamestnancovi na danej pracovnej pozície mzda v závislosti od výšky dosiahnutého výsledku. Tento typ mzdy sa môže využiť samostatne len v prípade predvídateľnosti a stability podielu, inak sa využíva v rámci kombinovanej formy.
  7. Zmluvná mzda ■ V tomto prípade ide o mzdu, ktorá má väčšinou viac zložiek a jej štruktúra sa napevno určí dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, najčastejšie v prípade manažérskych alebo riadiacich pozícií. Môže mať len jednu zložku, ale obvykle je zložená z rôznych druhov odmien a benefitov, najčastejšie aj z podielu na zisku alebo z motivačnej časti, ktorá zabezpečí dosiahnutie čo najvyššej efektívnosti práce. Táto mzda sa využíva ale menej často.
  8. Kombinovaná mzda ■ Ako hovorí už samotný názov, v tomto prípade prichádza ku kombinácii rôznych druhov predošlých foriem a to najčastejšie časovej a úkolovej mzdy alebo časovej a podielovej mzdy. Kombinovaná mzda sa využíva najčastejšie v prípade napríklad rôznych prevádzok služieb alebo obchodov, kedy sa vyžaduje osobné nasadenie pracovníka, ktoré najviac vplýva na hospodársky výsledok zamestnávateľa, no zároveň na zabezpečenie stability príjmu je súčasťou mzdy aj odmena podľa času stráveného pracovnou činnosťou.
  9. Ďakujem za pozornosť
Advertisement