Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ulsiin tusuv

6,757 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ulsiin tusuv

  1. 1. Улсын төсөв<br />
  2. 2. Зорилго:<br />Улсын төсвийн тухай ойлголттой болж мэдлэг эзэмшинэ.<br />
  3. 3. Зорилт:<br />К1 Төсөв гэж юу вэ?<br />К2Төсвийн бүрэлдэхүүн<br />К3Төсөв нь улс орны хөгжилд хэрхэн нөлөөлдөг тухай<br />К4Улсын төсөвт үнэлэлт дүгнэлт хийх<br />
  4. 4. 1.Улсын төсөв гэж юу вэ?<br />
  5. 5. Төсөв бол төрөөс өөрийн үүргээ гүйцэтгэхийн тулд татвараар дамжуулан хуримтлуулсан хөрөнгөө хэрхэн юунд зарцуулахыг илэрхийлдэг төрийн мөнгөн хөрөнгийн төвлөрсөн сан юм.<br />
  6. 6. 2. Монгол Улсын нэгдсэн төсөв<br /> Улсын төсөв<br />Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн төсөв <br />Орон нутгийн төсөв<br />Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв<br />
  7. 7. Улсын нэгдсэн төсөв <br />Урсгал орлого<br />Орлого<br />Урсгал зардал<br />Зарлага<br />Хөрөнгийн зардал<br />Татварын орлого<br />Татварын бус орлого<br />Эргэж төлөгдөх цэвэр зээл<br />Тусламжийн орлого<br />
  8. 8. Улсын төсвийг боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлах үйл явц<br />

×