Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sesión Orientación 2º de ESO 2018

642 views

Published on

Presentación de la sesión de orientación en 2º de ESO 2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sesión Orientación 2º de ESO 2018

 1. 1. MAIO 2018 IES A SARDIÑEIRA Mónica Diz Besada SESIÓN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA 2º DE ESO
 2. 2. ESQUEMA DO SISTEMA EDUCATIVO
 3. 3. Despois da ESO que? Co título de ESO Bacharelato Formación Profesional de grao medio Ensinanzas medias de Réxime Especial Sin o título de ESO FP Básica (entre 15 e 17 anos) Probas de acceso a ciclos medios de FP (17 anos) Proba libre de graduado en ESO (18 anos) ESA – Educación Secundaria de Adultos (18 anos)
 4. 4. COMO SE ESTRUTURA 3º E 4º DE ESO 3º ESO 4º ESO  Bioloxía e Xeoloxía (2h)  Física e Química (2h)  Xeografía e Historia (3h)  Lingua Castelá e Literatura (3h)  Lingua Galega e Literatura (3h)  Primeira Lingua Estranxeira (3h)  Educación Física (2h)  Música (2h)  Tecnoloxía (2h)  Educación Plástica,Visual e Audiovisual (2h)  Titoría (1h) ELIXIR UNHA  Matemáticas académicas(4h)  Matemáticas aplicadas (4h) ELIXIR UNHA  Segunda Lingua Estranxeira (2h)  Cultura Clásica (2h) ELIXIR UNHA  Relixión (1h)  Valores Éticos (1h) OPCIÓN DE ENSINANZAS ACADÉMICAS (Acceso a Bacharelato) OPCIÓN DE ENSINANZAS APLICADAS (Acceso a FP)  Xeografía e Historia (3h)  Lingua Castelá e Literatura (3h)  Lingua Galega e Literatura (3h)  Matemáticas Académicas (4h)  Primeira Lingua Estranxeira (3h)  Educación Física (2h)  Titoría (1h) ELIXIR DÚAS  Bioloxía e Xeoloxía (3h) (*)  Economía (3h) (*)  Física e Química (3h) (*)  Latín(3h) (*) • Xeografía e Historia (3h) • Lingua Castelá e Literatura (3h) • Lingua Galega e Literatura (3h) • Matemáticas Aplicadas (4h) • Primeira Lingua Estranxeira (3h) • Educación Física (2h) • Titoría (1h) ELIXIR DÚAS  Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional (3h) (*)  Iniciacióná Actividade Emprendedora e Empresarial (3h) (*)  Tecnoloxía (3H)* ELIXIR DÚAS  Artes Escénicas e Danza (3h)  Cultura Científica (3h)  Cultura Clásica (3h)  Educación Plástica, Visual e Audiovisual (3h)  Filosofía (3h)  Música (3h)  Segunda Lingua Estranxeira (3h)  Tecnoloxías da Información e a Comunicación (3h)  Unha materia troncal non cursada da súa opción (3h) (*) ELIXIR UNHA  Relixión (1h)  Valores Éticos (1h)
 5. 5. PROMOCIÓN E TITULACIÓN EN ESO Poderase repetir o mesmo curso unha soa vez. Poderase repetir dúas veces como máximodentro da etapa. Excepcionalmente, un alumno ou alumna poderá repetir unha segunda vez (tripitir) en 4º curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en 3º ou 4º, prolongarase un ano o límite de idade (ata os 19 anos). Os alumnos promocionaránde curso cando superasen todas as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en 2 materias como máximo. Repetirase curso con avaliación negativa en 3 ou máis materias, ou en 2 materias que sexanLingua Galega e Literatura / Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas de forma simultánea. As materias coa mesma denominaciónen diferentes cursos da ESO consideraranse como materias distintas. Quen promocione sen superar todas as materias deberán matricularse das materias non superadas, seguirán os programas de reforzo que establezcan.
 6. 6. CALIFICACIÓNFINAL DA ETAPA DE ESO Cálculo da nota media A nota media da etapa serámedia das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas na etapa a, expresada nunha escala de 1 ó 10 con dúas cifras decimais. Matrícula de honra O alumnado que despois da avaliación ordinaria de xuño de 4º curso obtivera unha media da etapa igual ou superior a 9, poderá obter a distinción de Matrícula de Honra (MH). Esta distinción concederase a un número non superior ó 5% ou fracción resultante superior a quince do conxunto do alumnado matriculado no centro educativo no cuarto curso.
 7. 7. CONSELLO ORIENTADOR Ao final de cada un dos cursos de ESO entregarase aos pais, nais ou titores legais de cada alumno un consello orientador, … … que incluirá unha propostado itinerario máis adecuado a seguir, e informe do logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes Forma parte do expediente académico pero non é vinculante
 8. 8. As Medidas de Atención á Diversidade en ESO son: - Desdobres, agrupamentos, reforzos, apoios. - Programas de Mellora da Aprendizaxe e o Rendimento en 2º e 3º ESO (PMAR)
 9. 9. PMAR Programas de Mellora da Aprendizaxe e o Rendemento CARACTERÍSTICAS REQUISITOS Un cambio na metodoloxíade ensino a favor daqueles alumnos e alumnas, que por causas diversas, atópansecon dificultades para ir superando a ESO, NON IMPUTABLES Á SÚA FALTA DE ESFORZO. •Preferentementepresentar dificultades relevantes de aprendizaxe non imputables a falta de estudo ou esforzo. •Ter repetido cando menos un curso en calquera etapa. •Ter cursado 1º curso de ESO non estar en condiciónsde promocionar ao 2º curso. •Ter cursado 2º curso de ESO e non estar en condiciónsde promocionar ao 3º curso. •Aqueles alumnos que, cursando 3º ESO, non estean en condicións de promocionar ao 4º curso, poderán incorporarse a un PMAR para repetir 3º curso. Organízaseungrupo entre 5 e 10 alumnos/as ós cales se lle ofrecen axudas especiais para que poida superar esas dificultades e así poder superar todas as materias. Poden durar un ou dous cursos. As principais materias organízanseen ámbitos que agrupan varias materias e son impartidos por un só profesor. Os criterios de promoción son os mesmos que en ESO. Non se pode promocionar co ámbito SL co CT suspensos, porque cada un destes ámbitos son tres materias.
 10. 10. HORARIO de 2º CURSO de PMAR
 11. 11. HORARIO de 3º CURSO de PMAR
 12. 12. OBXECTIVOS • Preparación para estudos superiores. • Orientar vocacionalmenteacorde coas preferencias e aptitudes. ACCESO •Co título de ESO, preferentemente pola opción de ensinos académicos. MODALIDADES CIENCIAS HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES TITULACIÓN  Superación de todas e cada unha das materias.  A nota media será a media das materias de 1º e 2º de Bacharelato. SAÍDAS - Graos universitarios (previa superación dunha proba de acceso - ABAU) - Ciclos formativos de grao superior. - Estudossuperiores de Ensinanzas de Réxime Especial e Ensinanzas Deportivas. CARACTERÍSTICAS DO BACHARELATO
 13. 13. Modalidades e materiasde Bacharelato Ciencias: Física e Química Bioloxía e Xeoloxía Matemáticas Debuxo Técnico Tecnoloxía Industrial Humanidades e Ciencias Sociais: Latín Economía Grego Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais Historia Literatura Artes: Cultura Audiovisual Debuxo artístico Análise Musical Linguaxe e práctica musical Deseño Fundamentos da Arte
 14. 14. E despois do bacharelato que? BACHARELATO CICLOS SUPERIORESDE FP UNIVERSIDADE ESTUDOS SUPERIORESDE RÉXIME ESPECIAL
 15. 15. QUE GRAOS UNIVERSITARIOS PODEMOS ESTUDAR CON CADA MODALIDADE DE BACHARELATO?
 16. 16. CIENCIAS HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES Ciencias Ambientais Ciencias do Mar Química Bioloxía Biotecnoloxía Física Matemáticas Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Mediciña Odontoloxía Podoloxía Enfermería Psicoloxía Fisioterapia Nutrición Humana e Dietética Farmacia Óptica e Optometría Terapia Ocupacional Logopedia Veterinaria Arquitectura Enxeñarías Historia Xeografía Xestión industrial da moda Criminoloxía Historia da Arte Belas Artes Filoloxías, linguas estranxeiras, estudos lingüísticos. Filosofía Humanidades Información e documentación Ciencias da cultura e difusión cultural Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e literarios. Xornalismo Publicidade e Relacións Públicas Mestre: Educación Infantil, Educación Primaria Educación Social Consultoría e Xestión da Información Pedagoxía Comunicación Audiovisual Relacións Laborais e RH Ciencias Políticas e da Administración Comercio Traballo Social Dereito Turismo Economía Administración e Dirección de Empresas Ciencias empresariais Ciencias da Actividade Fisica e do Deporte Socioloxía Xeografía e Ordenación do Territorio Dirección e Xestión Pública Estudos de Artes Plásticas. Estudos superiores de Deseño. Belas Artes. Historia da Arte. Estudos superiores de Música. Estudos superiores de Danza. Arte dramática. Algúns graos de humanidades e ciencias sociais.
 17. 17. CARACTERÍSTICAS DA FP Contidos organizados en MÓDULOS PROFESIONAIS (materias) Dentro de cada familia profesional ofértanse CICLOS DE GRAO MEDIO e CICLOS DE GRAO SUPERIOR. Organízase en FAMILIAS PROFESIONAIS: “Conxuntode ciclos formativos con característicase contidos afíns a un sector productivo”.
 18. 18. •Título de ESO preferentemente por Ensinos Aplicados • Proba de acceso. • Título de FP Básico  Título de Bacharelato.  Proba de acceso  Título de FP Medio Acceso directo (teñen preferencia os da mesma familia)
 19. 19. ACCESO Á FORMACIÓN PROFESIONAL ACCESO DIRECTO PROBA DE ACCESO TITULACIÓNE SAÍDAS CICLOS DE GRAO MEDIO • Título de ESO pola opción de ensinos aplicados. • Título de FP Básica. 17 anos cumpridos no ano da proba Título de TÉCNICO. Acceso ao mercado laboral ou aos Ciclos de grao Superior CICLOS DE GRAO SUPERIOR • Título Ciclo Medio de FP. • Título de BACHARELATO 19 anos cumpridos no ano da proba Título de TÉCNICO SUPERIOR. Acceso ao mercado laboral ou aos graos universitarios.
 20. 20. FAMILIAS PROFESIONAIS DE FP
 21. 21. OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR Actividades agrarias CM Produción agroecolóxica CM Produción agropecuaria CM Traballos forestais e conservación do medio natural CM Xardinaría e floraría CS Paisaxismoe Medio rural CS Xestión forestal e do medio natural CS Gandaría e asistencia en sanidade animal Actividades físicas e deportivas CM Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural CS Animación de actividades físicas e deportivas Administracióne xestión CM Xestión administrativa CS Administración e finanzas CS Asistenciaá dirección Artes Gráficas CM Impresión en artes gráficas CM Preimpresión en artes gráficas CS Deseño e produción editorial CS Produción en industrias de artes gráficas
 22. 22. Comercio e márketing CM Actividades comerciais CS Transporte e loxística CS Márketing e publicidade CS Xestión de vendas e espazos comerciais CS Comercio Internacional Edificación e obra civil CM Obras de interior, decoración e rehabilitación CS Proxectos de obra civil CS Proxectos de edificación CS Realización e plans de obra Electricidade e electrónica CM Equipos electrónicos de consumo CM Instalacións de telecomunicacións CM Instalacións eléctricas e automáticas CS Sistemas electrotécnicos e automatizados CS Mantenemento electrónico CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Automatizacióne robótica industrial Enerxia e auga CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica CS Enerxías renovables
 23. 23. Industrias alimentarias CM Aceites de oliva e viños CM Elaboración de produtos alimentarios CM Panadería, repostaría e confeitaría CS Procesos e calidade na industria alimentaria CS Vitivinicultura Informáticae comunicacións CM Sistemas microinformáticos e redes CS Administración de sistemas informáticos en rede CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CS Desenvolvemento de aplicacións web Instalacióne mantemento CM Mantementoelectromecánico CM Instalacións de produción de calor CM Instalacións frigoríficas e de climatización CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos CS Mecatrónica industrial CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos CS Prevención de riscos profesionais Madeira,moble e cortiza CM Carpintaría e moble CM Instalacióne amoblamento CS Deseño e amoblamento
 24. 24. Fabricación mecánica CM Mecanizado CM Soldadura e caldeirería CS Construcións metálicas CS Deseño en fabricación mecánica CS Programación da produción en fabricación mecánica Hostalería e turismo CM Cociña e gastronomía CM Servicios de restauración CS Dirección de cociña CS Dirección de servizos de restauración CS Guía, información e asistencia turísticas CS Xestión de aloxamentos turísticos CS Axencias de viaxes e xestión de eventos Imaxe e son CM Vídeo dis-jockey e son CS Animación 3D, xogos e contornos interactivos CS Iluminación, captación e tratamento da imaxe. CS Produción de audiovisuais e espectáculos CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos Imaxe persoal CM Estética e beleza CM Peiteado e cosmética capilar CS Estética integral e benestar CS Estilismo e dirección de peiteado
 25. 25. Marítimo- pesqueiras CM Mergullo a media profundidade CM Operación, control e mantementode máquinas e instalacións do buque CM Operacións de cultivo acuícola CM Transporte marítimoe pesca de altura CS Transporte marítimo e pesca de altura CS Acuicultura CS Organizacióndo mantementode maquinaria de buques e embarcacións. Sanidade CM Coidados auxiliares de enfermaría CM Farmacia e parafarmacia CM Emerxencias sanitarias (Adultos) CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico CS Audioloxía protésica CS Dietética CS Documentación e administración sanitarias CS Hixiene bucodental CS Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear CS Laboratorio clínico e biomédico CS Próteses dentais CS Radioterapia e dosimetría CS Saúde ambiental CS Ortoprótesis e produtos de apoio
 26. 26. Química CM Operacións de Laboratorio CS Laboratorio de análise e de control de calidade CS Química industrial CS Química ambiental CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns Servicios socioculturais á comunidade CM Atención a persoas en situación de dependencia CS Animación Sociocultural e turística CS Educación Infantil CS Integración social CS Mediación comunicativa CS Promoción de Igualdade de Xénero Textil, confección e pel CM Confección e moda CS Patronaxe e moda Transporte e mantenemento de vehículos CM Carrozaría CM Electromecánica de vehículos automóbiles CS Automoción CS Mantenemento aeromecánico Seguridade e ambiente CM Emerxencias e protección civil CS Educación e control ambiental
 27. 27. • Cumprir 17 anos antes do 31 de Decembro. Requisitospara presentarse • MATRÍCULA NA PROBA: Marzo. • DATA DA PROBA: Maio. Inscriciónna proba • Sociolingüística: • Lingua Galega • Lingua Castelá • Ciencias Sociais • Matemática. • Científico- técnica: • Tecnoloxía • Ciencias da natureza Partesa proba A PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO
 28. 28. A FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA • Un nivel da FP para inciarse nunha profesión. • Dura dous cursos: 1º e 2ºQUE É? • O título de Formación Profesional Básico • O título de FP Básica ten os mesmos efectos laborais que o título de ESO e capacita para levar a cabo funcións de nivel básico de prevención de riscos laborais. QUE TITULACIÓN SE ACADA? • Ciclos de FP de Grao Medio, con preferencia para as familias profesionais relacionadas. • Inserción no mercado laboral de xeito cualificado. • Posibilidade de obter o título de ESO. QUE SAÍDAS TEN? • Ter entre 15 e 17 anos no ano de comezo do programa. De quedar prazas vacantes pódese acceder con 18 ou máis idade. • Ter cursado o 3º ESO, excepcionalmente, ter cursado 2º ESO. • Ser proposto/a polo equipo docente. • Consentimentodo pai, da nai ou dos/das titores/as legais. CALES SON OS REQUISITOSPARA ACCEDER?
 29. 29. OFERTA DE FP BÁSICA  Administración e xestión: Servizos administrativos  Agraria: Agroxardinaría e composicións florais Actividades agropecuarias Aproveitamentos forestais  Artes gráficas: Artes gráficas  Comercio e márketing: Servizos comerciais  Electricidade e electrónica: Electricidade e electrónica Instalacións electrotécnicas e mecánica  Edificación e obra civil: Reforma e mantemento de edificios  Fabricación mecánica: Fabricación e montaxe Fabricación de elementos metálicos  Hostalaría e turismo: Cociña e restauración Aloxamento e lavandaría Actividades de panadaría e pastelaría  Instalación e mantemento Mantemento de vivendas  Informática e comunicacións: Informática e comunicacións Informática de oficina  Imaxe persoal: Peiteado e estética  Industrias alimentarias: Industrias alimentarias  Madeira, moble e cortiza: Carpintaría e moble  Marítimo-pesqueiras: Actividades marítimo-pesqueiras  Servizos socioculturais e á comunidade Actividades domésticas e limpeza de edificios  Téxtil,confección e pel: Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel Tapizaría e cortinaxe  Transporte e mantemento de vehículos: Mantemento de vehículos Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo  Vidro e cerámica: Vidraría e olaría
 30. 30. ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL ENSINANZAS DE IDIOMAS ENSINANZASARTÍSTICAS ENSINANZAS DEPORTIVAS Artes plásticas e Deseño Música e Danza Arte Dramática Nivel básico Nivel intermedio Nivel avanzado •Ciclos medios e superiores (Escultura, xoiería, gravado, fotografía, ilustración, ebanistería, …) •Estudos superioresde deseño (Gráfico, Produtos, Interiores, Moda) •Estudos superioresde conservacióne restauraciónde bens culturais •Grao elemental •Grao Profesional •Estudos superiores Estudos superiores: Dirección de escena, escenografía, interpretación. Ciclos Medios Ciclos Superiores Especialidades de: fútbol, baloncesto, balonmán, atletismo, fútbol sala, salvamentoe socorrismo, … .
 31. 31. IDIOMAS • Centros especializados no ensino das diferentes linguas estranxeiras e do estado. Escolas Oficiais de Idiomas • Nivel básico (A1 A2) : 2 cursos coa finalidade de usar o idioma a nivel cotián. • Nivel Intermedio (B1 B2): 2 cursos coa finalidade de usar o idioma en situacións específicas. • Nivel Avanzado (C1 C2): 2 cursos coa finalidade de conseguir o dominio do idioma oral e escrito a nivel xeral e específico. NIVEIS • 16 anos, 14 para un idioma distinto do estudado en ESO. • Co título de ESO: Accédese directamente a A2 da primeira lingua estranxeira cursada. • Co título de bacharelato accédese directamente ao nivel intermedio da 1ª lingua estranxeira cursada (B1) ACCESO
 32. 32. MÚSICA E DANZA CENTROS • Conservatorios e escolas de música (públicasou privadas). GRAO ELEMENTAL • Dura 4 cursos • Idade mínima de 8 anos. GRAO PROFESIONAL • Dura 6 cursos. • Acceso mediante proba de aptitudes. • O título permite incorporarse ao mundo laboral de bandas de música, como bailarín ou en escolas de música ou danza. GRAO SUPERIOR • Dura 4 cursos. • Acceso mediante proba e grao medio. • Título equivalentea graduado universitario.
 33. 33. CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO Acceso mediante proba de aptitudes plásticas Ciclos de grao medio (con título de ESO) Ciclos de grao superior (con título de bacharelato de artes) Estúdanseen escolas de artes especializadas. OFERTA DE CICLOS MEDIOS: CM Procedementos de xoiería artística CM Serigrafía artística CM Ebanistería Artística OFERTA DE CICLOS SUPERIORES :CS Técnicas escultóricas CSXoiería Artística CSArquitectura Efímera CSDourado,prateado e e Policromía. CSEscultura aplicada ó espectáculo CSFotografía CSGravado e Técnicas De Estampación CSCerámica Artística CSIlustración
 34. 34. OUTRAS ENSINANZAS SUPERIORES DE RÉXIME ESPECIAL (Equivalentes a un título universitario) ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO Deseño gráfico Deseño de produtos Deseño de interiores Deseño de moda CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS Formaciónpara a conservacióndo patrimonio artístico: Escultura Pintura Arqueoloxía ARTE DRAMÁTICA Direcciónde escena e dramaturxia Escenografía Interpretación
 35. 35. ENSINANZAS TÉCNICO - DEPORTIVAS • Formación de adestradores, monitores e técnicos deportivos nunha modalidade ou especialidade deportiva. FINALIDADE • Título de Técnico Deportivo nunha especialidade deportiva. • Acceso: Proba de aptitudes deportivas e titulo de ESO GRADO MEDIO • Título de Técnico Superior nunha especialidade deportiva. • Acceso: Título de Técnico Deportivo e título de Bacharelato GRADO SUPERIOR • Fútbol,Fútbol sala, Deportes de inverno (esquí alpino, esquí de fondo e snowboard), Deportes de montaña e escalada, Atletismo, Balonmán, Vela, Hípica, Mergullo, Judo, Salvamento ESPECIALIDADES
 36. 36. FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE CORPO REQUISITOS ACADÉMICOS Garda Civil (Escala de cabos e gardas) Título de ESO ou superior. Garda Civil (Oficial) Cumprir requitos de acceso á universidade. PolicíaLocal Título Bacharelato ou equivalente PolicíaNacional (Escala Básica) Título Bacharelato ou equivalente PolicíaNacional (Escala Executiva) Título de Graduado Universitario Inspector de Policía Título de Graduado Universitario ouequivalente Corpo Institucións Penitenciarias Mínimo título de Bacharelato ou equivalente (escala de axudantes) Escalasuperior de Técnicos de Tráfico Cumprir requitos de acceso á universidade. Bombeiro Título de ESO ou Ciclo Medio Soldado Profesional Mínimo o Titulo de ESO
 37. 37. As materias a elexir en 4º de ESO
 38. 38. Matemáticas académicas  Materia necesaria para continuar estudos postobrigatorios de bacharelato.  Os contidos organízanse entorno aos seguintes bloques:  Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  Números e álxebra  Xeometría  Funcións  Estatística e probabilidade
 39. 39. Matemáticas aplicadas  Enfoque eminentemente práctico dirixido a proporcionar recursos e competencias que permitan ao alumnado continuar estudos de formación profesional.  Os contidos organízanse entorno aos seguintes bloques:  Procesos,métodose actitudesen matemáticas  Númerose álxebra  Xeometría  Funcións  Estatísticae probabilidade
 40. 40. Cultura Clásica  Civilizacións grega e latina nos ámbitos literario, artístico, filosófico, científico, sociopolítico e lingüístico, influencia, e presenza destes aspectos na cultura occidental.  Bloques de contidos:  Xeografía  Historia  Mitoloxía, Arte  Sociedadee vida cotiá  Lingua e literatura  Pervivencia na actualidade.
 41. 41. Valores éticos  Seis bloques temáticos:  A dignidade da persoa  A comprensión, o respecto e a igualdade nas relacións interpersoais  A reflexión ética  A xustiza e a política  Os valores éticos, o dereito, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos (DUDH) e outros tratados internacionais sobre dereitos humanos  Os valores éticos e a súa relación coa ciencia e a tecnoloxía  En 3º ESO, os temas atinxen á configuración da vida social e política, que respete a DUDH e os valores que a conforman, e vendo que tanto a Constitución Española como o Estatuto de Autonomía de Galicia se axustan a este criterio e o enriquecen.

×