Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sesión de orientación académica 3º de ESO

598 views

Published on

Sesión de orientación académica 4º de ESO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sesión de orientación académica 3º de ESO

 1. 1. ORIENTACIÓN 3º ESO IES A SARDIÑEIRA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Maio 2018 MÓNICA DIZ BESADA
 2. 2. Os criterios de promoción e titulación en ESO
 3. 3. • Promocionarase de curso cando se superen todas as materias cursadas ou se teña avaliación negativa en 2 materias como máximo. • Repetirase curso con avaliación negativa en 3 ou máis materias, ou en 2 materias que sexan Lingua Galega e Literatura/ Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas de forma simultánea. CRITERIO DE PROMOCIÓN
 4. 4. MATERIAS QUE SE TEÑEN EN CONTA PARA PROMOCIONAR Só se computarán as materiasque como mínimo o alumno/a debe cursar en cada un dos bloques. As materias coa mesma denominación en diferentes cursos da ESO consideraranse como materias distintas. No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que os alumnos poidan cursar máis materias do devandito bloque
 5. 5. CONDICIÓNS PARA REPETIR Quen promocione sen superar todas as materias deberán matricularse das materias non superadas, seguirán os programas de reforzo que estableza o equipo docente e deberán superar as avaliacións correspondentes aos devanditos programas de reforzo. Poderase repetir o mesmo curso unha soa vez e dúas veces como máximo dentro da etapa. Cando esta segunda repetición deba producirse en 3º ou 4º, prolongarase un ano o límite de idade (ata os 19 anos). Excepcionalmente, un alumno ou alumna poderá repetir unha segunda vez en 4º curso se non repetiu nos cursos anteriores da etapa.
 6. 6. CRITERIOS DE TITULACIÓN • Será necesaria la avaliación positiva en todas as materias de todos os cursos. Todas as materias superadas • Sempre que non sexan simultáneamente Lingua Castelá e Literatura + Matemáticas, ou Lingua Galega e Literatura + Matemáticas. • As materias coa mesma denominación de diferentes cursos considéranse materias distintas. • O equipo docente debe considerar que o alumno ten acadados os obxectivos da etapa e adquiridas as competencias correspondentes. Titular con unha ou dúas materias suspensas
 7. 7. CALIFICACIÓN FINAL DA ETAPA DE ESO Cálculo da nota media A nota media da etapa será a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas na etapa, expresada nunha escala de 1 ó 10 con dúas cifras decimais, redondeada á milésima máis próxima, e, no caso de equidistancia, á superior. “Non presentado” en setembro A situación de "non presentado" (NP) na avaliación extraordinaria equivalerá á cualificación numérica obtida para a mesma materia en proba ordinaria. Matrícula de honra O alumnado que despois da avaliación ordinaria de xuño de 4º curso obtivera unha media da etapa igual ou superior a 9, poderá obter a distinción de Matrícula de Honra (MH). Esta distinción concederase a un número non superior ó 5% ou fracción resultante superior a quince do conxunto do alumnado matriculado no centro educativo no cuarto curso.
 8. 8. CONSELLO ORIENTADOR Ao final de cada un dos cursos de ESO entregarase aos pais, nais ou titores legais de cada alumno un consello orientador, … … que incluirá unha proposta do itinerario máis adecuado a seguir, e informe do logro dos obxectivos da etapa e de adquisición das competencias correspondentes
 9. 9. O alumnado que curse o PMAR promocionará ao 4º curso se supera todos os ámbitos e materias que integran o programa. Poderá promocionar o alumnado que, tendo superados os ámbitos lingüístico e social e científico e matemático, teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, e de maneira excepcional en tres, sempre que o equipo docente considere que o alumno ou alumna pode seguir con éxito o curso seguinte. que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción beneficiará a súa evolución educativa O alumnado que acceda a un PMAR con materias pendentes de cursos anteriores realizará as actividades de reforzo e de apoio que lle permitan recuperalas ó longo do desenvolvemento do programa, e a avaliación será competencia do profesorado que o imparta, coa colaboración dos departamentos implicados Esta avaliación será continua e diferenciada. Os ámbitos superados supoñen a superación automática das materias pendentes que os integran. CRITERIOS PARA OS QUE PROCEDEN DE PMAR
 10. 10. Opcións ao titular en ESO
 11. 11. Despois da ESO que? Co título de ESO Bacharelato Formación Profesional de grao medio Ensinanzas medias de Réxime Especial Sin o título de ESO FP Básica (entre 15 e 17 anos) Probas de acceso a ciclos medios de FP (17 anos) Proba libre de graduado en ESO (18 anos) ESA – Educación Secundaria de Adultos (18 anos)
 12. 12. O BACHARELATO
 13. 13. OBXECTIVOS • Preparación para estudos superiores. • Orientar vocacionalmente acorde coas preferencias e aptitudes. ACCESO •Co título de ESO, preferentemente tras cursar a opción de ensinos académicas. MODALIDADES CIENCIAS HUMANIDADESE CIENCIAS SOCIAIS ARTES (PLÁSTICAS E ESCÉNICAS) TIPO DE MATERIAS 1. Troncais. 2. Específicas. 3. Libre configuración. TITULACIÓN Tras superar todas as materias de bacharelato.  A nota media será a media das materias de Bacharelato. SAÍDAS - Graos universitarios (previa superación dunha proba de acceso chamadaABAU) - Ciclos formativos de grao superior. - Estudos superiores de Ensinanzas de Réxime Especial e Ensinanzas Deportivas. CARACTERÍSTICAS DO BACHARELATO
 14. 14. 1º DE BACHARELATO LOMCE
 15. 15. 2º DE BACHARELATO LOMCE
 16. 16. Itinerarios 1º Bacharelato no IES A Sardiñeira
 17. 17. Itinerarios 2º de Bacharelato no IES A Sardiñeira
 18. 18. OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS
 19. 19. OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS AGRÚPANSE EN 5 RAMAS DE COÑECEMENTO 5 ramas de coñecemento Artes e Humanidades Ciencias Sociais e Xurídicas Enxeñaría e arquitectura Ciencias da Saúde Ciencias
 20. 20. Existe unha estreita relación entre as modalidades de bacharelato e as ramas de coñecemento universitario ARTES:  Plásticas, imaxe e deseño.  Escénicas, música e danza. HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS  Artes e Humanidades.  Ciencias Sociais e xurídicas.  Ciencias.  Ciencias da saúde.  Enxeñería e arquitectura. MODALIDADES DE BACH RAMAS DE COÑECEMENTO
 21. 21. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS Ciencias Ambientais Ciencias do Mar Química Bioloxía Biotecnoloxía Física Matemáticas Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Acceso preferente por Bacharelato de Ciencias con materias como: Matemáticas Física e Química Bioloxía e Xeoloxía
 22. 22. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS DA SAÚDE Mediciña Odontoloxía Podoloxía Enfermería Psicoloxía Fisioterapia Nutrición Humana e Dietética Farmacia Óptica e Optometría Terapia Ocupacional Logopedia Veterinaria Acceso preferente por Bacharelato de Ciencias con materias como: Matemáticas Física e Química Bioloxía e Xeoloxía
 23. 23. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA Arquitectura Técnica Estudos deArquitectura EnxeñaríaAeroespacial Enxeñaría Naval e Oceánica EnxeñaríaAgraria EnxeñaríaAgrícolae Agroalimentaria Enxeñaría Civil Enxeñaría da Enerxía Enxeñaría de Obras Públicas Enxeñaría dos Procesos Químicos Industriais Enxeñaría en Tecnoloxíasda Telecomunicación Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Enxeñaría Eléctrica Enxeñaría Electrónica, Industrial e Automática Enxeñaría do Deseño Industrial e o desenvolvemento do produto Enxeñaría de Organización Industrial Enxeñaría Química Enxeñaría das Tecnoloxías Industriais Enxeñaría Forestal Enxeñaría Forestal e do medio natural Enxeñaría Informática Enxeñaría Mecánica Enxeñaría Naval e Oceánica Enxeñaría Xeomática e Topografía Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo Tecnoloxía da Enxeñaría Civil Tecnoloxías Mariñas Paisaxe Acceso preferente por Bacharelato de Ciencias con materias como: Matemáticas Física e Química DebuxoTécnico
 24. 24. GRAOS UNIVERSITARIOS: CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS Administración e Dirección de Empresas Ciencias daActividade Fisica e do Deporte (Proba específica de acceso) Ciencia Política e da Administración Ciencias empresariais Comercio Comunicación Audiovisual Dereito Dirección e Xestión Pública Economía Mestre: Educación Infantil, Educación Primaria Educación Social Pedagoxía Publicidade e Relacións Públicas Relacións Laboraise Recursos Humáns Socioloxía Traballo Social Turismo Xestión de pequenas e medianas empresas Xeografíae Ordenación do Territorio Xestión industrial da Moda (bilingüe) Criminoloxía Acceso preferente por Bacharelato de Ciencias Sociais con materias como: Matemáticas aplicadas ás CCSS Economía Historiado Mundo Contemporáneo
 25. 25. GRAOS UNIVERSITARIOS: ARTES E HUMANIDADES BelasArtes Ciencias da Cultura e Difusión Cultural Ciencias da Linguaxee Estudos literarios Español: Estudos Ligüísticose literarios. FiloloxíaClásica Filosofía Galego e Portugués: Estudoslingüísticos e literarios Historia HistoriadaArte Humanidades Información e documentación Inglés: Estudos lingüísticose literarios. Lingua e Literatura Españolas Lingua e Literatura Galegas Lingua e Literatura Inglesas Linguas e Literaturas Modernas Linguas Estranxeiras Traducción e interpretación Xeografíae historia Acceso preferente por Bacharelato de Humanidades con materias como: Latín Grego Literatura Universal Acceso preferente por Bacharelato de Artes con materias como: Fundamentos da Arte Cultura audiovisual
 26. 26. OS ITINERARIOS DE 4º DE ESO
 27. 27. OS ITINERARIOS DE 4º DE ESO LOMCE
 28. 28. Os itinerarios de 4º de ESO no IES A Sardiñeira e a súa relación coas modalidades de Bacharelato
 29. 29. A FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA Información: www.edu.xunta.es/fp
 30. 30. CARACTERÍSTICAS da FP Organízanse en FAMILIAS PROFESIONAIS: “Conxunto de ciclos formativos con características e contidos afíns a un sector productivo”. Dentro de cada familia profesional ofértanse CICLOS DE GRAO MEDIO e CICLOS DE GRAO SUPERIOR. Contidos organizados en MÓDULOS PROFESIONAIS de número é variable
 31. 31. OS MÓDULOS Formación e Orientación Laboral Empresa e Iniciativa emprendedora Proxecto (nos CS) Formación Profesional Específica Formación en Centros de Traballo (FCT)
 32. 32. ACCESO Á FORMACIÓN PROFESIONAL ACCESO DIRECTO PROBA DE ACCESO TITULACIÓN E SAÍDAS CICLOS DE GRAO MEDIO - Título de ESO ou equivalente. - Título de FP Básica. - Tense en conta a nota media dos estudos previos. 17 anos cumpridos no ano da proba Título de TÉCNICO. Acceso ao mercado laboral. Acceso directo aos Ciclos de grao Superior CICLOS DE GRAO SUPERIOR - Título CM - Título de BACH. - Tense en conta a Nota media dos estudos previos. 19 anos cumpridos no ano da proba Título de TÉCNICO SUPERIOR. Acceso ao mercado laboral. Acceso directo aos graos universitarios.
 33. 33. A PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO •REQUISITO: Cumprir 17 anos antes do 31 de Decembro. •MATRÍCULA NA PROBA: Marzo. •DATA DA PROBA: Maio. PARTES DA PROBA •Sociolingüística: -Lingua Galega -Lingua Castelá -Ciencias Sociais •Matemática. •Científico- técnica: -Tecnoloxía -Ciencias da natureza
 34. 34. Oferta de Ciclos de FP en Galicia  26 familias profesionais.  143 ciclos formativos. ◦ 64 ciclos medios. ◦ 79 ciclos superiores.
 35. 35. OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR (En paréntesissinálase a modalidade de bacharelato preferente para acceder aos CS) Actividades agrarias (Bach. Ciencias) CM Produción agroecolóxica CM Produción agropecuaria CM Traballos forestais e conservación do medio natural CM Xardinaría e floraría CS Paisaxismo e Medio rural CS Xestión forestal e do medio natural CS Grandaría e asistencia en sanidade animal Actividades físicas e deportivas (Calquera bacharelato) CM Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural CSAnimación de actividades físicas e deportivas Administración e xestión (Bach. Humanidades e CCSS) CM Xestión administrativa CSAdministracióne finanzas CSAsistencia á dirección Artes Gráficas (Bach. Ciencias) CM Impresión en artes gráficas CM Preimpresión en artes gráficas CS Deseño e produción editorial (tamén Bach. Artes) CS Produción en industrias de artes gráficas
 36. 36. Comercio e márketing (Bach. Humanidades e CSS) CM Actividades comerciais CS Transporte e loxística CS Márketing e publicidade CS Xestión de vendas e espazos comerciais CS Comercio Internacional Edificación e obra civil (Bach. Ciencias) (Bach. Artes) CM Obras de interior, decoración e rehabilitación CS Proxectos de obra civil CS Proxectos de edificación CS Realización e plans de obra (Debuxo Técnico) Electricidade e electrónica (Bach. Ciencias) CM Equipos electrónicos de consumo CM Instalacións de telecomunicacións CM Instalacións eléctricas e automáticas CS Sistemas electrotécnicos e automatizados CS Mantenemento electrónico CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Automatizacióne robótica industrial Enerxia e auga (Bach. Ciencias) CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica CS Enerxías renovables
 37. 37. Fabricación mecánica (Bach. Ciencias) CMMecanizado CMSoldadura e caldeirería CSConstrucións metálicas CSDeseño en fabricación mecánica CSProgramación da produción en fabricación mecánica CSProgramación da produción en moldeamento de metais e polímeros Hostalería e turismo (Algúns por Bach. Humanidades e CCSS / algúns por Ciencias) CMCociña e gastronomía CMServicios de restauración CSDirección de cociña (Bach. de Ciencias) CSDirección de servizos de restauración (Bach. de Ciencias) CSGuía, información e asistencia turísticas (Bach.Hum. e CCSS) CSXestión de aloxamentos turísticos (Bach.Hum.e CCSS) CSAxencias de viaxes e xestión de eventos (Bach.Hum. e CCSS) Imaxe e son (Bach.Ciencias) CMVídeo dis-jockey e son CSAnimación 3D, xogos e contornos interactivos CSIluminación, captación e tratamentoda imaxe. CSProdución de audiovisuais e espectáculos CSRealización de proxectos audiovisuais e espectáculos Imaxe persoal (Bach. Ciencias e Humanidades e CCSS) CMCaracterización CMEstética persoal e decorativa CMPeiteado e estética capilar CSEstética integral e benestar (Bach.Ciencias) CSEstilismo e dirección de peiteado (Bach.Ciencias e Hum. e CCSS) CSAsesoría da imaxe persoal e corporativa (Bach.Ciencias e Hum. e CCSS) CS Caracterización e maquillaxe profesional(Bach.Ciencias e Hum.e CCSS)
 38. 38. Industrias alimentarias (Bach. Ciencias) CM Aceites de oliva e viños CM Elaboración de produtos alimentarios CS Procesos e calidade na industria alimentaria CS Vitivinicultura Informáticae comunicacións (Bach. Ciencias) CM Sistemas microinformáticos e redes CS Administración de sistemas informáticos en rede CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CS Desenvolvemento de aplicacións web Instalacióne mantemento (Bach. Ciencias) CM Mantementoelectromecánico CM Instalacións de produción de calor CM Instalacións frigoríficas e de climatización CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos CS Mecatrónica industrial CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos CS Prevención de riscos profesionais (Bach. Ciencias e Hum. e CCSS) Madeira,moble e cortiza (Bach. Ciencias) (Bach. Artes) CM Carpintaría e moble CS Deseño e amoblamento
 39. 39. Marítimo- pesqueiras (Bach. Ciencias) CMMergullo a media profundidade CMOperación,control e mantemento de máquinas e instalacións do buque CMOperacións de cultivo acuícola CMTransporte marítimo e pesca de altura CSTransporte marítimo e pesca de altura CSAcuicultura CSOrganización do mantemento de maquinaria de buques eembarcacións. Química (Bach. Ciencias) CMOperacións de Laboratorio CSLaboratorio deanálise e de control decalidade (cursar Química) CSQuímica industrial (cursar a materia de Química) CSQuímica ambiental (cursar a materia de Química) CSFabricación de produtos farmacéuticos,biotecnolóxicos e afíns Sanidade (Bach. de Ciencias) CMCoidados auxiliares de enfermaría CMFarmacia e parafarmacia CMEmerxencias sanitarias (Adultos) CSAnatomía patolóxica e citodiagnóstico CSAudioloxía protésica CSDietética (bioloxía) CSDocumentación e administración sanitarias (Bach.Ciencias e Bach. Huma. e CCSS) CSHixiene bucodental CSImaxe para o diagnóstico e medicina nuclear CSLaboratorio clínico e biomédico CSPróteses dentais CSRadioterapiae dosimetría CSSaúde ambiental (Ciencias da Terra e do Medioambiente) CSOrtoprótesise produtos deapoio
 40. 40. Servicios socioculturais á comunidade (Bach. Humanidades e CCSS) CM Atención a persoas en situación de dependencia CS Animación Sociocultural e turística CS Educación Infantil CS Integración social CS Mediación comunicativa CS Promoción de Igualdade de Xénero Textil, confección e pel CM Confección e moda CS Patronaxe e moda (Bach. Ciencias) CS Vestuario a medida e de espectáculos (Bach. Hum. e CCSS, Bach. Artes) CS Deseño técnico en textil e pel (Bach. Ciencias e Bach. Artes) CS Deseño e produción de calzado e complementos (Bach. Ciencias e Bach. Artes) Transporte e mantenemento de vehículos (Bach. Ciencias) CM Carrozaría CM Electromecánica de vehículos automóbiles CS Automoción CS Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos Seguridade e ambiente (Bach. Ciencias ) CS Educación e control ambiental CS Coodinación en protección civil e emerxencias
 41. 41. AS ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL Información: www.edu.xunta.es/eea
 42. 42. ENSINANZAS ESPECIAIS ENSINANZAS DE IDIOMAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS ENSINANZAS DEPORTIVAS Artes plásticas e Deseño Músicae Danza Arte Dramática Nivel básico Nivel intermedio Nivel avanzado •Ciclos medios. •Ciclos superiores. •Estudos superiores de deseño (Gráfico, Produtos, Interiores, Moda) •Estudos superiores de Conservación e Restauraciónde Bens Culturais •Grao elemental •Grao Profesional •Estudos superiores Estudos superiores: Dirección de escena, escenografía, interpretación. Ciclos Medios Ciclos Superiores Especialidades de: fútbol, baloncesto, balonmán, atletismo, fútbol sala, … .
 43. 43. ESTUDOS DE MÚSICA E DANZA GRAO ELEMENTAL Dura 4 cursos (Idade mínima de 8 anos). GRAO PROFESIONAL Dura 6 cursos. Accédese superando unha proba de aptitudes musicais ou de danza. Acádase un título que capacita para incorporarse a o mundo laboral de bandas de música, como bailarín ou en escolas de música ou danza GRAO SUPERIOR • Dura 4 cursos. • Accédese mediante proba e título de bacharel. + grao medio. • Acádase un Título equivalente a graduado universitario. CENTROS Conservatorios (elementais, profesionais e superiores), en centros autorizados e escolas de música (públicas ou privadas).
 44. 44. IDIOMAS E.O.I. Centros especializados no ensino das diferentes linguas estranxeiras e do estado. TRES NIVEIS Nivel básico (A1 A2) : 2 cursos coa finalidade de usar o idioma a nivel cotián. Nivel Intermedio (B1 B2): 2 cursos coa finalidade de usar o idioma en situacións específicas. Nivel Avanzado (C1 C2): 2 cursos coa finalidade de conseguir o dominio do idioma oral e escrito a nivel xeral e específico. TITULACIÓN Certificación oficial. ASISTENCIA Diaria, alterna, intensiva ACCESO • 16 anos, 14 para un idioma distinto do estudado en ESO. • Co título de ESO: Accédese directamente a A2 da primeira lingua estranxeira cursada. • Co título de bacharelato accédese directamente ao nivel intermedio da 1ª lingua estranxeira cursada (B1) MODALIDADES DE ENSINO  Oficial presencial  Libre  A distancia: Programa THAT´S ENGLISH ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Monforte, Ribadeo, Viveiro, Ourense, Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, Carballo, Cee. IDIOMAS Inglés, francés, alemán, italiano, galego, portugués, ruso, árabe, español, xaponés, chinés.
 45. 45. CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO Ciclos de grao medio Título de ESO + proba específica / proba de madurez. Ciclos de grao superior Acceso directo: bacharelato de artes plásticas, deseño e imaxe. Acceso con outro bacharelato: Superar unha proba específica: Acceso sen título de bacharelato: proba de madureza (19 anos) + proba específica. Datas: xeralmente en xuño.  Para acadar o título é preciso superar un proxecto final.  Teñen unha parte de formación práctica na empresa ao rematar os módulos no centro educativo.  Obtense o título de técnico superior que da acceso á universidade.
 46. 46. ACCESO AOS CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO CICLOS DE GRAO MEDIO CICLOS DE GRAO SUPERIOR ACCESO DIRECTO •Título de ESO + proba específica. •Co bacharelato de artes. •Con outro bacharelato + proba específica. ACCESO SEN TÍTULO Proba de madurez ou proba de acceso a ciclos medios (17 anos ) + proba específica. Proba de madurez ou proba de acceso a ciclos superiores (19 anos) + proba específica.
 47. 47. OFERTA DE CICLOS NAS ESCOLAS DE ARTES Mestre Mateo (Santiago) Pablo Picaso (A Coruña) Ramón Falco (Lugo) Antonio Faílde (Ourense) •CS Técnicas escultóricas •CS Fotografía •CS Xoiería Artística •CSArquitectura Efímera •CM Procedementos de xoiería artística. •Oferta Modular do CS dourado, prateado e policromía. •Ensinanza modular do CM de xoiería. artística. •CS Dourado, prateado e e Policromía. •CS Escultura aplicada ó espectáculo •CS Fotografía •CS Ilustración •Oferta Modular do CS de Cerámica. •CM Serigrafía artística •CS Gravado e Técnicas De Estampación •CS Cerámica Artística •CS Fotografía •Ensinanza modular do CS de cerámica artística. •CM Ebanistería Artística •CS Fotografía •CS Ilustración
 48. 48. ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO Finalidade Innovación industrial. Duración 4 cursos + proxecto final de fin de carreira. Acceso 1. Directo: co título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño. 2. Co título de Bacharelato: Proba específica 3. Sen tít. de Bach.: proba de acceso (18 anos) + proba específica Datas Xeralmente en xuño Especialidades 1. Deseño Gráfico: Coruña, Lugo, Ourense. 2. Deseño de Productos: Santiago. 3. Deseño de Interiores: Coruña, Lugo, Ourense 4. Deseño de Moda: Santiago Titulación Título Superior de Deseño (na especialidade) equivalente a Graduado Universitario.
 49. 49. CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS Grao universitario Formación para a conservación do patrimonio artístico. Acceso • Directo: co título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño. • Co título de bacharelato: proba específica • Sin bacharelato: Proba de acceso con 18 anos + proba específica Especialidades Arqueoloxía, pintura, escultura, documento gráfico, textiles, mobiliario. Única escola en Galicia En Pontevedra, coas especialidades de Escultura, Pintura e Arqueoloxía.
 50. 50. ARTE DRAMÁTICA Grao universitario Duración de 4 anos. Especialidades Dirección de escena e dramaturxia Escenografía Interpretación Acceso •Con bacharelato: proba específica para cada especialidade. • Sin bacharelato: Proba de acceso con 18 anos + Proba específica. Onde estudar ESAD de Vigo A proba específica 1º Análise dun texto teatral. 2º Varias probas prácticas diferentesen función da especialidade.
 51. 51. ENSINANZAS TÉCNICO - DEPORTIVAS • Formación de adestradores, monitores e técnicos deportivos nunha modalidade ou especialidade deportiva. FINALIDADE • Título de Técnico Deportivo nunha especialidade deportiva. Dous niveis: • 1º nivel: Iniciación técnica e táctica para programar, adestrar nunha fase inicial ou acompañar aos xogadores ás competicións, participar na organización de competicións e actividades e colaborar como auxiliar dun adestrador de nivel superior. • 2º nivel: Perfeccionamento técnico e táctico para programar, dirixir adestramentos, dirixir a deportistas e equipos, participar no desenvolvemento de competicións e colaborar como auxiliar dun Técnico Superior. GRADO MEDIO • Título de Técnico Superior nunha especialidade deportiva. Capacita para dirixir e coordinar a técnicos deportivos, planificar e dirixir o adestramento dos deportistas e equipos de alta competición, xestionar escolas deportivas. • Este título dá acceso a estudos universitarios. GRADO SUPERIOR
 52. 52. ENSINANZAS TÉCNICO - DEPORTIVAS TÍTULOS (oferta) • Grao Medio: ESO + proba específica. Sen titulación: 17 anos + proba específica + proba de madureza. • Grao Superior: Bacharelato + tít. técnico medio. Sen titulación: 18 anos + proba madureza en xuño. REQUITOS DE ACCESO • Adestramento a equipos, deportistas, dirixir actividades no campo da saúde e do turismo deportivo POSTOS DE TRABALLO Fútbol, Fútbol sala, Deportes de inverno (esquí alpino, esquí de fondo e snowboard), Deportes de montaña e escalada, Atletismo, Balonmán, Vela, Hípica, Mergullo, Judo, Salvamento.
 53. 53. FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE CORPO REQUISITOS ACADÉMICOS Garda Civil (Escala de cabos e gardas) Título de ESO ou superior. Garda Civil (Oficial) Cumprir requitos de acceso á universidade. Policía Local Título Bacharelato ou equivalente Policía Nacional (Escala Básica) Título Bacharelato ou equivalente Policía Nacional (Escala Executiva) Título de Graduado Universitario Inspector de Policía Título de Graduado Universitario ou equivalente Corpo Institucións Penitenciarias Mínimo título de Bacharelato ou equivalente (escala de axudantes) Escala superior de Técnicos de Tráfico Cumprir requitos de acceso á universidade. Bombeiro Título de ESO ou Ciclo Medio Soldado Profesional Mínimo o Titulo de ESO
 54. 54. Esquema Sistema Educativo

×