Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty      A...
ArgumentaceTéma „Alternativní formy CR ve světě“ jsem si vybrala, jelikož úzce souvisí s oborem méhostudia Cestovní ruch. ...
OBSAHÚVOD                   -3-1 TYPOLOGIE CESTOVNÍHO RUCHU [1]     -4-1.1  KULTURNÍ MOTIVACE CR ...
ÚVOD    Cestovní ruch je nedílnou součástí dnešní společnosti, převážně z toho důvodu, žepropojuje nespočet lidských a...
1   TYPOLOGIE CESTOVNÍHO RUCHU [1]    Typologie cestovního ruchu se dále rozděluje na formy a druhy cestovního ruchu...
1.2  SPOLEČENSKÁ MOTIVACE CR    Klíčovou složkou společenského cestovního ruchu je návštěva příbuzných a přátel.Dále ...
1.5  EKONOMICKÁ MOTIVACE CR    Tato kategorie cestovního ruchu se zaměřuje na profese, produkt cestovního ruchu sečas...
2   ALTERNATIVNÍ FORMY CESTORVNÍHO RUCHU    S rostoucí poptávkou účastníků po šetrnějších a ekologičtějších formách ...
organizace CzechTourism spolu s českým rozhlasem. Projekt obsahuje i seznamcertifikovaných restaurací, které tradiční pokr...
POUŽITÁ LITERATURA[1] ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Základy cestovního ruchu: Distanční studijní opora.  Brno: Masaryk...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný_úkol_KPI

0 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Závěrečný_úkol_KPI

 1. 1. qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ALTERNATIVNÍ FORMY CESTOVNÍHO RUCHU VE SVĚTĚuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sociologie cestování a turismu Masarykova univerzita, Brnoopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Monika Brdečková, 349268asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
 2. 2. ArgumentaceTéma „Alternativní formy CR ve světě“ jsem si vybrala, jelikož úzce souvisí s oborem méhostudia Cestovní ruch. Na toto téma jsem také zpracovávala rozsáhlejší semestrální práci dopředmětu Sociologie cestování a turismu, zde budu tedy prezentovat jen její část. V práci jsemchtěla zohlednit jak v současnosti převládající formy cestovního ruchu, tak i nové a netradičníformy, které jsou dnes populární a které je potřeba přiblížit lidem. Název práce jsem vybralana základě metody clustering.AnotacePráce se zaměřuje na přiblížení pojmů v cestovním ruchu, jako je samotný cestovní ruch,geografie cestovního ruchu, formy a druhy cestovního ruchu atd. Práce obsahuje jak seznam abližší popis základních forem cestovního ruchu, tak výčet alternativních forem cestovníhoruchu, které jsou šetrné k životnímu prostředí a přesto splňují požadavky moderních turistů acestovatelů. Práce se snaží vyzdvihnout význam a důležitost těchto alternativních forem CRpro dnešní společnost.Klíčová slovaCestování, cestovní ruch, formy CR, alternativní formy CROBSAH -1-
 3. 3. OBSAHÚVOD -3-1 TYPOLOGIE CESTOVNÍHO RUCHU [1] -4-1.1 KULTURNÍ MOTIVACE CR -4-1.2 SPOLEČENSKÁ MOTIVACE CR -5-1.3 REKREAČNÍ MOTIVACE CR -5-1.4 SPORTOVNÍ MOTIVACE CR -5-1.5 EKONOMICKÁ MOTIVACE CR -6-1.6 OSTATNÍ MOTIVACE CR -6-2 ALTERNATIVNÍ FORMY CESTORVNÍHO RUCHU -7-2.1 VENKOVSKÁ TURISTIKA [2] -7-2.2 MONTANISTIKA -7-2.3 KULINÁŘSKÝ CESTOVNÍ RUCH -7-2.4 FILMOVÝ CESTOVNÍ RUCH -8-2.5 DARK TOURISM -8-2.6 VOLUNTARY TOURISM -8-POUŽITÁ LITERATURA -9- -2-
 4. 4. ÚVOD Cestovní ruch je nedílnou součástí dnešní společnosti, převážně z toho důvodu, žepropojuje nespočet lidských aktivit (psychologie, ekonomie, politika, ekologie, technologie,sociologie, geografe, demografie a mnoho dalších). Průmysl cestovního ruchu patřík nejvýznamnějším odvětvím národních ekonomik většiny států světa, a to předevšímz hlediska jeho pozitivních dopadů na danou společnost a ekonomiku. Mezi hlavníekonomické přínosy patří například vytváření pracovních míst, růst HDP, růst poptávky nazákladě větší finanční nezávislosti, podpora podnikatelů, investice nebo vliv na regionální aúzemní rozvoj. Cestovní ruch má však dopad, jak pozitivní, tak negativní, také na mnohodalších oblastí. Například trans kulturní komunikace je přínosná, ovšem v určité míře začínákontakt rezidentů s turisty nabývat negativních hodnot. Velice ožehavým tématem týkajícímse cestovního ruchu je ekologie. Není překvapením, že cestovní ruch má na přírodu a životníprostředí spíše negativní dopady. Právě z tohoto důvodu se v posledních letech vyskytují novéformy cestování, které chrání naši okolní krajinu.Obr. 1: Vlastní zdroj -3-
 5. 5. 1 TYPOLOGIE CESTOVNÍHO RUCHU [1] Typologie cestovního ruchu se dále rozděluje na formy a druhy cestovního ruchu. Hlavnímčinitelem v typologii CR je motivace účastníků cestovního ruchu. Tato motivace se ovšem různí podlevěku, podle způsobů realizace cesty, podle geografické polohy i podle možností financování. Obapojmy jsou velice úzce spjaty a mnozí autoři je často zaměňují. Podle Šauera a Vystoupila (2006) jsou druhy cestovního ruchu členěny podle původuúčastníka, to znamená domácí cestovní ruch, kdy domácí občané cestují v rámci dané země, azahraniční cestovní ruch, v rámci kterého můžeme mluvit buď o příjezdovém – cizinci přijíždějící dodané země, nebo výjezdovém – občané dané země vyjíždějící do zahraničí. V oboru se ovšem používávícero typů názvosloví, pro výjezdový cestovní ruch se často používají termíny outcoming,synonymem pro příjezdový cestovní ruch je pak pojem incoming. Dalším možným kritériem dělení jevěk účastníků – kdy rozlišujeme mládežnický, seniorský CR nebo CR rodin s dětmi, dále doba pobytuúčastníků – rozlišujeme krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý CR, cestovní ruch podle počtuúčastníků – cestovní ruch masový, individuální nebo kolektivní, podle ročního období – sezonní,mimosezonní, celoroční, podle místa realizace – městský, venkovský CR. Velice důležité je dělenípodle platební bilance na cestovní ruch aktivní, kdy příjmy převládají nad výdaji, termín je častospojován s příjezdovým cestovním ruchem, a pasivní, kdy výdaje převládají nad příjmy, termínspojovaný s výjezdovým cestovním ruchem. Formy cestovního ruchu, jak už bylo zmíněno výše, jsou úzce spjaty s motivací účastníkůcestovního ruchu. Tato motivace se liší na základě spousty kritérií. Například hraje důležitou roligeografie, věk, socioekonomická příslušnost, časové a finanční prostředky, moderní způsob životníhostylu atd. Můžeme vymezit pět základních motivačních prvků: kulturní, společenské, rekreační,sportovní a ekonomické. 1.1 KULTURNÍ MOTIVACE CR Mezi cestovní ruch motivovaný kulturními poznatky a zážitky řadíme například poznávánínových kultur, civilizací a jejich zvyklostí, tradic a náboženství. Může sem patřit i ochutnávkatradičních pokrmů a nápojů v dané destinaci, jak domácí, tak zahraniční. Do této skupiny bychommohli zařadit také náboženský cestovní ruch, tj. návštěva poutních míst, náboženských obřadů asetkání spolu s návštěvou církevních památek, kterými jsou například kostely, pomníky, katedrály, alei hřbitovy a historicky významná místa. -4-
 6. 6. 1.2 SPOLEČENSKÁ MOTIVACE CR Klíčovou složkou společenského cestovního ruchu je návštěva příbuzných a přátel.Dále návštěva kulturních a společenských akcí jako jsou výstavy a vernisáže, divadla nebokoncerty. Podle Malé patří do této skupiny také klubový cestovní ruch, pro který je typickéutvoření konkrétní skupiny lidí se společným zájmem, například nadšenci stejného sportunebo historické události (př. rekonstrukce bitvy Tří císařů u Slavkova, která se konákaždoročně. 1.3 REKREAČNÍ MOTIVACE CR Cestovní ruch za účelem rekreace můžeme rozčlenit na dvě základní kategorie, a to nadovolenou, ať už letní, zimní nebo příměstskou, a na lázeňství. Hlavním motivem jeodpočinek a regenerace jak fyzická, tak psychická. V rámci domácího cestovního ruchu jehojně využíváno tzv. druhého bydlení (chataření a chalupaření), neboli příměstskéhocestovního ruchu, pro který jsou typické především krátkodobé víkendové a letní pobyty.Zajímavým faktem je, že tento druh trávení volného času je rozvinutý víceméně pouzev České republice a na Slovensku. Lázeňství má pak v České republice dlouhou tradici a české lázně patří k hojněnavštěvovaným. Lázeňství obecně je pak považováno za nejstarší druh cestovního ruchu.Rozmohl se zejména ve Velké Británii, kdy urozené rodiny navštěvovaly lázně v Bathu. 1.4 SPORTOVNÍ MOTIVACE CR Sport hraje v oblasti cestovního ruchu důležitou roli, a to především v dnešní moderníspolečnosti. Základní dělení sportu je na složku aktivní a pasivní. V rámci pasivního sportu sev cestovním ruchu můžeme bavit o návštěvě sportovních akcí a utkání, jako je napříkladhokejový zápas. Aktivní sportem se myslí sportovní pobyty v rámci zimní i letní rekreace.Může se jednat o lyžařské pobyty, vodáctví, pěší turistiku, vysokohorskou turistiku ale iv posledních letech velice oblíbenou cykloturistiku. -5-
 7. 7. 1.5 EKONOMICKÁ MOTIVACE CR Tato kategorie cestovního ruchu se zaměřuje na profese, produkt cestovního ruchu sečasto realizuje v pracovní době účastníků. Konkrétně se jedná o obchodní cestovní ruch(obchodní jednání, pracovní cesty a pracovní schůzky), kongresový cestovní ruch, úzcesouvisející s veletržním cestovním ruchem, a nedílnou součástí je také incentivní cestovníruch, který je často označovaný jako motivační. Zaměstnavatelé jej využívají, aby stimulovalivýkon svých pracovníků, může se vyskytovat například ve formě teambuildingových akcínebo zahraničních stáží. 1.6 OSTATNÍ MOTIVACE CR V předešlých podkapitolách jsem se snažila přiblížit základní členění motivacek cestování. V realitě však existuje celá řada forem cestovního ruchu. V poslední době sev určitých destinacích rozmáhá vinařský cestovní ruch, který je mnohdy spojens cykloturistikou a poznáním místní kultury a tradice. Podobnou akcí pořádanou v Českérepublice je například „Krajem André“ nebo „Modré hory“. Jiným specifickým typemcestovního ruchu je nákupní cestovní ruch, tzn., že jsou organizovány speciální zájezdy,jejichž cílem jsou nákupy. Mezi další specifické formy CR patří politický cestovní ruch,myšleno politické sjezdy a mítinky, diplomatické cesty, dále například zdravotní cestovníruch částečně související s lázeňským a sportovním cestovním ruchem. -6-
 8. 8. 2 ALTERNATIVNÍ FORMY CESTORVNÍHO RUCHU S rostoucí poptávkou účastníků po šetrnějších a ekologičtějších formách cestovníhoruchu se v posledních letech vyskytují nové a nové formy CR. 2.1 VENKOVSKÁ TURISTIKA [2] Venkovský cestovní ruch, neboli rurální CR, je spojen s přírodou. Jeho tři základnísložky jsou ekoturistika, agroturistika a ekoagroturistika. Ekoturistika je specifický druh cestovního ruchu, který se snaží lidem přiblížit krásupřírody prostřednictvím pěší turistiky, cykloturistiky nebo pozorováním zvěře a ptactva, anižby nějakým způsobem zasáhl nebo poškodil přírodu. Agroturistika se snaží spojit život moderní společnosti s přírodou. Jedná se o pobytyna venkově a na zemědělských farmách a usedlostech, kde se lidé učí žít v souladu s přírodou.Zapojují se do chodu hospodářství a učí se vyrábět produkty původními metodami. Tentozpůsob cestovního ruchu je dnes velmi populární zejména v Evropě. Ekoagroturistika je potom agroturistika provozovaná v zemědělské oblasti vlastnícíspeciální certifikaci BIO produktů. Survival je forma cestovního ruchu, která se zabývá přežitím v přírodě. Singltrek je nová forma jízdy na kole, pro kterou jsou vytvářeny speciální stezky. Tytostezky jsou přirozeně začleněny do krajiny a nenarušují ráz krajiny. Oblíbené jsou předevšímkvůli technické náročnosti jízdy, která je vyžadována. 2.2 MONTANISTIKA „Montanistika je zvláštní forma cestovního ruchu zaměřená na návštěvy umělevytvořených podzemních prostor. Může se jednat o nezatopené šachty, železniční tunely neboutajené podzemní bunkry“[3] 2.3 KULINÁŘSKÝ CESTOVNÍ RUCH Nově se realizují projekty zaměřené na gastronomii, které se snaží obnovit tradičníreceptury v dané lokalitě. Jedním takovým je i projekt „Ochutnejte Česko“, který zastřešuje -7-
 9. 9. organizace CzechTourism spolu s českým rozhlasem. Projekt obsahuje i seznamcertifikovaných restaurací, které tradiční pokrmy podávají. [4] 2.4 FILMOVÝ CESTOVNÍ RUCH Filmový cestovní ruch je cestování po místech, která se promítla ve známých filmecha pohádkách. 2.5 DARK TOURISM „Dark Tourism, neboli temný turismus, přivádí návštěvníky na místa, kde sev minulosti udála nějaká tragédie nebo neštěstí…častými objekty této formy CR jsou hřbitovy,mučírny, vězení, místa postižená katastrofou.“ [5] Příkladem takového místa může býtOswětim v Polsku, muzeum Anny Frankové, pamětník v Hirošimi nebo Pearl Harbour naHavaji. 2.6 VOLUNTARY TOURISM „Dobrovolnická turistika spojující aktivní dovolenou s pomocí navštívené oblasti.Pomoc může být například formou manuální práce nebo lékařské péče. Voluntarismusumožňuje lépe než jiné formy cestovního ruchu poznat danou oblast, její obyvatele a kulturutím, že se stanou členy místní komunity.“ [6] -8-
 10. 10. POUŽITÁ LITERATURA[1] ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Základy cestovního ruchu: Distanční studijní opora. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. ISBN 80-210-4205-2.- autoři jsou odborníky v oboru (vysokoškolská skripta – odborný text)- přestože rok vydání je 2006, pro mé účely obsahoval dokument stále aktuální informace- spolehlivost vydavatele- materiál plně pokryl danou problematiku- text prošel korekturou textu, je graficky i jazykově korektní[2] POSPÍCHALOVÁ, Lenka. Atraktivní a netradiční formy cestovního ruchu: ekoagroturistika v Jižních Čechách. Jihlava, 2011. Bakalářská práce. VŠPJ.- text prošel korekturou textu, je graficky i jazykově korektní- materiál plně pokryl danou problematiku[3] TURČAN, Martin. Tipy na cesty: Montanistika. Cestovatel.cz: cestovatelé sobě [online]. 2003 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z: http://www.cestovatel.cz/clanky/montanistika/- autor se specializuje na články z oboru cestovní ruch- stránky jsou zaměřené na cestování, rady a tipy[4] CZECHTOURISM. Czech Specials [online]. 2009 - 2012 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z: http://www.czechspecials.cz/- oficiální stránka české centrály cestovního ruchu- stránka je pravidelně aktualizována- zveřejněné informace jsou přínosné, přehledné a přesné[5] ŠINDELÁŘOVÁ, Lenka. Výzkum: články a komentáře. CzechTourism [online]. 2012 [cit. 2012-12-31]. Dostupné z: http://www.czechtourism.cz/clanky-a-komentare/- autorka je odbornicí na cestovní ruch- zdroj je zprávou/článkem zabývajícím se konkrétní formou cestovního ruchu uveřejněným nastránkách české centrály cestovního ruchu- aktuálnost zdroje[6] ŠINDELÁŘOVÁ, Lenka. Výzkum: články a komentáře. CzechTourism [online]. 2012 [cit. 2012- 12-31]. Dostupné z: http://www.czechtourism.cz/clanky-a-komentare/- autorka je odbornicí na cestovní ruch- zdroj je zprávou/článkem zabývajícím se konkrétní formou cestovního ruchu uveřejněným nastránkách české centrály cestovního ruchu- aktuálnost zdroje -9-

×