Charla orientación 1º bacharelato 2013

2,139 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Charla orientación 1º bacharelato 2013

 1. 1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES Terra de Soneira Marzo 2013
 2. 2. QUE ESTUDAR DESPOIS DOBACHARELATO 1º ESTUDOS UNIVERSITARIOS. 2º FORMACIÓN PROFESIONAL.3º ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL.
 3. 3. Sistema Ferrol Universitario de Galicia Coruña Santiago Lugo 3 universidadesPontevedra 7 campus Ourense Vigo
 4. 4. Créditos ECTS European Credit Transfer and Acumulation System (Sistema Europeo de Transferencia e Acumulación de Créditos). Unidade de medida do haber académico, baseada na carga de traballo que o estudante debe realizar para superar as materias establecidas no plan de estudos. Integra tanto as ensinanzas teóricas como prácticas, así como as horas de estudo e traballo persoal: clases, titorías, prácticas, visitas externas, traballo individual e en grupo, preparación de exames, o exame, … . Un curso son 60 ECTS. Un ECTS son 25 horas de traballo. Son comparables entre os distintos países, polo que o ECTS facilita a mobilidade.
 5. 5. Estrutura dos estudos superiores baseada noEspazo Europeo de Educación Superior (EEES) 3º ciclo  Título de Doutor  Cursos, seminarios ou outras actividades dirixidas á Ensinanzas formación investigadora + Tese de Doutoramento.  Formación avanzada en técnicas de investigación de Posgrao 2º ciclo  Título de Máster  Entre 60-120 créditos ECTS  Traballo ou proxecto de máster.  Formación avanzada, Especialización académica ou profesional ou inicio en tarefas investigadoras Ensinanzas 1º ciclo  Título de Grao correspondente de  240 créditos ECTS  Traballo ou proxecto de grao Grao  Formación de carácter xeral e de Capacitación para o exercicio profesional
 6. 6. 5 RAMAS DECOÑECEMENTO Ciencias Sociais e xurídicas. Artes e Humanidades. Ciencias da Saúde. Ciencias. Enxeñaría e arquitectura.Están adscritas a estas ramas de coñecemento AS MATERIAS DE BACH E OS GRAOS E OS CICLOS SUPERIORES.
 7. 7. ACCESO Á UNIVERSIDADEPARA OS TITULADOS PARA OS TITULADOS EN FP SUPERIOR: DE BACHARELATO: -Teñen acceso directo.-Superar as PAU (a fase xeral),alomenos con un 4. - Non se reserva un nº de prazas para estes titulados, senón que-A nota de acceso será a nota entran só coa nota media domedia ponderada entre as PAU expediente en igualdade cos(40%) e a media de bacharelato titulados de bacharelato.(60%), acadando en totalalomenos un 5. - Só se terá en conta que o CS estea adscrito á rama de coñecemento da titulación en caso de EMPATE.
 8. 8. COMO MELLORAR A NOTA DEADMISIÓN NA UNIVERSIDADEPresentándome á fase específica e voluntaria.Elixindo materias vinculadas á rama de coñecemento da titulación elixida, e dentro destas, as consideradas como prioritarias para esa titulación.
 9. 9. AS PAUFase xeral : obrigatoria para os de bacharelato e de validez indefinida.Fase específica: voluntaria e con dous anos de validez. Permite mellorar a cualificación da nota media de Bach ou a nota media do CS.
 10. 10. FASE XERAL5 exercicios con dúas 1º Lingua Castelá e opcións diferentes, con 1h. Literatura. e ½ de tempo para cada exercicio. Podense realizar 2º Lingua Galega e Literatura. en castelá ou galego, excepto os de LC, LG e 3º Historia de España ou Inglés. Historia da Filosofía.Cada exame puntúase de 0 a 10 puntos, con dúas cifras 4º Lingua Estranxeira. decimais. 5º Materia de modalidade de 2º curso de Bacharelato.
 11. 11. Nota da fase xeralCada exame puntúase de 0 a 10 puntos, con dúas cifras decimais.A nota desta fase será a Media Aritmética das cualificacións de tódolos exercicios, de 0 a 10, con 3 cifras decimáis, arrondando á milésima máis próxima. Exemplo: 7´30 + 4´20 + 5´90 + 6´10 + 7´80 = 31 ´30/5 = 6´260
 12. 12. Superación da proba de acceso Cando se obteña unha nota igual ou maior a 5 puntos, depois de facer a media entre o bacharelato (60%) e a fase xeral (40%), expresada con dous decimais. É necesario acadar alomenos un 4 na fase xeral. Exemplo: - Nota de Bacharelato: 7´80 - Nota da fase xeral: 7´200 - Nota de acceso: (0´60*7´80) + (0´40*7´200) = 7´560 Non computa a materia de Relixión, na media de Bacharelato.
 13. 13. FASE ESPECÍFICA Exame dun máximo de 4 materias de 2º curso de calquera modalidade de bacharelato, diferentes da escollida na fase xeral. En cada exercicio preséntase dúas opcións diferentes, e poderán facerse en castelá ou galego. As materias escollidas deben pertencer á rama de coñecemento da titulación elixida. No caso de presentarse a máis de dúas materias e aprobar, só se terán en conta as dúas mellores notas, despois de aplicar os parámetros de ponderación. Ligazón: PARÁMETROS DE PONDERACIÓN
 14. 14. Cualificación da fase específica Cada unha das materias cualifícase de 0 a 10 con dúas cifras decimais. Hai que acadar alomenos un 5 para superar o exame. A nota acadada multiplícase por 0’1 (se pertenece á rama de coñecemento) ou 0´2 (se ademais se considera materia prioritaria), e súmase á nota de acceso á universidade. Exemplo: - Nota de Bacharelato: 7´80 - Nota da fase xeral: 7´200 - Nota de acceso: (0´60*7´80) + (0´40*7´200) = 7´560 - Nota da Materia 1 (prioritaria): 6´5 - Nota da Materia 2 (prioritaria): 6´5 - Puntos adicionais: (6´50*0´2) + (6´50*0´2) = 2´60 - Nota de admisión: 7´560 + 2´60 = 10´160
 15. 15. DIFERENTES NOTAS DE ADMISIÓN Nota media de bacharelato: 9´00 Os que soliciten diferentes Nota da fase xeral: 8´00 titulacións, ou a mesma titulación en diferentes Nota de admisión antes de realizar a fase universidades, poden ter específica: (0´60*9´00) + (0´40*8´00) = 8´600 diferentes notas de admisión, Fase específica: en función da ponderación (0 Materia 1: Química 8´50 ´1 ou 0´2) das materias Materia 2: Bioloxía 8´20 elixidas na fase específica, que lle conceda cada titulación de Na universidade onde quere estudar Medicina tanto cada universidade. Química como Bioloxía considéranse materias prioritarias e, polo tanto, teñen multiplicador de 0´2. No caso deste estudante, a súa nota de admisión para Poñamos un exemplo dun Medicina nesta Universidade sería: (0´60*9´00) + (0 estudante que ten as ´40*8´00) + (0´2*8´50) + (0´2*8´20) = 11´940 seguintes notas e que quere Se ademais decide solicitar praza noutra titulación da mesma rama de coñecemento (Nutrición Humana e estudar Medicina ou Dietética de Ciencias da Saúde), pero onde Química Nutrición: non se considera asignatura prioritaria, o multiplicador para esta materia será 0´1. Entón, a súa nota de admisión sería: (0´60*9´00) + (0´40*8´00) + (0´2*8 ´50) + (0´1*8´20) = 11´12
 16. 16. Admisión nas titulacións de GRAOcon límite de prazas Cando hai máis solicitudes que prazas, as universidades públicas empregan a nota de admisión para ordenar as solicitudes de maior nota ata a menor. O último estudante que consigue entrar marca a nota de corte, que sirve de referencia para o seguinte curso. Ligazón coas NOTAS DE CORTE. No caso de empate, se procede de bacharelato, terá preferencia o estudante que na fase xeral fixera o exame dunha materia vinculada á rama de coñecemento da titulación á que se opta. No caso dos titulados en FP, en caso de empate, terá preferencia o estudante cuxo título estea adscrito á rama de coñecemento na que se atope o grao que queira cursar. Para ver os vínculos entre materias de bacharelato: ligazón VÍNCULACIÓN MATERIAS DE BACH. Para ver vínculos entre os CS de FP coas ramas de coñecemento Universitarias: Ligazón ADSCRICIÓN DOS CICLOS SUPERIORES COAS RAMAS DE COÑECEMENTO.
 17. 17. Admisión nas titulacións de GRAOsen límite de prazas Para os que proceden de bacharelato tan só precisan superar as PAU (a fase xeral) e acadar unha media ponderada de alomenos un 5. Os que proceden dun Ciclo de FP superior teñen acceso directo. Para ver as titulacións con e sen límite: Ligazón TITULACIÓNS.
 18. 18. A FORMACIÓNPROFESIONAL ESPECÍFICA
 19. 19. As ensinanzas de Formación Profesional teñen como finalidade proporcionar a competencia necesaria para:  O exercicio cualificado dunha profesión.  Comprender:  A organización e as características do sector produtivo correspondiente.  A súa lexislación laboral básica.  Os dereitos e obrigas que dela se derivan.  Os mecanismos polos que se accede a un emprego.
 20. 20. CARACTERÍSTICASContidos organizados en MÓDULOS PROFESIONAIS cuxo número é variable.Organízanse en FAMILIAS PROFESIONAIS: “Conxunto de ciclos formativos con características e contidos afíns a un sector productivo”.Dentro de cada familia profesional ofértanse CICLOS DE GRAO MEDIO e CICLOS DE GRAO SUPERIOR.
 21. 21. COMO SE ORGANIZAN ASENSINANZAS? OS MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) ADMINIST., XESTIÓN E COMERC. NA PEQUENA EMPRESA REL. NO CONTORNO DO TRAB. PROXECTO INTEGRADO F.C.T.
 22. 22. O MÓDULO DE FCT Consiste na realización de prácticas nunha empresa na fase final do ciclo. Ten unha duración de 3 meses. É preciso superar tódolos módulos para acceder ás practicas en empresa. Non é remunerado. Pódese convalidar se se acredita ter traballado alomenos un ano no sector correspondente. Ofértanse bolsas de desprazamento.
 23. 23. A AVALIACIÓN  Pódese repetir a matrícula en cada módulo 2 veces como máximo.  Utilízase a nota numérica para todos os módulos excepto para o de FCT que se avalía con APTO ou NON APTO.  Avaliación continua con exames trimestrais e con posibilidade de recuperar os módulos pendentes nunha proba extraordinaria en xuño.  Os que teñan módulos pendentes non poderán ir á FCT polo que recibirán ensinanzas de recuperación durante o período ordinario que dura a FCT e posteriormente realizarán as prácticas.  ASISTENCIA OBRIGATORIA.
 24. 24. A nova formación profesional Acceso a calquera estudo Ampliación da duración universitario desde calquera de todos os ciclo formativo ciclos a 2.000 horas de grao superior Validación dos estudos de Equiparación da titulación FPGS por créditos co resto dos países da universitarios (Sistema comunidade europea Europeo de transferencia de créditos) Certificado de prevención Nova distribución dos de riscos laborais grupos profesionais na lei (nivel básico) e do estatuto básico carné profesional do empregado público
 25. 25. Niveis de cualificación Nivel 1. Competencia en activida- PCPI des simples. Niveis de Nivel 2. Capacidade de utilizar Cualificación da CM instrumentos e técnicas propias. ComunidadeEconómica Europea Nivel 3. Competencias en activi- CS dades con dominio de técnicas. Nivel 4. Competencia nun con- xunto de actividades complexas. Nivel 5.Competencia nun amplo conxunto de actividades moi complexas con autonomía.
 26. 26. QUE SAÍDAS TEÑEN OS CICLOS DE GRAOSUPERIOR? Traballo por conta allea: en calquera empresa que realice a actividade no sector productivo ó que pertence a súa familia profesional: - Xefe de equipo: organizando, programando e supervisando a actividade productiva. - Baixo a supervisión de Arquitectos, enxeñeiros, graduados universitarios. Traballo por conta propia (autómo): xestor dunha pequena empresa ou taller.
 27. 27. Acceso a todos os estudosuniversitarios- Non se reservan prazas en titulacións universitarias para os que accedan cun título de FP Superior. Non se precisan as PAU, só para mellorar nota.- Accédese por nota media do ciclo. En caso de empate terán opción preferente os que cursasen un ciclo adscrito á rama de coñecemento na que se atope o grao que quere cursar: Ligazón ACCESO Á UNIVERSIDADE DENDE OS CICLOS.- Nos graos pódese obter recoñecemento de créditos: Ligazón CONVALIDACIÓNS DÉ MÓDULOS POR CRÉDITOS UNIVERSITARIOS.
 28. 28. Formación Profesionaloferta formativa 23 familias profesionais. 143 ciclos formativos. ◦ 64 ciclos medios. ◦ 79 ciclos superiores. Próximas a publicar 3 novas familias: ◦ Industrias extractivas ◦ Seguridade e medioambiente ◦ Artes e artesanías
 29. 29. CONSULTAR A OFERTA E O DESEÑO DOS CICLOSLigazón FOLLETOS INFORMATIVOS.Ligazón OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS.Ligazón CO DESEÑO CURRICULAR DOS CICLOS.
 30. 30. Acceso á Formación Profesional Grao medio Grao superior Acceso directo: título de Acceso directo: título de Graduado en Educ. Secundaria Bacharelato ou equivalente Obrigatoria ou equivalente Proba de acceso: ter 19 anos Proba de acceso: ter 17 anos ou 18 anos co título de técnico dunha familia afínProbas libres para a obtención do Probas libres para a obtención do título de Técnico título de Técnico Superior Acreditación de competencias Acreditación de competencias
 31. 31. DISTRIBUCIÓN DAS PRAZASDISPOÑIBLES80% Acceso directo20% Acceso mediante proba(SON EXCLUÍNTES)10% discapacitados3% deportistas de alto nivel galegos3% deportistas de alto nivel nacionais
 32. 32. Inscrición: XaneiroLugares: secretarias dos centros onde se impartan ciclos formativosRealización das probas: Abril Lingua galega Matemáticas Parte común Lingua castelá Opción A: economía da empresa, lingua estran- xeira (inglés ou francés) e filosofía e cidadanía Opción B: debuxo técnico, tecnoloxía industrial Parte específica e física Opción C: ciencias da terra e ambientais, química e bioloxía
 33. 33. Opcións por familias profesionais nas probas deacceso a CFGSOpcións segundo familias profesionais derivadas Opcións segundo familias profesionais derivadas da da LOXSE LOE Opción AAdministración. Administración e xestión.Comercio e márketing. Comercio e márketing.Hostalaría e turismo. Hostalaría e turismo.Servizos socioculturais e á comunidade Servizos socioculturais e á comunidadeComunicación, Imaxe e son (só o ciclo Comunicación, Imaxe e son (só o ciclo dede Produción de audiovisuais, radio e Produción de audiovisuais, radio eespectáculos) espectáculos)
 34. 34. Opcións por familias profesionais nas probas deacceso a CFGSOpcións segundo familias profesionais derivadas da Opcións segundo familias profesionais derivadas LOXSE da LOE Opción BActividades Marítimo-pesqueiras (agás o ciclo de Artes gráficas“produción acuícola) Edificación e obra civilArtes gráficas Electricidade e electrónicaEdificación e obra civil Imaxe e son (agás o ciclo de Produción deElectricidade e electrónica audiovisuais, radio e espectáculos)Comunicación, Imaxe e son (agás o ciclo de Produción Enerxía e augade audiovisuais, radio e espectáculos) Fabricación MecánicaFabricación Mecánica Informática e comunicaciónsMadeira e Moble Instalación e mantenementoInformática Madeira, moble e cortizaMantemento e servizos á produción Marítimo-Pesqueira (agás o Ciclo de ProduciónMantemento de vehículos autopropulsados acuícola)Téxtil, confección e pel (agás “Curtidos” e “Procesos Transporte e mantemento de vehículosde ennobrecemento téxtil”) Téxtil, confección e pel (agás “Curtidos” e “ProcesosVidro e cerámica de ennobrecemento téxtil”) Industrias extractivas Vidro e cerámica
 35. 35. Opcións por familias profesionais nas probas deacceso a CFGSOpcións segundo familias profesionais derivadas Opcións segundo familias profesionais derivadas da da LOXSE LOE Opción CActividades Agrarias. Agraria.Actividades físicas e deportivas Actividades físicas e deportivas.Imaxe persoal Imaxe persoalIndustrias alimentarias. Industrias alimentariasActividades marítimo-pesqueiras (só o ciclo Marítimo-pesqueira (só o ciclo de “Produciónde “Produción acuícola”) acuícola”)Química Química.Téxtil, confección e pel (só os ciclos de Seguridade e medio ambiente.“Curtidos” e “Procesos de ennobrecemento Téxtil, confección e pel (só os ciclos detéxtil”). “Curtidos” e “Procesos de ennobrecementoSanidade téxtil”) Sanidade Seguridade e Medioambente
 36. 36. Acceso a ciclos a través dobacharelato1º Cursar a modalidade de bacharelato que se determine para cada ciclo coas materias vinculadas a el.2º Cursar a modalidade de bacharelato que se determine sen algunha das materias vinculadas ao ciclo.3º Cursar algunha modalidade de bacharelato. Dentro de cada un dos colectivos a orde de prioridade virá determinada por:1º Maior nota media do expediente académico.2º Maior nota ou nota media nas materias vinculadas.Ligazón VINCULACIÓNS BACHARELATOS COS CICLOS DE GRAO SUPERIOR.
 37. 37. AS ENSINANZAS DERÉXIME ESPECIAL
 38. 38. Ensinanzas artísticas Ensinanzas Idiomas deportivas Artes plásticas Música e Danza Arte dramática e deseño– Nivel – Ciclos – Grao – Estudos – Ciclos básico medios. elemental superiores. medios.– Nivel – Ciclos – Grao – Ciclos superiores. medio Profesional superiores. – Estudos– Nivel superiores de – Estudos avanzado deseño. superiores. – Estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais.
 39. 39. IDIOMAS ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS: centros especializados no ensino das diferentes linguas estranxeiras e do estado. TRES NIVEIS: - Nivel básico: 2 cursos coa finalidade de usar o idioma a nivel cotián. - Nivel Intermedio: 1 curso coa finalidade de usar o idioma en situacións específicas. - Nivel Avanzado: 2 cursos coa finalidade de conseguir o dominio do idioma oral e escrito a nivel xeral e específico. TITULACIÓN: Certificación oficial. ASISTENCIA: diaria, alterna, intensiva ACCESO: Dous primeiros cursos de ESO. Posibilidade de facer proba de nivel. Co título de bacharelato accédese directamente ao nivel intermedio da 1ª lingua estranxeira cursada. MODALIDADES DE ENSINO:  Oficial presencial  Libre  A distancia: Programa THAT´S ENGLISH ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS: Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Monforte, Ribadeo, Viveiro, Ourense, Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, Carballo, Cee. IDIOMAS: Inglés, francés, alemán, italiano, galego, portugués, ruso, árabe, español, xaponés, chinés.
 40. 40. SAÍDAS LABORAIS DO ESTUDO DOSIDIOMAS - Puntua nas oposicións de primaria e secundaria. - Cada curso equivale a créditos de libre elección nas titulacións universitarias galegas. - O certificado de nivel avanzado xunto co título de Graduado Universitario permite opositar a profesor de ensino secundario ou Escolas Oficiais de Idiomas impartindo clase do idioma estudiado. - O certificado de nivel avanzado permite aos mestres impartir clase no 1º ciclo de ESO. - O certificado de nivel avanzado valida a materia no Grao de Maxisterio. - Certificados de recoñecido prestixio e que se teñen en conta en baremos para a concesión de bolsas, intecambios, determiñados empregos.
 41. 41. ESTUDOS DE MÚSICA E DANZA GRAO ELEMENTAL: Dura 4 cursos (de 8 a 14 anos). GRAO PROFESIONAL: Dura 6 cursos (accédese superando unha proba de aptitudes musicais ou de danza). Acádase un título que capacita para incorporarse a o mundo laboral de bandas de música, como bailarín ou en escolas de música ou danza. GRAO SUPERIOR: Dura 4 cursos. Accédese mediante proba e título de bacharel. + grao medio. Acádase un Título equivalente a graduado universitario.CENTROS: Conservatorios (elementais, profesionais e superiores), en centros autorizados e escolas de música (públicas ou privadas).
 42. 42. ENSINANZAS DE ARTES PLÁSTICAS EDESEÑO Ciclos de grao medio: Título de ESO + proba específica / proba de madurez. Ciclos de grao superior: - Acceso directo: bacharelato de artes plásticas, deseño e imaxe. - Acceso con outro bacharelato: Superar unha proba específica: * Coñecementos histórico – artísticos (comentario de texto sobre unha obra de artes plásticas e responder a preguntas). * Realizar un debuxo ou bosquexo sobre un tema proposto. * Cos bosquexos e debuxos do anterior exercicio realizar un traballo relacionado co ciclo ó que se quere acceder. - Acceso sen título de bacharelato: proba de madurez (19 anos) + proba específica. Esta proba de madurez permite entrar en calquera CS e consta do exame das materias comúns do bacharelato + exame de Historia da Arte. - Datas: xeralmente en xuño. Para acadar o título é preciso superar un proxecto final. Teñen unha parte de formación práctica na empresa ao rematar os módulos no centro educativo. Obtense o título de técnico superior que da acceso á universidade.
 43. 43. Escolas de artes e superiores de deseño Mestre Mateo Pablo Picasso Ramón Falcón Antonio Faílde (Santiago) (A Coruña) (Lugo) (Ourense) – Artes – Artes – Gravado e – FotografíaCiclos aplicadas da aplicadas da técnicas de artísticasuperiores escultura escultura estampacióndasfamilias de – Fotografía – Fotografía – Fotografía – Ilustraciónartes artística artística artísticaplásticas edeseño. – Xoiaría – Ilustración – Cerámica artística artística – Arquitectura efímera
 44. 44. ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO Finalidade: innovación industrial. Duración: 3 cursos + proxecto final de fin de carreira. Acceso: 1. Directo: co título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño. 2. Co título de Bacharelato: Proba específica (sobre Hª da Arte, Deseño, Debuxo) 3. Sen tít. de Bach.: proba de madureza (19 anos) + proba específica. A proba de madureza versa sobre as materias comúns de bacharelato. Datas: Xeralmente en xuño. Especialidades: 1. Deseño Gráfico: Coruña, Lugo, Ourense. 2. Deseño de Productos: Santiago. 3. Deseño de Interiores: Coruña, Lugo, Ourense 4. Deseño de Moda: Santiago Titulación: Título Superior de Deseño (na especialidade) equivalente a Graduado Universitario.
 45. 45. CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENSCULTURAIS Grao universitario. Formación para a conservación do patrimonio artístico. Acceso: - Directo: co título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño. - Mediante proba específica: co título de bacharelato. - Mediante proba de madureza (19 anos) + proba específica: sen título de bacharelato. Especialidades: Arqueoloxía, pintura, escultura, documento gráfico, textiles, mobiliario. Única escola en Galicia (Pontevedra) coas especialidades de Escultura, Pintura e Arqueoloxía. PROBA ESPECÍFICA: en xuño, non é preciso selectividade. 1. Comentario de texto relacionado cos bens culturais. 2. Coñecementos de 2 materias a elixir entre: Hª de España, Hª da Arte, Bioloxía, FQ. 3. Aptitude plástica: debuxo (cun modelo), exercicio de cor, e un traballo práctico sobre aptitude plástica.
 46. 46. ARTE DRAMÁTICA Ensinanzas de grao cunha duración de 4 anos. Acceso: - Bacharelato + proba específica para cada especialidade. - De non ter o Bacharel: Ter 20 anos + proba de aptitudes + acreditar experiencia profesional mediante unha memoria que se deberá defender ante un tribunal. Onde estudar: ESAD de Vigo Especialidades:  Dirección de escena e dramaturxia  Escenografía  Interpretación A proba específica: 1º Análise dun texto teatral. 2º Varias probas prácticas diferentes en función da especialidade.
 47. 47. ENSINANZAS TÉCNICO - DEPORTIVAS FINALIDADE: formación de adestradores, monitores e técnicos deportivos nunha modalidade ou especialidade deportiva. Organízanse en 2 graos: - Grao medio: Título de Técnico Deportivo nunha especialiade deportiva. Organízase en dous niveis 1º nivel: Máximo 1100 horas. Iniciación técnica e táctica para programar, adestrar nunha fase inicial ou acompañar aos xogadores ás competicións, participar na organización de competicións e actividades e colaborar como auxiliar dun adestrador de nivel superior. 2º nivel: Máximo 1100 horas. Perfeccionamento técnico e táctico para programar, dirixir adestramentos, dirixir a deportistas e equipos, participar no desenvolvemento de competicións e colaborar como auxiliar dun Tecnico Superior. - Grao Superior: Título de Técnico Superior nunha especialidade deportiva. Duración de máximo 1100 horas. Capacita para dirixir e coordinar a técnicos deportivos, planificar e dirixir o adestramento dos deportistas e equipos de alta competición, xestionar escolas deportivas. Este título da acceso a estudos universitarios.
 48. 48. ENSINANZAS TÉCNICO -DEPORTIVAS TÍTULOS: - Fútbol (Culleredo, Pontevedra, Monforte de Lemos) - Fútbol sala (Ourense) - Deportes de inverno: esquí alpino, esquí de fondo e Snowboard. - Deportes de montaña e escalada. - Atletismo (Lugo) - Balonmán (Pontevedra) - Baloncesto (Vilagarcía) REQUISITOS DE ACCESO: - Grao Medio: tít. ESO + proba específica. Sen titulación: 17 anos + proba específica + proba de madureza. - Grao Superior: tít. bacharelato + tít. técnico medio. Sen titulación: 19 anos + proba madureza en xuño. POSTOS DE TRABALLO: adestramento a equipos, deportistas, dirixir actividades no campo da saúde e do turismo deportivo.
 49. 49. CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍADE GALICIA Titulación propia da USC. CENTRO PRIVADO: os precios varían entre 7300 e 10900 Euros (según se sexa interno ou externo). ACCESO: BACHARELATO + PAU / Ciclo Superior. PROBA DE ACCESO PROPIA: exame de inglés, test de aptitudes, proba de cálculo matemático, entrevista persoal. TITULACIÓNS:  CERTIFICADO DE ELABORACIÓN E XESTIÓN DE COCIÑA: xefe de cociña de hotel, restaurante, restaurador independente.  DIPLOMA SUPERIOR EN XESTIÓN HOSTALEIRA: dirección de hoteis e cadenas hostaleiras.
 50. 50. 2º Bacharelato Humanidades e Ciencias Sociais MATRÍCULA 2º BACHARELATO MATERIAS COMÚNS ITINERARIOS (escoller un )  Itinerario 1 OPTATIVA (Numerar do 1 ao 3)  Economía de empresa.  Literatura universal.  Historia de España.  Matemáticas aplicadas ás  Historia da arte.  Historia da filosofía. ciencias sociais II.  Francés.  Xeografía.  Lingua castelá e literatura II.  Itinerario 2 OPTATIVA (Numerar do 1 ao  Lingua galega e literatura II 3)  Latín.  Economía de empresa. 1º Lingua Estranxeira (escoller unha)  Xeografía.  Francés.  Inglés  Historia da arte.  Grego.  Francés Alternativas de relixión (escoller unha)  Itinerario 3 OPTATIVA (Numerar do 1 ao3)  Atención educativa  Latín.  Economía de empresa.  Relixión católica  Xeografía.  Francés.  Literatura universal.  Grego.
 51. 51. 2º Bacharelato Ciencias e Tecnoloxía MATRÍCULA 2º BACHARELATO MATERIAS COMÚNS ITINERARIOS (escoller un )  Itinerario 1 OPTATIVA (Numerar do 1 ao 5)  Química  Bioloxía .  Debuxo técnico II  Historia de España.  Ciencias da Terra.  Economía.  Matemáticas II.  Francés.  Historia da filosofía.  Métodos estatísticos.  Lingua castelá e literatura II.  Itinerario 2 OPTATIVA (Numerar do 1 ao 5 )  Debuxo técnico II  Lingua galega e literatura II  Matemáticas II.  Bioloxía.  Física.  Métodos estatísticos.  Química.  Francés.  Economía. 1º Lingua Estranxeira (escoller unha)  Inglés  Itinerario 3 OPTATIVA (Numerar do 1 ao 4)   Bioloxía. Francés  Matemáticas II.  Química.  Física.  Economía.  Debuxo técnico II. Alternativas de relixión (escoller unha)  Francés.  Atención educativa  Relixión católica  Itinerario 4 OPTATIVA (Numerar do 1 ao 4)  Química.  Matemáticas II.  Debuxo técnico II.  Física.  Francés.  Tecnoloxía Industrial II.  Métodos estatísticos.
 52. 52. FINGrazas pola atención prestada

×