Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ABAU e acceso universidade 2018

1,060 views

Published on

Sesión informativa con 2º de bacharelato sobre ABAU e acceso á universidade

Published in: Education
 • Be the first to comment

ABAU e acceso universidade 2018

 1. 1. ABAU e Acceso á Universidade 2018 2º BACHARELATO Xaneiro - Abril 2018 Mónica Diz Besada
 2. 2. AS TRES UNIVERSIDADES DE GALICIA
 3. 3. Sistema Universitario de Galicia 3 universidades 7 campus Ferrol Coruña Lugo Santiago Pontevedra Ourense Vigo
 4. 4. Créditos ECTS EuropeanCredit Transfer and Acumulation System(Sistema Europeo de Transferencia e Acumulación de Créditos). Unidade de medida do haber académico, baseada na cargade traballo que o estudante debe realizar para superar as materias establecidas no plan de estudos. Integratanto as ensinanzas teóricas como prácticas, así como as horas de traballo persoal: clases, titorías, prácticas, visitas externas, traballo individual e en grupo, preparación de exames, o exame, … . Un curso son 60 ECTS. Un ECTS son 25-30 horas de traballo. Son comparables entre os distintos países, polo que o ECTS facilita a mobilidade.
 5. 5. 1º ciclo  Título de Grao correspondente  240 créditos ECTS (60 créditos por curso)  Traballo ou proxecto de grao  Formación de carácter xeral e de Capacitación para o exercicio profesional Ensinanzas de Posgrao 2º ciclo  Título de Máster  Entre 60-120 créditos ECTS  Traballo ou proxecto de máster.  Formación avanzada, Especialización académica ou profesional ou inicio en tarefas investigadoras.  O exercicio da profesión nalgúns campos laborais esixe como requisito un determinado máster. 3º ciclo  Título de Doutor  Entre 2 ou 3 anos  Cursos, seminarios ou outras actividades dirixidas á formación investigadora + Tese de Doutoramento.  Formación avanzada en técnicas de investigación Ensinanzas de Grao Estrutura dos estudos superiores baseada no Espazo Europeo de Educación Superior (EEES)
 6. 6. 5 RAMAS DE COÑECEMENTO 5 ramas de coñecemento Artes e Humanidades Ciencias Sociais e Xurídicas Enxeñaría e arquitectura Ciencias da Saúde Ciencias
 7. 7. Adscrición ás ramas de coñecemento 1. Artes e humanidades 2. Ciencias Sociais e xurídicas 3. Enxeñaría e arquitectura 4. Ciencias 5. Ciencias da saúde As materias de bacharelato (de modalidade) Os Ciclos de grao Superior Os graos Universitarios
 8. 8. ACCESOÁ UNIVERSIDADE PARA OS TITULADOS DE BACHARELATO:  Superar a ABAU (a Parte Obrigatoria), alomenos cun 4.  A nota de acceso será a nota media ponderada entre a ABAU (40%) e a media de bacharelato (60%), acadando en total alomenos un 5. PARA OS TITULADOS EN FP SUPERIOR:  Teñen acceso directo.  Non se reserva un nº de prazas para estes titulados, senón que entran só coa nota media do expediente en igualdade cos titulados de bacharelato. • NMA (Nota Media de Acceso): Suma das cualificacións numéricas dos módulos, cualificados de 1 a 10, sen decimais, e dividindo o resultado obtido polo número total dos módulos. • Non serán computados os módulos de FCT nin os que fosen obxeto de validación.  Só se terá en conta que o CS estea adscrito á rama de coñecemento da titulación en caso de EMPATE.
 9. 9. A avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) Parte Voluntaria: Permite mellorar a nota de acceso. Validez de dous anos Nota máxima de 14 Parte Obrigatoria: Validez indefinida Nota máxima de un 10
 10. 10. COMO MELLORAR A NOTA DE ADMISIÓN NA UNIVERSIDADE 1º Presentándome á Parte Voluntaria da ABAU 2º Elixindo materias vinculadas á rama de coñecemento da titulación elixida.
 11. 11. PARTE OBRIGATORIA DA ABAU  Versará sobre as materias troncais de 2º de bacharelato.  5 Exercicios con dúas opcións diferentes.  Con 90´ de duración e 30´de descanso entre exames.  Pódense realizar en castelá ou galego excepto LC, LG e L. Estranxeira 1º Lingua Castelá e Literatura II 2º Lingua Galega e Literatura II 3º Historia de España 4º Primeira Lingua Estranx.II Alemán, Francés, Inglés, Italianoe Portugués 5º Materia troncal vinculada á modalidade: Matemáticas II Matemáticas Aplicadas II Latín II Fundamentos da Arte II
 12. 12. Materias da parte obrigatoria da ABAU CIENCIAS HUMANIDADES CIENCIAS SOCIAIS ARTES Historia de España Lingua Castelá e Literatura II Primeira Lingua Estranxeira II Lingua Galega e Literatura II Matemáticas II Latín II Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II Fundamentosda Arte II
 13. 13. Nota da PARTE OBRIGATORIA Cada exame puntúase de 0 a 10 puntos, con tres cifras decimais. A nota desta fase será a Media Aritmética das cualificacións de todos os exercicios, de 0 a 10, con 2 cifras decimais, arrondando á milésima máis próxima. Exemplo: 7´300+ 4´200 + 5´900 + 6´100 + 7´800 = 31´30/5 = 6´26
 14. 14. Superación da ABAU Cando se obteña unha nota igual ou maior a 5 puntos,depois de facer a media entre o bacharelato (60%) e a Parte Obrigatoria (40%), expresada con dous decimais. É necesario acadar alomenos un 4 na Parte Obrigatoria. Exemplo: • Nota de Bacharelato: 7´80 • Nota da Parte Obrigatoria7´20 • Nota de acceso: (0´60*7´80)+ (0´40*7´20)=7´56 Computan todas as materias na media de Bacharelato.
 15. 15. Parte voluntaria da ABAU Examedun máximo de 4 materias a escoller de entre as materias de opción do bloque das materias troncais de calquera modalidade, e/ou das materias xerais troncais de modalidade distintas daquela da que se examinenna Parte Obrigatoria En cada exercicio preséntase dúas opcións diferentes,e poderán facerse en castelá ou galego. Cada examedurará 90´e haberá 30´de descansoentre exames. As materias escollidas para que puntúen deben acadar unha puntuación mínima de 5 e ser ponderables para a titulación elixida. A nota terá validez durante os dous cursos académicos seguintes. No caso de presentarse a máis de dúas materias e aprobar, só se terán en conta as dúas mellores notas, despois de aplicar os parámetros de ponderación. Taménse considera ponderable a nota da materia troncal xeral de modalidade, obxeto de examena Parte Obrigatoria.
 16. 16. PARTE VOLUNTARIA DA ABAU Materias da parte voluntaria da ABAU
 17. 17. EXEMPLO: Grao de PSICOLOXÍA Rama de coñecemento:CIENCIAS DA SAÚDE As únicas materias ponderables en C. Saúde son: - Bioloxía(0.2) - Física (0.1) - Matemáticas II (0.1) - Química (0.1) Polo tanto se desexo mellorar a miña nota de admisión para o grao de Psicoloxía debo presentarmesolamente ás materias ponderables.
 18. 18. Como interpretar as «TÁBOAS DE PONDERACIÓNS» DA PARTE VOLUNTARIA da ABAU_actualizadas en abril 2018
 19. 19. Cualificación da PARTE VOLUNTARIA  Cada unha das materias cualifícase de 0 a 10 con dúas cifras decimais. Hai que acadar alomenos un 5 para superar o exame.  A nota acadada multiplícase por 0’1 ou 0´2 O valor resultante súmase á nota de acceso á universidade obtida na fase anterior (nota media entre a Parte Voluntaria e o Bacharelato) - Nota de Bacharelato: 7´80 - Nota da Parte Obrigatoria: 7´200 - Nota de acceso: (0´60*7´80)+ (0´40*7´200)=7´560 - Nota da Materia 1 (0´2): 6´5 - Nota da Materia 2 (0´2): 6´5 - Puntos adicionais: (6´50*0´2)+ (6´50*0´2)= 2´60 - Nota de admisión:7´560 + 2´60 = 10´160 Por exemplo:
 20. 20. Nota de acceso ≠ Nota de admisión NOTA De acceso É a nota mínima que permite obter o dereito a acceder a calquera universidade española pública ou privada. Consíguese superando o bacharelatoe a Parte Obrigatoria da ABAU cunha nota media de 5 como mínimo, e un máximo de 10 puntos. De admisión Nota que permite conseguir o acceso a un determinado grao nunha universidade particular.A nota pode oscilar entre 5 e 14 puntos. A “nota de corte” infórmanos da nota de admisión que conseguiu o último solicitante matriculado nun grao.
 21. 21. COMO SE CALCULAN AS NOTAS DE ACCESO E ADMISIÓN
 22. 22. PODERASE OBTER DIFERENTES NOTAS DE ADMISIÓN? Os que soliciten diferentes titulacións, poden ter diferentes notas de admisión, en función da ponderación (0´1 ou 0´2) das materias elixidas na Parte Voluntaria, que lle conceda cada titulación.
 23. 23. Por Exemplo: Nota media de bacharelato: 9´00 Nota da Parte Voluntaria: 8´00 Nota de admisión antes de realizar a Parte Voluntaria: (0´60*9´00) + (0´40*8´00) = 8´600 Parte Voluntaria: Materia 1: Química 8´50 Materia 2: Bioloxía 8´20 Materia troncal xeral da parte Obrigatoria (Matemáticas II): 7´00  Na universidade onde quere estudiar Mediciña, tanto Química como Bioloxía teñen multiplicador de 0´2, e Matemáticas II pondera 0´1.  No caso deste estudante, a súa nota de admisión para Mediciña sería: (0´60*9´00) + (0´40*8´00) + (0´2*8´50) + (0´2*8´20) = 11´94  Se ademais decide solicitar praza noutra titulación da mesma rama de coñecemento (Psicoloxía), onde Bioloxía pondera 0´2, pero onde Química e matemáticas ponderan 0´1. Entón, a súa nota de admisión sería: (0´60*9´00) + (0´40*8´00) + (0´2*8´20) + (0´1*8´50) = 11´09
 24. 24. Admisión nas titulacións de GRAO con límite de prazas Cando hai máis solicitudes que prazas, as universidadespúblicas empregan a nota de admisión para ordenar as solicitudes de maior nota ata a menor. O último estudante que consigue entrar marca a nota de corte, que sirve de referencia para o seguinte curso.
 25. 25. Como interpretar as “notas de corte”
 26. 26. RECLAMACIÓNS ás cualificacións • Reclamación: Os exercicios sobre os que se presenta a reclamación serán revisados por outro corrector. A cualificación obtida será a que resulte desta revisión sempre que sexa superior, agás os erros de suma. Segunda corrección: o exame corríxese de novo por un corrector diferente. Coas dúas cualificacións faise a media e o resultado será a nota final, que pode ser igual, inferior ou superior. Se hai unha diferencia de + de 2 ptos. Haberá unha 3ª corrección. A cualificación será a media das 3 notas. RECLAMACIÓN Depois da 2ª correcciónpoderase presentar unha reclamación. A cualificación definitiva será a que resulte desta revisión, sempre que sexa superior.
 27. 27. Podo volver a presentarme para subir nota? Hai dúas convocatoriasanuais: - Ordinaria (xuño) - Extraordinaria (setembro) É posible presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar nota, tanto á parte obrigatoria (facela completa) ou a materias da parte voluntaria. Considerarase sempre a cualificación superior entre as obtidas. Para o acceso á universidade, en xuño teñen prioridade os que aprobaron ese ano en xuño, e os de anos anteriores.
 28. 28. XESTIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A ABAU SOLICITAR O TÍTULO DE BACHARELATO (datos do curso pasado) MATRÍCULA NA ABAU (datos do curso pasado) - Cubrir a instancia. - Cubrir o impreso de abono de taxas segundoa copia que se adxunta e pagar nunha das entidades colaboradoras: • Tarifa normal: 49´82 eu. • Tarifa familia numerosa 1ª ou 2ª categoría:24´94 (xeral) ou gratuíta (especial). - Fotocopia do DNI. - Fotocopia compulsada carné fª numerosa - Cubrir o impreso para a matrícula e asinalo. - Impresode abono das taxas (pagarnunha entidade colaboradora): • Tarifa normal: 63´67 eu. • Tarifa familia numerosa: 31´84 (xeral) ou gratuíta (especial). - Fotocopia DNI. - Fotocopia compulsada carné fª numerosa.
 29. 29. O IMPRESO DA ABAU NA PARTE OBRIGATORIA NA PARTE VOLUNTARIA  Marcar a Primeira Lingua Estranxeira cursada en bacharelato (Inglés, Francés, Alemán, Portugués e Italiano).  Marcar se procede Exención LINGUA GALEGA (opcional sólo para aqueles exentos en 2º de bacharelato).  Marcar a materia troncal de modalidade(Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Latín II, Fundamentos da Arte II).  Escoller unha, dúas, tres ou catro MATERIASTRONCAIS DE OPCIÓN, ou 2ª L.E.,ou TRONCAIS XERAIS diferentes da escollida na Parte Obrigatoria. ATENCIÓN ao escribir o CORREO ELECTRÓNICO e o TELF. MÓBIL.
 30. 30. Aplicación NERTA  Todo o proceso de inscrición na ABAU e na universidade pódese facer a través da aplicación telemática Nerta.  Hai que darse de alta aportando datos personais.  Posteriormente recíbese unha clave para poder entrar na aplicación.
 31. 31. Como se obtén o acceso a nerta Tras matricularse na ABAU no centro chégalle ao solicitante unha mensaxe por correo electrónico con instrucións para activar a conta. Facilítase un pin e un enlace onde hai que pinchar e hai que facelo rápido porque caduca. Ao pinchar no enlace veremos :
 32. 32. 1º Paso: activar a conta de usuario
 33. 33. 2º Paso: tras obter a clave entrar en nerta
 34. 34. 3º Paso: Entrar co nome de usuario e contrasinal
 35. 35. LUGAR DA ABAU En anteriores cursos o IES A Sardiñeira realizou as probas na COMISIÓN DELEGADA Nº 9: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS CAMPUS ELVIÑA
 36. 36. PRIMEIRO DÍA MATERIAS COMÚNS Mañá Tarde 9´00 a 10´00 PRESENTACIÓN 15´30 a 17´00 Lingua Galega e Literatura II 10´00 a 11´30 Lingua Castelá e Literatura II 17´00 a 17´30 Descanso 11´30 a 12´00 Descanso 17´30 a 19´00 Primeira Lingua Estranxeira II 12´00 a 13´30 Historia de España 19´00 Fin sesión 13´30 Fin sesión SEGUNDO DÍA MATERIAS TRONCAIS DE MODALIDADE E DE OPCIÓN Mañá Tarde 9´00 a 10´30 Matemáticas Aplicadas ás CCSS II Fundamentos da Arte II 16´30 a 17´30 Física Xeografía Cultura Audiovisual II 10´30 a 11´00 Descanso 17´30 a 18´00 Descanso 11´00 a 12´30 Matemáticas II Latín II 18´00 a 19´30 Química Grego II 12´30 a 13´00 Descanso 19´30 Fin sesión 13´00 a 14´30 Debuxo Técnico II Artes Escénicas 14´30 Fin sesión TERCEIRO DÍA MATERIAS TRONCAIS DE MODALIDADE E DE OPCIÓN Mañá Tarde 9´00 a 10´30 Bioloxía Historia da Arte II 10´30 a 11´00 Descanso 11´00 a 12´30 Xeoloxía Historia da Filosofía 12´30 a 13´00 Descanso 13´00 a 14´30 Economía da Empresa Deseño 14´30 Fin sesión Pendente de publicación pola CIUG os horarios da ABAU 2018
 37. 37. DOCUMENTACIÓN PARA O DÍA DO EXAME DNI ou pasaporte. Pluma ou bolígrafo azul ou negro, imborrable Material para Debuxo. Diccionarios Latín e Grego: cos apéndices gramaticais, pero non contidos literarios sobre a evolución do latín ó español. Os diccionarios serán revisados para comprobar se hai anotacións. Calculadora non programable, para matemáticas, Física e Química, Economía da empresa. Non permitido: móbil, smartwatch,reloxios intelixentes, En caso de detectar que un alumno copia instaráselle a saír da aula e puntuarase cun 0 ese exame.
 38. 38. NORMAS E INSTRUCIÓNS Todos os alumnos deberá acudir á presentación o primeiro día ás 9´00h. E logo presentarsea cada un dos exames á hora de comezo. Non está permitido teléfonos móbiles ninoutros dispositivos electrónicosagás calculadora non programable. No momento da presentación o tribunal asignará un posto de exame para cada alumnoque deberá ocupar en todas as probas. No momento da presentación o alumnado poderá facer cambios na matrícula da ABAU (en caso de detectar erros) mediante o formulario oficial. Non se pode abandonar a aula do exameata transcorrer 30´desdeo comezo. O acceso ó exameimplica sempre a entregado caderno de exame, aínda que se deixaseen branco. Ao comezo das probas o alumnado recibirá un xogo de adhesivos de código de barras que os identifica. Son persoais e intransferibles. No deberán modificarse nin dobrarse, e quedarán baixo resgardodo alumno. Recoméndase non deixar os adhesivos ao alcance doutras persoas. Haberá que manter os pavillóns auditivos despexados. Ver instrucións completas na web da CIUG
 39. 39. O CADERNO DE EXAME (anos anteriores) En cada examerecibirase un caderno formado por dúas follas A-3 (8 páxinas de tamaño A-4) e unha cabeceira adhesiva que hai que pegar na portada do caderno. Pódese redactar para as respostas todas as páxinas (as 7 páxinas)agás a primeira (portada). Non se pode arrincar nin engadir follas. Os exames son anónimose non poden asinarse nin levar marcas ou subliñados en cores que poidan permitir unha eventual identificación persoal. Recoméndasenon pegar os adhesivos ata remataro examepor se se ten que cambiar o caderno. Ao sair da aula deberase entregar o caderno debidamente etiquetado a un membro do tribunal, ainda que se deixase en branco. Nunca se deixará enriba das mesas.
 40. 40. MODELO DE CADERNO DE EXAME 1º Pegar a cabeceira pola parte adhesiva no lugar indicado 2º Marcar a opción escollida (A ou B)
 41. 41. A CABECEIRA ADHESIVA 3º Poñer o código da materia 4º Poñer o nome da materia 5º Pegar o código de barras Na cabeceira hai que poñer o código da materia de exame. Os códigos das materias serán entregados por escrito ao alumnado e estarán copiados na pizarra.
 42. 42. CABECEIRA ADHESIVA PEGADA NA PORTADA DO CADERNO Así queda a cabeceira pegada na portada do caderno de exame.
 43. 43. Web ABAU: CIUG.CESGA.ES Acceso a Nerta Información sobre a ABAU
 44. 44. PREINSCRIPCIÓN e MATRÍCULA no Sistema Universitario Galego (S.U.G.)
 45. 45. DATAS A TER EN CONTA
 46. 46. Procedemento para a preinscripción na universidade En setembro non se ofertarán titulacións que teñan esgotadas as prazas pola matrícula de xuño. Atención aos códigos da titulación. Na aplicación indícase por orde de preferencia ata un máximo de 5 titulacións diferentes, podendo chegar ata 10 se son titulacións iguais en diferentes centros. SOLICITUDE a través de NERTA ou entregando a documentación nos LERDS de cada universidade.
 47. 47. Pasos: 1º SOLICITUDE DE PRAZA 2º PUBLICACIÓN DE SUCESIVOS LISTADOS DE ADMITIDOS 3º CONCESIÓN DA PRAZA 4º MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE ONDE SE FOI ADMITIDO/A
 48. 48. Procedemento para a matrículana universidade 1ªConvocatoria de matrícula Se o solicitante aparece convocado/apara matricularse na titulación da súa primeira preferencia, deberase matricular no prazo establecido, do contrario perderá todos os seus dereitos. Se o solicitante aparece convocado/apara matricularse nunha titulación que non sexa a de primeira preferencia, poderá esperar a matricularse nela en tanto non se peche a matrícula nas titulacións solicitadas con maior preferencia. No caso de matricularse nela ou en calquera outra titulación sen límite de prazas, decae dos seus dereitos de continuar no proceso de ingreso en titulacións con límite de prazas.
 49. 49. Procedemento para a matrículana universidade 2ª Convocatoria de matrícula Despois da 1ª convocatoria de matrícula poden quedar prazas vacantes como consecuencia de que algún dos alumnos convocados non formalice a súa matrícula. Neste caso, sobre as prazas vacantes realizarase unha reasignación automática e convocaranse aos alumnos para formalizar a matrícula, nos sucesivos prazos. As sucesivas convocatorias de matrícula anunciaranse nos LERD, na CiUG e na páxina web da CiUG.
 50. 50. Nas sucesivas convocatorias poden darse 2 supostos 1º QUE O ALUMNO SEXA CONVOCADO PARA MATRICULARSENA TIT. DA SÚA 1ª PREFERENCIA 2º QUE O ALUMNO SEXA CONVOCADO PARA MATRICULARSENUNHA TIT. DE MENOR PREFERENCIA Deberá facer a matrícula, pois do contrario perderá todos os seus dereitos. Enténdese por primeira preferencia aquela que o alumno/a solicitou no primeiro lugar ou en lugares sucesivos no caso de se esgotaren as prazas ("peche") das titulacións solicitadas nas primeiras preferencias. Pode matricularse ou non. De facela, a matrícula considerarase firme e non poderá cambiarse de titulación. De non facela, poderá esperar a matricularse nunha titulación de maior preferencia ata o peche da matrícula nestas.
 51. 51. Diapositiva de Carmen Veleiro (SIOPE)
 52. 52. Regra xeral: Consérvanse as prazas obtidas en titulacións de menor prioridade mentres se está en lista de espera nas de maior prioridade Podo cambiar a orde das titulacións? •SE NON FINALIZOU O PRAZO: SÍ •SE FINALIZOU O PRAZO: Presentación dunha instancia no LERD que será remitida á CIUG. Que pasa se pechan todas as titulacións e non me concedenningunha? Presentación dunha instancia no LERD solicitando á CIUG ampliación de preinscripción. Como solicito praza fóra de Galicia? CONSULTANDO NA WEB DA UNIVERSIDADE: Os prazos e as ponderacións poden variar. Como accedo a unha titulación na que a miña nota non chega? 1. SUBIR NOTA presentándome á ABAU 2. MATRICULARSE NUNHA TITULACIÓN DA MESMA RAMA DE COÑECEMENTO e solicitar traslado (Ver normas específicas de cada universidade)
 53. 53. Formalizar a matrícula na universidade UNIVERSIDADE DA CORUÑA: http://matricula.udc.es/matriculaprimeiro/ UNIVERSIDADE DE VIGO: https://matricula.uvigo.es/matriculaprimeiro/ UNIVERSIDADE DE SANTIAGO: https://matricula.usc.es/matriculaPrimeiro/
 54. 54. MATRÍCULA a través da web da CIUG: http://ciug.cesga.es Comisión Interuniversitaria de Galicia

×