Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sesión Orientación 4º de ESO 2018

1,082 views

Published on

Sesión de orientación académica 4º de ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sesión Orientación 4º de ESO 2018

 1. 1. Temas a tratar:  Criterios de titulación en ESO  Opcións ó rematar 4º de ESO.  Bacharelato. Itinerarios. Matrícula.  Ciclos de FP. Oferta. Inscrición e matrícula.  Universidade: Oferta de graos, acceso.  Ensinanzas Especiais. Oferta e acceso.  Alternativas en caso de non titular.  Centros residenciais docentes.  Solicitude Beca MEC.  Premios extraordinarios ESO.
 2. 2. Os criterios de titulación en ESO
 3. 3. CONDICIÓNS PARA REPETIR Poderase repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en 3º ou 4º, prolongarase un ano o límite de idade (ata os 19 anos). Excepcionalmente, un alumno ou alumna poderá repetir unha segunda vez en 4º curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa.
 4. 4. CRITERIOS DETITULACIÓN • Será necesaria la avaliación positiva en todas as materias de todos os cursos. Todas as materias superadas • Sempre que non sexan simultáneamente Lingua Castelá e Literatura + Matemáticas, ou Lingua Galega e Literatura + Matemáticas. • As materias coa mesma denominación de diferentes cursos considéranse materias distintas. • O equipo docente debe considerar que o alumno ten acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as competencias correspondentes. Titular con unha ou dúas materias suspensas
 5. 5. CALIFICACIÓN FINAL DA ETAPA DE ESO Cálculo da nota media A nota media da etapa será a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas na etapa,expresada nunha escala de 1 ó 10 con dúas cifras decimais, redondeada á milésima máis próxima, e, no caso de equidistancia, á superior. “Non presentado” en setembro A situación de "non presentado" (NP) na avaliación extraordinaria equivalerá á cualificación numérica obtida para a mesma materia en proba ordinaria. Matrícula de honra O alumnado que despois da avaliación ordinaria de xuño de 4º curso obtivera unha media da etapa igual ou superior a 9, poderá obter a distinción de Matrícula de Honra (MH). Esta distinción concederase a un número non superior ó 5% ou fracción resultante superior a quince do conxunto do alumnado matriculado no centro educativo no cuarto curso.
 6. 6. CONSELLO ORIENTADOR Ao final da etapa entregarase aos pais, nais ou titores legais de cada alumno un consello orientador,… … que incluirá unha proposta do itinerario máis adecuado a seguir, e informe do logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes
 7. 7. QUE ESTUDAR DESPOIS DE 4º DE ESO?
 8. 8. A FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
 9. 9. CARACTERÍSTICAS Organízanse en FAMILIAS PROFESIONAIS: “Conxunto de ciclos formativos con características e contidos afíns a un sector productivo”. Dentro de cada familia profesional ofértanse CICLOS DE GRAO MEDIO e CICLOS DE GRAO SUPERIOR. Contidos organizados en MÓDULOS PROFESIONAIS de número é variable
 10. 10. RÉXIMES E MODALIDADES RÉXIME ORDINARIO -Matrícula por curso completo -Horario matutino -Asistencia obrigatoria -Duración: 2000h – dous cursos RÉXIMEADULTOS -Matrícula parcial / modular. -Horario vespertino -Modalidades: • Presencial • A distancia • Dual - Duración: 2000h - dous cursos+ un trimestre PROBAS LIBRES - Idade mínima: 18 (CM) ou 20 anos (CS) - Cumprir algún dos requisitos de acceso directo. - Experiencia laboral. ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS -Idade mínima: 18 anos. -Experiencia laboral.
 11. 11. OS MÓDULOS Formación e Orientación Laboral Empresa e Iniciativa emprendedora Proxecto (nos CS) Formación Profesional Específica Formación en Centros de Traballo (FCT)
 12. 12. O MÓDULO DE FCT  Realización de prácticas nunha empresa na fase final do ciclo.  Duración de 3 meses  É preciso superar todos os módulos para acceder ás practicas en empresa.  Non é remunerado.  Pódese convalidar se se acredita ter traballado alomenos un ano no sector relacionado.  Ofértanse bolsas de desprazamento.
 13. 13. Pódese repetir a matrícula en cada módulo 2 veces como máximo. Utilízase a nota numérica para todos os módulos excepto para o de FCT que se avalía con APTO ou NON APTO. Avaliación continua con exames trimestrais e con posibilidade de recuperar os módulos pendentes nunha proba extraordinaria en xuño. Os que teñan módulos pendentes non poderán ir á FCT polo que recibirán ensinanzas de recuperación durante o período ordinario que dura a FCT e posteriormente realizarán as prácticas. A AVALIACIÓN (Asistencia obrigatoria)
 14. 14. ACCESO Á FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA ACCESO DIRECTO PROBA DE ACCESO TITULACIÓN E SAÍDAS CICLOS DE GRAO MEDIO - Título de ESO ou equivalente. - Nota media de 4º. 17 anos cumpridos no ano da proba Obtense o Título de TÉCNICO. Acceso ao mercado laboral. Acceso directo aos Ciclos de grao Superior CICLOS DE GRAO SUPERIOR - Título CM (Preferencias na mesma familia profesional) - Título de BACH. ou equivalente (Vinculacións preferentes entre os CS e as modalidades de Bach) - Nota media. 19 anos cumpridos no ano da proba Obtense o Título de TÉCNICO SUPERIOR. Acceso ao mercado laboral. Acceso directo aos graos universitarios.
 15. 15. REQUISITOS DE ACCESO a Ciclos Medios: a) Estar en posesión dos seguintes títulos: Título de ESO. Título Profesional Básico (FP Básica) Título de Bacharelato Título universitario Título deTécnico Superior de Formación Profesional (ciclo superior) e)Ter superada unha proba de acceso e ter 17 anos cumpridos no ano de realización de dita proba.
 16. 16. A PROBA DE ACCESOA CICLOS DE GRAO MEDIO REQUISITO: Cumprir 17 anos antes do 31 de Decembro. •MATRÍCULA NA PROBA: Do 13 ao 23 de marzo de 2017 •DATA DA PROBA : 31 de maio 2017. PARTES DA PROBA •Sociolingüística: -Lingua Galega -Lingua Castelá -Ciencias Sociais •Matemática. •Científico- técnica: -Tecnoloxía -Ciencias da natureza
 17. 17. REQUISITOS DE ACCESO a Ciclos Superiores: • Título de Bacharelato--- preferencias • Título deTécnico de Formación Profesional (ciclo medio) --- preferencias • Título universitario • Título deTécnico Superior de Formación Profesional (ciclo superior). a) Estar en posesión dos seguintes títulos: • Parte común:Exame de LINGUA CASTELÁ,LINGUA GALEGA E MATEMÁTICAS • Parte específica:organízase en tres opcións A,B e C,en función do ciclo superior ao que desexes acceder,e dentro da opción elixida escolleranse dúas materias. OpciónA: Economía da empresa,lingua estranxeira (inglés ou francés),e filosofía e cidadanía Opción B: DebuxoTécnico,tecnoloxía industrial e física. • Opción C: Ciencias da terra e ambientais,química e bioloxía. c)Ter superada unha proba de acceso e ter 19 anos cumpridos no ano de realizar a proba.
 18. 18. PREFERENCIAS NO ACCESO ÓS CICLOS SUPERIORES MODALIDADES DE BACHARELATO PREFERENTE: Para o acceso aos ciclos superiores, terán prioridade os alumnos/as que cursaron unha determinada modalidade de bacharelato vinculada. ENLACE para ver as vinculacións entre as modalidades de bacharelato e os ciclos superiores. CICLOS MEDIOS DA MESMA FAMILIA PROFESIONAL: Os alumnos que soliciten praza nos ciclos superiores por ter un título de técnico medio, terán prioridade se cursaron un ciclo medio da mesma familia profesional.
 19. 19. Oferta de Ciclos de FP en Galicia  26 familias profesionais.  143 ciclos formativos. ◦ 64 ciclos medios. ◦ 79 ciclos superiores.
 20. 20. OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR (En paréntesis sinálase a modalidade de bacharelato preferentepara acceder aos CS) Actividades agrarias (Bach.Ciencias) CM Produción agroecolóxica CM Produción agropecuaria CM Traballos forestais e conservación do medio natural CM Xardinaría e floraría CS Paisaxismo e Medio rural CS Xestión forestal e do medio natural CS Grandaría e asistencia en sanidade animal Actividades físicas e deportivas (Calquera bacharelato) CM Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural CSAnimación de actividades físicas e deportivas Administración e xestión (Bach. Humanidades e CCSS) CM Xestión administrativa CSAdministración e finanzas CSAsistencia á dirección Artes Gráficas (Bach.Ciencias) CM Impresión en artes gráficas CM Preimpresión en artes gráficas CS Deseño e produción editorial (tamén Bach.Artes) CS Produción en industrias de artes gráficas
 21. 21. Comercio e márketing (Bach. Humanidades e CSS) CM Actividades comerciais CS Transporte e loxística CS Márketing e publicidade CS Xestión de vendas e espazos comerciais CS Comercio Internacional Edificación e obra civil (Bach. Ciencias) (Bach. Artes) CM Obras de interior, decoración e rehabilitación CS Proxectos de obra civil CS Proxectos de edificación CS Realización e plans de obra (Debuxo Técnico) Electricidade e electrónica (Bach. Ciencias) CM Equipos electrónicos de consumo CM Instalacións de telecomunicacións CM Instalacións eléctricas e automáticas CS Sistemas electrotécnicos e automatizados CS Mantenemento electrónico CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Automatizacióne robótica industrial Enerxia e auga (Bach. Ciencias) CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica CS Enerxías renovables
 22. 22. Fabricación mecánica (Bach. Ciencias) CMMecanizado CMSoldadura e caldeirería CSConstrucións metálicas CSDeseño en fabricación mecánica CSProgramación da produción en fabricación mecánica CSProgramación da produción en moldeamento de metais e polímeros Hostalería e turismo (Algúns por Bach. Humanidades e CCSS / algúns por Ciencias) CMCociña e gastronomía CMServicios de restauración CSDirección de cociña (Bach. de Ciencias) CSDirección de servizos de restauración (Bach. de Ciencias) CSGuía, información easistencia turísticas (Bach.Hum. e CCSS) CSXestión de aloxamentos turísticos (Bach.Hum.e CCSS) CSAxencias de viaxes e xestión de eventos (Bach.Hum. e CCSS) Imaxe e son (Bach.Ciencias) CMVídeo dis-jockey e son CSAnimación 3D, xogos e contornos interactivos CSIluminación, captación e tratamentoda imaxe. CSProdución de audiovisuais e espectáculos CSRealización de proxectos audiovisuais e espectáculos Imaxe persoal (Bach. Ciencias e Humanidades e CCSS) CMCaracterización CMEstética persoal e decorativa CMPeiteado e estética capilar CSEstética integral e benestar (Bach.Ciencias) CSEstilismo e dirección de peiteado (Bach.Ciencias e Hum. e CCSS) CSAsesoría da imaxe persoal e corporativa (Bach.Ciencias e Hum. e CCSS) CS Caracterización e maquillaxe profesional(Bach.Ciencias e Hum.e CCSS)
 23. 23. Industrias alimentarias (Bach. Ciencias) CM Aceites de oliva e viños CM Elaboración de produtos alimentarios CS Procesos e calidade na industria alimentaria CS Vitivinicultura Informáticae comunicacións (Bach. Ciencias) CM Sistemas microinformáticos e redes CS Administración de sistemas informáticos en rede CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CS Desenvolvemento de aplicacións web Instalacióne mantemento (Bach. Ciencias) CM Mantementoelectromecánico CM Instalacións de produción de calor CM Instalacións frigoríficas e de climatización CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos CS Mecatrónica industrial CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos CS Prevención de riscos profesionais (Bach. Ciencias e Hum. e CCSS) Madeira,moble e cortiza (Bach. Ciencias) (Bach. Artes) CM Carpintaría e moble CS Deseño e amoblamento
 24. 24. Marítimo- pesqueiras (Bach. Ciencias) CMMergullo a media profundidade CMOperación,control e mantemento de máquinas e instalacións do buque CMOperacións de cultivo acuícola CMTransporte marítimo e pesca de altura CSTransporte marítimo e pesca de altura CSAcuicultura CSOrganización do mantemento de maquinaria de buques eembarcacións. Química (Bach. Ciencias) CMOperacións de Laboratorio CSLaboratorio deanálise e de control decalidade (cursarQuímica) CSQuímica industrial (cursar a materia de Química) CSQuímica ambiental (cursar a materia de Química) CSFabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns Sanidade (Bach. de Ciencias) CMCoidados auxiliares de enfermaría CMFarmacia e parafarmacia CMEmerxencias sanitarias (Adultos) CSAnatomía patolóxica e citodiagnóstico CSAudioloxía protésica CSDietética (bioloxía) CSDocumentación e administración sanitarias (Bach.Ciencias e Bach. Huma. e CCSS) CSHixiene bucodental CSImaxe para o diagnóstico e medicina nuclear CSLaboratorio clínico e biomédico CSPróteses dentais CSRadioterapiae dosimetría CSSaúde ambiental (Ciencias da Terra e do Medioambiente) CSOrtoprótesis e produtos deapoio
 25. 25. Servicios socioculturais á comunidade (Bach. Humanidades e CCSS) CM Atención a persoas en situación de dependencia CS Animación Sociocultural e turística CS Educación Infantil CS Integración social CS Mediación comunicativa CS Promoción de Igualdade de Xénero Textil, confección e pel CM Confección e moda CS Patronaxe e moda (Bach. Ciencias) CS Vestuario a medida e de espectáculos (Bach. Hum. e CCSS, Bach. Artes) CS Deseño técnico en textil e pel (Bach. Ciencias e Bach. Artes) CS Deseño e produción de calzado e complementos (Bach. Ciencias e Bach. Artes) Transporte e mantenemento de vehículos (Bach. Ciencias) CM Carrozaría CM Electromecánica de vehículos automóbiles CS Automoción CS Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos Seguridade e ambiente (Bach. Ciencias ) CS Educación e control ambiental CS Coodinación en protección civil e emerxencias
 26. 26. OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO Réxime Ordinario (Entre paréntese os lugares de impartición máis próximos) Actividades agrarias CM Produción agroecolóxica (Ponteareas) CM Produción agropecuaria (Boqueixón, Árzúa)) CM Aproveitamento e conservación do medio natural (Ponteareas) CM Xardinaría e floraría (Guísamo, Ponteareas) Actividades físicas e deportivas CM Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural (Arteixo) Administración e xestión CM Xestión administrativa (IES Fernando Wirtz, CPR Karbo, CPR López Vicuña, CPR Nebrija) Artes Gráficas CM Impresión en artes gráficas (IES Calvo Sotelo) CM Preimpresión en artes gráficas (IES Calvo Sotelo)
 27. 27. Comercio e márketing CM Actividades comerciais (IES Ramón Menéndez Pidal, CPR Fogar de Santa Margarita, CPR Nebrija) Edificación e obra civil CM Obras de interior, decoración e rehabilitación (Adultos en Ribadeo) Electricidade e electrónica CM Instalacións de telecomunicacións (IES Urbano Lugrís, IES Universidade Laboral de Culleredo) CM Instalacións eléctricas e automáticas (IES Calvo Sotelo, IES Universidade Laboral de Culleredo)
 28. 28. Fabricación mecánica CM Mecanizado (CIFP Someso, IES Calvo Sotelo) CM Soldadura e caldeirería (CIFP Someso, IES Calvo Sotelo) Hostelería e turismo CM Cociña e gastronomía (CIFP Paseo das Pontes, Pontedeume) CM Servicios de restauración (CIFP Paseo das Pontes, Pontedeume) Imaxe e son CM Vídeo dis-jockey e son (Santiago, Ferrol) Imaxe persoal CM Estética e Beleza (CIFP Someso) CM Peiteado e cosmética capilar (CIFP Someso)
 29. 29. Industrias alimentarias CM Aceites de oliva e viños (Rivadavia, Cambados, Ponteareas) CM Elaboración de produtos alimentarios (CIFP Paseo das Pontes) CM Panadaría, repostaría e confeitaría (Pontedeume, Santiago) Informáticae comunicacións CM Sistemas microinformáticos e redes (IES Fernando Wirtz) Instalación e mantenemento CM Mantemento electromecánico (IES Urbano Lugrís) CM Instalacións de produción de calor (Ribeira) CM Instalacións frigoríficas e de climatización (IES Universidade Laboral Culleredo) Madeira, moble e cortiza CM Carpintaría e moble (CIFP Someso) CM Instalación e amoblamento (IES Calvo Sotelo)
 30. 30. Marítimo- pesqueiras CM Mantenemento e control de maquinaria de buques e embarcacións(IES Universidade Laboral de Culleredo) CM Navegación e pesca de litoral (IES Universidade Laboral de Culleredo) CM Cultivos acuícolas (Illa de Arousa) CM Operacións subacuáticas e hiperbáricas (Illa de Arousa) Química CM Operacións de Laboratorio (IES A Sardiñeira) Sanidade CM Coidados auxiliares de enfermaría (CIFP Montealto, CPR Cruz Roja, CPR Nebrija, CPR Plurilingüe Liceo La Paz) CM Farmacia e parafarmacia (CIFP Montealto, CPR Nebrija, CPR Cruz Roja )
 31. 31. Servicios socioculturais á comunidade CM Atención a persoas en situación de dependencia (CIFP Montealto) Textil, confección e pel CM Confección e moda (CIFPPaseo das Pontes) Transporte e mantenemento de vehículos CM Carrozaría (CIFPSomeso) CM Electromecánica de vehículos automóbiles(CIFP Someso)
 32. 32. SOLICITUDE DE CICLOS DE FP DE GRAO MEDIO (procedemento que se levou a cabo no curso 17/18) DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS GRUPOA:Acceso Título de ESO: 70% GRUPO B:Acceso FPB: 20% GRUPO C:Acceso mediante proba: 10% PREINSCRIPCIÓN: (datas do curso pasado) Obtigatoriamente vía web. Ordinario: Do 26 de xuño ao 4 de xullo ata as 13´00h. Extraordinario:Do 1 ao 8 de setembro ata as 13´00h. MATRICULACIÓN: Xullo: período ordinario. Setembro: período extraordinario. En cada período publícanse 2 listaxes de admitidos e 2 prazos para a matrícula. Ver presentación sobre a preinscripción e matrícula en ciclos de FP en Galicia
 33. 33. PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE Debe presentarse unha única solicitude por réxime e grao podendo poñer ata un máximo de 5 peticións de ciclos e/ou centros. As peticións realízanse con códigos de centro e códigos de ciclo. Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. A solicitude é obrigatorio realizala vía web a través da páxina edu.xunta.es/ciclosadmisión Lembrar que no caso de posuír simultaneamente os requisitos para o acceso directo e mediante proba,haberá que presentar a certificación académica que acredita o acceso directo. No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documento xa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite, pero o documento impreso deberase conservar como resgardo da solicitude de admisión.
 34. 34. INSTRUCIÓNS PARA A SOLICITUDE WEB Pódese facer con conta correo electrónico de edu.xunta.es ou sin ela. Ir á aplicación informática: www.edu.xunta.es/ciclosadmision e seguir as instrucións Logo de cubrir a solicitude a aplicación xera un impreso que se deberá gardar ou entregar, xunto coa documentación, dentro do prazo establecido, nun centro que imparta FP, para a súa validación. A solicitude enténdese como non válida sen o requisito de presentación nun centro, agás que na propia solicitude xerada pola aplicación informática se indique que é unha solicitude validada e que non precisa ser presentada nun centro educativo;neste caso a copia impresa conservarase como resgardo.
 35. 35. ADXUDICACIÓN DA PRAZA Logo de adxudicárselle unha praza,a persoa solicitante ten dúas posibilidades: 1. Matricularse: deberase facer no centro adxudicado e nos prazos establecidos. Estar matriculado en calquera ensinanza, implica a renuncia a seguir participando no proceso de admisión a ciclos formativos. 2. Renunciar á praza: deberase facer no centro adxudicado ou vía web, e nos prazos establecidos. A renuncia afectará a praza que lle foi adxudicada e a todas as preferencias sinaladas en lugares posteriores a esa. Seguirase no proceso de adxudicación para as preferencias anteriores.
 36. 36. COMO INFORMARSE:www.edu.xunta.es/fp
 37. 37. CONSULTAR A OFERTA E O DESEÑO DOS CICLOS  Ligazón FOLLETOS INFORMATIVOS.  Ligazón OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS.  Ligazón DESEÑO CURRICULAR DOS CICLOS.  LigazónVídeos explicativos dos ciclos  Ligazón SAÍDAS PROFESIONAIS DOS CICLOS  Ligazón NOTA DE CORTE CICLOS
 38. 38. O BACHARELATO
 39. 39. OBXECTIVOS • Preparación para estudos superiores. • Orientar vocacionalmente acorde coas preferencias e aptitudes. ACCESO •Co título de ESO, trala superación da proba de avaliación final pola opción de ensinanzas académicas. •Co título de Técnico de Artes Plásticas e Deseño e co título de Técnico Deportivo. MODALIDADES CIENCIAS HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES (PLÁSTICAS E ESCÉNICAS) RÉXIMES E MODALIDADES  Ordinario  Adultos: presencial,semipresencial ou a distancia. TIPO DE MATERIAS 1.Troncais: 4 materias xerais e 2 materias de opción 2.Específicas: Educación Fisica + outras 2 ou 3 3.Libre configuración: Obrigatoria (LG), autonómica e propias do centro ou reforzo. PROMOCIÓN, REPETICIÓN E AVALIACIÓN - Repetición con máis de dúas materias suspensas,tendo en conta só as mínimas que hai que cursar. - Ao promocionar con suspensas hai que matricularse delas. - En 2º existe a posibilidade de repetir só coas suspensas. - Só se pode permanecer durante catros cursos. TITULACIÓN  Superación de todas as materias (materias mínimas que hai que cursar obrigatoriamente) A nota media será a media de todas as materias de Bacharelato. SAÍDAS - Graos universitarios (previa superación da proba de acceso - ABAU) - Ciclos formativos de grao superior. - Estudos superiores de Ensinanzas de Réxime Especial e Ensinanzas Deportivas. CARACTERÍSTICAS DO BACHARELATO
 40. 40. OS ITINERARIOS EN BACHARELATO
 41. 41. DENOMINACIÓN DAS MATERIAS DE 1º DE BACHARELATO LOMCE
 42. 42. Itinerarios 1º Bacharelato no IES A Sardiñeira
 43. 43. DENOMINACIÓN DAS MATERIAS DE 2º DE BACHARELATO LOMCE
 44. 44. Itinerarios 2º de Bacharelato no IES A Sardiñeira
 45. 45. PREINSCRIPCIÓN EN BACHARELATO Reserva de praza no centro adscrito • Do 1 ó 15 de febreiro Solicitude de praza noutros centros • Do 1 ó 20 de marzo monicadizorienta.blogspot.com
 46. 46. MATRÍCULA EN BACHARELATO Prazo ordinario • Do 25 de xuño ó 10 de xullo Prazo extraordinario • Do 1 ó 10 de setembro monicadizorienta.blogspot.com
 47. 47. OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS
 48. 48. Sistema Universitario de Galicia 3 universidades 7 campus Ferrol Coruña LugoSantiago Pontevedra Ourense Vigo
 49. 49. 1º ciclo  Título de Grao correspondente  240 créditos ECTS (60 créditos por curso)  Traballo ou proxecto de grao  Formación de carácter xeral e de Capacitación para o exercicio profesional Ensinanzas de Posgrao 2º ciclo  Título de Máster  Entre 60-120 créditos ECTS  Traballo ou proxecto de máster.  Formación avanzada, Especialización académica ou profesional ou inicio en tarefas investigadoras 3º ciclo  Título de Doutor  Cursos, seminarios ou outras actividades dirixidas á formación investigadora + Tese de Doutoramento.  Formación avanzada en técnicas de investigación Ensinanzas de Grao Estrutura dos estudos superiores baseada no Espazo Europeo de Educación Superior (EEES)
 50. 50. RAMAS DE COÑECEMENTO UNIVERSITARIO 5 ramas de coñecemento Artes e Humanidades Ciencias Sociais e Xurídicas Enxeñaría e arquitectura Ciencias da Saúde Ciencias
 51. 51. Adscrición ás ramas de coñecemento universitario 1. Artes e humanidades 2. Ciencias Sociais e xurídicas 3. Enxeñaría e arquitectura 4. Ciencias 5. Ciencias da saúde As materias e as modalidades de bacharelato Os Ciclos de grao Superior Os graos Universitarios
 52. 52. Existe unha estreita relación entre as modalidades de bacharelato e as ramas de coñecemento universitario ARTES:  Plásticas, imaxe e deseño.  Escénicas,música e danza. HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS  Artes e Humanidades.  Ciencias Sociais e xurídicas.  Ciencias.  Ciencias da saúde.  Enxeñería e arquitectura. MODALIDADES DE BACH RAMAS DE COÑECEMENTO
 53. 53. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS Ciencias Ambientais Ciencias do Mar Química Bioloxía Biotecnoloxía Física Matemáticas Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Acceso preferente por Bacharelato de Ciencias con materias como: Matemáticas Física e Química Bioloxía e Xeoloxía
 54. 54. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS DA SAÚDE Mediciña Odontoloxía Podoloxía Enfermería Psicoloxía Fisioterapia Nutrición Humana e Dietética Farmacia Óptica e Optometría Terapia Ocupacional Logopedia Veterinaria Acceso preferente por Bacharelato de Ciencias con materias como: Matemáticas Física e Química Bioloxía e Xeoloxía
 55. 55. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA Arquitectura Técnica Estudos deArquitectura EnxeñaríaAeroespacial Enxeñaría Naval e Oceánica EnxeñaríaAgraria EnxeñaríaAgrícolae Agroalimentaria Enxeñaría Civil Enxeñaría da Enerxía Enxeñaría de Obras Públicas Enxeñaría dos Procesos Químicos Industriais Enxeñaría en Tecnoloxíasda Telecomunicación Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Enxeñaría Eléctrica Enxeñaría Electrónica, Industrial e Automática Enxeñaría do Deseño Industrial e o desenvolvemento do produto Enxeñaría de Organización Industrial Enxeñaría Química Enxeñaría das Tecnoloxías Industriais Enxeñaría Forestal Enxeñaría Forestal e do medio natural Enxeñaría Informática Enxeñaría Mecánica Enxeñaría Naval e Oceánica Enxeñaría Xeomática e Topografía Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo Tecnoloxía da Enxeñaría Civil Tecnoloxías Mariñas Paisaxe Acceso preferente por Bacharelato de Ciencias con materias como: Matemáticas Física e Química DebuxoTécnico
 56. 56. GRAOS UNIVERSITARIOS: CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS Administración e Dirección de Empresas Ciencias daActividade Fisica e do Deporte (Proba específica de acceso) Ciencia Política e da Administración Ciencias empresariais Comercio Comunicación Audiovisual Dereito Dirección e Xestión Pública Economía Mestre: Educación Infantil, Educación Primaria Educación Social Pedagoxía Publicidade e Relacións Públicas Relacións Laboraise Recursos Humáns Socioloxía Traballo Social Turismo Xestión de pequenas e medianas empresas Xeografíae Ordenación do Territorio Xestión industrial da Moda (bilingüe) Criminoloxía Acceso preferente por Bacharelato de Ciencias Sociais con materias como: Matemáticas aplicadas ás CCSS Economía Historiado Mundo Contemporáneo
 57. 57. GRAOS UNIVERSITARIOS: ARTES E HUMANIDADES BelasArtes Ciencias da Cultura e Difusión Cultural Ciencias da Linguaxee Estudos literarios Español: Estudos Ligüísticose literarios. FiloloxíaClásica Filosofía Galego e Portugués: Estudoslingüísticos e literarios Historia HistoriadaArte Humanidades Información e documentación Inglés: Estudos lingüísticose literarios. Lingua e Literatura Españolas Lingua e Literatura Galegas Lingua e Literatura Inglesas Linguas e Literaturas Modernas Linguas Estranxeiras Traducción e interpretación Xeografíae historia Acceso preferente por Bacharelato de Humanidades con materias como: Latín Grego Literatura Universal Acceso preferente por Bacharelato de Artes con materias como: Fundamentos da Arte Cultura audiovisual
 58. 58. REQUISITOS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE
 59. 59. A PROBA DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE ABAU
 60. 60. AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU) Ao rematar o bacharelato, para acceder á universidade, haberá que realizar unha proba de avaliación sobre as materias de 2º curso de bacharelato. AABAU é obrigatoria só para os titulados de bacharelato. Os titulados en ciclos de FP Superior poden presentarse á parte voluntaria da ABAU para mellorar a nota de admisión na universidade. Para presentarse a esta proba hai que superar todas as materias de bacharelato Os alumnos que non superen estas probas ou que desexen mellorar a nota poderán presentarse en sucesivas convocatorias.Celebraras cando menos dúas convocatorias anuais,ordinaria e extraordinaria.
 61. 61. Materias obxeto de exame na ABAU PARTE OBRIGATORIA:  LINGUA ESTRANXEIRA II  LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II  LINGUA GALEGA E LITERATURA II  HISTORIA DE ESPAÑA  Unha materia troncal xeral vinculada á modalidade de bacharelato: MATEMÁTICAS II MATEMÁTICASAPLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II LATÍN II FUNDAMENTOS DA ARTE II PARTEVOLUNTARIA: Un máximo de 4 materias a escoller de calquera modalidade,sempre que sexan troncais e que sexan diferentes da troncal da parte obrigatoria.  Latín II  Mat.Aplicadas CCSS II  Fundamentos da Arte II  Matemáticas II  Bioloxía  Debuxo técnico II  Física  Xeoloxía  Química  Economía da Empresa  Xeografía  Grego II  Historia da Arte  Historia da Filosofía  Artes Escénicas  Cultura Audiovisual II  Deseño  Segunda Lingua Estranxeria
 62. 62. COMO SE CALCULA A NOTA DE ADMISIÓN NA UNIVERSIDADE  NOTA DA PARTE OBRIGATORIA: Media de todos os exames. É preciso superala para acceder á universidade. Con esta nota calcularase a nota de acceso á universidade do seguinte xeito: Nota media de bacharelato x 0´6 + nota da parte obrigatoria x 0´4 = NOTA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE  NOTA DA PARTE VOLUNTARIA: Cada materia superada pode mellorar a nota de admisión a determinados graos sempre que esa materia se considere prioritaria no grado, é pondere o seu valor por 0´1 ou 0´2. (VER TÁBOAS DE PONDERACIÓN)
 63. 63. Como interpretar as «TÁBOAS DE PONDERACIÓNS» DA PARTE VOLUNTARIA da ABAU_actualizadas en abril 2018
 64. 64. AS ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL Enlace web
 65. 65. Idiomas Ensinanzas artísticas Ensinanzas deportivas Artes plásticas e deseño Músicae Danza Arte dramática – Nivel básico – Nivel medio – Nivel avanzado – Ciclos medios. – Ciclos superiores. – Estudos superiores de deseño. – Conservación e restauración de bens culturais. – Grao elemental – Grao Profesional – Estudos superiores. – Estudos superiores. – Ciclos medios. – Ciclos superiores.
 66. 66. IDIOMAS E.O.I. Centros especializados no ensino das diferentes linguas estranxeiras e do estado. TRES NIVEIS Nivel básico (A1 A2) : 2 cursos coa finalidade de usar o idioma a nivel cotián. Nivel Intermedio (B1 B2): 2 cursos coa finalidade de usar o idioma en situacións específicas. Nivel Avanzado (C1 C2): 2 cursos coa finalidade de conseguir o dominio do idioma oral e escrito a nivel xeral e específico. TITULACIÓN Certificación oficial. ASISTENCIA Diaria, alterna, intensiva ACCESO • Co título de ESO: Accédese directamente a A2 da primeira lingua estranxeira cursada. • Co título de bacharelato accédese directamente ao nivel intermedio da 1ª lingua estranxeira cursada (B1) MODALIDADES DE ENSINO  Oficial presencial  Libre  A distancia: Programa THAT´S ENGLISH ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Monforte, Ribadeo, Viveiro, Ourense, Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, Carballo, Cee. IDIOMAS Inglés,francés, alemán, italiano, galego, portugués, ruso, árabe, español, xaponés, chinés.
 67. 67. ESTUDOS DE MÚSICA E DANZA GRAO ELEMENTAL Dura 4 cursos (Idade mínima de 8 anos). GRAO PROFESIONAL Dura 6 cursos. Accédese superando unha proba de aptitudes musicais ou de danza. Acádase un título que capacita para incorporarse a o mundo laboral de bandas de música, como bailarín ou en escolas de música ou danza GRAO SUPERIOR • Dura 4 cursos. • Accédese mediante proba e título de bacharel. + grao medio. • Acádase unTítulo equivalente a graduado universitario. CENTROS Conservatorios (elementais,profesionais e superiores),en centros autorizados e escolas de música (públicas ou privadas).
 68. 68. CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO Ciclos de grao medio Título de ESO + proba específica / proba de madurez. Ciclos de grao superior Acceso directo: bacharelato de artes plásticas,deseño e imaxe. Acceso con outro bacharelato:Superar unha proba específica: Acceso sen título de bacharelato:proba de madureza (19 anos) + proba específica. Datas:xeralmente en xuño.  Para acadar o título é preciso superar un proxecto final.  Teñen unha parte de formación práctica na empresa ao rematar os módulos no centro educativo.  Obtense o título de técnico superior que da acceso á universidade.
 69. 69. ACCESOAOS CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO CICLOS DE GRAO MEDIO CICLOS DE GRAO SUPERIOR ACCESO DIRECTO •Título de ESO + proba específica. •Co bacharelato de artes. •Con outro bacharelato + proba específica. ACCESO SEN TÍTULO Proba de madurez ou proba de acceso a ciclos medios (17 anos ) + proba específica. Proba de madurez ou proba de acceso a ciclos superiores (19 anos) + proba específica.
 70. 70. Escolas de artes Escolas de artes públicas Mestre Mateo (Santiago) Pablo Picasso (A Coruña) Ramón Falcón (Lugo) Antonio Faílde (Ourense) Ciclos das familias de artes plásticas e deseño. •CSTécnicas escultóricas •CS Fotografía •CS Xoiería Artística •CSArquitectura Efímera •CM Procedementos de xoiería artística. •Oferta Modular do CS dourado, prateado e policromía. •Ensinanza modular do CM de xoiería artística. •CS Dourado, prateado e e Policromía. •CS Escultura aplicada ó espectáculo •CS Fotografía •CS Ilustración •Oferta Modular do CS de Cerámica. •CM Serigrafía artística •CS Gravado e Técnicas De Estampación •CS Cerámica Artística •CS Fotografía •Ensinanza modular do CS de cerámica artística. •CM Ebanistería Artística •CS Fotografía •CS Ilustración
 71. 71. ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO Finalidade Innovación industrial. Duración 4 cursos + proxecto final de fin de carreira. Acceso 1.Directo: co título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño. 2.Co título de Bacharelato: Proba específica 3.Sen tít. de Bach.:proba de acceso (18 anos) + proba específica Datas Xeralmente en xuño Especialidades 1.Deseño Gráfico: Coruña, Lugo, Ourense. 2.Deseño de Productos: Santiago. 3.Deseño de Interiores: Coruña, Lugo, Ourense 4.Deseño de Moda: Santiago Titulación Título Superior de Deseño (na especialidade) equivalente a Graduado Universitario.
 72. 72. CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS Grao universitario Formación para a conservación do patrimonio artístico. Acceso • Directo:co título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño. • Mediante proba específica:co título de bacharelato. • Mediante proba de acceso (18 anos) + proba específica:sen título de bacharelato. Especialidades Arqueoloxía, pintura, escultura, documento gráfico, textiles,mobiliario. Única escola en Galicia En Pontevedra, coas especialidades de Escultura, Pintura eArqueoloxía.
 73. 73. ARTE DRAMÁTICA Grao universitario Cunha duración de 4 anos. Acceso •Bacharelato + proba específica para cada especialidade. •De non ter o Bacharel: Proba de acceso (18 anos) + proba específica. Onde estudar ESAD deVigo Especialidades Dirección de escena e dramaturxia Escenografía Interpretación A proba específica 1ºAnálise dun texto teatral. 2ºVarias probas prácticas diferentes en función da especialidade.
 74. 74. ENSINANZASTÉCNICO - DEPORTIVAS • Formación de adestradores, monitores e técnicos deportivos nunha modalidade ou especialidade deportiva. FINALIDADE • Título de Técnico Deportivo nunha especialidade deportiva. Dous niveis: • 1º nivel: Iniciación técnica e táctica para programar, adestrar nunha fase inicial ou acompañar aos xogadores ás competicións, participar na organización de competicións e actividades e colaborar como auxiliar dun adestrador de nivel superior. • 2º nivel:Perfeccionamento técnico e táctico para programar, dirixir adestramentos, dirixir a deportistas e equipos, participar no desenvolvemento de competicións e colaborar como auxiliar dun Técnico Superior. GRADO MEDIO • Título de Técnico Superior nunha especialidade deportiva. Capacita para dirixir e coordinar a técnicos deportivos, planificar e dirixir o adestramento dos deportistas e equipos de alta competición, xestionar escolas deportivas. • Este título dá acceso a estudos universitarios. GRADO SUPERIOR
 75. 75. ENSINANZASTÉCNICO - DEPORTIVAS TÍTULOS • Grao Medio: ESO + proba específica.Sen titulación:17 anos + proba específica + proba de madureza. • Grao Superior:Bacharelato + tít.técnico medio.Sen titulación: 18 anos + proba madureza en xuño. REQUITOS DE ACCESO • Adestramento a equipos,deportistas,dirixir actividades no campo da saúde e do turismo deportivo POSTOS DE TRABALLO Fútbol,Fútbol sala,Deportes de inverno (esquí alpino,esquí de fondo e snowboard),Deportes de montaña e escalada,Atletismo, Balonmán,Vela,Hípica,Mergullo,Judo,Salvamento.
 76. 76. FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE CORPO REQUISITOS ACADÉMICOS Garda Civil (Escala de cabos e gardas) Título de ESO ou superior. Garda Civil (Oficial) Cumprir requitos de acceso á universidade. Policía Local Título Bacharelato ou equivalente Policía Nacional (Escala Básica) Título Bacharelato ou equivalente Policía Nacional (Escala Executiva) Título de Graduado Universitario Inspector de Policía Título de Graduado Universitario ou equivalente Corpo Institucións Penitenciarias Mínimo título de Bacharelato ou equivalente (escala de axudantes) Escala superior de Técnicos deTráfico Cumprir requitos de acceso á universidade. Bombeiro Título de ESO ou Ciclo Medio Soldado Profesional Mínimo o Titulo de ESO
 77. 77. BECAS MECD E OUTRAS AXUDAS Requisitos e solicitude
 78. 78. ¿EN QUÉ CONSISTEN? Ayudas económicas que da el gobierno de España a los alumnos que realizan estudios postobligatorios sean o no universitarios. Cualquier estudiante la puede pedir, de cualquier edad, esté trabajando o no. Lo único que hay que cumplir son unos requisitos académicos (es decir, haber aprobado un tanto por ciento de créditos o asignaturas el curso anterior) y económicos (no ganar más dinero del estipulado en los umbrales que establece el Mecd).
 79. 79. ¿PARA QUÉ ESTUDIOS SE PUEDE PEDIR? Primer y segundo cursos de Bachillerato. Formación Profesional de grado medio y de grado superior. Enseñanzas artísticas profesionales. Enseñanzas deportivas. Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales, incluida la modalidad de distancia. Enseñanzas artísticas superiores. Estudios religiosos superiores. Estudios militares superiores. Cursos de preparación para pruebas de acceso a la Formación Profesional impartidos en centros públicos y privados concertados. Formación Profesional Básica. Estudios universitarios de grado y máster. NO SE CONCEDE BECA PARA: Estudios de tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización, títulos propios de las universidades.
 80. 80. ¿CUÁL ES EL IMPORTE DE LA BECA? Cada alumno puede optar a 6 conceptos de becas,pudiéndose dar todos ellos.Ahora mismo se dan unas becas con importes fijos y una parte variable (varía en función de la nota y la renta del alumno). • Beca de renta (1500€ para aquellos alumnos que no pasen el umbral 1 de renta). • Beca de residencia (1500€ aquellos que no pasen el umbral 2 y además vivan fuera de casa por motivos académicos). • Beca de matrícula (para universitarios,donde te evitan tener que pagar la matrícula). • Beca de insularidad (entre 442 y 928€ a alumnos de las Islas Canarias,Baleares,Ceuta y Melilla que deben desplazarse a otra isla o la península para poder ir a su centro de estudios). • Beca básica (200€ para alumnos no universitarios que no opten a beca de renta por debajo del umbral 3). • La beca variable tiene un mínimo de 60€ y un máximo de 1500€ para no universitarios y 2600€ para universitarios (con un 10 de media y un 0 de renta)
 81. 81. REQUISITOS ECONÓMICOS Hay que tener 4 aspectos en cuenta para poder cumplir con los requisitos económicos: 1. Los umbrales de renta que no hay que sobrepasar. 2. El patrimonio familiar: la suma de los rendimientos netos del capital mobiliario sumando determinadas casillas de la renta de los miembros computables no debe sobrepasar los 1700 euros. 3. El volumen de negocio: En el caso de tener una empresa, ser autónomo o participar en alguna entidad. no superar los 155.500,00 euros facturados . 4. Segundas viviendas: En caso de tener segundas viviendas o fincas rústicas o urbanas no se debe sobrepasar un valor determinado que se obtiene después de multiplicar su valor catastral por un coeficiente.
 82. 82. UMBRALES DE RENTA dudasbecasmec.com Parte de la beca a la que se opta
 83. 83. REQUISITOSACADÉMICOS dudasbecasmec.com Requisitos académicos para estudios Postobligatorios
 84. 84. ¿CUÁNDO SE SOLICITA? Se presenta totalmente por internet. No deberás hacer nada físicamente.
 85. 85. ¿CÓMO SE SOLICITA? La solicitud se presenta mediante formulario on-line a través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No hay que aportar documentación pues las unidades encargadas de la tramitación consultarán y obtendrán de la administración correspondiente todos los datos necesarios para verificar que se reúnen los requisitos generales, académicos y económicos. Sólo en determinados supuestos muy específicos se deberá aportar la documentación concreta que se le especificará en el formulario.
 86. 86. ACCESO AL FORMULARIO ONLINE Accede a este enlace para consultar las instrucciones sobre cómo solicitar la beca a través del formulario online
 87. 87. ¿EN QUÉ SUPUESTOS SE PUEDE PERDER LA BECA? Cuando no se ha destinado la beca a la finalidad para la que fue concedida:  Anulación de matrícula.  Haber causado baja en el centro.  No haber asistido a más del 80% o más de las horas lectivas, salvo dispensa de escolarización.  No haber superado el 50% de las asignaturas, créditos y horas matriculadas.
 88. 88. PREMIOS EXTRAORDINARIOS ESO REQUISITOS: Un 9 de media en ESO DOTACIÓN: 750 euros PRAZO: Entre o 7 de xuño e o 6 de xullo SOLICITUDES: Vía electrónica ou en papel por rexistro. PROBAS: 6 de setembro. Exames de: LC, LG, ING, MAT, XH,MATERIA TRONCAL DE OPCIÓN
 89. 89. PREMIOS EXTRAORDINARIOS BACHARELATO REQUISITOS: Un 8´75 de media en Bach DOTACIÓN: 1000 euros PRAZO: Maio SOLICITUDES: Vía electrónica ou en papel por rexistro. PROBAS: xuño. Exames: Comentario de texto, ING,unha materia troncal (MAT, MAT APL, LAT, FUND.ARTE)

×