Charla orientación 4º eso

816 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
816
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
603
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Charla orientación 4º eso

 1. 1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNDEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓNIES Terra de SoneiraIES Terra de SoneiraMaio 2013Maio 2013MÓNICA DIZ BESADAMÓNICA DIZ BESADA
 2. 2. PUNTOS A TRATAR• Opcións do sistema educativo• Bacharelato• Ciclos• Universidade:• As probas de acceso.• Os graos.• As notas de corte e parámetros de ponderación• Ensinanzas Especiais• Bolsas• Residencias
 3. 3. QUE ESTUDAR SE NON SE PODEREPETIR?Con 18 anos cumpridosantes do 31 de decembroCon menos de 18 anosE.S.A.Educación Secundaria deAdultosP.C.P.I.Programas de CualificaciónProfesional InicialProba libre para ograduado.2 convocatorias:Xuño e setembroProba de acceso a ciclosformativos de grao medio
 4. 4. OPCIÓNS CON TÍTULOBacharelatoCiclos formativos de Grao MedioEnsinanzas Especiais
 5. 5. O BACHARELATO
 6. 6. OBXECTIVOS - Preparación para estudos superiores.- Orientar vocacionalmente acorde coas preferencias eaptitudes.MODALIDADES CIENCIAS E TECNOLOXÍAHUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAISARTES (PLÁSTICAS E ESCÉNICAS)TIPO DEMATERIAS1. Comúns2. Propias de modalidade3. OptativasPROMOCIÓN,REPETICIÓN EAVALIACIÓN- Repetición con máis de dúas materias suspensas.- En 1º posibilidade de conservar a cualificación anteriorno caso de repetir con 3 ou 4 suspensas.- En 2º posibilidade de repetir só coas suspensas.- Só se pode permanecer durante catros cursos.SAÍDAS - Graos universitarios, previa superación das PAU.- Ciclos formativos de grao superior.- Estudos superiores de Ensinanzas de Réxime Especial.
 7. 7. 1º BACHARELATOCIENCIAS ETECNOLOXÍAHUMANIDADESE CIENCIASSOCIAISARTESArtes Plásticas eDeseñoArtes Escénicas,Música e DanzaMATERIASCOMÚNSCiencias para o mundo contemporáneoLingua Galega e Literatura ILingua Castelá e Literatura ILingua EstranxeiraFilosofía e CidadaníaEducación FísicaRelixión ou Atención EducativaPROPIAS DEMODALIDADEMatemáticas IBioloxía e XeoloxíaDebuxo Técnico IFísica e QuímicaTecnoloxía IndustrialIHª do MundocontemporáneoEconomíaGrego ILatín IMatemáticasaplicadas ás CCSociais ICultura audiovisualDebuxo artístico IDebuxo Técnico IVolumeCultura audiovisualAnálise musical IAnatomía aplicadaLinguaxe e prácticamusicalOPTATIVAS AntropoloxíaMúsicaSegunda Lingua EstranxeiraLiteraturas HispánicasTecnoloxías da Información e da comunicación
 8. 8. 2º BACHARELATOCIENCIAS ETECNOLOXÍAHUMANIDADESE CIENCIASSOCIAISARTESArtes Plásticas eDeseñoArtes Escénicas,Música e DanzaMATERIASCOMÚNSHistoria de EspañaLingua Castelá e Literatura IILingua galega e Literatura IILingua EstranxeiraHistoria da FilosofíaRelixión ou Atención EducativaPROPIAS DEMODALIDADEBioloxíaCiencias da TerraDebuxo Técnico IIElectrotecniaFísicaMatemáticas IIQuímicaTec. Industrial IIEconomía daEmpresaXeografíaGrego IILatín IIMatemáticsAplicadas ás CC.Sociais IILiteratura UniversalHistoria da ArteHistoria da ArteTéc.ExpresiónGráfico – PlásticaDeseñoDebuxo Artístico IIDebuxo Técnico IIArtes EscénicasHistoria da Músicae da DanzaLiteratura UniversalAnálise Musical IIOPTATIVAS Ética e Filosofía do DereitoMétodos Estatísticos e NuméricosXeografía e Historia de GaliciaFilosofía da Ciencia e TecnoloxíaSegunda Lingua EstranxeiraLiteratura Galega do Século XX e da Actualidade
 9. 9. A FORMACIÓNPROFESIONALESPECÍFICA
 10. 10. CARACTERÍSTICAS DA FP• RÉXIMES e MODALIDADES:- Ordinario: Presencial.- Adultos: Presencial ou a Distancia.• Contidos organizados en MÓDULOS PROFESIONAIScuxo número é variable.• Organízanse en FAMILIAS PROFESIONAIS: “Conxuntode ciclos formativos con características e contidos afíns aun sector productivo”.• Dentro de cada familia profesional ofértanse CICLOS DEGRAO MEDIO e CICLOS DE GRAO SUPERIOR.
 11. 11. OS MÓDULOS
 12. 12. ACCESO Á FORMACIÓNPROFESIONAL ESPECÍFICAACCESODIRECTOPROBA DEACCESOTITULACIÓN ESAÍDASCICLOS DEGRAO MEDIO- Título de ESOouequivalente.- Nota mediade 4º.17 anoscumpridos noano da probaTítulo deTÉCNICO.Acceso aomercado laboralou aos CSmediante proba.CICLOS DEGRAOSUPERIOR- Título deBACHARELATOou equivalente.Hai vinculaciónspreferentes entreos CS e asmodalidades deBach.19 anoscumpridos noano da proba, ou18 no caso deter un CMdalgunha familiaprofesional domesmo grupoTítulo deTÉCNICOSUPERIOR.Acceso aomercado laboralou aos graosuniversitarios.
 13. 13. ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DEGRAO MEDIODISTRIBUCIÓN DASPRAZAS- Acceso directo: 70%- Acceso mediante proba: 10%- Acceso PCPI: 20%PREINSCRIPCIÓN: •Ordinario: Do 17 de xuño ao 2 de xullo.•Extraordinario: Do 1 ao 12 de setembro.MATRICULACIÓN: •Xullo: período ordinario•Setembro: período extraordinario.
 14. 14. IMPRESO DE SOLICITUDE CICLOS DEGRAO MEDIO
 15. 15. IMPRESO DE RENUNCIA AOSCICLOS
 16. 16. O ACCESO ÓS CICLOS DE GRAOSUPERIORDirecto Co título de bacharelato ou equivalente:1º Cursar a modalidade de bacharelato que se determine paracada ciclo coas materias vinculadas a el.2º Cursar a modalidade de bacharelato sen algunha das materiasvinculadas ao ciclo.3º Cursar algunha modalidade de bacharelato.Dentro de cada un dos colectivos a orde de prioridade virádeterminada por:1º Maior nota media do expediente académico.2º Maior nota ou nota media nas materias vinculadas.PorprobaCon 19 anos antes do 31 de decembro,18 no caso de ter un título de grao mediodunha familia afín.
 17. 17. COMO CONSULTAR NO CADERNO OSVÍNCULOS ENTRE OS CS E OSBACHARELATOS
 18. 18. Probas de acceso a CiclosSuperioresInscrición: XaneiroLugares: secretarias dos centros onde se impartan ciclos formativosRealización das probas: AbrilLingua galegaLingua casteláParte comúnParte específicaOpción A: economía da empresa, lingua estran-xeira (inglés ou francés) e filosofía e cidadaníaMatemáticasOpción B: debuxo técnico, tecnoloxía industriale físicaOpción C: ciencias da terra e ambientais,química e bioloxía
 19. 19. Opcións por familias profesionais nas probas de accesoa CSOPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C• Administración exestión.• Comercio emárketing.• Hostalaría eturismo.• Servizossocioculturais e ácomunidade.• Imaxe e son (só ociclo de Produciónde audiovisuais eespectáculos).• Marítimo - Pesqueira (agás o ciclo deProdución Acuícola).• Artes gráficas.• Edificación e obra civil.• Electricidade e electrónica.• Enerxía e Auga.• Imaxe e son (agás o ciclo deProdución de Audiovisuais eEspectáculos).Fabricación mecánica.• Madeira, moble e cortiza.• Informática e comunicacións.• Instalación e mantemento.• Transporte e mantemento devehículos.• Téxtil, confección e pel (agás o ciclode Curtidos, e o de Procesos deEnnobrecemento Téxtil).• Industrias Extractivas.• Vidro e cerámica• Agraria.• Actividades físicas edeportivas.• Imaxe persoal.• Industrias alimentarias.• Marítimo - Pesqueiras(só o ciclo de ProduciónAcuícola).• Química.• Téxtil, confección e pel(só o ciclo de Curtidos, eo de Procesos deEnnobrecemento Téxtil).• Sanidade.• Seguridade e MedioAmbiente.
 20. 20. COMO INFORMARSE: www.edu.xunta.es/fp
 21. 21. OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS
 22. 22. RAMAS DE COÑECEMENTO
 23. 23. ACCESO Á UNIVERSIDADEPARA OSTITULADOS DEBACHARELATO:•Superar as Probas de Acceso áUniversidade.•A nota de acceso será a notamedia ponderada entre as PAUe a media de bacharelato.PARA OSTITULADOS EN FPSUPERIOR:•Teñen acceso directo.•Tense en conta a nota mediaacadada no Ciclo.•Pero poden mellorar a nota deacceso presentándose ás PAU.
 24. 24. AS PROBAS DE ACCESO ÁUNIVERSIDADE (PAU)• Fase xeral (obrigatoria para os debacharelato).• Fase específica (voluntaria). Permitemellorar a cualificación da fase xeral ou anota media do CS.
 25. 25. FASE XERAL DAS PAU1º Lingua Castelá e Literatura.2º Lingua Galega e Literatura.3º Historia de España ou Hª da Filosofía.4º Lingua Estranxeira.5º Materia de modalidade de 2º curso deBacharelato.
 26. 26. FASE ESPECÍFICA• Exame dun máximo de 4 materias de 2º curso de calqueramodalidade de bacharelato, diferentes da escollida na fase xeral.• As materias escollidas deben pertencer á rama de coñecemento datitulación elixida.• No caso de presentarse a máis de dúas materias e aprobar, só seterán en conta as dúas mellores notas.• PARÁMETROS DE PONDERACIÓN: Valor que cada universidade lleotorga a cada materia de modalidade de bacharelato para entrar nunhatitulación. Só contan para a fase específica. O valor será 0´1 se amateria está vinculada, e 0.2 se ademais é preferente.ONDE CONSULTAR OS PARÁMETROS DE PONDERACIÓN:http://ciug.cesga.es/
 27. 27. EXEMPLO:
 28. 28. COMO MELLORAR A NOTA DEADMISIÓN NA UNIVERSIDADE• Presentándome á fase específica e voluntaria.• Elixindo materias vinculadas á rama decoñecemento da titulación elixida (puntúan 0´1), edentro destas, as consideradas como prioritariaspara esa titulación (puntúan 0´2)
 29. 29. Admisión nas titulacións deGRAO con límite de prazas• Cando hai máis solicitudes que prazas, as universidadespúblicas empregan a nota de admisión para ordenar assolicitudes de maior nota ata a menor.• O último estudante que consigue entrar marca a nota decorte, que sirve de referencia para o seguinte curso.PARA CONSULTAR AS NOTAS DE CORTE:http://ciug.cesga.es/
 30. 30. Admisión nas titulacións de GRAOsen límite de prazas• Para os que proceden de bacharelato tan só precisan superaras PAU (a fase xeral) e acadar unha media ponderada dealomenos un 5.• Os que proceden dun Ciclo de FP superior teñen accesodirecto.• Actualmente en Galicia todas as titulacións teñen límite deprazas.
 31. 31. AS ENSINANZAS DERÉXIME ESPECIAL
 32. 32. IdiomasEnsinanzas artísticasEnsinanzasdeportivasArtes plásticase deseñoMúsica e Danza Arte dramática– Nivelbásico– Nivelmedio– Nivelavanzado– Ciclosmedios.– Ciclossuperiores.– Estudossuperiores dedeseño.– Estudossuperiores deconservaciónerestauraciónde bensculturais.– Graoelemental– GraoProfesional– Estudossuperiores.– Estudossuperiores.– Ciclosmedios.– Ciclossuperiores.
 33. 33. IDIOMAS• ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS: centros especializados no ensino das diferentes linguas estranxeiras edo estado.• TRES NIVEIS:- Nivel básico: 2 cursos coa finalidade de usar o idioma a nivel cotián.- Nivel Intermedio: 2 cursos coa finalidade de usar o idioma en situacións específicas.- Nivel Avanzado: 2 cursos coa finalidade de conseguir o dominio do idioma oral e escrito a nivel xeral eespecífico.• TITULACIÓN: Certificación oficial.• ASISTENCIA: diaria, alterna, intensiva• ACCESO: Dous primeiros cursos de ESO. Posibilidade de facer proba de nivel. Co título de bacharelatoaccédese directamente ao nivel intermedio da 1ª lingua estranxeira cursada.• MODALIDADES DE ENSINO: Oficial presencial Libre A distancia: Programa THAT´S ENGLISH• ONDE HAI ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS: Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Monforte, Ribadeo, Viveiro,Ourense, Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, Carballo, Cee.• IDIOMAS: Inglés, francés, alemán, italiano, galego, portugués, ruso, árabe, español, xaponés, chinés.
 34. 34. ESTUDOS DE MÚSICA E DANZA• GRAO ELEMENTAL: Dura 4 cursos (de 8 a 14 anos).• GRAO PROFESIONAL: Dura 6 cursos (accédese superando unhaproba de aptitudes musicais ou de danza). Acádase un título que capacitapara incorporarse a o mundo laboral de bandas de música, como bailarínou en escolas de música ou danza.• GRAO SUPERIOR: Dura 4 cursos. Accédese mediante proba e títulode bacharel. + grao medio. Acádase un Título equivalente a graduadouniversitario.• CENTROS: Conservatorios (elementais, profesionais e superiores), encentros autorizados e escolas de música (públicas ou privadas).
 35. 35. ENSINANZAS DE ARTES PLÁSTICAS EDESEÑOCICLOS DE GRAOMEDIOCICLOS DE GRAOSUPERIORACCESO DIRECTO •Título de ESO + probaespecífica.•Co bacharelato de artesplásticas, deseño e imaxe•Con outro bacharelato +proba específica.ACCESO SENTÍTULOProba de madurez ou probade acceso a ciclos medios(17 anos ) + probaespecífica.Proba de madurez ou probade acceso a ciclossuperiores (19 anos) +proba específica.
 36. 36. Escolas de artes e superiores de deseñoEscolas de artes e superiores de deseñoMestre Mateo(Santiago)Pablo Picasso(A Coruña)Ramón Falcón(Lugo)Antonio Faílde(Ourense)Ciclos dasfamilias deartesplásticas edeseño.– CS Artesaplicadas daescultura– CSFotografíaartística– CS Xoiaríaartística– CSarquiteturaefímera– CS Artesaplicadas daescultura– CSFotografíaartística– CSIlustración– CM Douradoe policromíaartísticos– CS Gravadoe técnicas deestampación– CSFotografíaartística– CS Cerámicaartística– CM Serigrafíaartística– CSFotografíaartística– CSIlustración– CMEbanisteríaartística
 37. 37. ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO• Finalidade: innovación industrial.• Duración: 3 cursos + proxecto final de fin de carreira.• Acceso:1. Directo: co título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño.2. Co título de Bacharelato: Proba específica (sobre Hª da Arte, Deseño, Debuxo)3. Sen tít. de Bach.: proba de madureza (19 anos) + proba específica. A proba demadureza versa sobre as materias comúns de bacharelato.• Especialidades:1. Deseño Gráfico: Coruña, Lugo, Ourense.2. Deseño de Productos: Santiago.3. Deseño de Interiores: Coruña, Lugo, Ourense4. Deseño de Moda: Santiago• Titulación: Título Superior de Deseño (na especialidade) equivalente a GraduadoUniversitario.
 38. 38. CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DEBENS CULTURAIS• Grao universitario. Formación para a conservación do patrimonio artístico.• Acceso:- Directo: co título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño.- Mediante proba específica: co título de bacharelato.- Mediante proba de madureza (19 anos) + proba específica: sen título de bacharelato.• Especialidades: Arqueoloxía, pintura, escultura, documento gráfico, textiles,mobiliario.• Única escola en Galicia (Pontevedra) coas especialidades de Escultura, Pinturae Arqueoloxía.• PROBA ESPECÍFICA: en xuño, non é preciso selectividade.1. Comentario de texto relacionado cos bens culturais.2. Coñecementos de 2 materias a elixir entre: Hª de España, Hª da Arte, Bioloxía, FQ.3. Aptitude plástica: debuxo (cun modelo), exercicio de cor, e un traballo práctico sobreaptitude plástica.
 39. 39. ARTE DRAMÁTICA• Ensinanzas de grao cunha duración de 4 anos.• Acceso:- Bacharelato + proba específica para cada especialidade.- De non ter o Bacharel: Ter 20 anos + proba de aptitudes + acreditarexperiencia profesional mediante unha memoria que se deberá defenderante un tribunal.• Onde estudar: Vigo.• Especialidades:Dirección de escena e dramaturxiaEscenografíaInterpretación
 40. 40. ENSINANZAS TÉCNICO - DEPORTIVAS• FINALIDADE: formación de adestradores, monitores e técnicos deportivos nunhamodalidade ou especialidade deportiva.• Organízanse en 2 graos:- Grao medio: Título de Técnico Deportivo nunha especialiade deportiva. Organízaseen dous niveis1º nivel: Máximo 1100 horas. Iniciación técnica e táctica para programar,adestrar nunha fase inicial ou acompañar aos xogadores ás competicións, participar naorganización de competicións e actividades e colaborar como auxiliar dun adestradorde nivel superior.2º nivel: Máximo 1100 horas. Perfeccionamento técnico e táctico paraprogramar, dirixir adestramentos, dirixir a deportistas e equipos, participar nodesenvolvemento de competicións e colaborar como auxiliar dun Tecnico Superior.- Grao Superior: Título de Técnico Superior nunha especialidade deportiva. Duraciónde máximo 1100 horas. Capacita para dirixir e coordinar a técnicos deportivos,planificar e dirixir o adestramento dos deportistas e equipos de alta competición,xestionar escolas deportivas. Este título da acceso a estudos universitarios.
 41. 41. ENSINANZAS TÉCNICO -DEPORTIVAS• TÍTULOS:- Fútbol (Culleredo, Pontevedra, Monforte de Lemos)- Fútbol sala (Ourense)- Deportes de inverno: esquí alpino, esquí de fondo e Snowboard.- Deportes de montaña e escalada.- Atletismo (Lugo)- Balonmán (Pontevedra)- Baloncesto (Vilagarcía)• REQUISITOS DE ACCESO:- Grao Medio: tít. ESO + proba específica. Sen titulación: 17 anos + proba específica+ proba de madureza.- Grao Superior: tít. bacharelato + tít. técnico medio. Sen titulación: 19 anos + probamadureza en xuño.• POSTOS DE TRABALLO: adestramento a equipos, deportistas, dirixir actividades nocampo da saúde e do turismo deportivo.
 42. 42. CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍADE GALICIA• Titulación propia da USC.• CENTRO PRIVADO: os precios varían entre 7300 e 10900 Euros(según se sexa interno ou externo).• ACCESO: BACHARELATO + PAU / Ciclo Superior.• PROBA DE ACCESO PROPIA: exame de inglés, test deaptitudes, proba de cálculo matemático, entrevista persoal.• TITULACIÓNS:CERTIFICADO DE ELABORACIÓN E XESTIÓN DE COCIÑA: xefede cociña de hotel, restaurante, restaurador independente.DIPLOMA SUPERIOR EN XESTIÓN HOSTALEIRA: dirección dehoteis e cadenas hostaleiras.
 43. 43. CENTROS RESIDENCIAISDOCENTES• CRD Vigo• CRD Ourense• CRD A Coruña- Solicitude no mes de maio, nopropio centro.- Valoración socioeconómica eacadémica.- Non se concede praza para repetircurso.- Estudos: bacharelato, FP, Ens.Réxime Especial, Estudos de grao.
 44. 44. BOLSAS DO MINISTERIO DEEDUCACIÓN• DESTINATARIOS:- 1º e 2º de Bach.- FP de Grao Medio eSuperior.- Ensinanzas de réximeespecial.• REQUISITOS:De tipo económico eacadémico.• DOTACIÓN:- Beca salario.- Compensatoria.- Residencia.- Material.- Deprazamentos.• COMO SOLICITAR:Prazo dende o 15 de agosto ao 1de outubro, a través da web doMinisterio: educacion.gob
 45. 45. SE DESEXAS MÁISINFORMACIÓNhttp://monicadizorienta.blogspot.com

×