Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentación sobre la FP Básica 2019

116 views

Published on

Presentación sobre la FP Básica 2019

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentación sobre la FP Básica 2019

 1. 1. 2019 A FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA IES A SARDIÑEIRA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Mónica Diz Besada
 2. 2. • Unha parte das ensinanzas da Formación Profesional do sistema educativo organizada en perfiles profesionais que permite adquirir competencias profesionais dunha determinada profesión. Qué é? • Un total de 2000 horas repartidas en 2 cursos académicos. • Na modalidade de FP dual poderán durar ata 3 cursos. Canto dura? • Obtense o título profesional básico. Inclúen ao menos unha cualificación profesional básica completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Que titulación se acada?
 3. 3. Que saídas ten a FP Básica? ACCEDER A: Ciclos de FP de Grao Medio (no perfil de cada título de FPB indícanse os ciclos medios con preferencia de acceso). OBTENCIÓN DIRECTADO TÍTULO DE SECUNDARIA: Superando todos os módulos asociados ás competencias básicas, comúns coas ensinanzas de ESO, sempre que o equipo docente considere que se adquiron as competencias básicas e os obxectivos de ESO INSERCIÓN NO MERCADO LABORAL de xeito cualificado. O título de FP Básica ten os mesmos efectos laborais que o título de ESO e capacita para levar a cabo funcións de nivel básico de prevención de riscos laborais. ACCEDER A: Certificados de profesionalidade de nivel 2 de cualificación profesional da mesma familia profesional (Existen 5 niveis de cualificación profesional). ACCEDER A: Educación Secundaria de Adultos (ESA) e validar os ámbitos que permiten obter o título de Graduado en Educación Secundaria.
 4. 4. A FPB permite seguir estudando ata alcanzar o máximo nivel de estudos:
 5. 5. Cumprir os 15 ou 16 anos no ano de comezo do programa. Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, ter cursado o segundo curso. Ser proposto/a polo equipo docente. Requisitos de acceso Que teñan 17, 18 ou 19 anos, ou que fagan 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo. Que non estean en posesión dun título de FP ou calquera outro título equivalente a estudos secundarios. Estas persoas deberán presentar a solicitude de admisión nos prazos establecidos para a oferta obrigatoria e, de existir máis solicitudes que prazas, asignaranse as prazas seguindo o criterio de menor a maior idade. De quedaren prazas vacantes poderán acceder os que cumpran os seguintes requisitos:
 6. 6. O alumnado con NEE FLEXIBILIZACIÓN MODULAR PROGRAMAS ESPECÍFICOS ADAPTADOS Temporalización distinta ou cursar o ciclo de xeito fragmentado. Nos centros de Educación Especial ofértanse programas e módulos adaptados ás necesidades dos alumnos.
 7. 7. Que módulos se estudan no programa? Módulos asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Módulos asociados a bloques comúns:  Módulo de comunicación e Sociedade I e II (Lingua Galega, Lingua Castelá, Inglés e Ciencias Sociais)  Módulo de Ciencias Aplicadas I e II (Matemáticas e Ciencias Aplicadas ao contexto persoal e ao campo profesional)  Módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT)  Titoría semanal.
 8. 8. A Titoría semanal Cada grupo contará cun titor/a e cunha hora de titoría semanal onde se traballarán os seguintes temas: Técnicas de estudo Resolución de conflitos Autoestima e responsabilidade Habilidades comunicativas Traballo en grupo Orientación académica e profesional
 9. 9. Programas compartidos entre dous centros FPB CIFP Módulos asociados a unidades de competencia IES Módulos asociados ós bloques comúns Formación en Centros de Traballo Poderase organizar a docencia de cada ciclo formativo de forma compartida entre dous centros educativos,ademais do centro de FCT. Este será o centro de referencia
 10. 10. A AVALIACIÓN Poderase permanecer cursando o ciclo durante catro anos. Poderase repetir unha soa vez cada un dos cursos. Para promocionar haberá que superar todos os módulos ou cando os módulos profesionais asociados a unidades de competencia pendentes non superen o 20 % do horario semanal, con todo, deberá matricularse dos módulos profesionais pendentes de primeiro curso. A avaliación realizarase por módulos e haberá duas convocatorias anuais para a superación dos módulos.
 11. 11. Prazos (son do curso 18/19_pendentes de actualización para o vindeiro curso 19/20) Presentación de solicitudes: Do 3 ao 11 de setembro Publicación da listaxe de admitidos e non admitidos: 12 de setembro Prazo de reclamación contra as listaxes ante a dirección do centro: 13 e 14 de setembro Matrícula: Entre o 13 e o 20 de setembro.
 12. 12. Documentos para a solicitude: ANEXO I • Impreso de solicitude asinado polo solicitante ou polos titores legais no caso de ser menor de idade. ANEXO II • Consello orientador asinado polo titor/a, orientador/a e Director/a do centro de orixe. ANEXO III • Consentimento asinado polo pai/ nai / titor/a legal do alumno para cursar estas ensinanzas . ANEXO IV • Comunicación de incorporación á FP Básica de que foi proposto polo equipo docente, asinada polo Director/a do centro de orixe. Pide os anexos no teu centro de orixe Entrégase unha única solicitude no centro de primeira preferencia. En caso de que o ciclo se imparta en dous centros, entregarase a documentación no centro onde se impartan os módulos asociados ás unidades de competencia. Tamén se entregará, se procede, o certificado de discapacidade e copia do DNI ou NIE, en caso de non dar consentimento para comprobación de datos.
 13. 13. Impreso de solicitude (ANEXO I):
 14. 14. Criterios de adxudicación das prazas Nº de prazas por ciclo: 20, das cales 2 serán reservadas para os alumnos que teñan recoñecida unha discapacidade. En caso de que haxa máis solicitudes que prazas, asignaranse conforme os seguintes criterios de prioridade: Alumnado que cursase 2º de ESO. Alumnado que cursase 3º de ESO. Alumnado que cursase 4º de ESO. Dentro de cada grupo, ordenarase de menor a maior idade. En caso de empate Asignase ó sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza de formación. En caso de seguir o empate Sorteo que anualmente realiza a consellería. Resultado do sorteo 2019: - Letras primeiro apelido: ¨E¨ e ¨C¨ - Letras segundo apelido: ¨U¨ e ¨P¨
 15. 15. OFERTA DE FP BÁSICA  Administración e xestión: Servizos administrativos  Agraria: Agroxardinaría e composicións florais Actividades agropecuarias Aproveitamentos forestais  Artes gráficas: Artes gráficas  Comercio e márketing: Servizos comerciais  Electricidade e electrónica: Electricidade e electrónica Instalaciónse electrotécnicas e mecánica  Edificación e obra civil: Reforma e mantemento de edificios  Fabricación mecánica: Fabricación e montaxe Fabricación de elementos metálicos  Hostalaría e turismo: Cociña e restauración Aloxamento e lavandaría Actividades de panadaría e repostería  Informática e comunicacións: Informática e comunicacións Informática de oficina  Imaxe persoal: Peiteado e estética  Industrias alimentarias: Industrias alimentarias  Instalación e mantemento: Mantemento de vivendas  Madeira, moblee cortiza: Carpintaría e moble  Marítimo-pesqueiras: Actividades marítimo-pesqueiras  Servizos socioculturais á comunidade: Actividades domésticas e limpeza de edificios  Téxtil, confección e pel: Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel Tapizaría e cortinaxe  Transporte e mantemento de vehículos: Mantemento de vehículos  Vidro e cerámica: Vidraría e olaría
 16. 16. OFERTADE FPB NA ZONA DE A CORUÑA CONCELLO CENTRO PERFIL PROFESIONAL Nº PRAZAS A CORUÑA IES Calvo Sotelo Artes Gráficas 20 Carpintaría e moble 20 Fabricación e montaxe 20 IES Urbano Lugrís Electricidade e electrónica 20 IES Fernando Wirtz Suárez Informática e comunicacións 20 CIFP Someso Fabricación e Montaxe Centro asociado -15027770 - IES A Sardiñeira 20 Mantenemento de vehículos Centro asociado –15027770 - IES A Sardiñeira 20 Carpintaría e moble Centro asociado – 15027770 – IES A Sardiñeira 20 Reforma e mantemento de edificios Centro asociado – 15005579 – IES Plurilingüe Elviña 20 Peiteado e estética Centro asociado - 15005579 - IES Plurilingüe Elviña 40 CIFP Paseo das Pontes Aloxamento e lavandaría Centro asociado - 15005269 - IES Urbano Lugrís 20 Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel Centro asociado - 15005269 - IES Urbano Lugrís 20 CPR Fogar de Santa Margarita Servizos Comerciais 20 CPR Nebrija Torre de Hércules Informática e comunicacións 20 Servizos administrativos 20 CPR Plur. La Grande Obra de Atocha Servizos administrativos 20
 17. 17. CONCELLO CENTRO PERFIL PROFESIONAL Nº PRAZAS A CORUÑA CEE María Mariño PFB Reprografía (Programa adaptado para alumnos con NEE) 20 PFB Xardinaría e viveirismo (Programa adaptado para alumnos con NEE) 20 PFB de Servizos de restauración (Programa adaptado para alumnos con NEE) 20 CEE Nosa señora Do Rosario PFB de Actividades domésticas (Programa adaptado para alumnos con NEE) 20 PFB Peiteado (Programa adaptado para alumnos con NEE) 20 ARTEIXO IES de Sabón Electricidade e electrónica 20 Cociña e restauración 20 CAMBRE IES Alfonso X o Sabio Informática de oficina 20 CULLEREDO IES Universidade Laboral Actividades marítimo - pesqueiras 20 Electricidade e electrónica 20 Fabricación e montaxe 20 Aloxamento e lavandaría 20 OLEIROS IES María Casares Electricidade e electrónica 20

×