Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentación 3º eso 2013

1,916 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentación 3º eso 2013

 1. 1. ORIENTACIÓN3º ESOIES TERRA DE SONEIRA (VIMIANZO)DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNMaio 2013MÓNICA DIZ BESADA
 2. 2. QUE ESTUDAR SE NON ACADAS O TÍTULO EN4º E NON PODES REPETIR?Con 18 anos cumpridos antes do 31de decembroCon menos de 18 anosE.S.A.Educación Secundaria de AdultosP.C.P.I.Programas de Cualificación ProfesionalInicialProba libre para o graduado.2 convocatorias:Xuño e setembroProba de acceso a ciclos formativos degrao medio.
 3. 3. OPCIÓNS CON TÍTULOBacharelatoCiclos formativos de Grao MedioEnsinanzas Especiais
 4. 4. OPCIÓNS CON TÍTULO DE ESOAntes de configurar o teu itinerario de 4º deESO debes de coñecer os estudos posterioresque podes realizar.Imos coñecer:- Os estudos universitarios- O bacharelato.- A formación profesional.- As ensinanzas especiais.
 5. 5. OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS AGRÚPANSE EN 5RAMAS DE COÑECEMENTO5 ramasdecoñecementoArtes eHumanidadesCiencias Sociaise XurídicasEnxeñaría earquitecturaCiencias daSaúdeCiencias
 6. 6. GRADOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIASCiencias AmbientaisCiencias do MarQuímicaBioloxíaFísicaMatemáticasCiencia e Tecnoloxíados AlimentosMaterias de 1º deBacharelato:MatemáticasFísica e QuímicaBioloxía e Xeoloxía
 7. 7. GRADOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIASDA SAÚDEMediciñaOdontoloxíaPodoloxíaEnfermeríaPsicoloxíaFisioterapiaNutrición Humana e DietéticaFarmaciaÓptica e OptometríaTerapia OcupacionalLogopediaVeterinariaMaterias de 1º deBacharelato:MatemáticasFísica e QuímicaBioloxía e Xeoloxía
 8. 8. GRADOS UNIVERSITARIOS: RAMAENXEÑARÍA E ARQUITECTURAArquitecturaArquitectura NavalEnxeñaría AgrariaEnxeñaría Agrícola e do medio ruralEnxeñaría das Industrias AgroalimentariasEnxeñaría ForestalEnxeñaría Forestal e do medio naturalEnxeñaría civilTecnoloxía da enxeñaría civilEnxeñaría da EdificaciónEnxeñaría InformáticaEnxeñaría en Tecnoloxías da TelecomunicaciónEnxeñaría das Tecnoloxías IndustriaisEnxeñaría Electrónica Industrial e AutomáticaEnxeñaría EléctricaEnxeñaría de Organización IndustrialEnxeñaría QuímicaEnxeñaría en Química IndustrialEnxeñaría de procesos químicos industriaisEnxeñaría MecánicaEnxeñaría da EnerxíaEnseñaría dos Recursos Mineiros e EnerxéticosEnxeñaría en Propulsión e Servicios do BuqueEnxeñaría Náutica e Transporte MarítimoEnxeñaría MariñaEnxeñaría de Obras PúblicasEnxeñaría do Deseño Industrial e odesenvolvemento do produtoEnxeñaría xeomática e TopografíaMaterias de 1º de Bacharelato:MatemáticasFísica e QuímicaDebuxo Técnico ouTecnoloxía Industrial
 9. 9. GRADOS UNIVERSITARIOS: CIENCIASSOCIAIS E XURÍDICASXornalismoPublicidade e Relacións PúblicasMestre: Educación Infantil, EducaciónPrimariaEducación SocialConsultoría e Xestión da InformaciónPedagoxíaComunicación AudiovisualRelacións Laborais e RHCiencias Políticas e da AdministraciónComercioTraballo SocialDereitoTurismoEconomíaAdministración e Dirección de EmpresasCiencias empresariaisCiencias da Actividade Fisica e do Deporte(Proba específica de acceso)SocioloxíaXeografía e Ordenación do TerritorioDirección e Xestión PúblicaDOBRES TITULACIÓNS:Dereito e Administración e Dirección deempresas.Turismo e Ciencias Empresariais.Materias de 1º de Bacharelato:Matemáticas aplicadas ás CCSSEconomíaLatín nalgúns graos (Ciencia Política,Dereito, Xornalismo, Xeografía)Tamén a algúns graos se pode acceder:- Co bacharelato de artes- Co bacharelato de ciencias.
 10. 10. GRADOS UNIVERSITARIOS: ARTES EHUMANIDADESHistoriaHistoria da ArteBelas ArtesFiloloxía: clásica.FilosofíaHumanidadesInformación e documentaciónLinguas estranxeirasCiencias da cultura e difusión culturalEspañol: Estudos Ligüísticos e literarios.Inglés: Estudos lingüísticos e literarios.Estudos de Galego e Español.Lingua e literatura: Españolas, Galegas,Inglesas, Modernas.Linguas EstranxeirasTraducción e interpretaciónXeografía e historiaGalego e Portugués: Estudos Lingüísticos eliterarios.Materias de 1º de Bacharelato:LatínGregoA algúns graos tamén se pode acceder:- Co bacharelato de artes.- Co bacharelato de humanidades conmatemáticas aplicadas ás CCS eEconomía.
 11. 11. BACHARELATOOrganízase en 3 modalidades:- Ciencias e Tecnoloxía- Humanidades de Ciencias Sociais- ArtesTen dous cursos de duración.Ofértanse 3 tipos de materias:- Comúns ás tres modalidades.- Propias de modalidade (3 materias específicas de cadamodalidade).- Optativas (1 materia, que pode ser unha propia demodalidade)
 12. 12. AS MATERIAS COMÚNS DE BACHARELATO1º BACHARELATO-CC. para o Mundo Contemporáneo-Filosofía e Cidadanía-Lingua Galega e Literatura I-Relixión/ atención educativa-Educación Física-Lingua Castelá e Literatura I-Lingua Estranxeira2º BACHARELATO-Historia de España-Lingua Castelá e Literatura II-Lingua Galega e Literatura II-Lingua Estranxeira-Historia da Filosofía-Relixión/ atención educativa
 13. 13. AS MATERIAS PROPIAS DE MODALIDADE DE 1º DEBACHARELATO(Escoller 3 materias)CIENCIAS E TECNOLOXÍAHUMANIDADES ECIENCIAS SOCIAIS ARTESMatemáticasFísica e QuímicaBioloxía e xeoloxíaMatemáticasFísica e QuímicaDebuxo TécnicoTecnoloxíaIndustrialHª do MundoContemporáneo.EconomíaMatemáticasAplicadas ás CC.SociaisHª do MundoContemporáneo.GregoLatínCulturaAudiovisualDebuxo ArtísticoDebuxo TécnicoVolumeCulturaAudiovisualAnálise MusicalAnatomía aplicadaLinguaxe e prácticamusicalEste intinerario éadecuado paraestudos superioresrelacionados coasciencias e asciencias da sáude.Este intinerario éadecuado paraestudos superiorestecnolóxicos erelacionados coasenxeñerías e aarquitecturaEste itinerario éadecuado paraestudos superioresrelacionados coasciencias sociais exurídicasEste itinerario éadecuado paraestudos superioresrelacionados coashumanidadesEste itinerario éadecuado paraestudosrelacionados coasartes plásticas e odeseñoEste itinerario éadecuado paraestudos superioresrelacionados coasartes escénicas emusicais.
 14. 14. AS MATERIAS OPTATIVAS (ESCOLLER UNHA)1º BACHARELATOAntropoloxía2ª Lingua estranxeiraLiteraturas HispánicasMúsicaTecnoloxía da información e da comunicación2º BACHARELATOÉtica e Filosofía do DereitoMétodos Estatísticos e NuméricosXeografía e Historia de GaliciaFilosofía da Ciencia e Tecnoloxía2ª Lingua EstranxeiraLiteratura Galega do Século XX e da Actualidade
 15. 15. ESTRUTURA DA FORMACIÓNPROFESIONALA familia profesional: é o nome que enmarca unhaactividade nun determinado campo de traballo.Actualmente hai 23 familias de formación profesional.Dentro de cada familia hai ciclos formativos: recollenun conxunto de destrezas orientadas ó exercicio dunhaprofesión concreta. Cada familia ten diferentes ciclosformativos de grao medio ou de grao superior, que secorresponden con cada profesión.Cada ciclo formativo comprende unha serie demódulos. Son as materias de contido teórico e prácticoque terías que estudar.
 16. 16. OS MÓDULOSFormación eOrientaciónLaboralEmpresa eIniciativaemprendedoraProxecto (nosCS)FormaciónProfesionalEspecíficaFormación enCentros deTraballo (FCT)
 17. 17. ACCESO AOS CICLOSACCESODIRECTOPROBA DEACCESOTITULACIÓN ESAÍDASCICLOS DEGRAO MEDIO- Título de ESOouequivalente.- Nota mediade 4º.17 anoscumpridos noano da proba- Nota media daproba.Título deTÉCNICO.Acceso aomercado laboralou aos CSmediante proba.CICLOS DEGRAOSUPERIOR- Título deBACHARELATOou equivalente.Hai vinculaciónspreferentes entreos CS e asmodalidades deBach.19 anoscumpridos noano da proba, ou18 no caso deter un CMdalgunha familiaprofesional domesmo grupoTítulo deTÉCNICOSUPERIOR.Acceso aomercado laboralou aos graosuniversitarios.
 18. 18. ACCESO ÓS CICLOS DE GRAO MEDIOTeñen acceso directo os que acaden o título de ESO ouequivalente. Terase en conta a media acadada en 4º de ESO.De non ter titulación requerida pódese acceder coasuperación dunha proba de acceso e con 17 anos cumpridosantes do 31 de Decembro. Terase en conta a nota acadada naproba.As probas convócanse tódolos cursos e son gratuítas.Despois de cursar un ciclo medio podes acceder a un ciclosuperior mediante proba de acceso.
 19. 19. A PROBA DE ACCESO A CICLOS DEGRAO MEDIO•REQUISITO: Cumprir 17 anosantes do 31 de Decembro.•MATRÍCULA NA PROBA:Febreiro-marzo•DATA DA PROBA: Maio.PARTES DA PROBA•Sociolingüística:-Lingua Galega-Lingua Castelá-Ciencias Sociais•Matemática.•Científico- técnica:-Tecnoloxía-Ciencias da natureza
 20. 20. ACCESO ÓS CICLOS DE GRAOSUPERIORTeñen acceso directo os que acaden o bacharelato ouequivalente. Para cada ciclo establécense bacharelatospreferentes. Accédese por nota media do expediente.De non ter a titulación requerida pódese acceder medianteproba de acceso e con 19 anos cumpridos antes do 31de decembro.Os que teñen un ciclo de grao medio poden estar exentosdunha parte da proba e presentarse con 18 anos.Despois de cursar un ciclo de grao superior podes accederdirectamente a un grao universitario.
 21. 21. OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR(En paréntesis sinálase a modalidade de bacharelato recomendable para acceder ós CS)Actividades agrarias(Bach. Ciencias e Tecnoloxía)CM Produción agroecolóxicaCM Produción agropecuariaCM Traballos forestais e conservación do medio naturalCM Xardinaría e floraríaCS Paisaxismo e Medio ruralCS Xestión e organización de empresas agropecuariasCS Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticosActividades físicas edeportivas(Calquera bacharelato)CM Conducción de actividades físico-deportivas no medio naturalCS Animación de actividades físicas e deportivasAdministración e xestión(Bach. Ciencias e Tecnoloxía/Humanidades e CCSS)CM Xestión administrativaCS Administración e finanzasCS SecretariadoArtes Gráficas(Bach. Ciencias e Tecnoloxía/Artes)CM Impresión en artes gráficasCM Preimpresión en artes gráficasCS Deseño e produción editorialCS Produción en industrias de artes gráficas
 22. 22. Comercio e márketing(Bach. Ciencias e Tecnoloxía/Humanidades e CSS)CM ComercioCS Comercio internacionalCS Xestión comercial e márketingEdificación e obra civil(Bach. Ciencias e Tecnoloxía)CM Obras de interior, decoración e rehabilitaciónCS Proxectos de obra civilCS Proxectos de edificaciónCS Realización e plans de obraElectricidade e electrónica(Bach. Ciencias e tecnoloxía)CM Equipos electrónicos de consumoCM Instalacións de telecomunicaciónsCM Instalacións eléctricas e automáticasCS Sistemas electrotécnicos e automatizadosCS Mantenemento electrónicoCS Sistemas de telecomunicación e informáticosCS Automatización e robótica industrialEnerxia e auga(Bach. Ciencias e Tecnoloxía)CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmicaCS Enerxías renovables
 23. 23. Fabricación mecánica(Bach. Ciencias e Tecnoloxía)CM MecanizadoCM Soldadura e caldeireríaCS Construcións metálicasCS Deseño en fabricación mecánicaCS Programación da produción en fabricación mecánicaHostelería e turismo(Algúns por Bach. Humanidades eCCSS / algúns por Ciencias eTecnoloxía)CM Cociña e gastronomíaCM Servicios de restauraciónCS Animación turísticaCS Axencias de viaxes e xestión de eventosCS Dirección de cociñaCS Dirección de servizos de restauraciónCS Guía, información e asistencia turísticasCS Xestión de aloxamentos turísticosImaxe e son(Algúns por Bach. Humanidades eCCSS / algúns por Ciencias eTecnoloxía)CM Laboratorio de imaxeCS Animación 3D, xogos e contornosCS Iluminación, captación e tratamento da imaxe.CS Produción de audiovisuais e espectáculosCS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculosImaxe persoal(Bach. Ciencias e Tecnoloxía)CM CaracterizaciónCM Estética persoal e decorativaCM Peiteado e estética capilarCS Estética integral e benestarCS Estilismo e dirección de peiteado
 24. 24. Industrias alimentarias(Bach. Ciencias e Tecnoloxía)CM Aceites de oliva e viñosCM Elaboración de produtos alimentariosCM Panadaría, repostaría e confeitaríaCS Procesos e calidade na industria alimentariaCS VitiviniculturaInformática e comunicacións(Bach. Ciencias e Tecnoloxía)CM Sistemas microinformáticos e redesCS Administración de sistemas informáticos en redeCS Desenvolvemento de aplicacións multiplataformaCS Desenvolvemento de aplicacións webInstalación e mantenemento(Bach. Ciencias e Tecnoloxía)CM Mantemento electromecánicoCM Instalacións de produción de calorCM Instalacións frigoríficas e de climatizaciónCS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e defluídosCS Mecatrónica industrialCS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídosCS Prevención de riscos profesionaisMadeira, moble e cortiza(Bach. Ciencias e Tecnoloxía)CM Carpintaría e mobleCS Instalación e amoblamentoCS Deseño e amoblamento
 25. 25. Marítimo-pesqueiras(Bach. Ciencias eTecnoloxía)CM Mergullo a media profundidadeCM Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buqueCM Operacións de cultivo acuícolaCM Transporte marítimo e pesca de alturaCS Navegación, pesca e transporte marítimoCS Produción acuícolaCS Supervisión e control de máquinas e instalacións do buqueQuímica(Bach. Ciencias eTecnoloxía)CM LaboratorioCS Laboratorio de análise e de control de calidadeCS Química ambientalCS Química industrialSanidade(Bach. de Ciencias etecnoloxía)CM Coidados auxiliares de enfermaríaCM Farmacia e parafarmacia CM Emerxencias sanitarias (Adultos)CS Anatomía patolóxica e citoloxíaCS Audioloxía protésicaCS DietéticaCS Documentación sanitariaCS Hixiene bucodentalCS Imaxe para o diagnósticoCS Laboratorio de diagnóstico clínicoCS Próteses dentaisCS RadioterapiaCS Saúde ambiental
 26. 26. Servicios socioculturais ácomunidade(Bach. Humanidades eCCSS, algúns tamén porBach. Ciencias e Tecnoloxía)CM Atención a persoas en situación de dependenciaCS Animación SocioculturalCS Educación InfantilCS Integración socialCS Interpretación da lingua de signosTextil, confección e pel(Bach. Ciencias eTecnoloxía)CM Confección e modaCS Patronaxe e modaTransporte emantenemento devehículos(Bach. Ciencias eTecnoloxía)CM CarrozaríaCM Electromecánica de vehículos automóbilesCS Automoción
 27. 27. ENSINANZAS ESPECIAISENSINANZASDE IDIOMASENSINANZAS ARTÍSTICAS ENSINANZASDEPORTIVASArtes plásticas eDeseñoMúsica e Danza ArtedramáticaNivel básicoNivelintermedioNivelavanzado•Ciclos medios.•Ciclos superiores.•Estudos superioresde deseño (Gráfico,Produtos,Interiores, Moda)•Estudos superioresde conservación erestauración debens culturais•Grao elemental•Grao Profesional•EstudossuperioresEstudossuperioresCiclos MediosCiclos SuperioresEspecialidades de:fútbol, baloncesto,balonmán,atletismo, fútbolsala.
 28. 28. ESCOLAS DE ARTES E ESTUDOSSUPERIORES DE DESEÑOMestre Mateo(Santiago)Pablo Picaso(A Coruña)Ramón Falco(Lugo)Antonio Faílde(Ourense)– CS Artes aplicadas daescultura– CS Fotografíaartística– CS Xoiaría artística– CS arquiteturaefímera– Deseño de Moda– Deseño de Produtos– CS Artes aplicadas daescultura– CS Fotografíaartística– CS Ilustración– CM Dourado epolicromía artísticos– Deseño de interiores– Deseño Gráfico– CS Gravado etécnicas deestampación– CS Fotografíaartística– CS Cerámica artística– CM Serigrafíaartística– Deseño de interiores– Deseño Gráfico– CS Fotografíaartística– CS Ilustración– CM Ebanisteríaartística– Deseño de interiores– Deseño Gráfico
 29. 29. OS ITINERARIOS DE 4º DE ESOMATERIAS OBRIGATORIASCiencias sociais, xeografía e historiaEducación físicaEducación ético-cívicaLingua castelá e literaturaLingua galega e literaturaMatemáticasMATERIAS OPCIONAIS1ª lingua estranxeira: inglés oufrancés.Alternativas de relixión: atencióneducativa ou relixión.Tres materias troncais: BX, FQ,TEC, EPV, LAT, MUS, INF.Unha materia optativa:- Cultura clásica.- Obradoiro de iniciativaemprendedora (OIE)- 2ª Lingua Estranxeira.- Unha materia troncal: BX, FQ, TEC,EPV, LAT, MUS, INF.
 30. 30. OPTATIVA de 4ºESO: OBRADOIRO DEINICIATIVA EMPRENDEDORAO emprededor: motivación por emprender, habilidadesdun emprendedor.A xeración de ideas emprendedoras: xeración emaduración de ideas.O plan de empresa.Características do produto ofrecido.Os recursos humanos necesarios.Fontes e recursos de financiación.Posta en marcha do proxecto: trámites, obrigas,selección de persoal, axudas económicas.
 31. 31. OPTATIVA de 4º ESO: CULTURA CLÁSICAMitoloxía clásica.Relixión en Grecia e Roma.Linguas clásicas e a súa orixe.A organización social e cultural no mundo clásico: A educación, omatrimonio, a vestimenta, o traballo, a organización do tempo.O vocabulario: cultismos, latinismos, palabras patrimoniais, sufixose prefixos.A política.O exército.Arte clásica.Xogos e espectáculos.Romanización en Europa: festas, topónimos, tradicións, ritos ligadosós ciclos da natureza.Principais xéneros da literatura clásica.
 32. 32. 1º CURSO DE BACHARELATOCIENCIAS E TECNOLOXÍAHUMANIDADES ECIENCIAS SOCIAIS ARTESMatemáticasFísica e QuímicaBioloxía e xeoloxíaMatemáticasFísica e QuímicaDebuxo TécnicoouTecnoloxíaIndustrialHª do MundoContemporáneo.EconomíaMatemáticasAplicadas ás CC.SociaisHª do MundoContemporáneo.GregoLatínCulturaAudiovisualDebuxo ArtísticoDebuxo TécnicoVolumeCulturaAudiovisualAnálise MusicalAnatomía aplicadaLinguaxe epráctica musicalEste itinerario éadecuado paraestudossuperioresrelacionados coasciencias e asciencias da sáude.Este itinerario éadecuado paraestudossuperiorestecnolóxicos erelacionados coasenxeñerías e aarquitecturaEste itinerario éadecuado paraestudossuperioresrelacionados coasciencias sociais exurídicasEste itinerario éadecuado paraestudossuperioresrelacionados coashumanidadesEste itinerario éadecuado paraestudosrelacionados coasartes plásticas e odeseñoEste itinerario éadecuado paraestudossuperioresrelacionados coasartes escénicas emusicais.4º ESOFQ + BXFRANCÉSINFORMÁTICAOIETECNEPV4º ESOFQ + EPV / TECNFRANCÉSINFORMÁTICAOIEBXTECNEPV4º ESOCALQUERACOMBINACIÓNDE MATERIASINFORMÁTICAOIEFRANCÉS4º ESOLATÍNFRANCÉSMÚSICAINFORMÁTICATECNEPVOIE4º ESOEPV4º ESOMÚSICA
 33. 33. ITINERARIOS NO IES TERRA DE SONEIRAITINERARIO 1:Física e Química(obrigatoria)Bioloxía e XeoloxíaInformáticaTecnoloxíaEducación Plástica eVisualOPTATIVA:Francés /InglésEPVOIEInformáticaTecnoloxíaBXESTUDOS POSTERIORES:Bacharelato de Ciencias e TecnoloxíaBacharelato de Artes – Vía artes plásticas e deseño (se collesEPV).Graos de CienciasGraos de Ciencias da SaúdeGraos de Enxeñarías e ArquitecturaGraos relacionados con deseño e restauración (con EPV)FP: Actividades agrarias, Fisico – Deportivas, Administración eXestión, Artes Gráficas, Comercio e márketing, Edificación eobra civil, Electricidade e electrónica, Enerxía e auga,Fabricación mecánica, hostelería e turismo, imaxe e son, imaxepersoal, industrias alimentarias, informática, mantenemento,madeira e moble, marítimo –pesqueiras, química, sanidade,textil, vehiculos.FP Artes plásticas e deseño (se colles EPV)
 34. 34. ITINERARIOS NO IES TERRA DE SONEIRAITINERARIO 2:LatínFrancésMúsicaInformáticaTecnoloxíaEducaciónPlástica e VisualOPTATIVA:EPVOIEInformáticaMúsicaC. Clásica2ª l.estranxeiraESTUDOS POSTERIORES:Bacharelato de Humanidades e Ciencias SociaisSe colles Plástica (Bacharelato de Artes- vía de artes plásticas)Se colles música (Bacharelato de Artes- vía de artes escénicas, música edanza).Graos de Artes e Humanidades.Graos de Ciencias Sociais e Xurídicas.FP: Actividades fisico-deportivas, administración e xestión, comercio emárketing, algúns ciclos de hostelería e turismo, algúns ciclos de imaxe eson, servizos socioculturais, algún ciclo de Imaxe persoal, algún ciclo desanidade, algún ciclo de mantenemento (prevención de riscos laborais).FP Artes Plásticas e deseño (se colles Plástica)
 35. 35. SE DESEXAS MÁIS INFORMACIÓNhttp://monicadizorienta.blogspot.com

×