Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preinscripción e matrícula nos ciclos de FP 2018

646 views

Published on

Sesión informativa sobre a preinscripción e matrícula en ciclos de FP de grao medio e superior en Galicia

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Preinscripción e matrícula nos ciclos de FP 2018

 1. 1. Preinscripción e matrícula en Ciclos de Formación Profesional
 2. 2. DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS POR COTAS E GRUPOS (procedemento que se levou a cabo no curso 17/18) COTA XERAL: 85% COTA DISCAPACIDADE: 10% COTA DEPORTISTAS ALTO RENDIMENTO: 5% Ó comezo do período de admisión, en cada cota, as prazas de cada ciclo en cada centro, distribúense en tres grupos (A, B, C) segundo os requisitos de acceso. En cada grupo ordénanse as solicitudes de maior a menor nota media CICLOS DE GRAO MEDIO GRUPO A: Acceso Título de ESO OU EQUIVALENTE:70% GRUPO B: Acceso FPB: 20% GRUPO C: Acceso mediante proba e outras vías: 10% CICLOS DE GRAO SUPERIOR GRUPO A: Acceso Título de BACHARELATO OU EQUIVALENTE:70% GRUPO B: Acceso TÍTULO DE TÉCNICO (CM): 20% GRUPO C: Acceso mediante proba e outras vías: 10% monicadizorienta.blogspot.com
 3. 3. En caso de empate: monicadizorienta.blogspot.com
 4. 4. Prioridades na admisión a Ciclos de Grao Medio 1º. Alumnado con título de ESO. 2º. Outras titulacións equivalentes para os efectos de acceso neste grupo: - Alumnado con título de técnico auxiliar. - Alumnado cun máximo de dúas materias pendentes no conxunto dos dous primeiros cursos de BUP. - Alumnado con título de bacharelato superior. - Alumnado que superou, das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos, o terceiro curso do plan de 1963 ou o segundo de comúns experimental. 1º. Alumnado con título de formación profesional básica que recolla no seu currículo ter preferencia na admisión ao ciclo formativo de grao medio que se solicita. 2º. Alumnado con título de formación profesional básica que non recolla no seu currículo ter preferencia na admisión ao ciclo formativo de grao medio que se solicita. 1º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional ou con curso de formación específico para o acceso a ciclos formativos de grao medio. 2º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional. 3º. Alumnado con proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de ensinanzas deportivas ou de artes plásticas e deseño 4º. Alumnado con título de técnico. 5º. Alumnado con título de bacharelato. 6º. Alumnado con título de técnico superior ou de técnico especialista. 7º. Alumnado con título universitario. GRUPO A GRUPO B GRUPO C monicadizorienta.blogspot.com
 5. 5. GRUPO A. GRUPO B. GRUPO C. Prioridades na admisión a Ciclos de Grao Superior 1º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, e coas materias vinculadas, que se determina no currículo do ciclo. A nota media, de maior a menor, das materias vinculadas empregarase nos casos de empate da nota media do bacharelato. 2º. Alumnado con título de bacharelato da modalidade preferente, pero sen algunha das materias vinculadas, que se determina no currículo do ciclo. 3º. Alumnado con título de bacharelato sen modalidade preferente das determinadas no currículo do ciclo. Alumnado que superara COU ou PREU. 4º. Alumnado con título de bacharelato unificado e polivalente (BUP). 1º. Alumnado con título de técnico de formación profesional da mesma familia profesional que o ciclo formativo de grao superior que se solicita. 2º. Alumnado con título de técnico de formación profesional de diferente familia profesional que o ciclo formativo de grao superior que se solicita. 1º. Alumnado con proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional. 2º. Alumnado con proba de acceso a universidade para maiores de 25 anos. 3º. Alumnado con título de técnico superior ou de técnico especialista. 4º. Alumnado con título universitario. monicadizorienta.blogspot.com
 6. 6. DATAS ORIENTATIVAS (procedemento que se levoua cabo no curso 17/18) PREINSCRIPCIÓN: Obrigatoriamente vía web Prazo Ordinario: Do 26 de xuño ao 4 de xullo ata as 13´00h. Prazo Extraordinario: Do 1 ao 8 de setembro ata as 13´00h. Teñen prioridade as solicitudes presentadas no período ordinario. No período extraordinario de setembroas prazas disponibles son as sobrantes do período ordinario. Se no momentode solicitar praza no ciclo, se cumpres os requisitos de acceso directo, e tamén se cumpres o acceso por proba (caso dos alumnos que superan completa a proba de acceso), deberase solicitar admisiónno ciclo obrigatoriamentepolo grupo A, onde se terá en conta a nota media dos estudos que se acrediten. MATRICULACIÓN: No centro admitido Período ordinario: Mes de Xullo Período extraordinario: Mes de Setembro En cada período publícanse dúas listaxes de admitidos e dous prazos para a matrícula. monicadizorienta.blogspot.com
 7. 7. monicadizorienta.blogspot.com
 8. 8. FORMULARIO DE SOLICITUDE Obrigatoriamentehai cumplimentalo na aplicación: edu.xunta.es/ciclosadmisión Hai que seguir as instrucións do asistente para crear unha instancia de solicitude: Hai que cumplimentar un formulario onde se poden solicitar ata 5 ciclos formativos e/ou centros diferentes por orde de preferencia. Atención ós códigosAtención á orde de preferenciaSolamente se pode facer unha instancia/solicitude por réxime e grao: •Réxime(ordinario/adultos) •Grao (medio/superior) monicadizorienta.blogspot.com
 9. 9. • Logo de realizada a solicitude web, a aplicación informática xera un impreso con instrucións individualizadas para cada solicitante. • O impreso xerado pola aplicación informática indica a documentación que cómpre achegar. • Estadocumentación cos impresos xerados deberá ser debidamente entregada e en prazo, en calquera centro público de Galicia con oferta de ciclos formativos de formación profesional. Entregaro impreso de solicitude e a documentaciónnun centro: • No caso de que o impreso xerado pola aplicación informática indique que se trata dun documentoxa validado e que non é necesario entregalo nun centro, non será preciso máis trámite. • Pero o documento impreso deberase conservar como resgardoda solicitude de admisión. Non entregar nada e gardar o impreso de solicitude: O IMPRESO DE SOLICITUDE monicadizorienta.blogspot.com
 10. 10. Unha vez realizada a solicitude de praza en Ciclos, deberase estar pendente dos LISTADOS DE ADMISIÓN en cada fase do proceso, é dicir, ás diferentes adxudicacións, e ter en conta o seguinte: Quen non fose admitido na praza solicitada en primeiro lugar poderá renunciar á praza outorgada nos mesmos prazos establecidospara a matrícula. Esta renuncia implica tamén desistir de todas as demais prazas solicitadas en opcións de menor preferencia a esa, permanecendo nas listas de espera das opcións con maior prioridade. As persoas con praza adxudicada nun ciclo de primeira preferencia en cada fase do proceso teñen a obriga de matricularse nos prazos que se indiquen. LISTADOS DE ADMISIÓN E ADXUDICACIÓN DA PRAZA monicadizorienta.blogspot.com
 11. 11. É dicir: Logo de adxudicárselle unha praza, a persoa solicitantesólo ten dúas posibilidades: DESPOIS DE ADXUDICARSE A PRAZA: MATRICULARSE ou RENUNCIAR OPCIÓN 1: Matricularse. Deberase facer no centro adxudicado e nos prazos establecidos. Estar matriculado en calquera ensinanza, implicaa renuncia a seguir participando no proceso de admisióna ciclos formativos. OPCIÓN 2: Renunciar á praza. Deberase facer no centro adxudicado ou vía web, e nos prazos establecidos. A renuncia afectará a praza que lle foi adxudicada e a todas as preferencias sinaladas en lugares posteriores aesa. Seguirase no proceso de adxudicación para as preferencias anteriores. monicadizorienta.blogspot.com
 12. 12. A TER EN CONTA: • Tras rematar a adxudicación no período ordinario e extraordinario a Consellería publicará os ciclos liberados, con prazas vacantes, para calquera alumno/a que cumpra os requisitos de acceso. A matrícula realizarase por orde de chegada. LIBERACIÓN DE PRAZAS • O alumnado matriculado nun ciclo, bacharelato ou ESO, poderá solicitar matrícula simultánea nos prazos establecidos,ó Servizo Territorial de InspecciónEducativa.De existir unha compatibilidade horario alomenos do 90% poderase autorizar a matrícula, sempre que haxa prazas vacantes e non exista listaxe de espera. MATRÍCULA SIMULTÁNEA • De non existir un numero mínimo de solicitudes de primeira opción nun ciclo, haberá que solicitar autorización na Consellería de Educación para impartir o ciclo formativo. NÚMERO MÍNIMO DE SOLICITUDE DE MATRÍCULAS monicadizorienta.blogspot.com
 13. 13. A información sobre a admisión en FP para o curso 2018/2019 As normas para admisión A oferta de ciclos e o número de prazas en cada ciclo O calendario de admisión A mediados de xuño a Consellería publica na web de FP para o novo curso: edu.xunta.es/fp monicadizorienta.blogspot.com

×