Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โทรเวชกรรมบนกลุ่มเมฆราคาประหยัดนพพล อํานาจวรรณพันธ์, โมไนย ทังสุพานิช
 Introduction Problem, Idea and Solution Design and Development Evaluation and Conclusion Further Development
 โทรเวชกรรมคือ◦ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดูแลหรือให้การรักษาผู้ป่วยในระยะไกล◦ อาจนําไปใช้...
 มีงานวิจัยจํานวนมากที่ใช้โทรเวชกรรมช่วยให้ประชาชนเขตชนบทได้รับการรักษาที่สะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น ในประเทศปากีสถาน, อินเดีย...
 ปัจจุบันโทรเวชกรรมในประเทศไทยมี 2 แบบ มีข้อดีข้อเสียดังนี้◦ แบบใช้บริการ Web Conference จาก ISP เช่น รพ. บึงโขงหลง ใช้บร...
 การจัดการข้อมูลสุขภาพ◦ ข้อมูลสุขภาพมีรายละเอียดที่หลากหลายมากและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา◦ จัดเป็นข้อมูลแบบ Big Data◦ RDBM...
 รพ. สต. บ้านหนองโสมง ตําบลอุดมทรัพย์ ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรัง พยาบาลขอคําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรพ. อําเภอ...
 ใช้บริการ Web Conferencing ของ Google Hangouts ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถพัฒนา Extension ต่อยอดเพิ่มเติมได้ ใช้ No...
โครงสร้างภาพรวมของระบบOverall ArchitectureMongoDBGoogleOAuth 2.0JSFGoogle ServicesGoogle+ PlatformHangoutsAPIMorphiaTomcat...
 ใช้โครงสร้างแบบศูนย์รวม(Centralized Structure)◦ ข้อมูลถูกต้องตรงกัน ไม่เกิดการ delay◦ ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบจํานวน...
 โครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน◦ Google Hangouts Extension เป็นส่วนที่ใช้บริการ Web Conferencing จาก Google โดยตรง ต้องใช้...
 JSF (Java Server Faces)◦ Web Interface and Application Tomcat Servlet◦ Web Server on JVM Morphia◦ Java Library for con...
 ข้อมูลสุขภาพถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่ชื่อว่า “เวชระเบียน” NoSQL ประเภท document-oriented จึงเหมาะกับการจัดเก็บ...
แผนภาพแสดงขั้นตอนการทํางานของแผนกผู้ป่วยนอกOut Patient Department (OPD) WorkflowHealth Station WorkflowPatient Reception D...
ขั้นตอนการทํางานของระบบในภาพรวมUser Flow
แผนภาพการทํางานของระบบSystem WorkflowNew patient?StartReceptionRegister RecordYesNo DoctorGoogle+HangoutsPersonInsertRecor...
 ระบบมีข้อมูลรวม 4 collections (collection ของ MongoDBจะคล้ายกับ Table ใน RDBMS)◦ Person เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย เป็...
 ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลาที่ใช้งาน ต้องการ Google Account เพื่อใช้บริการ Google Hangouts
ตัวอย่างการใช้งานส่วนลงทะเบียนRegister Screenshot
ตัวอย่างการใช้งานในส่วนซักประวัติเบื้องต้นRecord Screenshot
ตัวอย่างการใช้งานในส่วน Hangouts ExtensionGoogle Hangouts Screenshot
ตัวอย่างการใช้งานในส่วนแสดงข้อมูลสุขภาพRecord Detail Screenshot
ตัวอย่างการใช้งานในส่วนวินิจฉัยโรคของแพทย์Patient Diagnosis Screenshot
ตัวอย่างการใช้งานในส่วนยาPharmacy Screenshot
 การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน◦ ส่วนการใช้งานจริง◦ ส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการติดตั้งระบบทั่วประเทศ
 เครื่องแม่ข่ายเป็น Virtual Machine ซึ่งอยู่บน Cloud ของภาควิชาฯ◦ CPU 1 Core◦ RAM 4 GB◦ HDD 32 GB◦ CentOS 6.3 x64◦ Tomcat...
 แบบประเมินประกอบด้วยข้อมูลดังนี้◦ แบบคะแนนสเกล 0-5 โดย 0 หมายถึง แย่มาก ส่วน 5 หมายถึง ดีมาก การตอบโจทย์ ฟังก์ชันการใช...
 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของแต่ละวิธีที่ใช้เทคโนโลยี Web Conferencing ในการให้บริการโทรเวชกรรม◦ Goog...
 กําหนดให้มีการติดตั้งบริการโทรเวชกรรมจํานวน 200 แห่ง เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งเพิ่มต้องจ้างผู้ดูแลระบบกับผู้พัฒนาเพิ่ม แ...
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ทดสอบUser Review Results
ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโทรเวชกรรมรูปแบบต่างๆCost Estimation Comparison
 ตัวโครงงานสามารถใช้งานได้จริงตามขอบเขตที่กําหนดไว้และสามารถต่อยอดเพิ่มได้ในอนาคต โครงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจํานวน...
 การเพิ่มรายละเอียดในส่วนต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น◦ เช่น รายละเอียดทางการเงินและบัญชี Permission การเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่...
 บทความนี้ได้รับการอนุเคราะห์จาก◦ ฝ่ายเวชสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล◦ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเ...
 Amazon Web Services, Inc. Amazon ElasticCompute Cloud (Amazon EC2), Cloud ComputingServers. Retrieved January 26, 2013, ...
Cost effective cloud-based telemedicine (โทรเวชกรรมบนกลุ่มเมฆราคาประหยัด)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cost effective cloud-based telemedicine (โทรเวชกรรมบนกลุ่มเมฆราคาประหยัด)

1,097 views

Published on

Nowadays, web conferencing is one of the most popular telemedical services that help people to access clinical health care easily and equally. However, building this service all over Thailand is very expensive. By using a free web conferencing service like Google Hangouts as a cloud service in Google+ which is a social network from Google Inc., users will experience a new medical examination method. Moreover, developers can also develop applications for Google Hangouts and other sections in Google+ Platform freely since Google released their APIs publicly. Combining with centralized structure design, deployment and maintenance cost for this telemedical service will be reduced significantly because each health station only need a computer with webcam and internet access to provide further clinical health care. Thus people will have more opportunity in reaching better facilities.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Cost effective cloud-based telemedicine (โทรเวชกรรมบนกลุ่มเมฆราคาประหยัด)

 1. 1. โทรเวชกรรมบนกลุ่มเมฆราคาประหยัดนพพล อํานาจวรรณพันธ์, โมไนย ทังสุพานิช
 2. 2.  Introduction Problem, Idea and Solution Design and Development Evaluation and Conclusion Further Development
 3. 3.  โทรเวชกรรมคือ◦ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดูแลหรือให้การรักษาผู้ป่วยในระยะไกล◦ อาจนําไปใช้ประกอบการศึกษาทางการแพทย์ได้◦ ปัจจุบันนิยมแบบใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบVideoconference/Web Conference
 4. 4.  มีงานวิจัยจํานวนมากที่ใช้โทรเวชกรรมช่วยให้ประชาชนเขตชนบทได้รับการรักษาที่สะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น ในประเทศปากีสถาน, อินเดีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย การใช้โทรเวชกรรมสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนเงินเดือนของแพทย์ที่อยู่ประจําในชนบทได้ส่วนนึง สาขาเฉพาะทางแพทย์บางสาขาสามารถใช้โทรเวชกรรมในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์ เช่น สาขาจิตเวชศาสตร์ (Psychiatry),สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
 5. 5.  ปัจจุบันโทรเวชกรรมในประเทศไทยมี 2 แบบ มีข้อดีข้อเสียดังนี้◦ แบบใช้บริการ Web Conference จาก ISP เช่น รพ. บึงโขงหลง ใช้บริการจาก CAT Conference ลดภาระในการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบ ค่าบริการรายเดือนสูง และไม่สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้◦ แบบติดตั้ง Web Conference Server ขึ้นมาเอง เช่น วิศวกร ม.ขอนแก่น นํา Openmeetings มาปรับแต่ง interface ให้เหมาะกับโรงพยาบาลแล้วนําไปใช้กับรพ. กงไกรลาศ และรพ. หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ปรับแต่งเพิ่มเติมได้ มีภาระงานกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบสูง
 6. 6.  การจัดการข้อมูลสุขภาพ◦ ข้อมูลสุขภาพมีรายละเอียดที่หลากหลายมากและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา◦ จัดเป็นข้อมูลแบบ Big Data◦ RDBMS ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันมากในโรงพยาบาลมีข้อจํากัดในการใช้งานกับข้อมูลเหล่านี้ การออกแบบ RDBMS ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ทันทีทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของระบบลดลง การพัฒนาเป็นไปอย่างยากลําบาก
 7. 7.  รพ. สต. บ้านหนองโสมง ตําบลอุดมทรัพย์ ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรัง พยาบาลขอคําปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรพ. อําเภอวังนํ้าเขียว ผ่านทาง Google Hangouts แพทย์ช่วยวินิจฉัยและจ่ายยาที่ต้องใช้ (ที่มา: http://www.it24hrs.com/2012/telemedicine-with-google-hangouts/)
 8. 8.  ใช้บริการ Web Conferencing ของ Google Hangouts ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถพัฒนา Extension ต่อยอดเพิ่มเติมได้ ใช้ NoSQL เป็นระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับ BigData โดยเฉพาะ จึงทําให้มีประสิทธิภาพการทํางานที่ดีกว่า RDBMS
 9. 9. โครงสร้างภาพรวมของระบบOverall ArchitectureMongoDBGoogleOAuth 2.0JSFGoogle ServicesGoogle+ PlatformHangoutsAPIMorphiaTomcat ServletFinancialReception Doctor PharmacyMedicalRecords
 10. 10.  ใช้โครงสร้างแบบศูนย์รวม(Centralized Structure)◦ ข้อมูลถูกต้องตรงกัน ไม่เกิดการ delay◦ ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบจํานวนมาก Server มี 2 ส่วน◦ Application Server ติดตั้งบน Cloud◦ Hangouts Server ใช้บริการจาก Google โดยตรง
 11. 11.  โครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน◦ Google Hangouts Extension เป็นส่วนที่ใช้บริการ Web Conferencing จาก Google โดยตรง ต้องใช้ Google Account ในการใช้งาน◦ Application Server เป็นส่วนที่ติดต่อกับระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาล จัดการข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย ขอบเขตของงานจะอยู่ที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และตัดทอนรายละเอียดบางส่วนออก
 12. 12.  JSF (Java Server Faces)◦ Web Interface and Application Tomcat Servlet◦ Web Server on JVM Morphia◦ Java Library for connect with MongoDB MongoDB◦ A Document-oriented NoSQL database
 13. 13.  ข้อมูลสุขภาพถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่ชื่อว่า “เวชระเบียน” NoSQL ประเภท document-oriented จึงเหมาะกับการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ซึ่ง MongoDB ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ ข้อดีของ NoSQL คือ สามารถเปลี่ยนโครงสร้างได้ทันทีโดยประสิทธิภาพการทํางานไม่ตกลง MongoDB มีรูปแบบคล้ายคลึงกับ RDMS มากกว่า NoSQL ตัวอื่นๆ ทําให้ผู้พัฒนาที่เคยใช้ RDBMS มาก่อนปรับตัวได้ง่ายกว่า
 14. 14. แผนภาพแสดงขั้นตอนการทํางานของแผนกผู้ป่วยนอกOut Patient Department (OPD) WorkflowHealth Station WorkflowPatient Reception Doctor Financial Pharmacy Medical RecordsNurseRegistrationQueuingDiagnosisBillingReceiveMedicineิ ตั วะรปกอรกยว่ ป้ ู ผพาภขุ สิ ตั วะรปกอรกมิ ตเ ม่ ิ พเยว่ ป้ ู ผพาภขุ สิ ตั วะรปกอรกายยา่ จดั วVital Signsยว่ปู้ ผาํ นะนแาํค้หใคร โ ยัฉจิ นิ วรากาํ ท์ยทพแยว่ ปู้ ผวิคดั จมิ ตเ ม่ ิ พเร ากาอมาถ์ ยทพแงอขาํ นะนแาํ คมาตมิ ตเ ม่ ิ พเ ยว่ ป้ ู ผจวรตบอกจํานวนยาชําระเงินรกชั สภเ กาจาย้ ชใรากยาบิ ธอาํ คงั ฟะลแายบั รยว่ ป้ ู ผ
 15. 15. ขั้นตอนการทํางานของระบบในภาพรวมUser Flow
 16. 16. แผนภาพการทํางานของระบบSystem WorkflowNew patient?StartReceptionRegister RecordYesNo DoctorGoogle+HangoutsPersonInsertRecordInsertDiagnosisUpdatePrescriptionPharmacyQueryUpdateEndStatusMedicineListMedical RecordEdit PersonalInformationUpdateSearchRecordsEdit MedicalRecordQueryUpdatePrescriptionInsertUpdateFinancialStatusDoctorQueryQuery
 17. 17.  ระบบมีข้อมูลรวม 4 collections (collection ของ MongoDBจะคล้ายกับ Table ใน RDBMS)◦ Person เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย เป็นข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนบ่อย เช่น ข้อมูลการติดต่อ◦ Doctor เหมือน Person แต่เก็บข้อมูลแพทย์◦ Record เก็บข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย เป็นข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น Vital Sign◦ Prescription เก็บข้อมูลการจ่ายยาของแพทย์
 18. 18.  ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลาที่ใช้งาน ต้องการ Google Account เพื่อใช้บริการ Google Hangouts
 19. 19. ตัวอย่างการใช้งานส่วนลงทะเบียนRegister Screenshot
 20. 20. ตัวอย่างการใช้งานในส่วนซักประวัติเบื้องต้นRecord Screenshot
 21. 21. ตัวอย่างการใช้งานในส่วน Hangouts ExtensionGoogle Hangouts Screenshot
 22. 22. ตัวอย่างการใช้งานในส่วนแสดงข้อมูลสุขภาพRecord Detail Screenshot
 23. 23. ตัวอย่างการใช้งานในส่วนวินิจฉัยโรคของแพทย์Patient Diagnosis Screenshot
 24. 24. ตัวอย่างการใช้งานในส่วนยาPharmacy Screenshot
 25. 25.  การทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน◦ ส่วนการใช้งานจริง◦ ส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการติดตั้งระบบทั่วประเทศ
 26. 26.  เครื่องแม่ข่ายเป็น Virtual Machine ซึ่งอยู่บน Cloud ของภาควิชาฯ◦ CPU 1 Core◦ RAM 4 GB◦ HDD 32 GB◦ CentOS 6.3 x64◦ Tomcat 6.0 กลุ่มทดสอบเป็นนิสิตในภาควิชาฯ จํานวน 40 คน◦ เครื่องลูกข่ายที่ใช้ในการทดสอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ทดสอบเอง
 27. 27.  แบบประเมินประกอบด้วยข้อมูลดังนี้◦ แบบคะแนนสเกล 0-5 โดย 0 หมายถึง แย่มาก ส่วน 5 หมายถึง ดีมาก การตอบโจทย์ ฟังก์ชันการใช้งาน ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ความสวยงาม◦ แบบข้อความ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 28. 28.  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของแต่ละวิธีที่ใช้เทคโนโลยี Web Conferencing ในการให้บริการโทรเวชกรรม◦ Google Hangouts (โครงงานนี้) ใช้ Server 1 Instance สําหรับ Application Server◦ Openmeetings ใช้ Server 2 Instance โดยแบ่งให้ Application Server และOpenmeetings อย่างละ 1 instance◦ ISP ในที่นี้จะอ้างอิงข้อมูลจาก CAT Conference เป็นหลัก ไม่มีการติดตั้ง Server เพิ่ม
 29. 29.  กําหนดให้มีการติดตั้งบริการโทรเวชกรรมจํานวน 200 แห่ง เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งเพิ่มต้องจ้างผู้ดูแลระบบกับผู้พัฒนาเพิ่ม และใช้บริการ IaaS (Infrastructure as a Service) จาก AmazonEC2 โดย 1 Instance มีค่าใช้จ่าย 124,000 บาท/ปี ผู้ดูแลระบบมีค่าใช้จ่าย 360,000 บาท/ปี ส่วนผู้พัฒนามีค่าใช้จ่าย300,000 บาท/ปี
 30. 30. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ทดสอบUser Review Results
 31. 31. ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายโทรเวชกรรมรูปแบบต่างๆCost Estimation Comparison
 32. 32.  ตัวโครงงานสามารถใช้งานได้จริงตามขอบเขตที่กําหนดไว้และสามารถต่อยอดเพิ่มได้ในอนาคต โครงงานสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจํานวนมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยถ้าหากใช้บริการ IaaS ของผู้บริการในประเทศจะยิ่งมีค่าใช้จ่ายที่ตํ่ากว่าผลการสอบนี้ ปริมาณการใช้ bandwidth ยังสรุปไม่ได้ เพราะมีการตัดทอนรายละเอียดข้อมูลออกไปบางส่วน และขึ้นอยู่จํานวนผู้ป่วยต่อวันด้วย
 33. 33.  การเพิ่มรายละเอียดในส่วนต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น◦ เช่น รายละเอียดทางการเงินและบัญชี Permission การเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย การรองรับการทํางานร่วมกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลอื่นๆ◦ เช่น รองรับการทํางานแบบ offline Big Data Analysis and Data Mining การใช้ประโยชน์ของ Social Network เช่น Google+ https://github.com/MonaiThang/DotC
 34. 34.  บทความนี้ได้รับการอนุเคราะห์จาก◦ ฝ่ายเวชสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล◦ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงงานนี้ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจาก◦ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์◦ โครงการ IT One Innovation Awards ครั้งที่ 3
 35. 35.  Amazon Web Services, Inc. Amazon ElasticCompute Cloud (Amazon EC2), Cloud ComputingServers. Retrieved January 26, 2013, from AmazonWeb Services: http://aws.amazon.com/ec2/ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน). รูปแบบบริการ CAT Conference.Retrieved January 25, 2013, from CAT Conference:http://www.catconference.com/main/images/stories/downloads/register.zip พัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์, กานดา สายแก้ว, มงคล เต็งรุ่งโรจน์, และ เสาวนันท์ บําเรอราช. โปรแกรมโอเพนซอร์สเว็บการประชุมผ่านวิดีโอเพื่อการแพทย์ทางไกล. The 14th NationalComputer Science and Engineering Conference (NCSEC2010), (pp. 180-185). Chiang Mai, Thailand.

×