Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sesión de orientación 1º Bacharelato 2018

441 views

Published on

Presentación da sesión de orientación con 1º de bacharelato 2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sesión de orientación 1º Bacharelato 2018

 1. 1. SESIÓN ORIENTACIÓN 1º BACHARELATO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES A Sardiñeira Xaneiro – maio 2018 Mónica Diz Besada
 2. 2. QUE ESTUDAR DESPOIS DO BACHARELATO 1º ESTUDOS UNIVERSITARIOS. 2º FORMACIÓN PROFESIONAL. 3º ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL. 4º OUTRAS ENSINANZAS.
 3. 3. OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS - Como se organizan - Como se accede - Cal é a oferta
 4. 4. Ramas de coñecemento universitario 5 ramas de coñecemento Artes e Humanidades Ciencias Sociais e Xurídicas Enxeñaría e arquitectura Ciencias da Saúde Ciencias
 5. 5. Adscrición ás ramas de coñecemento 1. Artes e humanidades 2. Ciencias Sociais e xurídicas 3. Enxeñaría e arquitectura 4. Ciencias 5. Ciencias da saúde As materias de modalidade de bacharelato Os Ciclos de grao Superior Os graos Universitarios
 6. 6. Organización en Créditos ECTS • European Credit Transfer and Acumulation System (Sistema Europeo de Transferencia e Acumulación de Créditos). • Unidade de medida do haber académico, baseada na carga de traballo que o estudante debe realizar para superar as materias establecidas no plan de estudos. • Integra tanto as ensinanzas teóricas como prácticas, así como as horas de estudo e traballo persoal: clases, titorías, prácticas, visitas externas, traballo individual e en grupo, preparación de exames, o exame, … . • Son comparables entre os distintos países, polo que o ECTS facilita a mobilidade. 1 ECTS 1 CURSO ACADÉMICO 25 – 30 horas de traballo 60 ECTS
 7. 7. 1º ciclo  Título de Grao correspondente  240 créditos ECTS (60 créditos por curso)  Traballo ou proxecto de grao  Formación de carácter xeral e de Capacitación para o exercicio profesional Ensinanzas de Posgrao 2º ciclo  Título de Máster  Entre 60-120 créditos ECTS  Traballo ou proxecto de máster.  Formación avanzada, Especialización académica ou profesional ou inicio en tarefas investigadoras 3º ciclo  Título de Doutor  Entre dous e tres anos  Cursos, seminarios ou outras actividades dirixidas á formación investigadora + Tese de Doutoramento.  Formación avanzada en técnicas de investigación Ensinanzas de Grao Estrutura dos estudos superiores baseada no Espazo Europeo de Educación Superior (EEES)
 8. 8. Tipo de materias nos graos Materias básicas Materias de 6 créditos comúns a outras titulacións da mesma rama de coñecemento Materias obrigatorias Materias propias da titulación Materias optativas Modulan o perfil profesional Traballo fin de grao – proxecto fin de carreira Ata 6 créditos por participación en actividades universitarias
 9. 9. Titulación obtida Graduado en (nome do título) pola Universidade (nome da universidade) na Rama de coñecemento correspondente Suplemento europeo ao título: facilitar o recoñecemento académico e profesional das cualificacións entre países da Unión Europea Certificar nivel B1 nunha lingua estranxeira
 10. 10. O Sistema Universitario de Galicia (S.U.G.) 3 Universidades públicas 7 Campus Ferrol Coruña LugoSantiago Pontevedra Ourense Vigo
 11. 11. Graos que oferta o S.U.G. Graos de 4 cursos (240 créditos) Graos de 5 cursos (300 créditos): Farmacia, Odontoloxía e Veterinaria. Graos de 6 cursos (360 créditos): Mediciña. Graos de 3 cursos (3 grao + 2 máster): Non implantado polo momento en Galicia. Dobres graos. Titulacións propias. Estudos semipresenciais ou a distancia (UNED)
 12. 12. Oferta de graos no S.U.G. Oferta de graos por rama de coñecemento e o plan de estudos ENLACE Oferta de dobres graos ENLACE Novos graos no SUG ENLACE
 13. 13. Titulacións propias do S.U.G. UNIVERSIDADE DA CORUÑA Graduado en arquitectura de interiores UNIVERSIDADE DE SANTIAGO Diploma superior en Criminoloxía Diploma superior en Xestión Hoteleira Especialización orquestal UNIVERSIDADE DE VIGO Titulado superior en Deseño textil e Moda
 14. 14. ACCESO Á UNIVERSIDADE CRITERIOS DE ADMISIÓN DENDE BACHARELATO CRITERIOS DE ADMISIÓN DENDE FP SUPERIOR Acceso non directo Acceso directo Superación da parte obrigatoria da ABAU. Nota media do ciclo (de todos os módulos agás o de FCT e Proxecto). Nota media de bacharelato e nota media da ABAU. Adscrición dos títulos ás ramas de coñecemento universitario, só en caso de empate. Calificacións obtidas nas materias concretas na parte voluntaria da ABAU, só se as materias son ponderables para a titulación universitaria. Calificacións obtidas nas materias concretas na parte voluntaria da ABAU, só se as materias son ponderables para a titulación universitaria.
 15. 15. CRITERIOS DE ACCESO DENDE O BACHARELATO A calificacion final obtida no bacharelato (nota media de cada unha das materias), terá un peso do 60% do resultado final do procedimento de admisión. A ponderación da nota obtida na Parte Obrigatoria da avaliación de bacharelato de acceso á universidade (ABAU), terá un peso do 40%
 16. 16. AAVALIACIÓN DEBACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE ABAU Proba obrigatoria para os titulados en bacharelato que desexen acceder á universidade. Consta de dúas partes: - Parte Obrigatoria: É preciso superala para acceder a un grao. - Parte Voluntaria: Sirve para subir a nota de acceso á universidade Haberá dúas convocatorias anuais: xuño e setembro. Poderase presentar a novas convocatorias para subir nota.
 17. 17. Aavaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) Parte Voluntaria: Permite mellorar a nota de acceso. Ten unha validez de dous anos. Parte Obrigatoria validez indefinida.
 18. 18. Nota de acceso / nota de admisión NOTA De acceso É a nota mínima que permite obter o dereito a acceder a calquera universidade española pública ou privada. Consíguese superando o bacharelato e a Parte Obrigatoria da ABAU. De admisión Nota que permite conseguir o acceso a un determinado grao nunha universidade particular. A “nota de corte” infórmanos da nota de admisión que conseguiu o último solicitante matriculado nun grao.
 19. 19. COMO MELLORAR ANOTADEADMISIÓN NA UNIVERSIDADE 1º Presentándome á Parte Voluntaria da ABAU 2º Elixindo materias vinculadas á rama de coñecemento da titulación elixida.
 20. 20. En que consiste a parte obrigatoria da ABAU?  Versará sobre as materias troncais de 2º de bacharelato.  5 Exercicios con dúas opcións diferentes.  Con 90´ de duración e 30´de descanso entre exames.  Pódense realizar en castelá ou galego excepto LC, LG e L. Estranxeira 1º Lingua Castelá e Literatura II 2º Lingua Galega e Literatura II 3º Historia de España 4º Primeira Lingua Estranx.II alemán, francés, inglés, italiano e portugués 5º Materia troncal vinculada á modalidade: Matemáticas II Matemáticas Aplicadas II Latín II Fundamentos da Arte II
 21. 21. Materias da parte obrigatoria da ABAU CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIAIS ARTES Historia de España Lingua Castelá e Literatura II Primeira Lingua Estranxeira II Lingua Galega e Literatura II Matemáticas II Latín II Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II Fundamentos da Arte II
 22. 22. Nota da PARTE OBRIGATORIA Cada exame puntúase de 0 a 10 puntos, con tres cifras decimais. A nota desta fase será a Media Aritmética das cualificacións de todos os exercicios, de 0 a 10, con 2 cifras decimais, arrondando á milésima máis próxima. Exemplo: 7´30 + 4´20 + 5´90 + 6´10 + 7´80 = 31´30/5 = 6´260
 23. 23. Superación da ABAU Cando se obteña unha nota igual ou maior a 5 puntos, despois de facer a media entre o bacharelato (60%) e a Parte Obrigatoria (40%), expresada con dous decimais. É necesario acadar alomenos un 4 na parte obrigatoria. Exemplo: • Nota de Bacharelato: 7´80 • Nota da Parte Obrigatoria 7´200 • Nota de acceso: (0´60*7´80) + (0´40*7´200) = 7´560 Computan todas as materias na media de Bacharelato.
 24. 24. En que consiste a Parte Voluntaria da ABAU Exame dun máximo de 4 materias a escoller de entre as materias de opción do bloque das materias troncais de calquera modalidade, e/ou das materias xerais troncais de modalidade distintas daquela da que se examinen na Parte Obrigatoria En cada exercicio preséntase dúas opcións diferentes, e poderán facerse en castelá ou galego. Cada exame durará 90´e haberá 30´de descanso entre exames. As materias escollidas para que puntúen deben acadar unha puntuación mínima de 5 e ser ponderables para a titulación elixida. A nota terá validez durante os dous cursos académicos seguintes. No caso de presentarse a máis de dúas materias e aprobar, só se terán en conta as dúas mellores notas, despois de aplicar os parámetros de ponderación. Tamén se considera ponderable a nota da materia troncal xeral obrigatoria de modalidade, obxeto de exame na Parte Obrigatoria.
 25. 25. Materias da PARTE VOLUNTARIA da ABAU
 26. 26. EXEMPLO: Grao de PSICOLOXÍA Rama de coñecemento: CIENCIAS DA SAÚDE As únicas materias ponderables en C. Saúde son: - Bioloxía (0.2) - Física (0.1) - Matemáticas II (0.1) - Química (0.1) Polo tanto se desexo mellorar a miña nota de admisión para o grao de Psicoloxía debo presentarme solamente ás materias ponderables.
 27. 27. Como interpretar as «TÁBOAS DE PONDERACIÓNS» DAPARTE VOLUNTARIA daABAU_actualizadas en abril 2018
 28. 28. Cualificación da PARTE VOLUNTARIA • Cada unha das materias cualifícase de 0 a 10 con dúas cifras decimais. Hai que acadar alomenos un 5 para superar o exame. • A nota acadada multiplícase por 0’1 ou 0´2 O valor resultante súmase á nota de acceso á universidade obtida na fase anterior (nota media entre a Parte Voluntaria e o Bacharelato) - Nota de Bacharelato: 7´80 - Nota da Parte Obrigatoria: 7´200 - Nota de acceso: (0´60*7´80) + (0´40*7´200) = 7´560 - Nota da Materia 1 (0´2): 6´5 - Nota da Materia 2 (0´2): 6´5 - Puntos adicionais: (6´50*0´2) + (6´50*0´2) = 2´60 - Nota de admisión: 7´560 + 2´60 = 10´160 Por exemplo:
 29. 29. COMOSE CALCULANAS NOTASDEACCESOEADMISIÓN
 30. 30. PODERASE OBTER DIFERENTES NOTAS DE ADMISIÓN Os que soliciten diferentes titulacións, poden ter diferentes notas de admisión, en función da ponderación (0´1 ou 0´2) das materias elixidas na Parte Voluntaria, que lle conceda cada titulación.
 31. 31. Por Exemplo: Nota media de bacharelato: 9´00 Nota da Parte Voluntaria: 8´00 Nota de admisión antes de realizar a Parte Voluntaria: (0´60*9´00) + (0´40*8´00) = 8´600 Parte Voluntaria: Materia 1: Química 8´50 Materia 2: Bioloxía 8´20 Materia troncal xeral da parte Obrigatoria (Matemáticas II): 7´00 • Na universidade onde quere estudiar Medicina, tanto Química como Bioloxía teñen multiplicador de 0´2, e Matemáticas II pondera 0´1. • No caso deste estudante, a súa nota de admisión para Medicina sería: (0´60*9´00) + (0´40*8´00) + (0´2*8´50) + (0´2*8´20) = 11´94 • Se ademais decide solicitar praza noutra titulación da mesma rama de coñecemento (Psicoloxía), onde Bioloxía pondera 0´2, pero onde Química e matemáticas ponderan 0´1. Entón, a súa nota de admisión sería: (0´60*9´00) + (0´40*8´00) + (0´2*8´20) + (0´1*8´50) = 11´09
 32. 32. Admisión nas titulacións de GRAO con límite de prazas “NOTADE CORTE” Cando hai máis solicitudes que prazas, as universidades públicas empregan a nota de admisión para ordenar as solicitudes de maior nota ata a menor. O último estudante que consigue entrar marca a nota de corte, que sirve de referencia para o seguinte curso.
 33. 33. Para os que proceden de bacharelato tan só precisan superar a ABAU (a Parte Obrigatoria) e acadar unha media ponderada de alomenos un 5 Os que proceden dun Ciclo de FP superior teñen acceso directo. Ten en conta que actualmente en Galicia todas as titulacións teñen límite de prazas. Admisión EN CASO DE QUE AS titulacións NON TEÑAN límite de prazas OU NOTA DE CORTE 5´00
 34. 34. Como interpretar as “notas de corte”
 35. 35. Páxinas web para consultar a oferta de titulacións e informarse sobre o acceso á universidade http:/ciug.cesga.es Notas de corte. Enlace coas web de todas as universidades de España. www.udc.es www.usc.es www.uvigo.es Portal Todo FP
 36. 36. REQUISITOS PARA O ACCESO Á FP DE GRAO SUPERIOR
 37. 37. LEMBRAMOS OS REQUISITOS DE ACCESO a CS: a) Estar en posesión dos seguintes títulos: • Título de Bacharelato • Título universitario • Título de Técnico Superior de Formación Profesional (ciclo superior). • Título de Técnico de Formación Profesional (ciclo medio) b) Estar en posesión dun certificado acreditativode ter superadas todas as materias de bacharelato. c) Ter superada unha proba de acceso e ter 19 anos cumpridos no ano de realizar a proba. e) Sempre que a demanda de prazas en ciclos formativos de grao superior supere a oferta, poderanse establecer procedimentos de admisión ao centro docente, dacordo coas condicións establecidas pola Administración educativa.
 38. 38. MODALIDADES DE BACHARELATO PREFERENTES E MATERIAS VINCULADAS COS CICLOS SUPERIORES Para o acceso aos ciclos superiores, teñen preferencia os alumnos/as que cursaron unha determinada modalidade de bacharelato vinculada, e ás veces, que cursaron determinadas materias. ENLACE ÓS VINCULOS ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E OS CICLOS SUPERIORES
 39. 39. OFERTADECICLOSDEGRAO SUPERIOR (Enparéntesissinálaseamodalidade debacharelato preferentepara acceder aosCS) Actividades agrarias (Bach. Ciencias) CS Paisaxismo e Medio rural CS Xestión forestal e do medio natural CS Grandaría e asistencia en sanidade animal Actividades físicas e deportivas (Calquera bacharelato) CSAnimación de actividades físicas e deportivas Administración e xestión (Bach. Humanidades e CCSS) CSAdministración e finanzas CSAsistencia á dirección Artes Gráficas (Bach. Ciencias) CS Deseño e produción editorial (tamén Bach. Artes) CS Produción en industrias de artes gráficas
 40. 40. Comercio e márketing (Bach. Humanidades e CSS) CS Transporte e loxística CS Márketing e publicidade CS Xestión de vendas e espazos comerciais CS Comercio Internacional Edificación e obra civil (Bach. Ciencias) (Bach. Artes) CS Proxectos de obra civil CS Proxectos de edificación CS Realización e plans de obra (Debuxo Técnico) Electricidade e electrónica (Bach. Ciencias) CS Sistemas electrotécnicos e automatizados CS Mantenemento electrónico CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Automatización e robótica industrial Enerxia e auga (Bach. Ciencias) CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica CS Enerxías renovables
 41. 41. Fabricación mecánica (Bach. Ciencias) CS Construcións metálicas CS Deseño en fabricaciónmecánica CS Programaciónda produción en fabricación mecánica CS Programaciónda produción en moldeamento de metais e polímeros Hostalería e turismo (Algúns por Bach. Humanidades e CCSS / algúns por Ciencias) CS Direcciónde cociña (Bach. de Ciencias) CS Direcciónde servizos de restauración(Bach. de Ciencias) CS Guía, informacióne asistenciaturísticas (Bach. Hum. e CCSS) CS Xestiónde aloxamentos turísticos (Bach. Hum. e CCSS) CS Axencias de viaxes e xestión de eventos (Bach. Hum. e CCSS) Imaxe e son (Bach.Ciencias) CS Animación 3D, xogos e contornos interactivos CS Iluminación, captación e tratamento da imaxe. CS Produción de audiovisuais e espectáculos CS Realizaciónde proxectos audiovisuais e espectáculos Imaxe persoal (Bach. Ciencias e Humanidades e CCSS) CS Estéticaintegral e benestar (Bach. Ciencias) CS Estilismo e direcciónde peiteado (Bach. Ciencias e Hum. e CCSS) CS Asesoríada imaxe persoal e corporativa(Bach. Ciencias e Hum. e CCSS) CS Caracterizacióne maquillaxe profesional(Bach. Ciencias e Hum. e CCSS)
 42. 42. Industrias alimentarias (Bach. Ciencias) CS Procesos e calidade na industria alimentaria CS Vitivinicultura Informáticae comunicacións (Bach. Ciencias) CS Administración de sistemas informáticos en rede CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CS Desenvolvemento de aplicacións web Instalacióne mantemento (Bach. Ciencias) CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos CS Mecatrónica industrial CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos CS Prevención de riscos profesionais (Bach. Ciencias e Hum. e CCSS) Madeira, moble e cortiza (Bach. Ciencias) (Bach. Artes) CS Deseño e amoblamento
 43. 43. Marítimo- pesqueiras (Bach. Ciencias) CS Transporte marítimo e pesca de altura CS Acuicultura CS Organizacióndo mantemento de maquinaria de buques e embarcacións. Química (Bach. Ciencias) CS Laboratorio de análise e de control de calidade (cursar Química) CS Químicaindustrial (cursar a materia de Química) CS Químicaambiental (cursar a materia de Química) CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns Sanidade (Bach. de Ciencias) CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico CS Audioloxía protésica CS Dietética(bioloxía) CS Documentación e administraciónsanitarias (Bach. Ciencias e Bach. Huma. e CCSS) CS Hixiene bucodental CS Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear CS Laboratorio clínico e biomédico CS Próteses dentais CS Radioterapia e dosimetría CS Saúde ambiental (Ciencias da Terra e do Medioambiente) CS Ortoprótesis e produtos de apoio
 44. 44. Servicios socioculturais á comunidade (Bach. Humanidades e CCSS) CSAnimación Sociocultural e turística CS Educación Infantil CS Integración social CS Mediación comunicativa CS Promoción de Igualdade de Xénero Textil, confección e pel CS Patronaxe e moda (Bach. Ciencias) CS Vestuario a medidae de espectáculos (Bach. Hum. e CCSS, Bach. Artes) CS Deseño técnico en textil e pel (Bach. Ciencias e Bach. Artes) CS Deseño e produción de calzado e complementos (Bach. Ciencias e Bach. Artes) Transporte e mantenemento de vehículos (Bach. Ciencias) CSAutomoción CS Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos Seguridade e ambiente (Bach. Ciencias ) CS Educación e control ambiental CS Coodinación en protección civil e emerxencias
 45. 45. OS ITINERARIOS EN 2º DE BACHARELATO NO IES A SARDIÑEIRA
 46. 46. A PROMOCIÓN E TITULACIÓN EN BACHARELATO
 47. 47. PERMANENCIA E PROMOCIÓN • 4 anos como máximo. • Pódese repetir unha soa vez como máximo, e excepcionalmente poderán repetir un dos cursos una segunda vez, previo informe favorable do equipo docente. PERMANENCIA • Para promocionar de 1º a 2º hai que superar todas as materias ou suspender dúas materias como máximo. Hai que matricularse en 2º curso das materias pendentes de primeiro. • Para a promoción só se computarán as materias que como mínimo se deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará LG. • Ao pasar a 2º curso pódese cambiar de modalidade cumprindo determinadas condicións. • Ao rematar 2ª pódese repetir cursando só as materias suspensas ou optar por repetir o cuso completo. PROMOCIÓN
 48. 48. AVALIACIÓN CONTINUA • Existen materias en 2º curso que están condicionadas á superación das correspondentes materias do 1º curso. Son materias de aprendizaxe progresiva, polo que se deberá superar a materia de 1º para poder ser avaliado da materia de 2º. AVALIACIÓN CONTINUA E MATERIAS CONDICIONADAS • En caso de non ter cursada a de 1º, poderase realizar a matrícula da materia de 2º sempre que o profesorado considere que se reúne as condicións necesarias para aproveitar a materia de 2º. • A decisión deberase adoptar segundo criterios obxectivos e avaliables, de maneira que sexa posible acreditar tal condición. • O departamento didáctico correspondente poderá realizar unha proba. A data límite para realizar esta acreditación será antes do inicio das actividades lectivas. • En caso de non poder asistir a clase tratarase como pendente. CRITERIOS PARA CURSAR UNHA MATERIA CONDICIONADA
 49. 49. MATERIAS CONTINUAS
 50. 50. CRITERIOS DE TITULACIÓN • Para obter o título de Bacharelato será necesaria a avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato.PERMANENCIA • A calificación final da etapa será a media aritmética das calificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas no Bacharelato, expresada nunha escala de 0 a 10 con dous decimais, redondeada á centésima. NOTA MEDIA DA ETAPA MATRÍCULA DE HONRA • Solicítase á dirección do centro docente, antes do 30 de abril, cando circunstancias de doenza prolongada, incorporación a un posto de traballo ou obrigas de tipo familiar ou persoal impidan seguir, en situación normal, os estudos. • A solicitude, á que cumprirá achegar as xustificacións pertinentes, será resolta nun prazo de 10 días pola dirección do centro. ANULACIÓN DE MATRÍCULA Obter un 9 de media na etapa. Non se poderá a mási do 5% do alumnado do curso
 51. 51. RECOMENDACIÓNS PARA ESCOLLER AS MATERIAS DE 2º DE BACHARELATO 1º Consulta as páxinas web 2º Coñece o plan de estudos 3º Fíxate na nota de corte das titulacións http:/ciug.cesga.es www.udc.es www.usc.es www.uvigo.es Portal Todo FP Portal FP en Galicia
 52. 52. PREMIOS EXTRAORDINARIOS BACHARELATO REQUISITOS: Un 8´75 de media en Bach DOTACIÓN: 1000 euros OUTROS BENEFICIOS DO PREMIO: Diploma e mención no expediente, matrícula gratuíta en 1º de Grado, optar ós premios nacionais. DATA DAS PROBAS: 7 de xuño PRAZO: Maio SOLICITUDES: Vía electrónica ou en papel por rexistro. EXAMES: Comentario de texto crítico literario, histórico ou filosófico, ING, unha materia troncal (MAT, MAT APL, LAT, FUNDAM. ART)

×