Систематизация двухмерных моделей в краткосрочном бизнес-образовании

STRADIS
STRADISAward-winning Executive Coach, Facilitator, Trainer, Speaker, Author of “Leadership in Russian” book: molokanov.biz

Создание системных образовательных программ

04/2009
Кðàòêîñðî÷íîå áèçíåñ-îáðàçîâàíèå (ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé
âàðèàíò – äâóõäíåâíûé ñåìèíàð èëè òðåíèíã) – ýòî è õîðî-
øî íàëàæåííûé áèçíåñ (â 2006 ã. îáúåì ðîññèéñêîãî ðûíêà êðàòêî-
ñðî÷íîãî áèçíåñ-îáðàçîâàíèÿ óæå ñîñòàâèë ïðèìåðíî 170–200 ìëí
äîëëàðîâ [7]), è ïðîôåññèîíàëüíîå çàíÿòèå ñî ñâîåé ñèñòåìîé ïîäãî-
òîâêè ïðîôåññèîíàëîâ (ñì., íàïðèìåð, www.otumka.ru – Îòêðûòûé Òðå-
íåðñêèé Óíèâåðñèòåò Ìàðêà Êóêóøêèíà), è ñòàðåéøåå â Ðîññèè ïðî-
ôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî, ñ ôåâðàëÿ 1998 ã. ñîáèðàþùååñÿ íà æèâûå
åæåìåñÿ÷íûå âñòðå÷è (ñì. www.molokanov.biz – Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
àññîöèàöèÿ «Êëóá áèçíåñ-òðåíåðîâ»).
Ãîâîðÿ î áèçíåñ-îáðàçîâàíèè, ìû íå èìååì â âèäó îáó÷åíèå ñïåöè-
àëüíûì äèñöèïëèíàì, êàê òî: ôèíàíñû, ïðàâî èëè äàæå ëîãèñòèêà è ìàð-
êåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ. Áèçíåñ, ïî ñóòè, – ýòî óïðàâëåíèå îðãàíèçàöè-
ÿìè è âîçäåéñòâèå íà ëþäåé (êëèåíòîâ, ïàðòíåðîâ) ñ öåëüþ ïîñëåäóþ-
ùåãî èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëè.
×åìó æå è êàê ìîæíî îáó÷èòü â ýòîé ñôåðå çà âåñüìà êîðîòêîå
âðåìÿ? Çàãëÿíåì â óâåñèñòûå òîìà ó÷åáíûõ ïîñîáèé (íàïðèìåð, [1]), âñå,
÷òî ìû òàì íàéäåì, – íàáîð êëàññèôèêàöèé è ïðîñòûõ àëãîðèòìîâ,
èçðåäêà îáîñíîâàííûõ ññûëêàìè íà êàêèõ-òî èññëåäîâàòåëåé, à åùå
ðåæå – íà ñàìè èññëåäîâàíèÿ. Ïðè ýòîì ìàòåðèàëû èç îäíîé ÷àñòè
ïîñîáèÿ, ñêàæåì î ðåøåíèè ïðîáëåì è ïðèíÿòèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðå-
øåíèé, íèêàê íå óâÿçàíû ñ ìàòåðèàëàìè ïî äðóãèì òåìàì, íàïðèìåð î
ïðåäîòâðàùåíèè êîíôëèêòîâ è óïðàâëåíèè èìè.
Äà è â ñàìèõ ðàçäåëàõ èçëîæåíèå íàïîìèíàåò ñêîðåå ëîñêóòíîå
îäåÿëî, ÷åì ñòðîéíóþ ñèñòåìó, ãîòîâóþ äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ, –
êàê áóäòî áû ðå÷ü èäåò íå î íàâûêàõ è çíàíèÿõ, íåîáõîäèìûõ â êîíêðåò-
íîé äåÿòåëüíîñòè (óïðàâëåí÷åñêîé èëè â îáëàñòè ïðîäàæ), à îá èçëî-
æåíèè áîëåå-ìåíåå ïîäõîäÿùèõ íàðàáîòîê, ïðîèçâåäåííûõ èññëåäî-
âàòåëÿìè èç äîâîëüíî îáùèõ ñîîáðàæåíèé, èç êîòîðûõ ïðàêòèê äîëæåí
óæ ñàì âûáèðàòü, ÷òî èìåííî åìó ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ.
Èíòåðåñíî òàêæå, ÷òî áîëüøèíñòâî ïðåäëàãàåìûõ êëàññèôèêàöèé
îãðàíè÷èâàþòñÿ ÷åòûðüìÿ-ïÿòüþ êëàññàìè, à ìíîãèå èç òåõ, ÷òî ñîäåðæàò
ðîâíî ÷åòûðå, ïðåäñòàâëåíû â âèäå òàáëè÷åê äâà íà äâà ñ ðàçäåëåíèåì
ïî äâóì îñÿì. Ýòî, íàïðèìåð, è ðàçäåëåíèå çàäà÷ ïî îñÿì «ñðî÷íî» è
«âàæíî» â ñàìîîðãàíèçàöèè, è âûäåëåíèå ÷åòûðåõ ñòðàòåãèé óïðàâëå-
íèÿ êîíôëèêòàìè è âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ ïî îñÿì «àññåðòèâíîñòü» è
«êîîïåðàòèâíîñòü» è ìíîãèå äðóãèå.
Ïðè ýòîì «ìíîãèå äðóãèå» íå ÿâëÿåòñÿ ëèøü êðàñèâûì îáîðîòîì
ðå÷è. Ïðîâåäÿ òðè ãîäà íàçàä ñïåöèàëüíîå èññëåäîâàíèå1
, ìû îáíàðóæè-
ëè îêîëî 200 ïîäîáíûõ ìîäåëåé, äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííûõ â áèç-
íåñ-ñðåäå, îò òàêèõ, êàê, íàïðèìåð, Áîñòîíñêàÿ ìàòðèöà (Ìàòðèöà BCG)
êëàññèôèêàöèè ïðîäóêòîâ, è äî ñîâåðøåííî àâòîðñêèõ, èçâåñòíûõ ëèøü
óçêîìó êðóãó îáó÷àâøèõñÿ ó êîíêðåòíîãî áèçíåñ-òðåíåðà. Áîëåå òîãî, â
õîðîøî èçâåñòíîì â òðåíåðñêîé ñðåäå ïîñîáèè ïî ñîçäàíèþ òðåíèíãîâ
[5] ðîâíî ïîëîâèíà òèïîâ èç ðåêîìåíäóåìûõ ìîäåëåé òðåíèíãà îòíîñèò-
ñÿ ê ïîäîáíûì êëàññèôèêàöèÿì.
Ðàçóìååòñÿ, ïðàêòèêè âñåãäà òðåáóþò ïðîñòûõ ðàáîòàþùèõ èíñòðó-
ìåíòîâ, è êëàññèôèöèðóþùàÿ ìàòðèöà «äâà íà äâà» âïîëíå ñîçäàåò
îùóùåíèå êàê ïîíÿòíîñòè, òàê è ïðàêòè÷íîñòè. Íî âçàèìîñâÿçàíû ëè ýòè
ñîòíè ìîäåëåé? Âåäü åñëè äà, òî âìåñòî ñóùåñòâóþùåãî ñåé÷àñ íàáîðà
Систематизация
двумерных моделей
в краткосрочном
бизнес образовании
Ì.Â. Ìîëîêàíîâ
1
Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè Öåõà áèçíåñ-òðåíåðîâ â 2007–2008 ãã. Àâòîð îñîáî áëàãîäàðèò ïðèíÿâøèõ â ýòîé ðàáîòå
ó÷àñòèå ñëåäóþùèõ êîëëåã: Ïàâëà Áåçðó÷êî, Ëþáîâü Áåëÿåâó, Ïàâëà Äåíèñîâà, Íàòàëèþ Åðåìååâó, Äìèòðèÿ Êîçëîâà, Âëàäèìèðà Êîíîâàëîâà, Îêñàíó
Ëû÷êîâó, Ñîôüþ Ïóøêàðåâó.
 ñòàòüå èçëàãàþòñÿ ïðèíöèïû ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê ôîðìèðîâàíèþ ïðî-
ãðàìì êðàòêîñðî÷íîãî áèçíåñ-îáðàçîâàíèÿ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ ìíîãîîáðàçèå
äâóõìåðíûõ ÷åòûðåõýëåìåíòíûõ ìîäåëåé, èñïîëüçóåìûõ â ñîâðåìåííûõ îáó-
÷àþùèõ ïðîãðàììàõ. Ïðåäëàãàåòñÿ Áàçîâàÿ ìàòðèöà ôóíêöèîíàëüíîñòè (Àê-
òèâíîñòü  Ïðè÷àñòíîñòü), ïîçâîëÿþùàÿ îáúåäèíèòü áîëåå ñòà òàêèõ ìîäåëåé
íà åäèíîé îñíîâå. Èëëþñòðèðóåòñÿ ñèíåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò èñïîëüçîâàíèÿ
FM-ïîäõîäà â áèçíåñ-îáðàçîâàíèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèñòåìíîñòü; áèçíåñ-îáðàçîâàíèå; îáó÷åíèå; òðåíèíã; Áàçîâàÿ ìàòðè-
öà ôóíêöèîíàëüíîñòè; FM-ïîäõîä; àêòèâíîñòü; ïðè÷àñòíîñòü.
Михаил ВалентиновичМихаил ВалентиновичМихаил ВалентиновичМихаил ВалентиновичМихаил Валентинович МолокановМолокановМолокановМолокановМолоканов – кандидат психологических наук, сертифицированный (Австрийское общество групповой динамики и групповой
психотерапии) групповой психоаналитик, директор по стране TMA World, президент Профессиональной ассоциации «Клуб бизнес тренеров»
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
ðàçðîçíåííûõ êóðñîâ ìîæíî áûëî áû ñîçäàòü öåëóþ ñèñòåìó âçàèìî-
äîïîëíÿþùèõ ïðîãðàìì ïîäãîòîâêè. Â íàñòîÿùåå æå âðåìÿ ñèòóàöèÿ â
êðàòêîñðî÷íîì áèçíåñ-îáðàçîâàíèè õîðîøî èëëþñòðèðóåòñÿ ñòàðûì
àíåêäîòîì ïðî èíæåíåðà, ïðèøåäøåãî íà çàâîä: «Âñå, ÷åìó ó÷èëè â
èíñòèòóòå, – ìîæíî çàáûòü». Ïðîãðàììû òðåíèíãîâ ñîñòàâëÿþòñÿ íà
îñíîâå èñòî÷íèêîâ, íà ïåðâûé âçãëÿä, íèêàê íå ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé.
Ïðîãðàììà ïî ñàìîîðãàíèçàöèè ìàëî ñâÿçàíà ñ êóðñîì ïî âåäåíèþ
ïåðåãîâîðîâ èëè ðóêîâîäñòâó ñîòðóäíèêàìè. À ìîãëè áû ðàçëè÷íûå
ïðîãðàììû âçàèìîóñèëèâàòü äðóã äðóãà çà ñ÷åò êàêîé-òî âçàèìîñâÿçè
ìåæäó ïðåäëàãàåìûìè â íèõ ìîäåëÿìè è êëàññèôèêàöèÿìè – âåäü
âçàèìîñâÿçàííûå çíàíèÿ è íàâûêè áûñòðåå è ïðî÷íåå óñâàèâàþòñÿ?
È òîãäà ìîæíî áûëî áû ãîâîðèòü î äåéñòâèòåëüíî ñèñòåìíîì îáó÷åíèè,
êîãäà ñîòðóäíèêè, ïðèõîäÿ íà î÷åðåäíîé òðåíèíã, âèäÿò åãî âçàèìî-
ñâÿçü ñ ìàòåðèàëîì, ïðîðàáîòàííûì íà ïðåäûäóùèõ çàíÿòèÿõ, è äàæå
îêàçûâàþòñÿ ñïîñîáíûìè ñàìîñòîÿòåëüíî âûðàáàòûâàòü çíàíèÿ è êîí-
ñòðóèðîâàòü íàâûêè ïî íîâîé äëÿ íèõ òåìå.
Åñòü ëè îáùåå îñíîâàíèå äëÿ âûñòðàèâàíèÿ òàêîé âçàèìîñâÿçè? Íà
íàø âçãëÿä, äà.
ÁÀÇÎÂÀß ÌÀÒÐÈÖÀ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÈ
 ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî ÷åòûðåõýëåìåíòíûõ
ìîäåëåé, èñïîëüçóåìûõ â êðàòêîñðî÷íîì áèçíåñ-îáðàçîâàíèè, ìîæåò áûòü
ðàññìîòðåíî â êîîðäèíàòàõ äâóõ èç òðåõ áàçèñíûõ îöåíî÷íûõ øêàë
×. Îñãóäà: «Îöåíêè» è «Àêòèâíîñòè» [6]. Ìàòðèöó íà îñíîâå ýòèõ øêàë
ìîæíî íàçâàòü áàçîâîé.
Íàïðèìåð, ïðè êëàññèôèêàöèè çàäà÷ â ñàìîîðãàíèçàöèè ðàçëè÷å-
íèå «âàæíî – íå âàæíî» ïðîâîäèòñÿ ïî øêàëå îöåíêè, à «ñðî÷íî – íå
ñðî÷íî» (äðóãèìè ñëîâàìè: «òðåáóåò – íå òðåáóåò íåçàìåäëèòåëüíûõ
äåéñòâèé») – ïî øêàëå àêòèâíîñòè.
Ïðè ýòîì îñãóäîâñêèå íàçâàíèÿ ïîëþñîâ øêàë: «õîðîøèé – ïëîõîé»
è «àêòèâíûé – ïàññèâíûé», ïî íàøåìó îïûòó, äëÿ ìíîãèõ áèçíåñ-ìîäå-
ëåé çâó÷àò íåñêîëüêî èñêóññòâåííî. Ïîýòîìó ìû çàìåíèëè èõ íà áîëåå
óíèâåðñàëüíûå äëÿ áèçíåñà.
Áîëåå ïðèåìëåìûì äëÿ øêàëû îöåíêè îêàçàëîñü íàçâàíèå «øêàëà
ïðè÷àñòíîñòè» ñ ïîëþñàìè «ñâîå – ÷óæîå». Íà ïîëþñå «ñâîå» îïèñûâà-
åìûé ñóáúåêò âîñïðèíèìàåò ñèòóàöèþ, îêðóæåíèå ïîçèòèâíî, ïðîÿâëÿåò
ïîääåðæêó ïî îòíîøåíèþ ê ïàðòíåðàì, ó÷èòûâàåò èõ èíòåðåñû. Íà ïðîòè-
âîïîëîæíîì ïîëþñå – íåãàòèâíî, êàê «÷óæîå», îòòîðãàåò èíòåðåñû ïàðò-
íåðîâ, ïðîòèâîäåéñòâóåò èì.
Îñòàâèâ íàçâàíèå øêàëû àêòèâíîñòè â îñãóäîâñêîì âàðèàíòå, ìû óòî÷-
íèëè íàçâàíèÿ ïîëþñîâ êàê «ïðèâíåñåíèå èçìåíåíèé (àêòèâíîñòü) – ðå-
àãèðîâàíèå íà èçìåíåíèÿ (ðåàêòèâíîñòü)». Íà ïîëþñå ïðèâíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé ñóáúåêò ïðîÿâëÿåò ñåáÿ ñïîíòàííî, «ðàáîòàåò íà îïåðåæåíèå»,
âíîñèò â ñèòóàöèþ èçìåíåíèÿ, äàæå ïðîâîöèðóåò èõ. Íà ïðîòèâîïîëîæ-
íîì ïîëþñå îí ñäåðæàí, «ïîäñòðàèâàåòñÿ» ïîä ñèòóàöèþ, ïîä ìíåíèÿ è
îæèäàíèÿ äðóãèõ, èäåò èì íà óñòóïêè.
Çàìåòèì, ÷òî «àêòèâíîñòü» è «ïðè÷àñòíîñòü» ìîæíî èíòåðïðåòèðî-
âàòü êàê ïðîÿâëåíèÿ ìóæñêîãî è æåíñêîãî òèïîâ ïîâåäåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâåííî, ÷òî íàâîäèò íà ìûñëü îá óíèâåðñàëüíîñòè (íå òîëüêî äëÿ êëàñ-
ñèôèêàöèè ìîäåëåé, èñïîëüçóåìûõ â êðàòêîñðî÷íîì áèçíåñ-îáðàçîâà-
íèè) ýòèõ øêàë. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ñïåöèôèêà ðîäèòåëüñêîé ñåìüè â
ñóùåñòâåííîé ìåðå îïðåäåëÿåò òèï îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé ÷åëîâåê áó-
äåò ñòðåìèòüñÿ ðàáîòàòü (òî ëè êàê íàåìíûé ðàáîòíèê, òî ëè êàê ñîá-
ñòâåííèê) [2; 3; 4], à ïîâåäåíèå ðîäèòåëåé – ýòî ïåðâûå è îñíîâíûå äëÿ
íåãî ïðèìåðû ìóæñêîãî è æåíñêîãî ïîâåäåíèÿ, ìû äàëè øêàëàì «àêòèâ-
íîñòè» è «ïðè÷àñòíîñòè» óñëîâíûå áóêâåííûå îáîçíà÷åíèå «F» (îò àíã-
ëèéñêîãî «father» – îòåö) è «M» (îò àíãëèéñêîãî «mother» – ìàòü)
ñîîòâåòñòâåííî.
Ñ ó÷åòîì ýòîãî áàçîâóþ ìàòðèöó ìû íàçûâàåì «Áàçîâîé FM» –
Áàçîâîé ìàòðèöåé ôóíêöèîíàëüíîñòè (Functionality Matrix – FM). Îíà
ñòðîèòñÿ íà îñíîâå äâóõ øêàë îöåíêè ñîñòîÿíèÿ è ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà â
êàæäîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè (ðèñ. 1).
Ðàçóìååòñÿ, íà êàæäîé îñè ñóùåñòâóåò öåëûé êîíòèíóóì çíà÷åíèé.
Íàïðèìåð, íà îñè ïðè÷àñòíîñòè âîçìîæíû: ×óæîå → Ïðåíåáðåæåíèå →
Îòòîðæåíèå → Îòñòðàíåíèå → Èãíîðèðîâàíèå → Îòäåëåíèå → Çàêðû-
òîñòü → Ìîíîëîãè÷íîñòü → Âñòóïëåíèå â äèàëîã → Îòêðûòîñòü → Èíòå-
ðåñ → Ñî÷óâñòâèå → Ïðèíÿòèå → Ïðè÷àñòíîñòü → Ñîó÷àñòèå →
Çàáîòà → Ñâîå.  çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé ñèòóàöèè òî÷êà ïåðåñå÷å-
íèÿ îñüþ àêòèâíîñòè ìîæåò îêàçàòüñÿ â ðàçíûõ ìåñòàõ. Íàïðèìåð, äëÿ
êëàññèôèêàöèè ó íà÷èíàþùèõ ñîòðóäíèêîâ ñòèëåé âåäåíèÿ ïåðåãîâî-
ðîâ ñ êëèåíòîì ïî ïðîäàæå åìó äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã – ìåæäó Ìîíîëî-
ãè÷íîñòüþ è Âñòóïëåíèåì â äèàëîã, à äëÿ áîëåå æåñòêèõ ïåðåãîâîðîâ –
ìåæäó Îòäåëåíèåì è Çàêðûòîñòüþ. Ýòî ïîçâîëÿåò àäàïòèðîâàòü ìîäå-
ëè êàê ïîä ñïåöèôèêó äåÿòåëüíîñòè, òàê è äëÿ êîíêðåòíîé êîðïîðàòèâíîé
êóëüòóðû.
Èñïîëüçóÿ øêàëû Áàçîâîé FM, ìîæíî îïèñàòü è ñòðóêòóðèðîâàòü áî-
ëåå 100 ìîäåëåé «äâà íà äâà», ïðîðàáàòûâàåìûõ â òðåíèíãàõ ïî Óïðàâ-
ëåíèþ âðåìåíåì, Ïðîäàæàì, Ïðèíÿòèþ ðåøåíèé, Óïðàâëåí÷åñêèì íàâû-
êàì, Ïóáëè÷íûì âûñòóïëåíèÿì è ïðåçåíòàöèÿì, Ïðîâåäåíèþ ñîâåùàíèé
è ìíîãèì, ìíîãèì äðóãèì. Ýòî äàåò îñíîâó äëÿ ïîñòðîåíèÿ ïðîãðàììû
äåéñòâèòåëüíî ñèñòåìíîãî îáó÷åíèÿ.
ÅÄÈÍÀß ÊÀÍÂÀ ÒÐÅÍÈÍÃÀ
Êàê ýòî ðàáîòàåò â ñèñòåìíîì îáó÷åíèè? Ðàññìîòðèì ïðèìåð èç îáó-
÷åíèÿ ìåíåäæåðà ïî ïðîäàæàì. Íà òðåíèíãå ïî ïðîäàæàì òðàäèöèîííî
ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîõîæäåíèå îñíîâíûõ øàãîâ â ïðîöåññå ïðîäàæè:
Ïîäãîòîâêà → Óñòàíîâëåíèå êîíòàêòà → Ðàñêðûòèå / ïîäòâåðæäåíèå
ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ → Âûñêàçûâàíèå ïðåäëîæåíèÿ. → Îáñóæäå-
íèå ïðåäëîæåíèÿ → Äîñòèæåíèå äîãîâîðåííîñòè. Íà ðèñ. 2 îíè ïðåä-
ñòàâëåíû â ðàìêàõ ïðåäëàãàåìîãî íàìè FM-ïîäõîäà.
m: «×óæîå»
F: Ïðèâíåñåíèå
èçìåíåíèé,
àêòèâíîñòü
f: Ðåàãèðîâàíèå
íà èçìåíåíèÿ,
ðåàêòèâíîñòü
M: «Ñâîå»
Fm
fM
fm FM
m: Ñëàáîå ïîáóæäàþùåå
âîçäåéñòâèå
F: Ñèëüíîå íàïðàâëÿþùåå
âîçäåéñòâèå
f: Ñëàáîå íàïðàâëÿ-
þùåå âîçäåéñòâèå
M: Ñèëüíîå
ïîáóæäàþùåå
âîçäåéñòâèå
Äîñòèæåíèå
äîãîâîðåííîñòè
Óñòàíîâëåíèå êîíòàêòà.
Ðàñêðûòèå/ïîäòâåðæ-
äåíèå ïîòðåáíîñòåé
è èíòåðåñîâ
Ïîäãîòîâêà
Âûñêàçûâàíèå
è îáñóæäåíèå
ïðåäëîæåíèÿ
J
L
Ðèñ. 1. Áàçîâàÿ ìàòðèöà ôóíêöèîíàëüíîñòè —
Functionality Matrix (FM)
Ðèñ. 2. FM — Îñíîâíûå øàãè â ïðîöåññå ïðîäàæè
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
04/2009
Îäíà èç çàäà÷ òðåíèíãà ïî ïðîäàæàì – óñâîåíèå âàæíîñòè ïîñëå-
äîâàòåëüíîãî ñîâåðøåíèÿ êàæäîãî èç ýòèõ øàãîâ, èñïîëüçîâàíèÿ Àêòèâ-
íîñòè (F) è Ïðè÷àñòíîñòè (M) âî âñåõ âîçìîæíûõ êîìáèíàöèÿõ: Ïîäãî-
òîâêà (fm), Óñòàíîâëåíèå êîíòàêòà, Ðàñêðûòèå / ïîäòâåðæäåíèå ïîòðåá-
íîñòåé è èíòåðåñîâ (fM), Âûñêàçûâàíèå è Îáñóæäåíèå ïðåäëîæåíèÿ
(FM) è Äîñòèæåíèå äîãîâîðåííîñòè (Fm).
Âìåñòå ñ òåì ó âñÿêîãî ïðîäàâöà åñòü ñâîè îñîáåííîñòè: îäèí ïðå-
íåáðåãàåò ïîäãîòîâêîé, à äðóãîé ãîòîâèòñÿ èçëèøíå äîëãî; êòî-òî óâëå-
êàåòñÿ äèàëîãîì ïðè îáñóæäåíèè ïðåäëîæåíèÿ è çàòÿãèâàåò çàâåðøå-
íèå ñäåëêè, äàæå êîãäà êëèåíò óæå äàâíî ãîòîâ, à êòî-òî, âûñêàçàâ ïðåä-
ëîæåíèå, ïåðåõîäèò ñðàçó ê ðàçãîâîðó î ñðîêå îïëàòû, íå äàâ êëèåíòó
ñêàçàòü íè ñëîâà.
×òîáû îáó÷åíèå áûëî áîëåå èíäèâèäóàëüíûì, à çíà÷èò, è áîëåå
êà÷åñòâåííûì – êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ óñâîåíèÿ ìàòåðèàëà, òàê è ñ òî÷êè
çðåíèÿ èíòåðåñà ê íåìó ó÷àñòíèêîâ, – òðåíåðó íåïëîõî áûëî áû çíàòü î
òàêèõ îñîáåííîñòÿõ ïîâåäåíèÿ êàæäîãî èç íèõ. Íî êàê? Ñïðîñèòü â
ëîá? Ñêîðåå âñåãî, ïîëó÷èì èäåàëèñòè÷åñêèå îòâåòû. Ïîñåòèòü ñ êàæ-
äûì íåñêîëüêî èõ êëèåíòîâ – ñëèøêîì çàòðàòíî. Ðàçðàáîòàòü ñïåöè-
àëüíûé îïðîñíèê? Õîðîøàÿ èäåÿ. Òîëüêî äîñòîâåðíûå ðåçóëüòàòû áó-
äóò ïîëó÷åíû, ëèøü åñëè îí áóäåò ñîñòàâëåí ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåí-
íî ê êîíêðåòíîé ñôåðå áèçíåñà è ó÷èòûâàòü ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ,
âêëþ÷àÿ ñåãìåíòàöèþ êëèåíòîâ. Çàäà÷à àðõèñëîæíàÿ, îñîáåííî ïðè
ó÷åòå òîãî, ÷òî êàæäûå ïîëãîäà èëè ãîä îïðîñíèê íàâåðíÿêà ïðèäåòñÿ
äîðàáàòûâàòü, ÷òîáû îí îñòàâàëñÿ àêòóàëüíûì.
À âîçüìåì òåïåðü èçâåñòíóþ ìîäåëü ïðîôåññèîíàëüíûõ íàïðàâëåí-
íîñòåé ïðîäàâöà. Íà ðèñ. 3 îíà ïðèâåäåíà â ðàìêàõ FM-ïîäõîäà â
ïðèìåíåíèè Ïàâëà Äåíèñîâà.
Îïðîñíèê íà ïðîôåññèîíàëüíûå íàïðàâëåííîñòè ñîñòàâèòü ñàìîìó
èëè íàéòè ãîòîâûé íåñëîæíî. ×òî ïîëó÷àåì â ðåçóëüòàòå? Òàêèå îïðîñ-
íèêè îáû÷íî èíòóèòèâíî ïîíÿòíû, è èíäèâèäóàëüíûå ðåçóëüòàòû ïî íèì
íå âûçûâàþò ó ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà îòòîðæåíèÿ. Ïðåäïîëîæèì, îäèí èç
íèõ ïî îïðîñíèêó îêàçàëñÿ Àãåíòîì / «êîììèâîÿæåðîì» – Fm, çàíèìàþ-
ùèìñÿ «âïàðèâàíèåì» (êîíå÷íî æå, ïî íîðìèðîâàííûì øêàëàì).
 FM-ïîäõîäå ïðåäïîëàãàåòñÿ áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî òàêîé
ñîòðóäíèê áóäåò áîëüøå ñêîíöåíòðèðîâàí íà Äîñòèæåíèè äîãîâîðåííî-
ñòè – Fm (ñì. ðèñ. 2) â óùåðá îñòàëüíûì øàãàì â ïðîöåññå ïðîäàæè.
Íàñêîëüêî óâåðåííî òðåíåðó ñòîèò íàñòàèâàòü íà òàêîé âçàèìîñâÿçè,
êîíå÷íî æå, çàâèñèò îò êîíêðåòíîé ñèòóàöèè è ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòåé
ó÷àñòíèêà. Ñàìîå âàæíîå çäåñü, ÷òî ó íàñ ïîÿâèëñÿ èíñòðóìåíò, ïîçâîëÿþ-
ùèé âûñêàçàòü äîñòàòî÷íî îáîñíîâàííîå çàêëþ÷åíèå îá èíäèâèäóàëü-
íûõ îñîáåííîñòÿõ ïîâåäåíèÿ ñîòðóäíèêà «â ïîëÿõ», îáñóäèòü èõ, íàñòðî-
èòü êîíêðåòíîãî ó÷àñòíèêà íà àíàëèç ñâîèõ äåéñòâèé è ïðîôåññèîíàëü-
íûõ óñòàíîâîê. Òàê îáùàÿ ñõåìà øàãîâ â ïðîäàæå ïðèîáðåòàåò
èíäèâèäóàëüíîå êîíêðåòíîå çâó÷àíèå äëÿ êàæäîãî ó÷àñòíèêà òðåíèíãà,
ïîáóæäàÿ åãî ê áîëåå ãëóáîêîìó è àêòèâíîìó îñìûñëåíèþ è óñâîåíèþ
ïðåäëàãàåìûõ ìîäåëåé. Òîìó æå ñïîñîáñòâóåò è âûÿâëÿåìàÿ íàãëÿäíàÿ
âçàèìîñâÿçü ìåæäó íèìè.
Òàêèì îáðàçîì, âûñòðàèâàåòñÿ ñèñòåìíîñòü îáó÷åíèÿ â ðàìêàõ îäíî-
ãî êóðñà: ïîíèìàíèå Áàçîâîé FM âåäåò ê ëó÷øåìó óñâîåíèþ êàæäîé ìî-
äåëè, ïðåäëàãàåìîé â ðàìêàõ FM-ïîäõîäà, è ïðîðàáîòêà îäíîé FM-ìîäå-
ëè ïîçèòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ïðîðàáîòêå êàê ëþáîé äðóãîé, òàê è ìàòå-
ðèàëà êóðñà â öåëîì.
ÊÀÊ FM-ÊÎÍÔËÈÊÒÛ
ÏÎÌÎÃÀÞÒ Â FM-ÏÐÎÄÀÆÀÕ
Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ñèñòåìíîñòü íà÷èíàåò ïðîÿâëÿòü ñåáÿ è â
ðàìêàõ ïðîãðàììû èç íåñêîëüêèõ òðåíèíãîâ. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ïåðåä
òðåíèíãîì ïî ïðîäàæàì, óïîìÿíóòîì â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå, ó÷àñòíèê
ïðîøåë òðåíèíã ïî ðàçðåøåíèþ êîíôëèêòîâ. Òàì îí çíàêîìèëñÿ ñî
ñòèëÿìè ïîâåäåíèÿ â êîíôëèêòå ïî Òîìàñó (ñì. èõ FM-ïðåäñòàâëåíèå
íà ðèñ. 4).
Êàê òåïåðü áèçíåñ-òðåíåð ìîæåò äîïîëíèòåëüíî îáîñíîâàòü âàæ-
íîñòü ðàâíîìåðíîãî ñîâåðøåíèÿ âñåõ øàãîâ â ïðîöåññå ïðîäàæè áåç
óñêîðåííîãî ïåðåõîäà ê äîñòèæåíèþ äîãîâîðåííîñòè – Fm? Íàïðèìåð,
ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Â FM-ïîäõîäå äîñòèæåíèþ äîãîâîðåííîñòåé –
Fm ñîîòâåòñòâóåò ñòèëü ïîâåäåíèÿ â êîíôëèêòå êîíôðîíòàöèÿ, áîðüáà –
Fm. À âû ïîìíèòå èç ïðåäûäóùåãî òðåíèíãà, ÷òî ýòîò ñòèëü õîðîø ëèøü
òîãäà, êîãäà äëÿ âàñ íå âàæíî ñîõðàíÿòü äëèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñ ïàðò-
íåðîì. Âû ìîæåòå ýòèì ñòèëåì äîáèòüñÿ ìíîãîãî, íî ñêîðåå âñåãî òîëüêî
îäèí ðàç. Ïîìíèòå îá ýòîì? Òåïåðü ñêàæèòå, ýòî òî, ÷òî âàì íóæíî â
ïðîäàæàõ? Âàøà çàäà÷à – ïðîäàòü îäèí ðàç, à òàì òðàâà íå ðàñòè, èëè æå
ïîâòîðíûå ïðîäàæè êðàéíå âàæíû?»
À åñëè ó÷àñòíèê ïðåäâàðèòåëüíî ïðîøåë òðåíèíã ïî Óïðàâëåíèþ
âðåìåíåì, òî îí çíàêîì è ñ ðàçäåëåíèåì çàäà÷ íà ñðî÷íûå è âàæíûå
(ðèñ. 5).
Òîãäà øàã äîñòèæåíèÿ äîãîâîðåííîñòåé – Fm åìó áóäåò ëåãêî
ñîîòíåñòè ñ âûïîëíåíèåì íåâàæíûõ, íî ñðî÷íûõ çàäà÷ – Fm.  ñàìîì
äåëå, åñëè ìû ñðàçó ïûòàåìñÿ äîãîâîðèòüñÿ î ÷åì-òî, íå âûñëóøàâ êëè-
åíòà, òî åñòü ïðîäàòü, è äàæå «âïàðèòü», òî ìû äåéñòâóåì, êàê áóäòî íàì
ýòî ñðî÷íî íàäî, íî íå î÷åíü âàæíî: ïîëó÷èòñÿ – îòëè÷íî, íå ïîëó÷èòñÿ –
íàéäåì äðóãîãî.
Âñïîìèíàÿ ìàòåðèàë, ïðîðàáîòàííûé íà Óïðàâëåíèè âðåìåíåì, ó÷àñò-
íèê åùå ëó÷øå íà÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî, õîòÿ äîñòèæåíèå äîãîâîðåííîñ-
òåé – Fm è âûãëÿäèò êàê ïåðâîî÷åðåäíîå äåëî (êàê è íåâàæíûå, íî
ñðî÷íûå çàäà÷è – Fm), ñòðàòåãè÷åñêè áîëåå ïðîäóêòèâíûì áóäåò ñíà÷àëà
âûñêàçàòü è îáñóäèòü ñ êëèåíòîì ïðåäëîæåíèå – FM (òàê æå êàê è ðàçîá-
ðàòüñÿ ñ âàæíûìè è ñðî÷íûìè çàäà÷àìè – FM), à åùå ëó÷øå óñòàíîâèòü
êîíòàêò, ðàñêðûòü / ïîäòâåðäèòü ïîòðåáíîñòè è èíòåðåñû – fM (òàê æå
êàê è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà âàæíûõ è íåñðî÷íûõ çàäà÷àõ – fM).
m: Èãíîðèðîâàíèå
èíòåðåñîâ êëèåíòà.
Îáåçëè÷åííîñòü,
ìàññîâîñòü
F: Ñáûò òîâàðà,
èíòåðåñû ïðîäàâöà
M: Èíòåðåñû êëèåíòà.
Èíäèâèäóàëüíûé
ïîäõîä
«Àãåíò»/
«Êîììèâîÿæåð» —
«Âïàðèâàíèå»
«Êîíñóëüòàíò» —
Ñåðâèñ
«×åëîâåê çà
ïðèëàâêîì» —
Îòïóñê òîâàðà
Ìàñòåð ïðîäàæ,
«Êîììåðñàíò» —
Ñîáñòâåííî
ïðîäàæà
f: Èãíîðèðîâàíèå
êîììåð÷åñêèõ
èíòåðåñîâ ïðîäàâöà
Ðèñ. 3. FM — Ïðîôåññèîíàëüíûå íàïðàâëåííîñòè ïðîäàâöà
Ðèñ. 4. FM — Ñòèëè ïîâåäåíèÿ â êîíôëèêòå ïî K. Thomas
m: Ïðåíåáðåæåíèå
ïîçèöèåé äðóãîãî
F: Íàïîðèñòîñòü.
Îòñòàèâàíèå ñâîåé
ïîçèöèè
M: Êîîïåðàöèÿ.
Ïðèíÿòèå ïîçèöèè
äðóãîãî
Êîíôðîíòàöèÿ,
áîðüáà
Ïðèñïîñîáëåíèå
Óõîä,
èçáåãàíèå
Ñîòðóäíè÷åñòâî
f: Óñòóïêè ïî
ñâîåé ïîçèöèè
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
!
Ëèòåðàòóðà
1. Âýòòåí Ä.À., Êàìåðîí Ê.Ñ. Ðàçâèòèå íàâûêîâ ìåíåäæìåíòà.
5-å èçä. – ÑÏá.: Íåâà, 2004.
2. Èâàíîâ Ì.À., Øóñòåðìàí Ä.Ì. Îðãàíèçàöèÿ êàê âàø èíñòðóìåíò:
Ðîññèéñêèé ìåíòàëèòåò è ïðàêòèêà áèçíåñà. – Ì.: Àëüïèíà Áèç-
íåñ Áóêñ, 2006.
3. Ñêèííåð Ð., Êëèèç Äæ. Ñåìüÿ è êàê â íåé óöåëåòü. – Ì.: Íåçàâè-
ñèìàÿ ôèðìà «Êëàññ», 1995.
4. Ñêèííåð Ð., Êëèèç Äæ. Æèçíü è êàê â íåé âûæèòü. – Ì.: Èçäàòåëü-
ñòâî Èíñòèòóòà ïñèõîòåðàïèè, 2001.
5. Ñèäîðåíêî Å.Â. Òåõíîëîãèè ñîçäàíèÿ òðåíèíãà. Îò çàìûñëà ê
ðåçóëüòàòó. – ÑÏá.: Ðå÷ü, Ñèäîðåíêî è Êî, 2007.
6. Osgood Ch. E. The nature and measurement of meaning //
Psychological Bulletin. – 1952. – ¹ 49. – Ð. 197–237.
7. http://www.trainings.ru/events/news/?id=6647
m: Íåâàæíûå F: Ñðî÷íûå
f: Íåñðî÷íûå M: Âàæíûå
Íåâàæíûå.
Ñðî÷íûå
Âàæíûå.
Íåñðî÷íûå
Íåâàæíûå.
Íåñðî÷íûå
Âàæíûå.
Ñðî÷íûå
Ðèñ. 5. FM — Êëàññèôèêàöèÿ çàäà÷ ïî Ýéçåíõàóýðó.
Ïîðÿäîê ðàáîòû ñ íèìè
Òàê âîçíèêàåò èñòèííàÿ ñèñòåìíîñòü îáó÷åíèÿ – íå òîëüêî íà åäèíîé
îñíîâå ñòðîÿòñÿ îòäåëüíûå ÷àñòè òðåíèíãà, íî è êóðñû ïî ðàçíûì òåìàì â
ðàìêàõ FM-ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ âçàèìîäîïîëíÿþò, âçàèìîóãëóáëÿþò è ðàç-
âèâàþò äðóã äðóãà.
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß
 ñòðîéíóþ FM-ñèñòåìó ñêëàäûâàþòñÿ ñîòíè êàê ïîïóëÿðíûõ, òàê è íå
î÷åíü èçâåñòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ è áèçíåñ-ìîäåëåé, ñðåäè íèõ: SMART,
SPIN, Ýëåìåíòû óïðàâëåí÷åñêîãî öèêëà, Ïðèíÿòèå ðåøåíèé / ðåøåíèå
ïðîáëåì ïî D. Kolb, Ïîòðåáíîñòè ïî A. Maslou, Ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ
êîìàíäû, SWOT-àíàëèç, Ñòèëè ðóêîâîäñòâà / óïðàâëåíèÿ / ëèäåðñòâà è
êðóãè (óðîâíè) ãîòîâíîñòè / ðàçâèòèÿ, Òèïîëîãèè êîðïîðàòèâíîé êóëü-
POSSIBILITY OF SYSTEM SHORT-TERM BUSINESS EDUCATION
M.V. Molokanov
Ph.D. in Psychology, certified group psychoanalyst (ÖAGG – Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik),
TMA World country Director, Professional association «Business trainers’ Club», president
The paper deals with principles of a systemizing approach to the development of short-term programs of business-education. Variety of two-
dimensional four-element models used in modern training programs is considered. A Basic Functionality Matrix (Activity  Belonging) to consolidate
more than 100 training models is offered. A synergistic effect of using FM-approach in business education is illustrated.
Key words: System; Business-education; training; Basic Functionality Matrix; FM-approach; activity; belonging.
òóðû, Ëè÷íîñòíûå òèïû ïî DISC è Ñîöèàëüíûå ñòèëè, è ìíîãèå, ìíîãèå
äðóãèå. Ðàçóìååòñÿ, ðîæäàþòñÿ è íîâûå, èíîãäà î÷åíü íåîæèäàííûå, íî
ïîëåçíûå è ïðèâëåêàòåëüíûå.
Ïî÷óâñòâîâàâ ñèëó è ïðîäóêòèâíîñòü FM-ïîäõîäà, ó÷àñòíèêè íà÷èíà-
þò äåëàòü ñâîè ñîáñòâåííûå ïëîäîòâîðíûå îòêðûòèÿ è äàæå ïåðåíîñèòü
èíñòðóìåíòû èç îäíèõ òðåíèíãîâ â äðóãèå, à êðîìå òîãî, ïðîäîëæàþò
ðàçìûøëÿòü íàä ïðîðàáîòàííûì íà òðåíèíãå ìàòåðèàëîì è ïîñëå åãî
îêîí÷àíèÿ. Ñèñòåìíîñòü íà÷èíàåò ðàáîòàòü íà ñàìîì äåëå, à íå òîëüêî â
äåêëàðàöèÿõ ïðîâàéäåðîâ.
 öåëÿõ îáëåã÷åíèÿ ïîíèìàíèÿ íàøå èçëîæåíèå áûëî äîñòàòî÷íî
ïîâåðõíîñòíûì è îáùèì. Ìíîæåñòâî âîïðîñîâ îíî îñòàâëÿåò áåç îòâå-
òà. Íà áîëüøèíñòâî èç íèõ îòâåòû â Öåõå áèçíåñ-òðåíåðîâ áûëè íàéäå-
íû, íàä èññëåäîâàíèåì äðóãèõ ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Recommended

Пермский дом в истории и культуре края by
Пермский дом в истории и культуре краяПермский дом в истории и культуре края
Пермский дом в истории и культуре краяelread
303 views123 slides
Пермский дом в истории и культуре края by
Пермский дом в истории и культуре краяПермский дом в истории и культуре края
Пермский дом в истории и культуре краяelread
284 views181 slides
Пермский дом в истории и культуре края by
Пермский дом в истории и культуре краяПермский дом в истории и культуре края
Пермский дом в истории и культуре краяelread
304 views145 slides
Oleg Andreev at Behance Odessa Opening by
Oleg Andreev at Behance Odessa OpeningOleg Andreev at Behance Odessa Opening
Oleg Andreev at Behance Odessa OpeningBehnace Odessa
598 views31 slides
Информатика 5 класс by
Информатика 5 классИнформатика 5 класс
Информатика 5 класс21kisa
573 views199 slides
Γιατί πρέπει να αποδομηθεί η Ελληνική εθνική ταυτότητα; by
Γιατί πρέπει να αποδομηθεί η Ελληνική εθνική ταυτότητα;Γιατί πρέπει να αποδομηθεί η Ελληνική εθνική ταυτότητα;
Γιατί πρέπει να αποδομηθεί η Ελληνική εθνική ταυτότητα;Sifnaiko Fos - Σιφναϊκό Φως
253 views1 slide

More Related Content

What's hot

Русский язык 5 класс Полякова, Самонова 2013 от Freegdz.com by
Русский язык 5 класс Полякова, Самонова 2013 от Freegdz.comРусский язык 5 класс Полякова, Самонова 2013 от Freegdz.com
Русский язык 5 класс Полякова, Самонова 2013 от Freegdz.comfreegdz
142 views254 slides
Poljakova rj.ua 3r-p_7.ru_(048-14)_s by
Poljakova rj.ua 3r-p_7.ru_(048-14)_sPoljakova rj.ua 3r-p_7.ru_(048-14)_s
Poljakova rj.ua 3r-p_7.ru_(048-14)_sdella street
314 views250 slides
8 vi p 2016_ros by
8 vi p 2016_ros8 vi p 2016_ros
8 vi p 2016_ros8new
4.7K views238 slides
8 l v_2016 by
8 l v_20168 l v_2016
8 l v_20168new
15.8K views286 slides
5 ii zh_r by
5 ii zh_r5 ii zh_r
5 ii zh_rAgent Plus UK
18.2K views175 slides

What's hot(14)

Русский язык 5 класс Полякова, Самонова 2013 от Freegdz.com by freegdz
Русский язык 5 класс Полякова, Самонова 2013 от Freegdz.comРусский язык 5 класс Полякова, Самонова 2013 от Freegdz.com
Русский язык 5 класс Полякова, Самонова 2013 от Freegdz.com
freegdz142 views
Poljakova rj.ua 3r-p_7.ru_(048-14)_s by della street
Poljakova rj.ua 3r-p_7.ru_(048-14)_sPoljakova rj.ua 3r-p_7.ru_(048-14)_s
Poljakova rj.ua 3r-p_7.ru_(048-14)_s
della street314 views
8 vi p 2016_ros by 8new
8 vi p 2016_ros8 vi p 2016_ros
8 vi p 2016_ros
8new4.7K views
8 l v_2016 by 8new
8 l v_20168 l v_2016
8 l v_2016
8new15.8K views
9 by 9klas
99
9
9klas17.5K views
6 геогр справочник_пособ_рус by Aira_Roo
6 геогр справочник_пособ_рус6 геогр справочник_пособ_рус
6 геогр справочник_пособ_рус
Aira_Roo201 views
5 культ и_искусс_железняк_ламонова_2013_укр by Aira_Roo
5 культ и_искусс_железняк_ламонова_2013_укр5 культ и_искусс_железняк_ламонова_2013_укр
5 культ и_искусс_железняк_ламонова_2013_укр
Aira_Roo38 views
8 g i 2016 by 8new
8 g i 20168 g i 2016
8 g i 2016
8new13.3K views
Образотворче мистцетво 5 клас Железняк 2013 от Freegdz.com by freegdz
Образотворче мистцетво 5 клас Железняк 2013 от Freegdz.comОбразотворче мистцетво 5 клас Железняк 2013 от Freegdz.com
Образотворче мистцетво 5 клас Железняк 2013 от Freegdz.com
freegdz101 views

More from STRADIS

Люди разные by
Люди разныеЛюди разные
Люди разныеSTRADIS
228 views2 slides
Знаний много не бывает? by
Знаний много не бывает?Знаний много не бывает?
Знаний много не бывает?STRADIS
178 views1 slide
В цветах радуги by
В цветах радугиВ цветах радуги
В цветах радугиSTRADIS
166 views3 slides
Системный подход к корпоративному обучению by
Системный подход к корпоративному обучениюСистемный подход к корпоративному обучению
Системный подход к корпоративному обучениюSTRADIS
128 views1 slide
12 шагов выбора коуча by
12 шагов выбора коуча12 шагов выбора коуча
12 шагов выбора коучаSTRADIS
643 views5 slides
О компонентах специальных способностей будущих школьных психологов by
О компонентах специальных способностей будущих школьных психологовО компонентах специальных способностей будущих школьных психологов
О компонентах специальных способностей будущих школьных психологовSTRADIS
172 views7 slides

More from STRADIS(20)

Люди разные by STRADIS
Люди разныеЛюди разные
Люди разные
STRADIS228 views
Знаний много не бывает? by STRADIS
Знаний много не бывает?Знаний много не бывает?
Знаний много не бывает?
STRADIS178 views
В цветах радуги by STRADIS
В цветах радугиВ цветах радуги
В цветах радуги
STRADIS166 views
Системный подход к корпоративному обучению by STRADIS
Системный подход к корпоративному обучениюСистемный подход к корпоративному обучению
Системный подход к корпоративному обучению
STRADIS128 views
12 шагов выбора коуча by STRADIS
12 шагов выбора коуча12 шагов выбора коуча
12 шагов выбора коуча
STRADIS643 views
О компонентах специальных способностей будущих школьных психологов by STRADIS
О компонентах специальных способностей будущих школьных психологовО компонентах специальных способностей будущих школьных психологов
О компонентах специальных способностей будущих школьных психологов
STRADIS172 views
Игроки тренерского рынка by STRADIS
Игроки тренерского рынкаИгроки тренерского рынка
Игроки тренерского рынка
STRADIS423 views
Доверительные отношения в организации by STRADIS
Доверительные отношения в организацииДоверительные отношения в организации
Доверительные отношения в организации
STRADIS672 views
Как из серой рутины растет индивидуальность by STRADIS
Как из серой рутины растет индивидуальностьКак из серой рутины растет индивидуальность
Как из серой рутины растет индивидуальность
STRADIS165 views
Управляй по-восточному by STRADIS
Управляй по-восточномуУправляй по-восточному
Управляй по-восточному
STRADIS254 views
Обучение менеджеров: системный подход by STRADIS
Обучение менеджеров: системный подходОбучение менеджеров: системный подход
Обучение менеджеров: системный подход
STRADIS672 views
Рождение харизмы by STRADIS
Рождение харизмыРождение харизмы
Рождение харизмы
STRADIS162 views
Эксклюзивное интервью Ицхака Адизеса Михаилу Молоканову by STRADIS
Эксклюзивное интервью Ицхака Адизеса Михаилу МолокановуЭксклюзивное интервью Ицхака Адизеса Михаилу Молоканову
Эксклюзивное интервью Ицхака Адизеса Михаилу Молоканову
STRADIS642 views
Интегрирующий лидер by STRADIS
Интегрирующий лидерИнтегрирующий лидер
Интегрирующий лидер
STRADIS128 views
Клиенты живые и разные by STRADIS
Клиенты живые и разныеКлиенты живые и разные
Клиенты живые и разные
STRADIS126 views
Пенсионер всегда прав by STRADIS
Пенсионер всегда правПенсионер всегда прав
Пенсионер всегда прав
STRADIS100 views
Креативность в бизнесе by STRADIS
Креативность в бизнесеКреативность в бизнесе
Креативность в бизнесе
STRADIS187 views
Михаил Молоканов. Тренер-звезда by STRADIS
Михаил Молоканов. Тренер-звездаМихаил Молоканов. Тренер-звезда
Михаил Молоканов. Тренер-звезда
STRADIS205 views
Большинство собственников не умеют управлять своими компаниями. Михаил Молоканов by STRADIS
Большинство собственников не умеют управлять своими компаниями. Михаил МолокановБольшинство собственников не умеют управлять своими компаниями. Михаил Молоканов
Большинство собственников не умеют управлять своими компаниями. Михаил Молоканов
STRADIS216 views
Летний фестиваль клуба бизнес тренеров by STRADIS
Летний фестиваль клуба бизнес тренеровЛетний фестиваль клуба бизнес тренеров
Летний фестиваль клуба бизнес тренеров
STRADIS255 views

Систематизация двухмерных моделей в краткосрочном бизнес-образовании

  • 1. 04/2009 Кðàòêîñðî÷íîå áèçíåñ-îáðàçîâàíèå (ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé âàðèàíò – äâóõäíåâíûé ñåìèíàð èëè òðåíèíã) – ýòî è õîðî- øî íàëàæåííûé áèçíåñ (â 2006 ã. îáúåì ðîññèéñêîãî ðûíêà êðàòêî- ñðî÷íîãî áèçíåñ-îáðàçîâàíèÿ óæå ñîñòàâèë ïðèìåðíî 170–200 ìëí äîëëàðîâ [7]), è ïðîôåññèîíàëüíîå çàíÿòèå ñî ñâîåé ñèñòåìîé ïîäãî- òîâêè ïðîôåññèîíàëîâ (ñì., íàïðèìåð, www.otumka.ru – Îòêðûòûé Òðå- íåðñêèé Óíèâåðñèòåò Ìàðêà Êóêóøêèíà), è ñòàðåéøåå â Ðîññèè ïðî- ôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî, ñ ôåâðàëÿ 1998 ã. ñîáèðàþùååñÿ íà æèâûå åæåìåñÿ÷íûå âñòðå÷è (ñì. www.molokanov.biz – Ïðîôåññèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ «Êëóá áèçíåñ-òðåíåðîâ»). Ãîâîðÿ î áèçíåñ-îáðàçîâàíèè, ìû íå èìååì â âèäó îáó÷åíèå ñïåöè- àëüíûì äèñöèïëèíàì, êàê òî: ôèíàíñû, ïðàâî èëè äàæå ëîãèñòèêà è ìàð- êåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ. Áèçíåñ, ïî ñóòè, – ýòî óïðàâëåíèå îðãàíèçàöè- ÿìè è âîçäåéñòâèå íà ëþäåé (êëèåíòîâ, ïàðòíåðîâ) ñ öåëüþ ïîñëåäóþ- ùåãî èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëè. ×åìó æå è êàê ìîæíî îáó÷èòü â ýòîé ñôåðå çà âåñüìà êîðîòêîå âðåìÿ? Çàãëÿíåì â óâåñèñòûå òîìà ó÷åáíûõ ïîñîáèé (íàïðèìåð, [1]), âñå, ÷òî ìû òàì íàéäåì, – íàáîð êëàññèôèêàöèé è ïðîñòûõ àëãîðèòìîâ, èçðåäêà îáîñíîâàííûõ ññûëêàìè íà êàêèõ-òî èññëåäîâàòåëåé, à åùå ðåæå – íà ñàìè èññëåäîâàíèÿ. Ïðè ýòîì ìàòåðèàëû èç îäíîé ÷àñòè ïîñîáèÿ, ñêàæåì î ðåøåíèè ïðîáëåì è ïðèíÿòèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðå- øåíèé, íèêàê íå óâÿçàíû ñ ìàòåðèàëàìè ïî äðóãèì òåìàì, íàïðèìåð î ïðåäîòâðàùåíèè êîíôëèêòîâ è óïðàâëåíèè èìè. Äà è â ñàìèõ ðàçäåëàõ èçëîæåíèå íàïîìèíàåò ñêîðåå ëîñêóòíîå îäåÿëî, ÷åì ñòðîéíóþ ñèñòåìó, ãîòîâóþ äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ, – êàê áóäòî áû ðå÷ü èäåò íå î íàâûêàõ è çíàíèÿõ, íåîáõîäèìûõ â êîíêðåò- íîé äåÿòåëüíîñòè (óïðàâëåí÷åñêîé èëè â îáëàñòè ïðîäàæ), à îá èçëî- æåíèè áîëåå-ìåíåå ïîäõîäÿùèõ íàðàáîòîê, ïðîèçâåäåííûõ èññëåäî- âàòåëÿìè èç äîâîëüíî îáùèõ ñîîáðàæåíèé, èç êîòîðûõ ïðàêòèê äîëæåí óæ ñàì âûáèðàòü, ÷òî èìåííî åìó ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ. Èíòåðåñíî òàêæå, ÷òî áîëüøèíñòâî ïðåäëàãàåìûõ êëàññèôèêàöèé îãðàíè÷èâàþòñÿ ÷åòûðüìÿ-ïÿòüþ êëàññàìè, à ìíîãèå èç òåõ, ÷òî ñîäåðæàò ðîâíî ÷åòûðå, ïðåäñòàâëåíû â âèäå òàáëè÷åê äâà íà äâà ñ ðàçäåëåíèåì ïî äâóì îñÿì. Ýòî, íàïðèìåð, è ðàçäåëåíèå çàäà÷ ïî îñÿì «ñðî÷íî» è «âàæíî» â ñàìîîðãàíèçàöèè, è âûäåëåíèå ÷åòûðåõ ñòðàòåãèé óïðàâëå- íèÿ êîíôëèêòàìè è âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ ïî îñÿì «àññåðòèâíîñòü» è «êîîïåðàòèâíîñòü» è ìíîãèå äðóãèå. Ïðè ýòîì «ìíîãèå äðóãèå» íå ÿâëÿåòñÿ ëèøü êðàñèâûì îáîðîòîì ðå÷è. Ïðîâåäÿ òðè ãîäà íàçàä ñïåöèàëüíîå èññëåäîâàíèå1 , ìû îáíàðóæè- ëè îêîëî 200 ïîäîáíûõ ìîäåëåé, äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåííûõ â áèç- íåñ-ñðåäå, îò òàêèõ, êàê, íàïðèìåð, Áîñòîíñêàÿ ìàòðèöà (Ìàòðèöà BCG) êëàññèôèêàöèè ïðîäóêòîâ, è äî ñîâåðøåííî àâòîðñêèõ, èçâåñòíûõ ëèøü óçêîìó êðóãó îáó÷àâøèõñÿ ó êîíêðåòíîãî áèçíåñ-òðåíåðà. Áîëåå òîãî, â õîðîøî èçâåñòíîì â òðåíåðñêîé ñðåäå ïîñîáèè ïî ñîçäàíèþ òðåíèíãîâ [5] ðîâíî ïîëîâèíà òèïîâ èç ðåêîìåíäóåìûõ ìîäåëåé òðåíèíãà îòíîñèò- ñÿ ê ïîäîáíûì êëàññèôèêàöèÿì. Ðàçóìååòñÿ, ïðàêòèêè âñåãäà òðåáóþò ïðîñòûõ ðàáîòàþùèõ èíñòðó- ìåíòîâ, è êëàññèôèöèðóþùàÿ ìàòðèöà «äâà íà äâà» âïîëíå ñîçäàåò îùóùåíèå êàê ïîíÿòíîñòè, òàê è ïðàêòè÷íîñòè. Íî âçàèìîñâÿçàíû ëè ýòè ñîòíè ìîäåëåé? Âåäü åñëè äà, òî âìåñòî ñóùåñòâóþùåãî ñåé÷àñ íàáîðà Систематизация двумерных моделей в краткосрочном бизнес образовании Ì.Â. Ìîëîêàíîâ 1 Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè Öåõà áèçíåñ-òðåíåðîâ â 2007–2008 ãã. Àâòîð îñîáî áëàãîäàðèò ïðèíÿâøèõ â ýòîé ðàáîòå ó÷àñòèå ñëåäóþùèõ êîëëåã: Ïàâëà Áåçðó÷êî, Ëþáîâü Áåëÿåâó, Ïàâëà Äåíèñîâà, Íàòàëèþ Åðåìååâó, Äìèòðèÿ Êîçëîâà, Âëàäèìèðà Êîíîâàëîâà, Îêñàíó Ëû÷êîâó, Ñîôüþ Ïóøêàðåâó.  ñòàòüå èçëàãàþòñÿ ïðèíöèïû ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê ôîðìèðîâàíèþ ïðî- ãðàìì êðàòêîñðî÷íîãî áèçíåñ-îáðàçîâàíèÿ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ ìíîãîîáðàçèå äâóõìåðíûõ ÷åòûðåõýëåìåíòíûõ ìîäåëåé, èñïîëüçóåìûõ â ñîâðåìåííûõ îáó- ÷àþùèõ ïðîãðàììàõ. Ïðåäëàãàåòñÿ Áàçîâàÿ ìàòðèöà ôóíêöèîíàëüíîñòè (Àê- òèâíîñòü Ïðè÷àñòíîñòü), ïîçâîëÿþùàÿ îáúåäèíèòü áîëåå ñòà òàêèõ ìîäåëåé íà åäèíîé îñíîâå. Èëëþñòðèðóåòñÿ ñèíåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò èñïîëüçîâàíèÿ FM-ïîäõîäà â áèçíåñ-îáðàçîâàíèè. Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèñòåìíîñòü; áèçíåñ-îáðàçîâàíèå; îáó÷åíèå; òðåíèíã; Áàçîâàÿ ìàòðè- öà ôóíêöèîíàëüíîñòè; FM-ïîäõîä; àêòèâíîñòü; ïðè÷àñòíîñòü. Михаил ВалентиновичМихаил ВалентиновичМихаил ВалентиновичМихаил ВалентиновичМихаил Валентинович МолокановМолокановМолокановМолокановМолоканов – кандидат психологических наук, сертифицированный (Австрийское общество групповой динамики и групповой психотерапии) групповой психоаналитик, директор по стране TMA World, президент Профессиональной ассоциации «Клуб бизнес тренеров» ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
  • 2. ðàçðîçíåííûõ êóðñîâ ìîæíî áûëî áû ñîçäàòü öåëóþ ñèñòåìó âçàèìî- äîïîëíÿþùèõ ïðîãðàìì ïîäãîòîâêè.  íàñòîÿùåå æå âðåìÿ ñèòóàöèÿ â êðàòêîñðî÷íîì áèçíåñ-îáðàçîâàíèè õîðîøî èëëþñòðèðóåòñÿ ñòàðûì àíåêäîòîì ïðî èíæåíåðà, ïðèøåäøåãî íà çàâîä: «Âñå, ÷åìó ó÷èëè â èíñòèòóòå, – ìîæíî çàáûòü». Ïðîãðàììû òðåíèíãîâ ñîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâå èñòî÷íèêîâ, íà ïåðâûé âçãëÿä, íèêàê íå ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé. Ïðîãðàììà ïî ñàìîîðãàíèçàöèè ìàëî ñâÿçàíà ñ êóðñîì ïî âåäåíèþ ïåðåãîâîðîâ èëè ðóêîâîäñòâó ñîòðóäíèêàìè. À ìîãëè áû ðàçëè÷íûå ïðîãðàììû âçàèìîóñèëèâàòü äðóã äðóãà çà ñ÷åò êàêîé-òî âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðåäëàãàåìûìè â íèõ ìîäåëÿìè è êëàññèôèêàöèÿìè – âåäü âçàèìîñâÿçàííûå çíàíèÿ è íàâûêè áûñòðåå è ïðî÷íåå óñâàèâàþòñÿ? È òîãäà ìîæíî áûëî áû ãîâîðèòü î äåéñòâèòåëüíî ñèñòåìíîì îáó÷åíèè, êîãäà ñîòðóäíèêè, ïðèõîäÿ íà î÷åðåäíîé òðåíèíã, âèäÿò åãî âçàèìî- ñâÿçü ñ ìàòåðèàëîì, ïðîðàáîòàííûì íà ïðåäûäóùèõ çàíÿòèÿõ, è äàæå îêàçûâàþòñÿ ñïîñîáíûìè ñàìîñòîÿòåëüíî âûðàáàòûâàòü çíàíèÿ è êîí- ñòðóèðîâàòü íàâûêè ïî íîâîé äëÿ íèõ òåìå. Åñòü ëè îáùåå îñíîâàíèå äëÿ âûñòðàèâàíèÿ òàêîé âçàèìîñâÿçè? Íà íàø âçãëÿä, äà. ÁÀÇÎÂÀß ÌÀÒÐÈÖÀ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÈ Â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî ÷åòûðåõýëåìåíòíûõ ìîäåëåé, èñïîëüçóåìûõ â êðàòêîñðî÷íîì áèçíåñ-îáðàçîâàíèè, ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíî â êîîðäèíàòàõ äâóõ èç òðåõ áàçèñíûõ îöåíî÷íûõ øêàë ×. Îñãóäà: «Îöåíêè» è «Àêòèâíîñòè» [6]. Ìàòðèöó íà îñíîâå ýòèõ øêàë ìîæíî íàçâàòü áàçîâîé. Íàïðèìåð, ïðè êëàññèôèêàöèè çàäà÷ â ñàìîîðãàíèçàöèè ðàçëè÷å- íèå «âàæíî – íå âàæíî» ïðîâîäèòñÿ ïî øêàëå îöåíêè, à «ñðî÷íî – íå ñðî÷íî» (äðóãèìè ñëîâàìè: «òðåáóåò – íå òðåáóåò íåçàìåäëèòåëüíûõ äåéñòâèé») – ïî øêàëå àêòèâíîñòè. Ïðè ýòîì îñãóäîâñêèå íàçâàíèÿ ïîëþñîâ øêàë: «õîðîøèé – ïëîõîé» è «àêòèâíûé – ïàññèâíûé», ïî íàøåìó îïûòó, äëÿ ìíîãèõ áèçíåñ-ìîäå- ëåé çâó÷àò íåñêîëüêî èñêóññòâåííî. Ïîýòîìó ìû çàìåíèëè èõ íà áîëåå óíèâåðñàëüíûå äëÿ áèçíåñà. Áîëåå ïðèåìëåìûì äëÿ øêàëû îöåíêè îêàçàëîñü íàçâàíèå «øêàëà ïðè÷àñòíîñòè» ñ ïîëþñàìè «ñâîå – ÷óæîå». Íà ïîëþñå «ñâîå» îïèñûâà- åìûé ñóáúåêò âîñïðèíèìàåò ñèòóàöèþ, îêðóæåíèå ïîçèòèâíî, ïðîÿâëÿåò ïîääåðæêó ïî îòíîøåíèþ ê ïàðòíåðàì, ó÷èòûâàåò èõ èíòåðåñû. Íà ïðîòè- âîïîëîæíîì ïîëþñå – íåãàòèâíî, êàê «÷óæîå», îòòîðãàåò èíòåðåñû ïàðò- íåðîâ, ïðîòèâîäåéñòâóåò èì. Îñòàâèâ íàçâàíèå øêàëû àêòèâíîñòè â îñãóäîâñêîì âàðèàíòå, ìû óòî÷- íèëè íàçâàíèÿ ïîëþñîâ êàê «ïðèâíåñåíèå èçìåíåíèé (àêòèâíîñòü) – ðå- àãèðîâàíèå íà èçìåíåíèÿ (ðåàêòèâíîñòü)». Íà ïîëþñå ïðèâíåñåíèÿ èç- ìåíåíèé ñóáúåêò ïðîÿâëÿåò ñåáÿ ñïîíòàííî, «ðàáîòàåò íà îïåðåæåíèå», âíîñèò â ñèòóàöèþ èçìåíåíèÿ, äàæå ïðîâîöèðóåò èõ. Íà ïðîòèâîïîëîæ- íîì ïîëþñå îí ñäåðæàí, «ïîäñòðàèâàåòñÿ» ïîä ñèòóàöèþ, ïîä ìíåíèÿ è îæèäàíèÿ äðóãèõ, èäåò èì íà óñòóïêè. Çàìåòèì, ÷òî «àêòèâíîñòü» è «ïðè÷àñòíîñòü» ìîæíî èíòåðïðåòèðî- âàòü êàê ïðîÿâëåíèÿ ìóæñêîãî è æåíñêîãî òèïîâ ïîâåäåíèÿ ñîîòâåò- ñòâåííî, ÷òî íàâîäèò íà ìûñëü îá óíèâåðñàëüíîñòè (íå òîëüêî äëÿ êëàñ- ñèôèêàöèè ìîäåëåé, èñïîëüçóåìûõ â êðàòêîñðî÷íîì áèçíåñ-îáðàçîâà- íèè) ýòèõ øêàë. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ñïåöèôèêà ðîäèòåëüñêîé ñåìüè â ñóùåñòâåííîé ìåðå îïðåäåëÿåò òèï îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé ÷åëîâåê áó- äåò ñòðåìèòüñÿ ðàáîòàòü (òî ëè êàê íàåìíûé ðàáîòíèê, òî ëè êàê ñîá- ñòâåííèê) [2; 3; 4], à ïîâåäåíèå ðîäèòåëåé – ýòî ïåðâûå è îñíîâíûå äëÿ íåãî ïðèìåðû ìóæñêîãî è æåíñêîãî ïîâåäåíèÿ, ìû äàëè øêàëàì «àêòèâ- íîñòè» è «ïðè÷àñòíîñòè» óñëîâíûå áóêâåííûå îáîçíà÷åíèå «F» (îò àíã- ëèéñêîãî «father» – îòåö) è «M» (îò àíãëèéñêîãî «mother» – ìàòü) ñîîòâåòñòâåííî. Ñ ó÷åòîì ýòîãî áàçîâóþ ìàòðèöó ìû íàçûâàåì «Áàçîâîé FM» – Áàçîâîé ìàòðèöåé ôóíêöèîíàëüíîñòè (Functionality Matrix – FM). Îíà ñòðîèòñÿ íà îñíîâå äâóõ øêàë îöåíêè ñîñòîÿíèÿ è ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà â êàæäîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè (ðèñ. 1). Ðàçóìååòñÿ, íà êàæäîé îñè ñóùåñòâóåò öåëûé êîíòèíóóì çíà÷åíèé. Íàïðèìåð, íà îñè ïðè÷àñòíîñòè âîçìîæíû: ×óæîå → Ïðåíåáðåæåíèå → Îòòîðæåíèå → Îòñòðàíåíèå → Èãíîðèðîâàíèå → Îòäåëåíèå → Çàêðû- òîñòü → Ìîíîëîãè÷íîñòü → Âñòóïëåíèå â äèàëîã → Îòêðûòîñòü → Èíòå- ðåñ → Ñî÷óâñòâèå → Ïðèíÿòèå → Ïðè÷àñòíîñòü → Ñîó÷àñòèå → Çàáîòà → Ñâîå.  çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé ñèòóàöèè òî÷êà ïåðåñå÷å- íèÿ îñüþ àêòèâíîñòè ìîæåò îêàçàòüñÿ â ðàçíûõ ìåñòàõ. Íàïðèìåð, äëÿ êëàññèôèêàöèè ó íà÷èíàþùèõ ñîòðóäíèêîâ ñòèëåé âåäåíèÿ ïåðåãîâî- ðîâ ñ êëèåíòîì ïî ïðîäàæå åìó äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã – ìåæäó Ìîíîëî- ãè÷íîñòüþ è Âñòóïëåíèåì â äèàëîã, à äëÿ áîëåå æåñòêèõ ïåðåãîâîðîâ – ìåæäó Îòäåëåíèåì è Çàêðûòîñòüþ. Ýòî ïîçâîëÿåò àäàïòèðîâàòü ìîäå- ëè êàê ïîä ñïåöèôèêó äåÿòåëüíîñòè, òàê è äëÿ êîíêðåòíîé êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû. Èñïîëüçóÿ øêàëû Áàçîâîé FM, ìîæíî îïèñàòü è ñòðóêòóðèðîâàòü áî- ëåå 100 ìîäåëåé «äâà íà äâà», ïðîðàáàòûâàåìûõ â òðåíèíãàõ ïî Óïðàâ- ëåíèþ âðåìåíåì, Ïðîäàæàì, Ïðèíÿòèþ ðåøåíèé, Óïðàâëåí÷åñêèì íàâû- êàì, Ïóáëè÷íûì âûñòóïëåíèÿì è ïðåçåíòàöèÿì, Ïðîâåäåíèþ ñîâåùàíèé è ìíîãèì, ìíîãèì äðóãèì. Ýòî äàåò îñíîâó äëÿ ïîñòðîåíèÿ ïðîãðàììû äåéñòâèòåëüíî ñèñòåìíîãî îáó÷åíèÿ. ÅÄÈÍÀß ÊÀÍÂÀ ÒÐÅÍÈÍÃÀ Êàê ýòî ðàáîòàåò â ñèñòåìíîì îáó÷åíèè? Ðàññìîòðèì ïðèìåð èç îáó- ÷åíèÿ ìåíåäæåðà ïî ïðîäàæàì. Íà òðåíèíãå ïî ïðîäàæàì òðàäèöèîííî ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîõîæäåíèå îñíîâíûõ øàãîâ â ïðîöåññå ïðîäàæè: Ïîäãîòîâêà → Óñòàíîâëåíèå êîíòàêòà → Ðàñêðûòèå / ïîäòâåðæäåíèå ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ → Âûñêàçûâàíèå ïðåäëîæåíèÿ. → Îáñóæäå- íèå ïðåäëîæåíèÿ → Äîñòèæåíèå äîãîâîðåííîñòè. Íà ðèñ. 2 îíè ïðåä- ñòàâëåíû â ðàìêàõ ïðåäëàãàåìîãî íàìè FM-ïîäõîäà. m: «×óæîå» F: Ïðèâíåñåíèå èçìåíåíèé, àêòèâíîñòü f: Ðåàãèðîâàíèå íà èçìåíåíèÿ, ðåàêòèâíîñòü M: «Ñâîå» Fm fM fm FM m: Ñëàáîå ïîáóæäàþùåå âîçäåéñòâèå F: Ñèëüíîå íàïðàâëÿþùåå âîçäåéñòâèå f: Ñëàáîå íàïðàâëÿ- þùåå âîçäåéñòâèå M: Ñèëüíîå ïîáóæäàþùåå âîçäåéñòâèå Äîñòèæåíèå äîãîâîðåííîñòè Óñòàíîâëåíèå êîíòàêòà. Ðàñêðûòèå/ïîäòâåðæ- äåíèå ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ Ïîäãîòîâêà Âûñêàçûâàíèå è îáñóæäåíèå ïðåäëîæåíèÿ J L Ðèñ. 1. Áàçîâàÿ ìàòðèöà ôóíêöèîíàëüíîñòè — Functionality Matrix (FM) Ðèñ. 2. FM — Îñíîâíûå øàãè â ïðîöåññå ïðîäàæè ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
  • 3. 04/2009 Îäíà èç çàäà÷ òðåíèíãà ïî ïðîäàæàì – óñâîåíèå âàæíîñòè ïîñëå- äîâàòåëüíîãî ñîâåðøåíèÿ êàæäîãî èç ýòèõ øàãîâ, èñïîëüçîâàíèÿ Àêòèâ- íîñòè (F) è Ïðè÷àñòíîñòè (M) âî âñåõ âîçìîæíûõ êîìáèíàöèÿõ: Ïîäãî- òîâêà (fm), Óñòàíîâëåíèå êîíòàêòà, Ðàñêðûòèå / ïîäòâåðæäåíèå ïîòðåá- íîñòåé è èíòåðåñîâ (fM), Âûñêàçûâàíèå è Îáñóæäåíèå ïðåäëîæåíèÿ (FM) è Äîñòèæåíèå äîãîâîðåííîñòè (Fm). Âìåñòå ñ òåì ó âñÿêîãî ïðîäàâöà åñòü ñâîè îñîáåííîñòè: îäèí ïðå- íåáðåãàåò ïîäãîòîâêîé, à äðóãîé ãîòîâèòñÿ èçëèøíå äîëãî; êòî-òî óâëå- êàåòñÿ äèàëîãîì ïðè îáñóæäåíèè ïðåäëîæåíèÿ è çàòÿãèâàåò çàâåðøå- íèå ñäåëêè, äàæå êîãäà êëèåíò óæå äàâíî ãîòîâ, à êòî-òî, âûñêàçàâ ïðåä- ëîæåíèå, ïåðåõîäèò ñðàçó ê ðàçãîâîðó î ñðîêå îïëàòû, íå äàâ êëèåíòó ñêàçàòü íè ñëîâà. ×òîáû îáó÷åíèå áûëî áîëåå èíäèâèäóàëüíûì, à çíà÷èò, è áîëåå êà÷åñòâåííûì – êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ óñâîåíèÿ ìàòåðèàëà, òàê è ñ òî÷êè çðåíèÿ èíòåðåñà ê íåìó ó÷àñòíèêîâ, – òðåíåðó íåïëîõî áûëî áû çíàòü î òàêèõ îñîáåííîñòÿõ ïîâåäåíèÿ êàæäîãî èç íèõ. Íî êàê? Ñïðîñèòü â ëîá? Ñêîðåå âñåãî, ïîëó÷èì èäåàëèñòè÷åñêèå îòâåòû. Ïîñåòèòü ñ êàæ- äûì íåñêîëüêî èõ êëèåíòîâ – ñëèøêîì çàòðàòíî. Ðàçðàáîòàòü ñïåöè- àëüíûé îïðîñíèê? Õîðîøàÿ èäåÿ. Òîëüêî äîñòîâåðíûå ðåçóëüòàòû áó- äóò ïîëó÷åíû, ëèøü åñëè îí áóäåò ñîñòàâëåí ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåí- íî ê êîíêðåòíîé ñôåðå áèçíåñà è ó÷èòûâàòü ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ, âêëþ÷àÿ ñåãìåíòàöèþ êëèåíòîâ. Çàäà÷à àðõèñëîæíàÿ, îñîáåííî ïðè ó÷åòå òîãî, ÷òî êàæäûå ïîëãîäà èëè ãîä îïðîñíèê íàâåðíÿêà ïðèäåòñÿ äîðàáàòûâàòü, ÷òîáû îí îñòàâàëñÿ àêòóàëüíûì. À âîçüìåì òåïåðü èçâåñòíóþ ìîäåëü ïðîôåññèîíàëüíûõ íàïðàâëåí- íîñòåé ïðîäàâöà. Íà ðèñ. 3 îíà ïðèâåäåíà â ðàìêàõ FM-ïîäõîäà â ïðèìåíåíèè Ïàâëà Äåíèñîâà. Îïðîñíèê íà ïðîôåññèîíàëüíûå íàïðàâëåííîñòè ñîñòàâèòü ñàìîìó èëè íàéòè ãîòîâûé íåñëîæíî. ×òî ïîëó÷àåì â ðåçóëüòàòå? Òàêèå îïðîñ- íèêè îáû÷íî èíòóèòèâíî ïîíÿòíû, è èíäèâèäóàëüíûå ðåçóëüòàòû ïî íèì íå âûçûâàþò ó ó÷àñòíèêîâ òðåíèíãà îòòîðæåíèÿ. Ïðåäïîëîæèì, îäèí èç íèõ ïî îïðîñíèêó îêàçàëñÿ Àãåíòîì / «êîììèâîÿæåðîì» – Fm, çàíèìàþ- ùèìñÿ «âïàðèâàíèåì» (êîíå÷íî æå, ïî íîðìèðîâàííûì øêàëàì).  FM-ïîäõîäå ïðåäïîëàãàåòñÿ áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî òàêîé ñîòðóäíèê áóäåò áîëüøå ñêîíöåíòðèðîâàí íà Äîñòèæåíèè äîãîâîðåííî- ñòè – Fm (ñì. ðèñ. 2) â óùåðá îñòàëüíûì øàãàì â ïðîöåññå ïðîäàæè. Íàñêîëüêî óâåðåííî òðåíåðó ñòîèò íàñòàèâàòü íà òàêîé âçàèìîñâÿçè, êîíå÷íî æå, çàâèñèò îò êîíêðåòíîé ñèòóàöèè è ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòåé ó÷àñòíèêà. Ñàìîå âàæíîå çäåñü, ÷òî ó íàñ ïîÿâèëñÿ èíñòðóìåíò, ïîçâîëÿþ- ùèé âûñêàçàòü äîñòàòî÷íî îáîñíîâàííîå çàêëþ÷åíèå îá èíäèâèäóàëü- íûõ îñîáåííîñòÿõ ïîâåäåíèÿ ñîòðóäíèêà «â ïîëÿõ», îáñóäèòü èõ, íàñòðî- èòü êîíêðåòíîãî ó÷àñòíèêà íà àíàëèç ñâîèõ äåéñòâèé è ïðîôåññèîíàëü- íûõ óñòàíîâîê. Òàê îáùàÿ ñõåìà øàãîâ â ïðîäàæå ïðèîáðåòàåò èíäèâèäóàëüíîå êîíêðåòíîå çâó÷àíèå äëÿ êàæäîãî ó÷àñòíèêà òðåíèíãà, ïîáóæäàÿ åãî ê áîëåå ãëóáîêîìó è àêòèâíîìó îñìûñëåíèþ è óñâîåíèþ ïðåäëàãàåìûõ ìîäåëåé. Òîìó æå ñïîñîáñòâóåò è âûÿâëÿåìàÿ íàãëÿäíàÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó íèìè. Òàêèì îáðàçîì, âûñòðàèâàåòñÿ ñèñòåìíîñòü îáó÷åíèÿ â ðàìêàõ îäíî- ãî êóðñà: ïîíèìàíèå Áàçîâîé FM âåäåò ê ëó÷øåìó óñâîåíèþ êàæäîé ìî- äåëè, ïðåäëàãàåìîé â ðàìêàõ FM-ïîäõîäà, è ïðîðàáîòêà îäíîé FM-ìîäå- ëè ïîçèòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ïðîðàáîòêå êàê ëþáîé äðóãîé, òàê è ìàòå- ðèàëà êóðñà â öåëîì. ÊÀÊ FM-ÊÎÍÔËÈÊÒÛ ÏÎÌÎÃÀÞÒ Â FM-ÏÐÎÄÀÆÀÕ Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ñèñòåìíîñòü íà÷èíàåò ïðîÿâëÿòü ñåáÿ è â ðàìêàõ ïðîãðàììû èç íåñêîëüêèõ òðåíèíãîâ. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ïåðåä òðåíèíãîì ïî ïðîäàæàì, óïîìÿíóòîì â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå, ó÷àñòíèê ïðîøåë òðåíèíã ïî ðàçðåøåíèþ êîíôëèêòîâ. Òàì îí çíàêîìèëñÿ ñî ñòèëÿìè ïîâåäåíèÿ â êîíôëèêòå ïî Òîìàñó (ñì. èõ FM-ïðåäñòàâëåíèå íà ðèñ. 4). Êàê òåïåðü áèçíåñ-òðåíåð ìîæåò äîïîëíèòåëüíî îáîñíîâàòü âàæ- íîñòü ðàâíîìåðíîãî ñîâåðøåíèÿ âñåõ øàãîâ â ïðîöåññå ïðîäàæè áåç óñêîðåííîãî ïåðåõîäà ê äîñòèæåíèþ äîãîâîðåííîñòè – Fm? Íàïðèìåð, ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Â FM-ïîäõîäå äîñòèæåíèþ äîãîâîðåííîñòåé – Fm ñîîòâåòñòâóåò ñòèëü ïîâåäåíèÿ â êîíôëèêòå êîíôðîíòàöèÿ, áîðüáà – Fm. À âû ïîìíèòå èç ïðåäûäóùåãî òðåíèíãà, ÷òî ýòîò ñòèëü õîðîø ëèøü òîãäà, êîãäà äëÿ âàñ íå âàæíî ñîõðàíÿòü äëèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ñ ïàðò- íåðîì. Âû ìîæåòå ýòèì ñòèëåì äîáèòüñÿ ìíîãîãî, íî ñêîðåå âñåãî òîëüêî îäèí ðàç. Ïîìíèòå îá ýòîì? Òåïåðü ñêàæèòå, ýòî òî, ÷òî âàì íóæíî â ïðîäàæàõ? Âàøà çàäà÷à – ïðîäàòü îäèí ðàç, à òàì òðàâà íå ðàñòè, èëè æå ïîâòîðíûå ïðîäàæè êðàéíå âàæíû?» À åñëè ó÷àñòíèê ïðåäâàðèòåëüíî ïðîøåë òðåíèíã ïî Óïðàâëåíèþ âðåìåíåì, òî îí çíàêîì è ñ ðàçäåëåíèåì çàäà÷ íà ñðî÷íûå è âàæíûå (ðèñ. 5). Òîãäà øàã äîñòèæåíèÿ äîãîâîðåííîñòåé – Fm åìó áóäåò ëåãêî ñîîòíåñòè ñ âûïîëíåíèåì íåâàæíûõ, íî ñðî÷íûõ çàäà÷ – Fm.  ñàìîì äåëå, åñëè ìû ñðàçó ïûòàåìñÿ äîãîâîðèòüñÿ î ÷åì-òî, íå âûñëóøàâ êëè- åíòà, òî åñòü ïðîäàòü, è äàæå «âïàðèòü», òî ìû äåéñòâóåì, êàê áóäòî íàì ýòî ñðî÷íî íàäî, íî íå î÷åíü âàæíî: ïîëó÷èòñÿ – îòëè÷íî, íå ïîëó÷èòñÿ – íàéäåì äðóãîãî. Âñïîìèíàÿ ìàòåðèàë, ïðîðàáîòàííûé íà Óïðàâëåíèè âðåìåíåì, ó÷àñò- íèê åùå ëó÷øå íà÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî, õîòÿ äîñòèæåíèå äîãîâîðåííîñ- òåé – Fm è âûãëÿäèò êàê ïåðâîî÷åðåäíîå äåëî (êàê è íåâàæíûå, íî ñðî÷íûå çàäà÷è – Fm), ñòðàòåãè÷åñêè áîëåå ïðîäóêòèâíûì áóäåò ñíà÷àëà âûñêàçàòü è îáñóäèòü ñ êëèåíòîì ïðåäëîæåíèå – FM (òàê æå êàê è ðàçîá- ðàòüñÿ ñ âàæíûìè è ñðî÷íûìè çàäà÷àìè – FM), à åùå ëó÷øå óñòàíîâèòü êîíòàêò, ðàñêðûòü / ïîäòâåðäèòü ïîòðåáíîñòè è èíòåðåñû – fM (òàê æå êàê è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà âàæíûõ è íåñðî÷íûõ çàäà÷àõ – fM). m: Èãíîðèðîâàíèå èíòåðåñîâ êëèåíòà. Îáåçëè÷åííîñòü, ìàññîâîñòü F: Ñáûò òîâàðà, èíòåðåñû ïðîäàâöà M: Èíòåðåñû êëèåíòà. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä «Àãåíò»/ «Êîììèâîÿæåð» — «Âïàðèâàíèå» «Êîíñóëüòàíò» — Ñåðâèñ «×åëîâåê çà ïðèëàâêîì» — Îòïóñê òîâàðà Ìàñòåð ïðîäàæ, «Êîììåðñàíò» — Ñîáñòâåííî ïðîäàæà f: Èãíîðèðîâàíèå êîììåð÷åñêèõ èíòåðåñîâ ïðîäàâöà Ðèñ. 3. FM — Ïðîôåññèîíàëüíûå íàïðàâëåííîñòè ïðîäàâöà Ðèñ. 4. FM — Ñòèëè ïîâåäåíèÿ â êîíôëèêòå ïî K. Thomas m: Ïðåíåáðåæåíèå ïîçèöèåé äðóãîãî F: Íàïîðèñòîñòü. Îòñòàèâàíèå ñâîåé ïîçèöèè M: Êîîïåðàöèÿ. Ïðèíÿòèå ïîçèöèè äðóãîãî Êîíôðîíòàöèÿ, áîðüáà Ïðèñïîñîáëåíèå Óõîä, èçáåãàíèå Ñîòðóäíè÷åñòâî f: Óñòóïêè ïî ñâîåé ïîçèöèè ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ
  • 4. ! Ëèòåðàòóðà 1. Âýòòåí Ä.À., Êàìåðîí Ê.Ñ. Ðàçâèòèå íàâûêîâ ìåíåäæìåíòà. 5-å èçä. – ÑÏá.: Íåâà, 2004. 2. Èâàíîâ Ì.À., Øóñòåðìàí Ä.Ì. Îðãàíèçàöèÿ êàê âàø èíñòðóìåíò: Ðîññèéñêèé ìåíòàëèòåò è ïðàêòèêà áèçíåñà. – Ì.: Àëüïèíà Áèç- íåñ Áóêñ, 2006. 3. Ñêèííåð Ð., Êëèèç Äæ. Ñåìüÿ è êàê â íåé óöåëåòü. – Ì.: Íåçàâè- ñèìàÿ ôèðìà «Êëàññ», 1995. 4. Ñêèííåð Ð., Êëèèç Äæ. Æèçíü è êàê â íåé âûæèòü. – Ì.: Èçäàòåëü- ñòâî Èíñòèòóòà ïñèõîòåðàïèè, 2001. 5. Ñèäîðåíêî Å.Â. Òåõíîëîãèè ñîçäàíèÿ òðåíèíãà. Îò çàìûñëà ê ðåçóëüòàòó. – ÑÏá.: Ðå÷ü, Ñèäîðåíêî è Êî, 2007. 6. Osgood Ch. E. The nature and measurement of meaning // Psychological Bulletin. – 1952. – ¹ 49. – Ð. 197–237. 7. http://www.trainings.ru/events/news/?id=6647 m: Íåâàæíûå F: Ñðî÷íûå f: Íåñðî÷íûå M: Âàæíûå Íåâàæíûå. Ñðî÷íûå Âàæíûå. Íåñðî÷íûå Íåâàæíûå. Íåñðî÷íûå Âàæíûå. Ñðî÷íûå Ðèñ. 5. FM — Êëàññèôèêàöèÿ çàäà÷ ïî Ýéçåíõàóýðó. Ïîðÿäîê ðàáîòû ñ íèìè Òàê âîçíèêàåò èñòèííàÿ ñèñòåìíîñòü îáó÷åíèÿ – íå òîëüêî íà åäèíîé îñíîâå ñòðîÿòñÿ îòäåëüíûå ÷àñòè òðåíèíãà, íî è êóðñû ïî ðàçíûì òåìàì â ðàìêàõ FM-ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ âçàèìîäîïîëíÿþò, âçàèìîóãëóáëÿþò è ðàç- âèâàþò äðóã äðóãà. ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÐÀÇÂÈÒÈß Â ñòðîéíóþ FM-ñèñòåìó ñêëàäûâàþòñÿ ñîòíè êàê ïîïóëÿðíûõ, òàê è íå î÷åíü èçâåñòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ è áèçíåñ-ìîäåëåé, ñðåäè íèõ: SMART, SPIN, Ýëåìåíòû óïðàâëåí÷åñêîãî öèêëà, Ïðèíÿòèå ðåøåíèé / ðåøåíèå ïðîáëåì ïî D. Kolb, Ïîòðåáíîñòè ïî A. Maslou, Ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ êîìàíäû, SWOT-àíàëèç, Ñòèëè ðóêîâîäñòâà / óïðàâëåíèÿ / ëèäåðñòâà è êðóãè (óðîâíè) ãîòîâíîñòè / ðàçâèòèÿ, Òèïîëîãèè êîðïîðàòèâíîé êóëü- POSSIBILITY OF SYSTEM SHORT-TERM BUSINESS EDUCATION M.V. Molokanov Ph.D. in Psychology, certified group psychoanalyst (ÖAGG – Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik), TMA World country Director, Professional association «Business trainers’ Club», president The paper deals with principles of a systemizing approach to the development of short-term programs of business-education. Variety of two- dimensional four-element models used in modern training programs is considered. A Basic Functionality Matrix (Activity Belonging) to consolidate more than 100 training models is offered. A synergistic effect of using FM-approach in business education is illustrated. Key words: System; Business-education; training; Basic Functionality Matrix; FM-approach; activity; belonging. òóðû, Ëè÷íîñòíûå òèïû ïî DISC è Ñîöèàëüíûå ñòèëè, è ìíîãèå, ìíîãèå äðóãèå. Ðàçóìååòñÿ, ðîæäàþòñÿ è íîâûå, èíîãäà î÷åíü íåîæèäàííûå, íî ïîëåçíûå è ïðèâëåêàòåëüíûå. Ïî÷óâñòâîâàâ ñèëó è ïðîäóêòèâíîñòü FM-ïîäõîäà, ó÷àñòíèêè íà÷èíà- þò äåëàòü ñâîè ñîáñòâåííûå ïëîäîòâîðíûå îòêðûòèÿ è äàæå ïåðåíîñèòü èíñòðóìåíòû èç îäíèõ òðåíèíãîâ â äðóãèå, à êðîìå òîãî, ïðîäîëæàþò ðàçìûøëÿòü íàä ïðîðàáîòàííûì íà òðåíèíãå ìàòåðèàëîì è ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ. Ñèñòåìíîñòü íà÷èíàåò ðàáîòàòü íà ñàìîì äåëå, à íå òîëüêî â äåêëàðàöèÿõ ïðîâàéäåðîâ.  öåëÿõ îáëåã÷åíèÿ ïîíèìàíèÿ íàøå èçëîæåíèå áûëî äîñòàòî÷íî ïîâåðõíîñòíûì è îáùèì. Ìíîæåñòâî âîïðîñîâ îíî îñòàâëÿåò áåç îòâå- òà. Íà áîëüøèíñòâî èç íèõ îòâåòû â Öåõå áèçíåñ-òðåíåðîâ áûëè íàéäå- íû, íàä èññëåäîâàíèåì äðóãèõ ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ. ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ