Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง

12,346 views

Published on

 • Be the first to comment

5.แผนอากาศเศรษฐกิจพอเพียง

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บรรยากาศน่ารู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ฑูตน้อยพิทักษ์ภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
 2. 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ว 21102 รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บรรยากาศน่ารู้ แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทูตน้อยพิทักษ์ภาวะโลกร้อน เวลา 2 ชั่วโมง ******************************************************************************** 1. มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ ของกระบวนการต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภูมิประเทศและสัณฐานของโลกมีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ มาตรฐานว8.1ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ ได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมี ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 2. ตัวชี้วัดชั้นปี(เป้ าหมายการเรียนรู้) 1. มฐ.ว 6.1 ม.1/5 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 2. มฐ.ว 6.1 ม.1/6 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด 3. มฐ.ว 6.1 ม.1/7 สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซน และฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 4. มฐ.ว 8.1ม.1-3/1ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สาคัญในการสารวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ 5. มฐ.ว8.1ม.1-3/2สร้างสมมุติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสารวจตรวจสอบ หลายๆ วิธี 6. มฐ.ว8.1ม.1-3/3เลือกเทคนิควิธีการสารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผล เที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม 7. มฐ.ว 8.1 ม.1-3/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 8. มฐ.ว 8.1 ม.1-3/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมุติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสารวจตรวจสอบ 9. มฐ.ว 8.1 ม.1-3/6 สร้างแบบจาลอง หรือรูปแบบที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสารวจ ตรวจสอบ 10. มฐ.ว 8.1 ม.1-3/7 สร้างคาถามที่นาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และนา ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
 3. 3. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 11. มฐ.ว 8.1 ม.1-3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสารวจ ตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติม จากแหล่งความรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม 12.มฐ.ว8.1ม.1-3/9จัดแสดงผลงานเขียนรายงานและ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ 3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกการที่อุณหภูมิของโลกมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ซึ่งจะ ส่งผลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ เช่น ปรากฏการณ์เอลนิโญและลานีญา การ ระเบิดของภูเขาไฟ การเปลี่ยนแปลงแนววงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์เรือน กระจก ภาวะโลกร้อน เป็นต้น มีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก โดยปรากฏการณ์ ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นเรียกว่า ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนทาให้เกิดการละลายของธารน้าแข็ง ระดับน้าทะเลสูงขึ้นการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มขึ้น น้าท่วม ไฟป่า ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดสูญพันธุ์ และทาให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้รูโหว่โอโซน และฝนกรดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สืบค้นวิเคราะห์และอธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (P) 2. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบายปัจจัยทางธรรมชาติ และการกระทาของมนุษย์ที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด (P) 3. สืบค้นวิเคราะห์และอธิบายผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซนและฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม (P) 4. ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการรณรงค์ภาวะโลกร้อนและรักษาสภาพแวดล้อมทาง อากาศ(A) 5. สาระการเรียนรู้ 1. ผลของลมฟ้าอากาศต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2. ปัจจัยทางธรรมชาติ และการกระทาของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรด 3. ผลของภาวะโลกร้อน รูโหว่โอโซนและฝนกรดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 4. 4. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 4. การรณรงค์ภาวะโลกร้อนและรักษาสภาพแวดล้อมทางอากาศ - ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการป้ องกันภาวะโลกร้อน 6. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 6.1 ความสามารถในการสื่อสาร 6.2 ความสามารถในการคิด 6.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 7.2 มีวินัย 7.3 แสวงหาความรู้ 7.4 อยู่อย่างพอเพียง 7.5 รักความเป็นไทย 7.6. มีจิตสาธารณะ 8. ชิ้นงาน/ภาระงาน 8.1 ป้ายนิเทศเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ แนวทางแก้ไข 8.2 ใบงาน เรื่อง การสืบค้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 8.3 ใบงานแผนผังความคิด เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข 8.4 แบบบันทึกหลังการเรียนรู้
 5. 5. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 9. กิจกรรมการเรียนรู้ (การจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 E) 1.ขั้นสร้างความสนใจ ครูนาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก โดยครูถามคาถามสาคัญ ดังนี้  ในปัจจุบัน โลกของเรามีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (เปลี่ยนแปลง)  อุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป มีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง (เพิ่มขึ้น)  นักเรียนคิดว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก (ตัวอย่าง คาตอบ การกระทาของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทาลายป่ า)  นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร (มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยถ้าอุณหภูมิของโลกมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงอย่างมากอาจทาให้สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้) 2.ขั้นสารวจและค้นหา ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ทั้งหมด 5 กลุ่ม ให้ทากิจกรรมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก โดยให้ ผู้แทนกลุ่มออกมาจับสลากหัวข้อเพื่อทาการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ โลก ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก และวิธีป้ องกันแก้ไข เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ ใน หัวข้อต่อไปนี้ 1) ปรากฏการณ์เอลนิโญ และลานีญา 2) การปะทุของภูเขาไฟ 3) การเปลี่ยนแปลงแนววงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 4) ปรากฏการณ์เรือนกระจก 5) ภาวะโลกร้อน
 6. 6. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทาการสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่จับสลากได้ในห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต โดยยึดหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทากิจกรรม (พอประมาณใน เวลา การใช้สื่อ/อุปกรณ์การ ที่เหมาะสม,มีเหตุผลในการถูกต้องตามขั้นตอนการสืบค้น,สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวในการวางแผนการใช้เวลา อย่างเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพ รู้จักการวางแผน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นผู้นาใช้ความสามารถให้ เหมาะสมกับตนเอง) เงื่อนไขความรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก เงื่อนไขคุณธรรม ความเพียร, ค้นคว้าข้อมูล , มีความรับผิดชอบ, ความประหยัด 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมานาเสนอผลการสืบค้น กลุ่มละ 5 นาที นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก โดยครูถาม คาถามนักเรียน ดังนี้  ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก  สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกหรือไม่ อย่างไร  นักเรียนจะมีวิธีใดในการป้ องกันแก้ไขเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลการทากิจกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกให้ได้ตาม จุดประสงค์การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการป้ องกันภาวะโลกร้อน 4. ขั้นขยายความรู้ นักเรียนนาข้อมูลการสืบค้นที่ได้มาจัดทาป้ ายนิเทศหน้าชั้นเรียน 10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 1. หนังสือเรียน 2. ใบความรู้ 3. ใบงาน 4. ห้องสมุด 5. ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7. ห้องศูนย์แหล่งเรียนรู้
 7. 7. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 11. การวัดผลและประเมินผล ประเด็นที่ประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ความรู้ความเข้าใจเรื่อง 1. ผลของลมฟ้า อากาศต่อการดารงชีวิตของ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2. ปัจจัยทาง ธรรมชาติ และการกระทาของ มนุษย์ที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ของโลก รูโหว่โอโซน และฝน กรด 3. ผลของภาวะโลก ร้อน รูโหว่โอโซนและฝนกรด ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 4. การรณรงค์ภาวะ โลกร้อนและรักษา สภาพแวดล้อมทางอากาศ - ประยุกต์ใช้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในการ ป้ องกันภาวะโลกร้อน - ตรวจใบงาน -ตรวจแบบทดสอบ ใบงาน แบบทดสอบ - ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ - ประเมินทักษะ/กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทา กิจกรรมทดลอง - ตรวจการรายงานการทดลอง -แบบประเมินทักษะกระบวนการ การทดลอง - ใบงาน - ทักษะกระบวนการกลุ่ม - ประเมินการทางานกลุ่ม - แบบประเมินการทางานกลุ่ม - คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม - สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน และการร่วมกิจกรรมในชั้น เรียน - แบบประเมินด้านคุณลักษณะที่พึง ประสงค์
 8. 8. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 เอกสารประกอบ แนวทางการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านครูสอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ ประเด็น /หลักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เนื้อหา กาหนดเนื้อหาได้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ตัวชี้วัด และ เหมาะสมกับเวลา วัย ความสามารถของนักเรียน และบริบทของท้องถิ่น -เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตรงตามมาตรฐานและ ตัวชี้วัดและครบถ้วนตาม กระบวนการบรรลุตาม เป้าหมายการศึกษา -ลาดับเนื้อหาจากง่ายไปหา ยาก เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ง่าย อยากเรียนรู้ -เตรียมเนื้อหาในการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน เวลา กาหนดเวลาได้เหมาะสม กับ เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ -เพื่อให้จัดกิจกรรมการ เรียนรู้ได้ครบถ้วนตามที่ กาหนด ตรงตาม โครงสร้างหลักสูตร -ส่งเสริมให้นักเรียนทา กิจกรรมอย่างมี ประสิทธิภาพ -มีการจัดสรรเวลาเพิ่ม สาหรับนักเรียนที่ไม่ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ ตามขั้นตอน เช่น การสอน ซ่อมเสริม วิธีการจัดกิจกรรม ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้ เหมะสมสาหรับนักเรียนเพื่อ นาสู่เป้ าหมาย และเหมาะสม กับความแตกต่างระหว่าง บุคคลและสภาพนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อให้มีแนวทางเทคนิค วิธีในการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับนักเรียน -มีแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงวิธีสอนในครั้ง ต่อไป แหล่งเรียนรู้ เลือกแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม กับกิจกรรม เนื้อหา และความ สนใจของนักเรียน -ส่งเสริมการใช้แหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียนและ นอกโรงเรียน -เสริมสร้างให้นักเรียน เข้าใจในบทเรียนได้ง่าย ขึ้น -มีความพร้อมในการ จัดการเรียนรู้ และเป็นไป ตามแผน - ประหยัดเวลาและ ระยะทางในการเรียนรู้
 9. 9. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 เอกสารประกอบ แนวทางการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านครูสอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ ประเด็น /หลักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สื่อ/อุปกรณ์ -เลือกสื่อที่เหมาะสมกับ เป้าหมาย เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และ ความสนใจของนักเรียน -ครูเตรียมสื่อให้เพียงพอ กับจานวนนักเรียน -เพื่อกระตุ้นความสนใจของ นักเรียน -เสริมสร้างให้นักเรียน เข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น -ครูเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ได้ เหมาะสมกับนักเรียน -ลดภาระการอธิบายของครู - เพิ่มความรู้ความเข้าใจที่เป็น รูปธรรมที่ชัดเจน การประเมินผล -ออกแบบการวัดและ ประเมินผลได้เหมาะสม กับตัวชี้วัด กิจกรรม และ นักเรียน -เพื่อประเมินนักเรียนตรง ตามสภาพจริง หรือเป้าหมาย ที่ต้องการรู้ -ศึกษาและสร้างเครื่องมือ วัดผลให้ตรงตามตัวชี้วัด และผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ความรู้ที่ครู จาเป็นต้องมี ครูมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด เทคนิคการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. บริบทโรงเรียนและชุมชน คุณธรรมของครู มีความรักเมตตาศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม มีความอดทน อยู่อย่าพอเพียง
 10. 10. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 ผลที่เกิดกับนักเรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้ หลักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี -นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมได้ เหมาะสมตามลาดับขั้นตอน -นักเรียนแบ่งหน้าที่การทางานภายใน กลุ่มได้เหมาะสมกับความสามารถของ แต่ละคน -นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์การในการจัด ป้ายนิเทศที่มีอยู่อย่างประหยัด และ คุ้มค่า -ปฏิบัติกิจกรรมได้ ครบถ้วน ตามขั้นตอนและ สาเร็จตามเป้าหมาย -แก้ปัญหาในการทางานให้ สาเร็จตามเป้าหมาย นักเรียนสามารถเห็นถึง ความสาคัญของปัญหา ภาวะโลหร้อน - นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการ รณรงค์ ภาวะโลกร้อน -รู้จักการวางแผน การทา งานอย่างเป็นระบบให้ ประสบความสาเร็จ -ปรับตัวในการทางานกับ เพื่อนพร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงในสังคม - นักเรียนรู้จักปฏิบัติตน ในการลดปัญหาโลกร้อน ความรู้ นักเรียนมีความรู้ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ แนวทางแก้ไข คุณธรรม นักเรียน - มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย - มีมุ่งมั่นในการทางาน - มีความสามัคคี - ความเสียสละเพื่อส่วนรวม - พอเพียงประหยัดอดออม - จิตวิทยาศาสตร์ - มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 11. 11. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 ด้านนักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน ๔ มิติ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ ด้าน/องค์ประกอบ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความรู้ มีความรู้ในการเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ แหล่ง เรียนรู้ ให้คุ้มค่าและ ประหยัด มีความรู้ในการ วางแผนงานและการ ทางานร่วมกันเป็น กลุ่ม มีความรู้ในการ รักษาสิ่งแวดล้อม และปัญหาโลก ร้อน - นักเรียนรู้จัก ปฏิบัติตนใน การลดปัญหา โลกร้อนด้าน การสร้าง วัฒนธรรมใน การปลูกต้นไม้ รักษา สิ่งแวดล้อม ทักษะ -มีทักษะในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และแหล่ง เรียนรู้อย่างประหยัด และคุ้มค่า -มีทักษะในการ ทางานร่วมกับผู้อื่น -มีทักษะในการ นาเสนอและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะในการ รักษาสิ่งแวดล้อม ใกล้ตัวและชุมชน - มีทักษะ การ ปฏิบัติ การลด ปัญหาโลกร้อน ค่านิยม -มีความตระหนักใน การนาวัสดุอุปกรณ์มา ใช้ในการปฏิบัติงานให้ คุ้มค่า -ตระหนักถึงความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ การทางานในกลุ่ม - ยอมรับความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน ตระหนักถึง ความสาคัญการลด ปัญหาโลกร้อน - เกิดค่านิยม ในการลด ปัญหาโลกร้อน
 12. 12. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 ภาคผนวก
 13. 13. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 ใบกิจกรรม การสืบค้นข้อมูลปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อน จุดประสงค์ สืบค้นข้อมูลปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อน คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อนจากแหล่งความรู้ ต่างๆ เช่น อินเทอร์เนต หนังสือพิมพ์วารสาร ฯลฯ แล้วร่วมกันอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้ 1. ปัญหาภาวะโลกร้อน 2. สาเหตุของภาวะโลกร้อน กลุ่มที่.....ชื่อกลุ่ม........................................................... ข้อสรุปที่ได้จากการอภิปราย ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
 14. 14. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 ใบกิจกรรม การจัดป้ ายนิเทศปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อน จุดประสงค์ อธิบายปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อน คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้ที่ได้จากการชมป้ายนิเทศของกลุ่มอื่นๆ สรุปความรู้จากกลุ่มที่.....ชื่อกลุ่ม........................................................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สรุปความรู้จากกลุ่มที่.....ชื่อกลุ่ม........................................................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สรุปความรู้จากกลุ่มที่.....ชื่อกลุ่ม........................................................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15. 15. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 ใบกิจกรรม การจัดป้ ายนิเทศปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อน คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนสรุปปัญหาและสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ลงในแผนผังความคิด (Mind Mapping) ที่กาหนด ปัญหาของ ภาวะโลกร้อน ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... .... .................................................. .................................................. .................................................. ............. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ....
 16. 16. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 เฉลยใบกิจกรรม การสืบค้นข้อมูลปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อน จุดประสงค์ สืบค้นข้อมูลปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อน คาชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อนจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น อินเทอร์เนต หนังสือพิมพ์วารสาร ฯลฯ แล้วร่วมกันอภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้ 1. ปัญหาภาวะโลกร้อน 2. สาเหตุของภาวะโลกร้อน ข้อสรุปที่ได้จากการอภิปราย ปัญหาจากการเกิดภาวะโลกร้อน 1. อุณหภูมิที่สูงขึ้น ของโลกเราทาให้ต้องเพิ่มกิจกรรมการใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้น 2. น้าแข็งที่บริเวณขั้วโลกละลาย ส่งผลให้ ปริมาณระดับน้าทะเลสูงขึ้น 3. ระบบนิเวศวิทยาจะเปลี่ยนไปอย่างไม่สามารถกลับคืนมาได้ตัวอย่าง ปะการังใน มหาสมุทร หมีในขั้วโลกเหนือมีน้าหนักตัวลดลงเนื่องจากน้าแข็งละลายเร็วขึ้น 4. ฤดูการมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องระยะเวลาของแต่ละฤดูกาล 5. คนจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลต่อสภาพ อารมณ์ การตัดสินใจ มีผลให้เกิดการขัดแย้งง่ายขึ้นตามสภาพอากาศ สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน 1. จากโรงงานอุตสาหกรรม 2. เครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ใช้เป็นสารหล่อเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ 3. ของใช้ประจาวัน เช่น ใช้เป็นสารขับดันในเครื่องกระป๋ องที่เป็นสเปรย์ 4. จากกทานาข้าว หรือพืชที่ขังน้า และปศุสัตว์ 5. การเผาไหม้ของซากพืชหรือสัตว์ 6. การใช้งานโดยมีการเผาไหม้ของถ่านหิน น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ 7. การเผาไหม้ในหลายรูปแบบ เช่น การใช้น้ามันเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ในรถยนต์ 8. การเผาป่า เพื่อใช้พื้นที่อยู่อาศัย หรือทาการเกษตร หรือเผาหญ้าเผาฟางหลังการเก็บเกี่ยว 9. การทาปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์การทาฟาร์ม
 17. 17. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 เฉลยใบกิจกรรม การจัดป้ ายนิเทศเรื่องภาวะโลกร้อน ปัญหาจากการเกิดภาวะโลกร้อน 1. อุณหภูมิที่สูงขึ้น ของโลกเราทาให้ต้องเพิ่มกิจกรรมการใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้น 2. น้าแข็งที่บริเวณขั้วโลกละลาย ส่งผลให้ ปริมาณระดับน้าทะเลสูงขึ้น 3. ระบบนิเวศวิทยาจะเปลี่ยนไปอย่างไม่สามารถกลับคืนมาได้ตัวอย่าง ปะการังใน มหาสมุทรลดลง หมีในขั้วโลกเหนือมีน้าหนักตัวลดลงเนื่องจากน้าแข็งละลายเร็วขึ้น 4. ฤดูการมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องระยะเวลาของแต่ละฤดูกาล 5. คนจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลต่อสภาพ อารมณ์ การตัดสินใจ มีผลให้เกิดการขัดแย้งง่ายขึ้นตามสภาพอากาศ สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน 1. จากโรงงานอุตสาหกรรม 2. เครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ใช้เป็นสารหล่อเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ 3. ของใช้ประจาวัน เช่น ใช้เป็นสารขับดันในเครื่องกระป๋ องที่เป็นสเปรย์ 4. จากกทานาข้าว หรือพืชที่ขังน้า และปศุสัตว์ 5. การเผาไหม้ของซากพืชหรือสัตว์ 6. การใช้งานโดยมีการเผาไหม้ของถ่านหิน น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ 7. การเผาไหม้ในหลายรูปแบบ เช่น การใช้น้ามันเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ในรถยนต์ 8. การเผาป่า เพื่อใช้พื้นที่อยู่อาศัย หรือทาการเกษตร หรือเผาหญ้าเผาฟางหลังการเก็บเกี่ยว 9. การทาปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์การทาฟาร์ม
 18. 18. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 ปัญหาของ ภาวะโลกร้อน น้าแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้าทะเลสูงขึ้น แผ่นดินบางส่วนหายไป อุณหภูมิบนโลกสูงขึ้น ปะการังลดลง คนมีอารมณ์หงุดหงิด มากขึ้น ฤดูกาลผิดปกติ เฉลยใบกิจกรรม การสรุปสาเหตุของภาวะโลกร้อน คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนสรุปปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อน ลงในแผนผังความคิด (Mind Mapping) ที่กาหนด
 19. 19. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 ชื่อกลุ่ม..........................................................ชั้น.......................................วันที่............................... เรื่อง ปัญหาและสาเหตุภาวะโลกร้อน รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 1........................................................... .............. 2 ......................................................................... 3........................................................... .............. 4 ......................................................................... 5........................................................... .............. 6 ......................................................................... คาชี้แจง พิจารณาให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ตั้งแต่ 1-5 ให้ตรงกับความเป็น จริงตามระดับการปฏิบัติ โดยใช้คู่มือการให้คะแนน (คู่มือแบบประเมินผลงานกลุ่ม) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ( 60 คะแนน ) รายการประเมิน 1.เนื้อหาในการนาเสนอ 2.วางแผนกาหนดขั้นตอน 3.รูปแบบและวิธีการ 4.การเขียนรายงานนาเสนอ 5.ภาษาถูกต้องเหมาะสม หมายเหตุ 1. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 2. ปัญหาและสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน 3. รังสีและก๊าชที่เกิดภาวะโลกร้อน 3. ข่าวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน รวม รวม ร้อยละ........................... �ผ่านการประเมิน �ไม่ผ่านการประเมิน ลงชื่อ……………………………… ( ………………………………… ) ผู้ประเมิน แบบประเมินผลงานกลุ่ม
 20. 20. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 ประเด็นที่ประเมิน ระดับคะแนน 1. เนื้อหาในการนาเสนอ เนื้อหามีความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมสมบูรณ์ 5 เนื้อหามีความถูกต้องเหมาะสมแต่ไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ 4 เนื้อหามีความถูกต้องเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ 2 เนื้อหามีความถูกต้องเหมาะสมค่อนข้างน้อย 1 2.วางแผนกาหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาได้เหมาะสม ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแก้ปัญหา ระบุตัวแปรควบคุมได้ถูกต้องเหมาะสม 5 ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแก้ปัญหา ระบุตัวแปรควบคุมได้ค่อนข้างเหมาะสม 4 ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแก้ปัญหา ระบุตัวแปรควบคุมได้ค่อนข้างเหมาะสมพอใช้ 3 ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแก้ปัญหา ระบุตัวแปรควบคุมได้ไม่เหมาะสม 2 ออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการแก้ปัญหา แต่ระบุตัวแปรควบคุมไม่ได้ 1 3. รูปแบบและวิธีการนาเสนอผลงาน มีรูปแบบวิธีการนาเสนอน่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้หรือรูปแบบการนาเสนอ 5 หลากหลายและทาให้เข้าใจเนื้อหาง่าย มีรูปแบบวิธีการนาเสนอน่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้หรือรูปแบบการนาเสนอ 4 หลากหลายและทาให้เข้าใจเนื้อหาได้หากมีความตั้งใจ มีรูปแบบวิธีการนาเสนอไม่น่าสนใจ ไม่กระตุ้นการเรียนรู้แต่นาไปสู่ความเข้า 3 เข้าใจเนื้อหาได้หากมีความตั้งใจ รูปแบบวิธีการนาเสนอน่าสนใจ เร้าใจ แต่เข้าใจเนื้อหายากหรือทาให้เกิดความ 2 สับสนในเนื้อหา รูปแบบวิธีการนาเสนอไม่น่าสนใจ ไม่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ 1 เนื้อหาได้ยากหรือทาให้เกิดความสับสนทางเนื้อหา 4. การเขียนรายงานนาเสนอ บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าและนาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจน แสดงให้ 5 เห็นถึงขั้นตอนการวางแผน การลงมือแก้ปัญหาและข้อที่ค้นพบได้ครบถ้วน บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าและนาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจน แสดงให้ 4 เห็นถึงขั้นตอนการวางแผน การลงมือแก้ปัญหาและข้อที่ค้นพบได้ค่อนข้าง ครบถ้วน เกณฑ์การประเมินผลงานกลุ่มงานกลุ่ม
 21. 21. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 ประเด็นที่ประเมิน ระดับคะแนน บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าและนาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจน แสดงให้ 3 เห็นถึงขั้นตอนการวางแผน การลงมือแก้ปัญหาและข้อที่ค้นพบได้เพียงบางส่วน บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าและนาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจน แสดงให้ 2 เห็นถึงขั้นตอนการวางแผน การลงมือแก้ปัญหาและข้อที่ค้นพบได้ส่วนน้อย บันทึกผลการศึกษาค้นคว้าและนาเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจน แสดงให้ 1 เห็นถึงขั้นตอนการวางแผน การลงมือแก้ปัญหาและข้อที่ค้นพบได้ไม่ชัดเจน 5. ภาษาถูกต้องเหมาะสม เขียนถูกต้อง ถ้อยคาสานวนเหมาะสมดีมาก ลาดับความได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 5 สะกดตัวการันต์ผิดเล็กน้อย ถ้อยคาสานวนเหมาะสมดี ลาดับความได้ชัดเจนเข้าใจง่าย 4 สะกดตัวการันต์ผิดเล็กน้อย ถ้อยคาสานวนเหมาะสมดี ลาดับความได้ดีพอใช้ 3 สะกดตัวการันต์มีผิดอยู่บ้าง ถ้อยคาสานวนเหมาะสมพอใช้ ลาดับความพอเข้าใจ 2 สะกดตัวการันต์ผิดเล็กมาก ถ้อยคาสานวนไม่เหมาะสม ลาดับความได้ไม่ชัดเจน 1 20
 22. 22. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ปัญหาและสาเหตุภาวะโลกร้อน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 1. ก 2. ค 3. ข 4. ข 5. ค 6. ก 7. ข 8. ง 9. ก 10. ง 1. ง 2. ก 3. ค 4. ข 5. ก 6. ง 7. ข 8. ก 9. ง 10. ค เฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เรื่อง ปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อน 17
 23. 23. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พฤติกรรมที่บ่งชี้ 1. ความมีระเบียบวินัย 2. ความรับผิดชอบ 3. มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม 4. มุ่งมั่นในการทางาน 5. พอเพียงประหยัดอดออม 6. จิตวิทยาศาสตร์ พฤติกรรม ระดับคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนตามพฤติกรรมที่บ่งชี้ 5 ข้อ ดี ขาด 2 ข้อ พอใช้ ขาด 4 ข้อ ปรับปรุง เกณฑ์การประเมินคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ คะแนน ปฏิบัติอยู่ในระดับดี 8-10 ปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 5-7 ปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง 1-4 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 8- 10 คะแนน = ดี 5- 7 คะแนน = พอใช้ 1-4 คะแนน = ปรับปรุง
 24. 24. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ แบบทดสอบ ระดับคุณภาพ คะแนน ทาแบบทดสอบได้คะแนนรวม 80 % ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 4 ทาแบบทดสอบได้คะแนนรวม 70 - 79 % ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 3 ทาแบบทดสอบได้คะแนนรวม 60 - 69 % ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 2 ทาแบบทดสอบได้คะแนนรวม 51 - 59 % ขึ้น ขึ้นไปของคะแนนเต็ม 1 ทาแบบทดสอบได้คะแนนรวมน้อยกว่า 50 % ของคะแนนเต็ม 0
 25. 25. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ กิจกรรมใบงาน/ใบกิจกรรม รายการประเมิน ระดับ คุณภาพ นักเรียนสามารถทากิจกรรมในใบงานอย่างถูกต้อง คลอบคลุมเนื้อหา ตรงประเด็น และสรุป ได้ถูกต้องชัดเจน 4 นักเรียนสามารถทากิจกรรมในใบงานอย่างถูกต้อง คลอบคลุมเนื้อหา ตรงประเด็น และสรุป ได้ถูกต้อง 3 นักเรียนสามารถทากิจกรรมในใบงาน คลอบคลุมเนื้อหา ตรงประเด็น และสรุปอย่างถูกต้อง บางส่วน 2 นักเรียนสามารถทากิจกรรมในใบงานถูกต้องบางส่วน ไม่คลอบคลุมเนื้อหา ขาดความตรง ประเด็น และสรุปไม่ชัดเจน 1 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 9-10 คะแนน = ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 7-8 คะแนน = ระดับคุณภาพ 3 ดี 5-6 คะแนน = ระดับคุณภาพ 2 พอใช้ 3-4 คะแนน = ระดับคุณภาพ 1 ปรับปรุง
 26. 26. แผนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์ ครูคศ.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ความสามารถในการสร้างแผนภาพความคิด รายการประเมิน ระดับ คุณภาพ นักเรียนสามารถสร้างแผนผังความคิดได้ถูกต้อง สวยงาม คลอบคลุมเนื้อหา ตรงประเด็น และมีความคิดสร้างสรรค์ 4 นักเรียนสามารถสร้างแผนผังความคิดได้ถูกต้อง สวยงาม คลอบคลุมเนื้อหา ตรงประเด็น แต่ ยังขาดความคิดสร้างสรรค์ 3 นักเรียนสามารถสร้างแผนผังความคิดได้ถูกต้อง สวยงาม แต่ยังขาดความตรงประเด็นและ ความคิดสร้างสรรค์ 2 นักเรียนสามารถสร้างแผนผังความคิดได้ถูกต้องบางเนื้อหา สวยงาม 1 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 9-10 คะแนน = ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 7-8 คะแนน = ระดับคุณภาพ 3 ดี 5-6 คะแนน = ระดับคุณภาพ 2 พอใช้ 3-4 คะแนน = ระดับคุณภาพ 1 ปรับปรุง

×