Argumentace:     Ve své práci se věnuji projevům, příčinám a přístupům k dětem s poruchou ADHD, a toproto, že se s dět...
Porucha ADHD u dětí    ADHD je tzv. spektrální porucha, vyskytuje se u různých lidí v různých stupních závažnosti.V min...
U těch dětí, které trpí motorickým neklidem, se zásadně nedoporučuje děti násilně nutit keklidu nebo je za projevy hyperak...
Služby akcentují spíše edukační a podpůrné prvky oproti diagnostice a farmakologické léčbě, jež jetypická pro intervenční ...
Nejběžněji se používá technika analýzy ABC a technika pozitivního posilování. AnalýzaABC je založena na tom, že projevy vě...
Hodnocení použitých zdrojů:1. Minaříková Lenka: Dítě s ADHD v mateřské škole- jde o článek publikovaný na Metodickém portá...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Porucha adhd u dětí

1,901 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,901
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Porucha adhd u dětí

 1. 1. Argumentace: Ve své práci se věnuji projevům, příčinám a přístupům k dětem s poruchou ADHD, a toproto, že se s dětmi trpícími touto poruchou setkáváme ve školských zařízeních stále častěji.Mnohdy máme takové dítě za „zlobivé“ a „problémové“. Rodiče těchto dětí i děti samotné potřebujívšak pomoc a individuální přístup ke zvládnutí nežádoucích projevů.Studuji obor Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a zároveňpracuji jako učitelka v mateřské škole, kde máme jedno dítě s diagnostikovanou ADHDintegrované, které má vytvořen individuální vzdělávací plán.Vím, jak je těžké zvládat hyperaktivitu takových dětí nejen pro učitele, ale i pro rodiče, děti trpícítouto poruchou se potýkají s neporozuměním okolí.Proto považuji za důležité věnovat se problematice dětí s ADHD, vhodnému přístupu k těmtodětem a nabídce pomoci rodinám v různých formách.Anotace: Obsahem práce „Porucha ADHD u dětí“ je popis symptomů poruchy ADHD, jako jeimpulzivita, porucha soustředění a hyperaktivita jedinců, jež jsou základem při posuzování míryporuchy ADHD a diagnostikování odborníky z oblasti psychologie. Dále jsou zde uvedeny projevychování postižených dětí od útlého dětství až po školní věk nejen v rodině, ale i ve školskýchzařízeních.Jak pracovat s dětmi s ADHD v mateřské škole i v rodině, mohou poradit nejen pedagogicko-psychologické poradny a speciálněpedagogická centra, ale i další organizace, jako napříkladCentrum pro rodinu a sociální péči v Brně, která rodinám nabízí aktivity, jež pomáhají rodičůmpochopit poruchu ADHD a zvládat výchovu svých dětí.Pedagogicko-psychologické poradny na základě diagnózy ADHD vypracují v součinnosti seškolským zařízením individuální vzdělávací plán, který umožní integraci těchto dětí do škol.Klíčová slova:ADHD dětí, hyperaktivita, poradenství, integrace, projevy, mateřská škola, psychoterapie
 2. 2. Porucha ADHD u dětí ADHD je tzv. spektrální porucha, vyskytuje se u různých lidí v různých stupních závažnosti.V minulosti se používal k pojmenování termín LMD - lehká mozková dysfunkce, poškození mozku,hyperkinetická reakce nebo hyperkineze. Dnes se používá pro poruchu pozornosti spojenou shyperaktivitou termínu ADHD - z anglického výrazu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Děti s poruchou ADHD jsou impulzivní, nedostatečně se soustředí a bývají hyperaktivnív míře, která je vzhledem k jejich věku a intelektuálním schopnostem abnormální.Bývají velmi aktivní již v prenatálním vývoji, po narození hodně pláčí a špatně spí, některé nemělyrády tělesný kontakt. Nejvíce jsou však patrné jejich zvláštní projevy až v mateřské škole, poslézeve škole základní. Obecně se má za to, že klíčovým nedostatkem u ADHD je neschopnost zamezitreakci na impulz. Tyto děti nedokážou ovládnout své reakce na signály, podněty a události, kterénesouvisejí s tím, co právě dělají. Jde například o zvuky, myšlenky nebo vytrženou nit na svetru.Děti se snadno nechají vyrušit, nejsou schopny plánovat a organizovat, jsou netrpělivé.V sociálních situacích se jejich impulzivita projevuje v tom, že skáčou druhým do řeči, říkají bezrozmýšlění nevhodné věci, pošťuchují druhé děti, protože mají potřebu to udělat. Není však jejichzáměrem se chovat asociálně či opozičně. Dítě s poruchou ADHD pak má problémy si najítkamarády a je kolektivem odmítáno. Je pro ně těžké zvládat pravidla společenského chování apochopit sociální pravidla. Dalším problémem je udržení pozornosti. Protože se nedokáží déle soustředit, je pro něnesmírně náročné se učit praktickým dovednostem, motorickým schopnostem a osvojováníkomunikačních dovedností - zapojení dítěte do konverzace a do skupinových aktivit. Značná částdětí s poruchou ADHD trpí specifickými poruchami učení, jako je dysgrafie a dyslexie, tedyporucha psaní a čtení. Někteří trpí také dyspraxií, poruchou koordinace, především jemné motoriky,což má vliv na úhlednost jejich písma (Munden & Arcelus, 2008). Častou příčinou problémů při vstupu dítěte do mateřské školy bývá nerovnoměrný vývoj,hyperaktivita nebo zvýšená afektivita a emocionalita, někdy se u těchto dětí projevují i problémy sesebeobsluhou. V mateřské škole může jít o problémy základní hygieny a sebeobsluhy, které vrstevnícitěchto dětí již zvládají bez problémů. Díky příčinám spočívajícím v narušení motoriky, motorickékoordinace a impulzivnímu jednání trpí tyto děti častější úrazovostí. V lepších případech mívají dětiv mateřské škole jen určité výchovné problémy. Nezřídka je jim doporučen odklad školní docházky.Učitelky v mateřských školách mohou být prvními, které tyto problémy zaznamenají. Musí hledatzpůsoby, jak každému dítěti poskytnout odpovídající péči a vzdělání. 1
 3. 3. U těch dětí, které trpí motorickým neklidem, se zásadně nedoporučuje děti násilně nutit keklidu nebo je za projevy hyperaktivity kárat a trestat. Naopak je vhodné dát jim prostor, dostatekmožností k pohybovému uvolnění a někdy je i přínosnější na drobný psychomotorický neklidnereagovat. Na ovlivnění hyperaktivity velmi dobře působí střídání činností. Neměli bychom nikdyšetřit oceňováním i malých úspěchů, i když výsledek někdy zcela neodpovídá našim představám. Jevelmi důležité oceňovat i projevenou snahu ze strany dítěte (Minaříková, 2010). S ADHD často souvisejí i jiné poruchy nebo jsou s nimi zaměňovány. Jde o dětskýautismus, Aspergerův syndrom, obsedantně-kompulzivní porucha, Tourettův syndrom, poruchaopozičního vzdoru, porucha chování, příchylnosti, deprese, úzkost a zneužívání návykových látek.Nepozornost, hyperaktivita nebo impulzivnost se může projevit u dětí, které mající poruchy zrakunebo sluchu, u dětí trpícími záchvaty, může jít o následky poranění hlavy, o projevy akutního nebochronického somatického onemocnění, jako důsledek špatné výživy či nedostatku spánku.Aby se vyloučily jiné poruchy než porucha ADHD, je velmi důležté provést přesnou diagnostiku anásledně zvolit vhodný postup léčby. Všechny projevy a symptomy dětí s ADHD mají vliv nejen na problémy ve škole, ale idoma. Rodiče takto postižených dětí bývají unavení, mohou mít pocit, že jsou neschopní, bývajíobviňováni z toho, že špatně vychovali své dítě. Proto je potřeba určit včasnou diagnózu a věnovatrodičům, jejich dětem i učitelům odbornou pomoc. Jakmile si dospělí všimnou, že něco není v pořádku, měli by vyhledat odbornou pomocpediatra, psychologa či dětského psychiatra. Celkové vyšetření zahrnuje pečlivé posouzenísymptomů a zdravotní, psychiatrické, psychologické, osobní i rodinné anmnézy. Tyto informace seshromažďují z lékařských zpráv, z rozhovorů, z klinických pozorování a vyšetření. Pokud je tonutné, lze si vyžádat odborné posudky a vyšetření od jiných zdravotníků a učitelů. Po stanovení diagnózy ADHD nastupuje léčba a terapie. Psychologové se specializují nazvládnutí psychických a psychologických potíží bez medikace, pediatři a psychiatři mohoupředepsat na léčení somatických potíží léky. Kromě těchto odborníků může rodinám a postiženýmdětem pomoci třídní učitel, školní či poradenský psycholog, rodinný terapeut, rodičovskéorganizace na podporu dětí s ADHD, širší rodina a zájmové organizace i sociální pracovníci(Munden & Arcelus, 2008). V Brně je rodičům nabízena aktivita Klubu rodičů a přátel neklidných a hyperaktivních dětípři Centru pro rodinu a sociální péči. Již v názvu je obsažena jedna z hlavních zásad této aktivity –je určena rodičům, kteří vnímají chování svých dětí jako nezvladatelné a mají s dětmi výchovnéproblémy, nikoliv pouze pro rodiče dětí se stanovenou diagnózou ADHD. Z rozšíření cílovéskupiny i na rodiče dětí „bez diagnózy ADHD“ plynou odlišnosti v nabízených službách. 2
 4. 4. Služby akcentují spíše edukační a podpůrné prvky oproti diagnostice a farmakologické léčbě, jež jetypická pro intervenční programy určené dětem s ADHD a jejich rodinám. Individuální poradenství Kontakty na specialisty Přednášková činnost Aktivity v Klubu rodičů Nácvik sociálních a Cvičení pro děti s ADHD emočních dovedností Terénní sociální služba Rodičovské skupiny V koncepci práce rodičovské skupiny se vychází z předpokladu, že sebejistý a dobřeinformovaný rodič zvládne nesnáze s výchovou neklidného dítěte úspěšněji. Za úspěšnější zvládáníje pokládáno také to, že se bude lépe hodnotit v rodičovské roli, i když se nebudou naplňovatveškerá, mnohdy nerealistická, očekávání ve vztahu k dítěti (Lacinová & Škrdlíková, 2008). Rodiče i učitelé mají možnost spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou,případně se speciálněpedagogickým centrem. Pod těmito organizacemi lze najít účinnou pomocpsychologů a speciálních pedagogů. Na základě zjištění závažnosti projevů nemoci ADHD u konkrétního dítěte vypracujíindividuální vzdělávací plán, který umožní školským institucím zařadit - integrovat toto dítě dovzdělávacího systému. Integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami popisuje Metodickýpokyn MŠMT ČR k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol aškolských zařízení. Je běžné, že integrované děti pak mají ve školách přiděleného asistentapedagoga, který pomáhá dítěti zvládat své potíže, v základní škole pak i učení dle IVP. Učitelé i rodina mohou používat různé techniky psychoterapie, které pomáhají změnitchování postiženého dítěte. Jednou z nich je behaviorální terapie, která je založena na využíváníprincipu učení k získání žádoucích reakcí a vzorců chování výměnou za nežádoucí. 3
 5. 5. Nejběžněji se používá technika analýzy ABC a technika pozitivního posilování. AnalýzaABC je založena na tom, že projevy většiny vzorců chování jsou ovlivněny předcházejícímiudálostmi (antecedencí) a následujícími událostmi (konsekvencí). Změnami v těchto událostech lzedosáhnout zlepšení v četnosti výskytu nežádoucích projevů chování. Pozitivní posilování -„pozitivní podpora“ je popisná technika. Dospělí jasně komentují činy dítěte a popisují, co od nějočekávají, správné chování odměňují. Někteří lidé z poruchy ADHD „vyrostou“, asi polovina postižených dětí se na prahudospělosti projevuje normálně. U 30 - 80 % diagnostikovaných hyperaktivních dětí se vyskytujípříznaky, které přetrvávají až do dospělého života. Pokud se u nich podaří poruchu co nejdříverozpoznat a správně léčit, mělo by být možné najít také profesi a životní způsob, který jim budedobře vyhovovat a nebude jim přitom působit v životě zásadní potíže (Munden & Arcelus, 2008).Použité zdroje:MINAŘÍKOVÁ, Lenka. Dítě s ADHD v mateřské škole. Metodický portál: Články [online].06. 05. 2010, [cit. 2012-12-15]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/7993/DITE-S-ADHD-V-MATERSKE-SKOLE.html>. ISSN 1802-4785.MUNDEN, Alison a Jon ARCELUS. Poruchy pozornosti a hyperaktivita: přehled současnýchpoznatků a přístupů pro rodiče a odborníky. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008, 119 s.Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807-3674-304.LACINOVÁ, L., & ŠKRDLÍKOVÁ, P. (2008). Koncepce a teoretická východiska práces rodičovskou skupinou Klubu rodičů a přátel neklidných a hyperaktivních dětí.E-psychologie [online], 2(4), 47-57 [cit.2012-12-15 ].Dostupný z WWW: <http://e-psycholog.eu/pdf/lacinova_etal.pdf. ISSN 1802-8853. 4
 6. 6. Hodnocení použitých zdrojů:1. Minaříková Lenka: Dítě s ADHD v mateřské škole- jde o článek publikovaný na Metodickém portále RVP, který je pod patronací Evropského sociálního fondu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního ústavu pro vzdělání- autorka je erudovaná v oboru, je zaměstnána jako odborná asistentka Pedagogické fakulty UJEP v Liberci- v článku jsou pro mne přínosné informace, které jsou vhodným zdrojem pro mou práci- obsah článku je objektivní, odborný- jsou použity důvěryhodné zdroje, na které autorka na konci odkazuje v souladu s citační normou2. Munden A., Arcelus J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita- kniha britských autorů shrnuje základní poznatky ohledně poruch ADHD- šířeji je zde popsána diagnostika této nemoci- jsou zde uvedeny i postupy diagnostiky a terapie, přístupy k dětem trpícími ADHD- autoři mají dlouholeté zkušenosti s hyperaktivními dětmi- knihu vydalo vydavatelství Portál, kde vycházejí odborné pedagogické publikace3. Lacinová L., Škrdlíková P.: Koncepce a teoretická východiska práce s rodičovskou skupinou Klubu rodičů a přátel neklidných a hyperaktivních dětí- jde o článek v elektronickém časopise Českomoravské psychologické společnosti- autorka Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. přednáší vývojovou psychologii na Masasrykově univerzitě- Petra Škrdlíková má dlouholeté zkušenosti s rodičovskými skupinami neklidných dětí- jeich informace jsou pro mne cenné, protože jsou nabídkou praktické pomoci rodinám s dětmi s ADHD

×