Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Correspondencia entre as modalidades de bacharelato e os estudos superiores

247 views

Published on

Que estudar despois de bacharelato

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Correspondencia entre as modalidades de bacharelato e os estudos superiores

 1. 1. CORRESPONDENCIA ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E OS ESTUDOS SUPERIORES monicadizorienta.blogspot.com 1 MATERIAS troncais de 2º Bach. Ciencias GRAOS PREFERENTES  Matemáticas II  Física  Química  Debuxo Técnico II Nalgúns graos:  Bioloxía  Xeoloxía Graos de Enxeñarías e Arquitectura: Arquitectura Técnica Enxeñaría Aeroespacial Enxeñaría Agraria Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria Enxeñaría Biomédica Enxeñaría Civil Enxeñaría da Enerxía Enxeñaría de Obras Públicas Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Enxeñaría Eléctrica Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto Enxeñaría en Organización Industrial Enxeñaría en Química Industrial Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Enxeñaría Forestal Enxeñaría Forestal e do Medio Natural Enxeñaría Informática Enxeñaría Mecánica Enxeñaría Naval e Oceánica Enxeñaría Química Enxeñaría en Xeomática e Topografía Estudos de Arquitectura Náutica e Transporte Marítimo Paisaxe Tecnoloxía da Enxeñaría Civil Tecnoloxías Mariñas  Matemáticas II  Física  Química  Bioloxía Graos de Ciencias da Saúde: Enfermaría Farmacia Fisioterapia Logopedia Medicina Con este bacharelato preparamos o acceso ós seguintes campos profesionais:  Arquitectura e edificación.  Enxeñarías e actividades tecnolóxicas.  Informática e telecomunicacións.  Ciencias da saúde.  Náutica e Medioambiente.  Ciencias experimentais .  Tamén se accede a algúns graos de Ciencias Sociais e Xurídicas. BACHARELATO DE CIENCIAS
 2. 2. CORRESPONDENCIA ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E OS ESTUDOS SUPERIORES monicadizorienta.blogspot.com 2 Nutrición Humana e Dietética Odontoloxía Óptica e Optometría Podoloxía Psicoloxía Terapia Ocupacional Veterinaria Graos de Ciencias Sociais e Xurídicas: Ciencias da Actividade Física e do Deporte Educación Infantil Educación Primaria Administración e Dirección de Empresas Ciencias Empresariais Economía  Matemáticas II  Física  Química  Bioloxía  Xeoloxía Graos de Ciencias: Bioloxía Biotecnoloxía Ciencias Ambientais Ciencias do Mar Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Física Matemáticas Química ACCESO PREFERENTE ÓS SEGUINTES CICLOS SUPERIORES dende BACH. CIENCIAS Actividades físicas e deportivas CS Animación de actividades físicas e deportivas Agraria CS Xestión forestal e do medio natural CS Paisaxismo e medio rural CS Gandaría e asistencia en sanidade animal Artes gráficas CS Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia CS Deseño e xestión da produción gráfica Edificación e obra civil CS Proxectos de edificación CS Proxectos de obra civil CS Organización e control de obras de construción Electricidade e electrónica CS Sistemas electrotécnicos e automatizados CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos CS Automatización e robótica industrial CS Mantemento electrónico Enerxía e auga CS Enerxía e Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica CS Enerxías renovables CS Centrais eléctricas Fabricación mecánica CS CS Programación da produción en fabricación mecánica CS Construcións metálicas CS Deseño en fabricación mecánica CS Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros Hostalaría e turismo CS Dirección de cociña CS Dirección de servizos de restauración Imaxe e son CS Imaxe e son
 3. 3. CORRESPONDENCIA ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E OS ESTUDOS SUPERIORES monicadizorienta.blogspot.com 3 CS Produción de audiovisuais e espectáculos CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos CS Animacións 3D, xogos e contornos interactivos CS Son para audiovisuais e espectáculos CS Iluminación, captación e tratamento de imaxe Imaxe persoal CS Estética integral e benestar CS Estilismo e dirección de peiteado CS Asesoría de imaxe persoal e corporativa CS Caracterización e maquillaxe profesional Industrias alimentarias CS Vitivinicultura CS Procesos e calidade na industria alimentaria Informática e comunicacións CS Administración de sistemas informáticos en rede CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CS Desenvolvemento de aplicacións web Instalación e mantemento CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos CS Mecatrónica industrial CS Prevención de riscos profesionais Madeira, moble e cortiza CS Deseño e amoblamento Marítimo-pesqueira CS Transporte marítimo e pesca de altura CS Acuicultura CS Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións Química CS Química industrial CS Laboratorio de análise e de control de calidade CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns CS Química ambiental Sanidade CS Audioloxía protésica CS Próteses dentais CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico CS Hixiene bucodental CS Documentación e administración sanitarias CS Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear. CS Laboratorio clínico e biomédico CS Radioterapia e dosimetría CS Ortoprótesis e produtos de apoio CS Saúde ambiental CS Dietética Seguridade e ambiente CS Educación e control ambiental CS Coordinación en protección civil e emerxencias Téxtil, confección e pel CS Patronaxe e moda CS Deseño e produción de calzado e complementos . CS Deseño técnico en téxtil e pel Transporte e mantemento de vehículos CS Mantemento aeromecánico CS Automoción. Vidro e cerámica CS Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos
 4. 4. CORRESPONDENCIA ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E OS ESTUDOS SUPERIORES monicadizorienta.blogspot.com 4 MATERIAS troncais de 2º Bach. Ciencias Sociais GRAOS PREFERENTES  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II  Xeografía  Historia da Arte  Historia da Filosofía Graos de Ciencias Sociais e Xurídicas: Educación Infantil Educación Primaria Educación Social Pedagoxía Graos de Artes e Humanidades: Filosofía Historia Historia da Arte Información e Documentación Xeografía e Historia  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II  Xeografía  Historia da Arte  Historia da Filosofía  Economía da empresa Graos de Ciencias Sociais e Xurídicas: Administración e Dirección de Empresas Ciencias da Actividade Física e do Deporte Ciencia Política e da Administración Ciencias Empresariais Comercio Comunicación Audiovisual Criminoloxía Dereito Dirección e Xestión Pública Economía Publicidade e Relacións Públicas Relacións Laborais e Recursos Humanos Socioloxía Traballo Social Turismo Xestión de Pequenas e Medianas Empresas Xeografía e Ordenación do Territorio Xestrión Industrial de Moda Xornalismo BACHARELATO DE CIENCIAS SOCIAIS Con este bacharelato preparamos o acceso ós seguintes campos profesionais:  Comunicación, publicidade e relacións públicas.  Deporte e educación física.  Educación, traballo social, socioloxía.  Economía e administración de empresas.  Ciencias xurídicas.  Turismo.  Tamén se accede a algúns graos de Humanidades.
 5. 5. CORRESPONDENCIA ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E OS ESTUDOS SUPERIORES monicadizorienta.blogspot.com 5 ACCESO PREFERENTE ÓS SEGUINTES CICLOS SUPERIORES dende BACH. CIENCIAS SOCIAIS Actividades físicas e deportivas CS Animación de actividades físicas e deportivas Administración e xestión CS Administración e finanzas CS Asistencia á dirección Comercio e Márketing CS Transporte e loxística CS Márketing e publicidade CS Comercio Internacional CS Xestión de vendas e espazos comerciais Hostalaría e turismo CS Xestión de aloxamentos turísticos CS Axencia de viaxes e xestión de eventos CS Guía, información e asistencia turísticas Imaxe persoal CS Estilismo e dirección de peiteado CS Asesoría de imaxe persoal e corporativa CS Caracterización e maquillaxe profesional Sanidade CS Documentación e administración sanitarias Serivizos socioculturais á comunidade CS Educación infantil CS Animación sociocultural e turística CS Integración social CS Mediación comunicativa CS Promoción e igualdade de xénero Téxtil, confección e pel CS Vestuario á medida e de espectáculos
 6. 6. CORRESPONDENCIA ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E OS ESTUDOS SUPERIORES monicadizorienta.blogspot.com 6 MATERIAS troncais de 2º Bach. Humanidades GRAOS PREFERENTES  Latín II  Grego II  Historia da Arte  Historia da Filosofía  Xeografía Graos de Artes e Humanidades: Ciencias da Cultura e Difusión Cultural Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Español: Estudos Lingüísticos e Literarios Filoloxía Clásica Filosofía Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios Historia Historia da Arte Humanidades Información e Documentación Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios Lingua e Literatura Españolas Lingua e Literatura Galegas Lingua e Literatura Inglesas Linguas e Literaturas Modernas Linguas Estranxeiras Tradución e Interpretación Xeografía e Historia Todos os graos de Ciencias Sociais e Xurídicas excepto ós de Economía, Empresariais e Administración de Empresas.  Historia da Arte  Historia da Filosofía Belas Artes BACHARELATO DE HUMANIDADES Con este bacharelato preparamos o acceso ós seguintes campos profesionais:  Humanidades  Linguas e filoloxías  Historia  Docencia  Tamén se accede a case todos os graos de Ciencias Xociais e Xurídicas.
 7. 7. CORRESPONDENCIA ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E OS ESTUDOS SUPERIORES monicadizorienta.blogspot.com 7 ACCESO PREFERENTE ÓS SEGUINTES CICLOS SUPERIORES dende BACH. HUMANIDADES Actividades físicas e deportivas CS Animación de actividades físicas e deportivas Administración e xestión CS Administración e finanzas CS Asistencia á dirección Comercio e Márketing CS Transporte e loxística CS Márketing e publicidade CS Comercio Internacional CS Xestión de vendas e espazos comerciais Hostalaría e turismo CS Xestión de aloxamentos turísticos CS Axencia de viaxes e xestión de eventos CS Guía, información e asistencia turísticas Imaxe persoal CS Estilismo e dirección de peiteado CS Asesoría de imaxe persoal e corporativa CS Caracterización e maquillaxe profesional Sanidade CS Documentación e administración sanitarias Serivizos socioculturais á comunidade CS Educación infantil CS Animación sociocultural e turística CS Integración social CS Mediación comunicativa CS Promoción e igualdade de xénero Téxtil, confección e pel CS Vestuario á medida e de espectáculos
 8. 8. CORRESPONDENCIA ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E OS ESTUDOS SUPERIORES monicadizorienta.blogspot.com 8 MATERIAS troncais de 2º Bach. Artes GRAOS PREFERENTES  Fundamentos da Arte II  Cultura Audiovisual  Artes Escénicas Graos de Artes e Humanidades: Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios Español: Estudos Lingüísticos e Literarios Filoloxía Clásica Filosofía Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios Historia Lingua e Literatura Españolas Lingua e Literatura Galegas Lingua e Literatura Inglesas Linguas e Literaturas Modernas Linguas Estranxeiras Tradución e Interpretación Acceso mediante proba de aptitudes a: Arte dramática Estudos superiores de Música e Danza  Fundamentos da Arte  Cultura Audiovisual  Artes Escénicas  Deseño Graos de Artes e Humanidades: Belas Artes Ciencias da Cultura e Difusión Cultural Historia da Arte Humanidades Información e Documentación Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios Xeografía e Historia Graos de Ciencias Sociais e Xurídicas: Ciencia Política e da Administración Comunicación Audiovisual Publicidade e Relacións Públicas Xornalismo Xestión Industrial de Moda Educación Infantil Educación Primaria BACHARELATO DE ARTES Con este bacharelato preparamos o acceso ós seguintes campos profesionais:  Música e Danza  Teatro e Cine  Artes Plásticas, Deseño, Restauración  Accédese a todos os graos Artes e Humanidades.  Tamén se accede a algúns graos de Ciencias Sociais e Xurídicas.
 9. 9. CORRESPONDENCIA ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E OS ESTUDOS SUPERIORES monicadizorienta.blogspot.com 9 Acceso mediante proba de aptitudes a: Estudos superiores de Deseño de moda. Estudos superiores de Deseño de produtos. Estudos superiores de Deseño gráfico. Estudos superiores de Deseño de interiores. Conservación e Restauración de Bens Culturais. ACCESO DIRECTO ÓS SEGUINTES CICLOS de ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO dende BACH. ARTES (Co título de Bach. de Artes non se precisa superar proba de acceso) Artes aplicadas á escultura CM Dourado e policromía artísticos CM Ebanistería artística CS Artes aplicadas da escultura Artes aplicadas ao libro CM Serigrafía artística CS Gravado e técnicas de estampación Cerámica artística CS Cerámica artística Deseño gráfico CS Fotografía artística CS Ilustración Deseño de interiores CS Arquitetura efémera Xoiaría artística CS Xoiaría artística ACCESO PREFERENTE ÓS SEGUINTES CICLOS SUPERIORES dende BACH. ARTES Actividades físicas e deportivas CS Animación de actividades físicas e deportivas Artes gráficas CS Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia CS Deseño e xestión da produción gráfica Artes e artesanías CS Artista de fallas e construción de escenografías Edificación e obra civil CS Proxectos de edificación CS Proxectos de obra civil Madeira, moble e cortiza CS Deseño e amoblamento Téxtil, confección e pel CS Vestuario á medida e de espectáculos CS Deseño e produción de calzado e complementos. CS Deseño técnico en téxtil e pel

×